เหรียญพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูร้อน ภปร. รุ่นฉลองกรุง 200 ปี 2525

หน้าแรก » พระเครื่อง » เครื่องรางของขลัง

เหรียญพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูร้อน ภปร. รุ่นฉลองกรุง 200 ปี 2525
เหรียญพระแก้วมรกต ทรงเครื่องฤดูร้อน เนื้อทองแดงรมดำมันปู รุ่นยอด นิยม พระราชศรัทธาในปี พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นปีที่มีงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปีอย่างยิ่งใหญ่ หนึ่งในภาระกิจหลักในวาระนั้นคือการบูรณะปฏิสังขรวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธาน และเพื่อเป็นทั้งที่ระลึก และสมนาคุณการระดมทุนบริจาคเพื่อการนี้ คณะกรรมการฯได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานจัดสร้างเหรียญพระแก้วมรกตหลัง ภปร ขึ้นเป็นการเฉพาะอย่างปราณีตบรรจงทั้งในรูปลักษณะและพระราชพิธีพุทธาภิเษก

พระ ราชพิธีพุทธาภิเษกมีขึ้นในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว โดย พระมหาเถระจำนวน ๑๐ รูป ประกอบด้วย
1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
2. พระมงคลราชมุนี (สุพจน์ โชติปาโล) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
3. พระราชสังวรญาณ (สนิท ถิรสินิทฺโธ) วัดศิลขันธาราม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
4. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
5. หลวงพ่ออุตตมะ อุตฺตมังกโร วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
6. พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
7. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
8. พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
9. พระครูประดิษฐ์นวการ วัดวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
10. พระครูญาณวิจักขณ์ (พระอาจารย์ผ่องจินดา) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
เข้า นั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิตในมณฑลพิธีราชวัตรฉัตรธง ประกอบพิธีพุทธาภิเษกต่อไป

โดยในเวลาเดียวกันนี้พระภาวนาจารย์ พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั่วราชอาณาจักรอีก ๙๐รูป ได้ร่วมพิธีนั่งปรกเจริญภาวนาแผ่จิตตานุภาพ รวมไว้เป็นหนึ่งส่งพลังจิตตภาวนา ณ วัดที่ประจำอยู่ เป็นการรวมกระแสพลังจิตให้เป็นหนึ่งเดียวส่งไปยัง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) มีอาทิ
1. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี
2. หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
3. หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
4. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
5. หลวงพ่อละมูล วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี
6. พ่อเนื่อง วัดจุฬา มณี จ.สมุทรสงคราม
7. หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า จ.ระยอง
8. หลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย
9. หลวงพ่อไพบูลย์ วัดรัตนวนาราม (อนาลโย) จ.พะเยา
10. หลวงพ่อสงฆ์ จันทสโร วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร
11. หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
12. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร
13. หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น
14. หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง
15. หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด
16. หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี
17. หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
18. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
19. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
20. หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกระเชอ จ.ชลบุรี ฯลฯ

เหรียญจำนวนล้านถูกจองหมดอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของมหาชน เป็นเหตุให้คณะกรรมการต้องกราบบังคมทูลขอพระราชทานสร้างชุดที่ ๒ โดยพระราชทานพระราชวินิจฉัยโปรดฯให้เพิ่มข้อความ “พระราชศรัทธา” ไว้ใต้ตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” เพื่อเป็นการจำแนกความแตกต่างระหว่างการสร้าง “ครั้งแรก” กับการสร้างใน “ครั้งที่สอง” ที่ประกอบพระราชพิธีพุทธาภิเษกใน วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยพระมหาเถระ ๙ รูป ดังนี้ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วีน ธัมมสาโร) วัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา หลวงปู่ครูบาพรหมา พรหมจักโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน หลวงพ่อผิว วัดสง่างาม จ.ปราจีนบุรี หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี พระครูถาวรชัยคุณ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดง จ.พัทลุง

ได้เงินสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งสิ้นถึง ๒๒๐ ล้านบาทเศษ

พระเดช พระคุณพระราชพรหมยานเถร (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)
ได้ กล่าวไว้ในบทความ ”ไทยไม่มีวันสิ้นชาติ” ถึงเหรียญพระแก้วมรกต ภปร นี้ว่า

“...อาตมา เห็นว่า พระพุทธรูปองค์นี้คือ พระแก้วมรกต เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าท่านพุทธบริษัทชายหญิงมีไว้บูชา อาตมาคิดว่าจะเป็นมงคลอย่างสูงทั้งนี้เพราะว่า ตราบใดที่เรายังมี "พระแก้วมรกต" บูชาอยู่ ขณะนั้นอาตมาขอยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นเอกราชต่อไป….”

“...พระรูป พระโฉมหรือพระรูปเปรียบขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์คือ "พระแก้วมรกต" จัดว่าเป็นมิ่งขวัญของคนไทยมานาน บูชาไว้ รูปที่ปลุกเสกที่ทำไว้ถ้าใครมีไว้ในบ้านละก็ จงอย่าเอาออกไปไหน ติดตัวไว้เสมอๆ จะเป็นมิ่งขวัญใหญ่ ขณะใดที่เรายังรัก "พระแก้วมรกต" รักความดีของ "พระแก้วมรกต" คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ถึงซึ่งความตัดความชั่วทรงความดี ทำจิตให้ผ่องใส รับรองว่าคนไทยทั้งชาติจะต้องเป็นไท และเป็นคนไทยที่มีความสุข มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป...”

เหรียญพระแก้วมรกต ภปร นี้ นับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลของแผ่นดิน อันทั้งเป็นนิมิตหมายแห่งการผนึกพลัง ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งถึงพร้อมด้วย “พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ” และ “พระมหากษัตริยาธิคุณ” อย่างไม่เป็นสองรองของดีของวิเศษอื่นใดในปฐพี...

แม้ไม่พบหลักฐานว่าพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานเถร(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีพุทธาภิเษกด้วยหรือไม่ แต่การปฏิวัติรูปแบบพระราชพิธีพุทธาภิเษกที่ใช้วิธีอาราธนานิมนต์ให้พระมหาเถรานุเถระต่างอธิษฐานจิตอยู่กับวัด ส่งพลังจิตตานุภาพมาอย่างเต็มกำลังด้วยไม่ต้องทนฝืนทรมานสังขารเดินทางมาเบียดเสียด อดนอน อดข้าว อดน้ำ ทนร้อน คร่ำเครียดในเขตพิธีอันจำกัด เป็นรูปแบบที่เหล่าสานุศิษย์ของหลวงพ่อทราบกันดีว่าน่าจะมีเหตุจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างที่สุด ประกอบกับการนำมาบอกกล่าวกับเหล่าศิษย์อย่างเฉพาะเจาะจง จึงชวนให้เชื่อว่าหลวงพ่อคงมีส่วนในงานนี้ไม่น้อย

เหรียญที่มีคุณค่าทั้งประวัติการสร้างและความเข้มขลังในเรื่องพุทธคุณ และมีสัญญลักษณ์ ภปร. อยู่ในเหรียญ ใครได้ครอบครองบูชา ก็เป็นศิริมงคลความเจริญปลอดภัยแก่ผู้นั้น


  


ราคา: 1,000ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: วรรณชัย งามวงศ์วรรณอีเมล์: 
โทรศัพย์: 086-976-5199IP Address: 101.109.165.51

คำค้น:  เหรียญหลวงพ่อพรหมมา เขมจาโร | เหรียญ ภปร 2525 | เหรียญพระแก้วมรกต ภปร ปี25 | พระแก้วมรกต ปี 25 ทองแดง | พระผงสมเด็จญาณสังวร วัดบวร รุ่นสังฆราชา | เหรียญพระแก้วปี25 | พระแก้วมรกตปี2525 | เหรียญพระแก้วมรกตปี25 | ราคา เหรียญ พระ แก้วมรกต ปี 2525 | เหรีียญหลวงพ่อพรหมา อุบล |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]