คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบและแนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (มีอีกหลายตำแหน่ง) เพียงราคาชุดละ 299 บาท ว่าง 484 อัตรา

รวมทุกเรื่องที่ใช้สอบดังนี้
(๑) ความรู้ความรู้สามารถทั่วไป
(๒) ความรู้ในทางงานธุรการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(๓) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๖. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
ตัวอย่างแนวข้อสอบ อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2556
1. องค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ภายในกำกับดูแลของใคร
ก. อยู่ภายในกำกับดูแลของกำนัน
ข. อยู่ภายในกำกับดูแลของนายอำเภอ
ค. อยู่ภายในกำกับดูแลของประธานสภา
ง. อยู่ภายในกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ข้อมูลที่ปรึกษาไทยอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของหน่วยงานใด
ก. สำนักงบประมาณ
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. กระทรวงการคลัง
ง. สำนักนายกรัฐมนตรี
3. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา คือ
ก. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 50,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 150,000 บาท
ง. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 200,000 บาท
4. ข้อใดมิใช่สาระสำคัญแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอ
ข. รายละเอียดของอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามแผน
ง. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ หนังสือภายใน
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
ข. เป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อภายใน เป็นแบบวิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
ค. หนังสือที่ใช้กระดาษตราครุฑเท่านั้น
ง. เป็นหนังสือที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความเท่านั้น
6. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. เลขาคณะรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7. ญัตติ คือ
ก. เรื่องหรือปัญหาที่นำ มาพิจารณาในการประชุม
ข. ข้อตกลงในการประชุม
ค. การออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ
ง. การจดรายงานการประชุมแต่ละครั้ง
8. ข้อใดคือถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือประทับตรา
ก. เพื่อความสะดวกในการส่งไปถึงผู้รับ
ข. เพื่อจัดระบบด้านเอกสารให้เป็นระเบียบ
ค. เพื่อแบ่งเบาภาระในการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ
ง. เพื่อลดความยุ่งยากจากการจัดทำเอกสาร

แนวข้อสอบมีเฉลยและคำอธิบาย
ส่งเป็นไฟล์ราคาชุดละ 299 บาทเท่านั้น ได้รับทันที หลังแจ้งการโอนเงิน
เป็นหนังสือชุดละ 399 บาท 2-3 วันทำการได้รับเอกสารถึงบ้าน
โอนเงินผ่านธนาคาร (โทรขอเลขบัญชีที่เบอร์ 089-8200250 เลยค่ะ)
สนใจสั่งซื้อโทร. 089-8200250 (เบลล์) หรือ e-mail: bell_135bell@hotmail.com
เอกสารพร้อมส่งค่ะ
แนวข้อสอบทั้งหมด มีคณะจัดทำ
***เอกสารไม่ครบตามที่ใช้สอบยินดีคืนเงินค่ะ


ราคา: 299 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: เบลล์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0898200250IP Address: 115.67.197.222ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]