สุดยอดข้อสอบ รวมแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/และแนวข้อสอบหน่วยงานอื่นๆ

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือทั่วไป

สุดยอดข้อสอบ รวมแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/และแนวข้อสอบหน่วยงานอื่นๆ
แนวข้อสอบตำแหน่งอื่นๆ และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าดูได้ที่

http://www.testfile.lnwshop.com
----------------------------------------------------------------------------


แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตอบ ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. ท.ท.ช. ค. นทช.
ข. กทช. ง. ทช.
ตอบ ก. ท.ท.ช.
3. ใครเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ ท.ท.ช.
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ ก.นายกรัฐมนตรี
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า “ท.ท.ช.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ท.ท.ช.
ก. จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข. ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ค. กำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒)จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓)เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรี
(๔)ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(๕)พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(๖)กำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๗)อำนวยการ ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและนโยบายหรือมาตรการเพื่อการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
(๘)กำกับการจัดการและบริหารกองทุน
(๙)ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2545
- ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

//////////////////////////////////////////////////////////

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399- ได้รับภายใน 24 ชม.

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ
testzone111@gmail.com หรือ 090-9278699 / 086-3185941

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคาร ทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 517-2-19627-0
ชื่อ นายนวพรรษ พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน เวลาที่โอนเงิน และอีเมล์ของท่านที่ใช้ในการรับไฟล์แนวข้อสอบ

*************************************ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ**********************************************


 


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: อรชุมาอีเมล์: 
โทรศัพย์: IP Address: 171.99.50.84

คำค้น:  แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสาธารณสุข โรงพยาบาล | แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกระทรวงท่องเที่ยว | เฉลยข้อสอบกระทรวงพาณิชย์ | คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากร | แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรพ | แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนโรงพยาบาล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล | แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล | ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล | แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาธารณสุข |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]