สุดแม่น แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือทั่วไป

สุดแม่น แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตอบ ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. ท.ท.ช. ค. นทช.
ข. กทช. ง. ทช.
ตอบ ก. ท.ท.ช.
3. ใครเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ ท.ท.ช.
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ ก.นายกรัฐมนตรี
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า “ท.ท.ช.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ท.ท.ช.
ก. จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข. ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ค. กำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒)จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓)เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรี
(๔)ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(๕)พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(๖)กำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๗)อำนวยการ ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและนโยบายหรือมาตรการเพื่อการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
(๘)กำกับการจัดการและบริหารกองทุน
(๙)ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2545
- ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นวพรรษ พิมวิเศษอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0893957060IP Address: 202.28.35.246

คำค้น:  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน | แจกข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน | แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน | ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน | เฉลยข้อสอบกระทรวงพาณิชย์ | ใครเคยสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน | ฟรีข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พลังงาน |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]