คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สกอ. ปี 2556

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือเรียน

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สกอ. ปี 2556
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สกอ. ปี 2556 จาก SHEETRAM.COM

คู่มือสอบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,คู่มือสอบสกอ,แนวข้อสอบสกอ,แนวข้อสอบสกอ.,สมัครสอบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป,
ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป,แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป,แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2556,
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี,แนวข้อสอบพัสดุ,แนวข้อสอบธุรการ,พัสดุสำนักงานอุดมศึกษา,บัญชีสำนักงานอุดมศึกษา,ธุรการสำนักงานอุดมศึกษา

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

1. คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) (SP)
รหัส SP393 ราคา 250 บาท
สารบัญ
ประวัติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
การบริหารจัดการสำนักงาน
การจัดทำรายงาน ติดตามงานและสรุปรายงาน
วิชาภาษาไทย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ/ข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ-ข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ความรู้แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
แนวข้อสอบ-ข้อสอบอาเซียน ASEAN
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

2. คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)(SP)
รหัส SP423 ราคา 250 บาท
สารบัญ
ประวัติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
แนวข้อสอบ/ข้อสอบ นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์
สารำสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แนวข้อสอบ/ข้อสอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ แผน การวางแผน โครงการ การบริหาร
แนวข้อสอบ/ข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงาน โครงการบริหาร
สรุปสารำสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ/ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ-ข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ความรู้แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
แนวข้อสอบ-ข้อสอบอาเซียน ASEAN
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

3. คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) (SP)
รหัส SP393 ราคา 250 บาท
สารบัญ
ประวัติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
การบริหารจัดการสำนักงาน
การจัดทำรายงาน ติดตามงานและสรุปรายงาน
วิชาภาษาไทย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ/ข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ-ข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ความรู้แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
แนวข้อสอบ-ข้อสอบอาเซียน ASEAN
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

4. รวมข้อสอบ 400 ข้ออธิบายคำตอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา (NV)
รหัส NV409 ราคา 150 บาท
สารบัญ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันฯ
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ส่วนที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

5. สรุป+เจาะข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CA)
รหัส CA134 ราคา 250 บาท
สารบัญ
ประวัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒนาระบบงาน
วิวัฒนาการการบริหารงานบุคคลภาครัฐในไทย
การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวข้อสอบการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ
หลักสำคัญในการวิเคราะห์โครงการและแผนงานทางเศรษฐกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
ระบบการติดตามและประเมินผล
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ ชุดที่ 2
ความรู้เกี่ยวพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ตัวอย่างระบบจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชกฤศฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบความร้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

6. สรุป+เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (CA)
รหัส CA136 ราคา 250 บาม

สารบัญ
ประวัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ตัวอย่างระบบจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2555
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy


ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetram.com/products-p-249-1-281-คู่มือสอบ-แนวข้อสอบ-สนง-คณะกรรมการอุดมศึกษา-สกอ.html

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-31 ม.ค.56 นี้
ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.sheetram.com/jobs-b-a-9406-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-ประกาศ-รับสมัครงาน-ปี-2556.html

สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram

สั่งซื้อได้ ที่ http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15)


   
   


ราคา: 250 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: sheetramอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-723-0950,02-514-1422,085-9679080IP Address: 124.120.221.210

คำค้น:  แนวข้อสอบ อาเซียน asean | แนวข้อสอบ พรบระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 | ข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ2551 | สรุปสาระสำคัญ พรบระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 | แนวข้อสอบ พรบระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 ชุดที่ 2 | แนวข้อสอบพรบระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ2551 | แนวข้อสอบ พรบระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ2551 | ข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 | แนวข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน | ตัวอย่างข้อสอบ พรบระเบียบข้าราชการพลเรือน |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]