ขายแนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือเรียน

ขายแนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด
แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด

นครพนม ,มุกดาหาร ,อุบลราชธานี,หนองคาย,อำนาจเจริญ,หนองบัวลำภู,ศรีสะเกษ,อุดรธานี
ยโสธร ,เลย,กาฬสินธุ์ ,ร้อยเอ็ด ,มหาสารคาม ,สุรินทร์ ,ขอนแก่น ,บุรีรัมย์ ,เพชรบูรณ์ ,ชัยภูมิ
นครราชสีมา

เชียงใหม่ ,เชียงราย ,แม่ฮ่องสอน,พะเยา ,ลำพูน ,น่าน ,ลำปาง ,แพร่ ,อุตรดิตถ์ ,ตาก ,พิษณุโลก
กำแพงเพชร ,พิจิตร ,นครสวรรค์

อุทัยธานี ,ชัยนาท ,ลพบุรี ,สิงห์บุรี ,ปราจีนบุรี ,สระบุรี ,นครนายก นครนายก ,ราชบุรี ,สุพรรณบุรี
อยุธยา ,สมุทรสงคราม ,สมุทรสาคร ,สระแก้ว,ตราด ,จันทบุรี ,ระยอง ,ชลบุรี ,ฉะเชิงเทรา ,เพชรบุรี

ชุมพร ,ระนอง ,สุราษฎร์ธานี ,นครศรีธรรมราช,พังงา ,กระบี่ ,ตรัง ,พัทลุง ,ภูเก็ต ,สงขลา


จำหน่ายไฟล์เอกสาร คัดสรร ทุกอย่างที่มีสอบ
แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
- นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.
- นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.
- นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
- แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
- แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
- แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551


ราคาเพียง 399 บาทเท่านั้น

สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ : วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125
E-Mail : exam.st@hotmail.com
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน กับ E-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะคะ *******


มาดูตัวอย่างแนวข้อสอบ คร่าวๆๆๆๆ กันจ้า !!!!!!


1. ข้อใดคือขั้นตอนลำดับแรกในการสร้างข้อสอบ
ก. เลือกแบบของข้อสอบ
ข. กำหนดจุดมุ่งหมายในการวัด
ค. วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ
ง. เขียนร่างข้อสอบให้ครบทั้งฉบับ

2. การวัดความสามารถในการวินิจฉัยและสรุปอย่างมีหบักเกณฑ์ จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก. ความเข้าใจ
ข. การนำไปใช้
ค. การวิเคราะห์
ง. การประเมินค่า

3. การวัดพฤติกรรมที่แสดงถึงการระลึกถึงเรื่องราวข้อความที่เคยเรียนมาได้ จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก. ความรู้ความเข้าใจ
ข. ความเข้าใจ
ค. การนำไปใช้
ง. การวิเคราะห์

4. การกำหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่

จะใช้ในภาคเรียนที่ 1/53 มีกี่หลัก
ก. 5 หลัก
ข. 6 หลัก
ค. 7 หลัก
ง. 8 หลัก

5. เอกสารทางการศึกษา สามารถทำลายได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่ได้ เพราะเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ
ข. ไม่ได้ เพราะ สถานศึกษาจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ค. ได้ เพราะ นักศึกษาจบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้อีกต่อไป
ง. ได้ เพราะ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณกำหนดไว้


6. การลงทะเบียนนักศึกษา ได้กำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาไว้กี่หลัก
ก. 10 หลัก
ข. 11 หลัก
ค. 12 หลัก
ง. 13 หลัก

7. การย้ายสถานศึกษาของผู้เรียนสามารถทำได้โดยวิธีใด
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ถูกไล่ออก
ง. ถูกให้ออก

8. การรายงานผู้จบหลักสูตรใหม่แต่ละภาคเรียนต้องดำเนินการเมื่อใด
ก. หลักจากผู้เรียนเสร็จสิ้นการสอบแล้ว
ข. หลังจากการอนุมัติผลการจบหลักสูตร
ค. หลังจากผู้เรียนสอบผ่านทุกกระบวนการแล้ว
ง. หลังจากทราบผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนแล้ว

9. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
ก. ประกาศนียบัตร
ข. ระเบียบแสดงผลการเรียน
ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ง. แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ก. ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข. เทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกเท่านั้น
ค. ผลการเรียนจากการเรียนที่จัดเป็นระดับไม่กำหนดอายุของผลการเรียน
ง. เทียบโอนผลการเรียนได้ร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดในแต่ละระดับ

11. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
ก. เมื่อเทียบโอนแล้วให้ค่าระดับผลการเรียน
ข. หลักฐานศึกษาที่นำมาเทียบโอนต้องไม่มีผลการเรียนเป็น 0 ร. มส.
ค. ต้องพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาที่นำมาเทียบกับรายวิชาที่จะเทียบโอนให้ด้วย
ง. จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่จะเทียบโอนได้

13. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่องข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นับจำนวนชั่วโมงที่อบรม 40 ชั่วโมงเป็น 1 หน่วยกิต
ข. เมื่อเทียบโอนแล้ว ให้ระดับผลการเรียนเป็น “ผ่าน”
ค. เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดเท่านั้น
ง. สถานศึกษาต้องสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาอบรม

14. หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย สามารถนำมาเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้

หรือไม่
ก. ได้ เพราะ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิด
ข. ได้ เพราะ เป็นหลักสูตรที่ประเทศที่เป็นเจ้าของหลักสูตรรับรองอยู่แล้ว
ค. ได้เฉพาะโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบวุฒิเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ไม่ได้ เพราะ รายวิชาให้หลักสูตรมีความแตกต่างกันมาก

15. การวัดและประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

2551 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อใด
ก. ประเมินเป็นรายสาระการเรียนรู้
ข. ประเมินเป็นรายมาตรฐาน
ค. ประเมินเป็นหมวดวิชา
ง. ประเมินเป็นรายวิชา

16. หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ครูเป็นผู้รับผิดชอบในการวัดประเมินผลการเรียน
ข. การวัดและประเมินผลต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ค. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน
ง. การวัดและประเมินผลการเรียน ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

17. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บไว้ตลอดไป
ก. ประกาศนียบัตร
ข. สมุดทะเบียนนักศึกษา
ค. รายงานสรุปผลการเรียน
ง. บันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

18. ข้อใดเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาตนเอง
ก. ขยัน ประหยัด
ข. สะอาด สุภาพ
ค. สามัคคี มีน้ำใจ
ง. ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที


19. การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนต่อปลายภาคเรียนตามที่สำนักงาน กศน. กำหนดคือ
ก. 30 : 70
ข. 40 : 60
ค. 60 : 40
ง. 70 : 30

20. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกต้องที่สุด
ก. ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
ข. ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา
ค. ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา
ง. ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: วรรณพรอีเมล์: 
โทรศัพย์: 089-4220125IP Address: 223.204.12.215ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]