แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี ศอ.บต.

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือทั่วไป

แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี ศอ.บต.
1.โครงการการบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ตอบ GFMIS ย่อมาจาก Government Fiscal Management Information Systems
2. โครงการการบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
ตอบ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการดาเนินงานและการจัดการภาครัฐ ด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ ที่เน้นประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการดาเนินงาน ทาให้การใช้ทรัพยากรภายในองค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการได้ข้อมูลสถานภาพการคลังของรัฐที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันการณ์ เพื่อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
3. ระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง
ตอบ การเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐในทุกส่วนราชการให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยไม่มีการใช้เอกสารกระดาษอีกต่อไป
4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง
ตอบ 1. หลักเกณฑ์นี้ใช้สาหรับการดำเนินการรับส่งข้อมูลการงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ”
2. ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด จะต้องดาเนินการรับส่งข้อมูลการงบประมาณเรื่องใดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กระทากับสานักงานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่อิเล็กทรอนิกส์
3. ให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วเป็นวันที่ได้จัดส่งเอกสาร
4. ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัดพิมพ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งและที่ได้รับโดยถูกต้องแล้วเป็นสาเนาเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารกระดาษแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขัดข้องไม่สามารถให้งานได้ มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้ใช้สำเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ กรณีจะถือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้นั้น จะต้องได้รับคำยืนยันจากสานักงานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
6. โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐได้มีการนำโปรแกรมมาใช้กับระบบงานกี่โปรแกรม อะไรบ้าง
ตอบ 12 โปรแกรม ได้แก่
1. ระบบการจัดสรรงบประมาณ
2. ระบบการบริหาร/ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ระบบบัญชีแยกประเภทแบบเกณฑ์คงค้าง
4. ระบบบัญชีบริหาร/ บัญชีต้นทุน
5. ระบบบัญชีเจ้าหนี้
6. ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร
7. ระบบบัญชีบริหารเงินสด
8. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง/ บริหารพัสดุ
9. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
10. ระบบการจัดทางบการเงินรวม
11. ระบบฐานข้อมูลบริหาร
12. การเชื่อมโยงกับระบบภายนอก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี ศอ.บต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- ข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี
- สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ _GFMIS_
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
- สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: พงษ์ศักดิ์ คำแก้วอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0897101875IP Address: 223.205.239.79

คำค้น:  การคลังสาธารณะสรุปย่อ | แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ข้อสอบการบริหารการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ | สรุปการคลังสาธารณะ | 33207 เศรษฐศาสตร์ การคลังสาธารณะ | แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ33207 | สรุป เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ | แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ | แนวข้อสอบ 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]