ที่สุดของแนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือ และ การศึกษาอื่นๆ

ที่สุดของแนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รวมแนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

1. “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535” มีผลบังคับใช้เมื่อใด

1. เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับตั้ง 2. แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

3. วันถัดไป นับตั้ง 4. แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

5. เมื่อพ้นกำหนดสิบวัน นับตั้ง 6. แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

7. เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้ง 8. แต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

ตอบ 1. เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 2 พระราชพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป2. พระราชบัญญัติโรงงาน มีผลให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ ฉบับใดบ้าง

ตอบ ก. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 25123. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้กับโรงงานของทางราชการ เพื่อเหตุผลใด

ก. เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในประเทศ

ข. เพื่อประโยชน์แห่ง31. ความมั่นคง32. และความปลอดภัยของ33. ประเทศ

ค. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยง35. านราชการ

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข. เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ

มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ดำเนินการโดยทางราชการ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แต่ในการประกอบกิจการนี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
- นโยบายและมาตรการสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ความปลอดภัยในการทางาน

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ
ringung_rin@hotmail.com หรือ 087-8623994

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 517-2-19626-2 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อบัญชีนวพรรษ พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF


ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ


4. โรงงาน หมายความว่าอย่างไร

ตอบ ก. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมห้าแรงม้า

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้

“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือที่ยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามสำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ตั้งโรงงาน” หมายความว่า การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการ โรงงาน หรือนำเครื่องจักร สำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ

“ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดสอบเดินเครื่องจักร

“เครื่องจักร” หมายความ สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ ลม ก๊าซไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานในโรงงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทำงานฝ่ายธุรการ

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามเหมาะสม

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

5. ในพระราชบัญญัติฉบับนี้รัฐมนตรีหมายถึงบุคคลใด

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง54. กลาโหม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง56. อุตสาหกรรม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง58. มหาดไทย

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง60. การคลัง61.

ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

6. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 8(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษตามข้อใด

ก. จำคุกไม่เกินห้าเดือน

ข. จำคุกไม่เกินหกเดือน

ค. ปรับไม่เกินสอง65. แสนบาท

ง. ปรับไม่เกินสามแสนบาท

ตอบ ค. ปรับไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา 45 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 8(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

7. โรงงานจำพวกที่ 2 ได้แก่โรงงานประเภทใด


 


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นวพรรษอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0878623994IP Address: 202.28.35.249

คำค้น:  แนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม | แนวข้อสอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม | แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม | ข้อสอบวิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]