ด่วน...โรงงาน “อิชิตัน” เปิดรับพนักงานรุ่นใหม่ ไฟแรง ประจำ โรงงานผลิตระดับ World Class Green Factory

หน้าแรก » งาน » งานอื่นๆ

ด่วน...โรงงาน “อิชิตัน” เปิดรับพนักงานรุ่นใหม่ ไฟแรง ประจำ โรงงานผลิตระดับ World Class Green Factory
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด เปิดรับผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จกับตัน ภาสกรนที วัดกันทั้งฝีมือ ทัศนคติที่ดีเกินร้อย และความพร้อมที่จะก้าวไปกับ ตัน ภาสกรนที

เรายังคงมองหาและรอคอยคนที่ใช่ หากคุณคิดว่า คุณมี DNA ตรงกับเรา พร้อมจะเรียนรู้ มีความสุข และ สนุกในการทำงานอยู่เสมอ...มาร่วมงานกับเรา เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ประจำโรงงานผลิตระดับ World Class Green Factory ที่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้จัดการโรงงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบาย และ แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย , อายุ ระหว่าง 40 -50 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวะอุตสาหการ , การบริหาร และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ควบคุมโรงงาน 5 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถ บริหารจัดการ ระบบโรงงานได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ GMP, HACCP, ISO
- หากเคยปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. QA Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุมคุณภาพของสินค้าในกระบวนการสายการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 38 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม 7 ปีขึ้นไป
- ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001,ISO 22000, ISO 14001 และอื่นๆ
- สามารถใช้โปรแกรม Computer พื้นฐานได้ดี

3. Production Supervisor
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมการผลิตเครื่องดื่ม อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป
- มีภาวะผู้นำควบคุมและบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

4. MS Supervisor
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุม ดูแล ระบบเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ
คุณสมบัติ :
- เพศชาย / หญิง อายุ 29 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพ จัดการระบบเอกสาร อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001/22000/14001
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

5. R&D Supervisor
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุม ดูแล กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
คุณสมบัติ :
- เพศชาย / หญิง อายุ 29 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหาร (Food science) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์งานด้าน R&D ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 3 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001/22000/14001
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และ ภาอังกฤษได้ดี

6. R&D Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
คุณสมบัติ :
-เพศชาย / หญิง อายุ 22-28 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหาร (Food science) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์งานด้าน R&D ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 0-2 ปี
-มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
-มีความรู้ด้านระบบคุณภาพISO, GMP, HACCP
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
- มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดี

7. QA Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุมคุณภาพของสินค้าในกระบวนการสายการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 0-2 ปี
- มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 : 2008/22000/14001
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
- มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดี

8. Instrument Engineer
หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบการจัดการเครื่องมือวัดและระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องมือวัดหรือไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างน้อย 3 ปี
- ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001,ISO 22000, ISO 14001 และอื่นๆ
- สามารถใช้โปรแกรม Computer พื้นฐานได้ดี
- หากเคยปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. Utility Technician
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติการ ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าและพลังงาน
คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าและพลังงาน (power supply) ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี (หากเป็นโรงงานอาหารและเครื่องดื่มพิจารณา)
- ทัศนะคติดี มีความขยันและอดทน สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

10. Blow Molding Operator
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมบำรุงเครื่องเป่าขวด PET
คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องเป่าขวด อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- ทัศนะคติดี มีความขยันและอดทน สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
- หากเคยปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. Filler Operator
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมบำรุงเครื่องบรรจุขวด PET
คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องบรรจุ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- ทัศนะคติดี มีความขยันและอดทน สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
- หากเคยปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. Packing operator
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องบรรจุ
คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการควบคุมเครื่องจักร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- ทัศนะคติดี มีความขยันและอดทน สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
- หากเคยปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13.เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
-รับผิดชอบในการจัดจองการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ให้ข้อมูล และตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์ฯ
-อธิบายภาพรวมธุรกิขของบริษัทอิชิตัน โดยการพาเข้าชมศูนย์ฯ รวมทั้ง ศึกษา ค้นคว้า อัพเดทข้อมูล ในส่วนต่างๆ ของจุดเรียนรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้เข้าชม
-การวางแผนการจัดเก็บและติดตามข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
-ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของระบบฐานข้อมูล
-พัฒนางานในความรับผิดชอบ ทั้งในวิธีการนำเสนอ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
-จัดทำรายงานสรุป เสนอความเห็น เสนอแนะและวิธีการแก้ไขให้กับผู้บริหารเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย อายุ 23 - 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี ทางศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านไกด์ทัวร์ วิทยากรนอกสถานที่ การแนะนำสินค้าและการบริการ
-มีบุคลิคดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือลือร้นในการทำงาน
-สามารถสื่อสารได้ชัดเจน อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น)
-มีภูมิลำเนา หรือพร้อมจะย้ายไปทำงาน ในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3พระนครศรีอยุธยา
-มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานพิพิธภัณฑ์ หรือการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ : เงินเดือน (ทุกตำแหน่งรับเป็นพนักงานประจำรายเดือน), โบนัส (ตามผลประกอบการ), ปรับฐานเงินเดือนประจำปี, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุ AIA, เบี้ยขยัน, ชุดยูนิฟอร์ม พนักงาน , สวัสดิการอาหาร, รถรับส่งพนักงาน , วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ส่วนลดการซื้อสินค้า, การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และ สำเนาหลักฐานทางการศึกษา (Transcript)
-ส่งเอกสารสมัครด้วยตัวเองที่ โรงงานอิชิตัน นิคมโรจนะ 3
-ทางไปรษณีย์ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
-ทาง E-mail pakawat@ichitangroup.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล : คุณปอนด์ โทร. 035-276111 ต่อ 702 มือถือ 08-4438-7693 ( จันทร์ – เสาร์ เวลา 10.30 – 16.30 น. )


 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: 
ติดต่อ: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 035-276111 ต่อ 702IP Address: 61.91.20.226

คำค้น:  ร่วมขนส่งอิชิตัน | ICHITAN Green Factory | rd ichitan | บริษัทในนิคมโรจนะ1 จ พระนครศรีอยุธยาที่เปิดรับสมัครช่างเทคนิคที่อัพเดตล่าสุด | โรงงานอิชิตัน นิคมโรจนะ | โรงงานแถวโรจนะรับสมัครพนักงานชายมั้ย | สมัครงานอิชิตันโรจนะ | เบอร์โทรศัพยือิชิตันกรุ๊ป | ดูรหัสอิชิตัน | โรจนะโรงงานยาสูบรับวุม3ไหม |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]