Sound Lab ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการให้คำปรึกษาซ่อมแซมจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ ติดตั้งใหม่ รร.ดีระดับตำบล อำเภอ(สพฐ,เทศบาล,อบต,อบจ,อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย)ทั่วประเทศไทย

หน้าแรก » การบริการ » งานช่าง

Sound Lab ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการให้คำปรึกษาซ่อมแซมจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ ติดตั้งใหม่ รร.ดีระดับตำบล อำเภอ(สพฐ,เทศบาล,อบต,อบจ,อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย)ทั่วประเทศไทย
+ บริการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม จำหน่ายอุปกรณ์ห้อง Sound Lab ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม ทุกรุ่น โดยวิศวกรระบบ (จากการชำรุดของชุดควบคุมระบบตัวเครื่องที่โต๊ะอาจารย์ หรือ จากการที่นำเด็กไปนั่งเรียนในห้องเรียนแต่ไม่ได้ใช้ชุดควบคุม ครูไม่อยู่ในห้อง เด็กนักเรียน นักเรียน นักศึกษาก็ เขียน งัด แกะ ชุดควบคุมที่ติดกับโต๊ะคูหาผู้เรียน พอถึงจะใช้เปิดระบบ ก็ช็อท เสียหายมากยิ่งขึ้น หรือเลิกใช้แล้วไม่คุมเครื่องด้วยผ้าคุม ฝุ่นก็เขาไปในชุดควบคุมที่โต๊ะครู หรือ ตัวเครื่องควบคุม เครื่องขยายเสียงของผู้เรียนเสียเองตามสภาพการใช้งาน ที่ติดตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ทุก 3-5 ปี) เพื่อพัฒนา ทักษะทางภาษาสู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยนภายในปี พศ 2558 และเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก กระทรวงศึกษาธิการ รร.ประถม รร.อนุบาล รร.มัธยม วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ โรงเรียนสาธิตฯลฯ มหาวิทยาลัย และงบกระทรวงมหาดไทย รร.สังกัด อบต,อบจ ,เทศบาล และ กทม. ทั่วประเทศ

+ เสนอราคาชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาใหม่(ติดตั้งใหม่) Mastercontrol และ Unit set พร้อมอุปกรณ์ ทั้งขนาด 16-56 คูหา(16-56 ที่นั่งใหม่) ติดตั้งใหม่ และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มจำนวนที่นั้งผู้เรียนใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ) ในโรงเรียนดีระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ทั่วประเทศ

+ชื่อครุภัณฑ์:
ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนา ทักษะทางภาษาสู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยนภายในปี พศ 2558

1. ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอนปฎิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
1.1 รายละเอียดทั่วไป
1.1.1 เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital content) ในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia)ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนในเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab ,ห้อง Self Access หรือห้องเรียนรู้และสืบค้นอินเตอร์เน็ต ภายในสถานศึกษา
1.1.2 มีโครงสร้างระบบแบบ (Base brain Learning )
1.1.3 เป็นซอฟท์แวร์ที่ไม่จำกัดอายุการใช้งาน
1.1.4 มีการโต้ตอบกับผู้เรียนแบบมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive electronic communication) ใช้สำหรับบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา หรือนำไปให้บริการ สำหรับการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนของนักเรียน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างทั่วถึงและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น รองรับการให้บริการทางการศึกษาแบบไร้ขีดจำกัด
1.1.5 เนื้อหามีการแบ่งระดับความยากง่าย เหมาะสมกับผู้เรียน ตั้งแต่ระดับมัธยม มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับความถนัด และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน(Learning Style) นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภายในสมองและจิตใจ เพื่อยกระดับจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบองค์รวม
1.1.6 มีระบบ Voice Recognition ฝึกฝนการออกเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่สามารถวิเคราะห์เสียงและประเมิลผลการออกเสียงของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนแก้ไขข้อบกพร่องการออกเสียงได้ตรงจุด รูปแบบการนำเสนอที่ผสมผสานเอาเนื้อหาวิชาการ บวกความบันเทิง (Edu-tainment) สามารถจัดการศึกษาแบบ e-Training ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้ตามต้องการ และความถนัดของผู้เรียนโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับก่อนหลัง ทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จด้านการสนทนาเร็วขึ้น
1.1.7 การวัดและประเมิลผล แต่ละบทเรียนมีแบบทดสอบ และวิธีการทดสอบในรูปแบบเกมส์การศึกษา ที่ออกแบบเพื่อสร้างความบันเทิง สนุกสนาน ท้าทายและ มีหลายหลากรูปแบบ ทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซ้ำซาก จำเจ แต่เป็นการกระตุ้น จูงใจผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความพยายามเรียนรู้ ฝึกฝน จนเกิดทักษะ ความชำนาญและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด
1.1.8 เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบและพัฒนาให้ใช้งานง่าย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ง่ายต่อการติดตั้งและดูแล และการเข้าถึง แม้ผู้ใช้จะไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก

รายการครุภัณห้องปฏิบัติการทางภาษา 13-26 รายการ 40-80ที่นั่ง (ระบบ Analog และระบบ Digital)
งบกระทรวงศึกษาธิการ รร.ประถม รร.อนุบาล รร.มัธยม วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ โรงเรียนสาธิตฯลฯ มหาวิทยาลัย และงบกระทรวงมหาดไทย รร.สังกัด อบต,อบจ ,เทศบาล ทั่วประเทศ

1 เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน 1 ชุด
2 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 ชุด
3 โต๊ะไม้ปูโพเมก้าใส่อุปกรณ์สำหรับผู้สอน 1 ตัว
4 เก้าอี้หนังสำหรับผู้สอน 1 ตัว
5 ชุดขยายเสียงสำหรับผู้เรียน 40 ชุด
6 ชุดหูฟังพร้อมไมค์ 41 ชุด
7 สายนำสัญญาณ 40 ชุด
8 ชุดโต๊ะคูหาผู้เรียนพร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด
9 ชุดเก้าอี้พลาสติกสำหรับผู้เรียน 40 ชุด
10 ลำโพงประจำหน้าห้องเรียน 2 ตู้
11 ค่าบริการติดตั้งและอุปกรณ์การติดตั้ง (จังหวัด......) 41 ชุด
12 ชุดคอมพิวเตอร์ 3.6G Ram 4G HD 500G และจอ LED 18.5 แสดงผลประจำห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์
13 ชุดโปรเจ็คเตอร์ 2500 ANSI Lumens และจอแสดงผล 70 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Acer 1 ชุด
14 เทปแพท 1 ชุด
15 เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน 2 ชุด
16 เครื่องเล่น DVD Rec บันทึกเสียงบันทึกภาพสำหรับผู้สอน 1 ชุด
17 ชุด AIR 18000-24000 BTU 2 ชุด
18 เครื่องรับโทรทัศน์สี (Plasma-LCD) 40-50 นิ้ว


: หมายเหตุ ต้องการรายละเอียดหรือสเป็กประกอบ ติดต่อแจ้งมาที่ Email : ktec.org@gmail.com แจ้งชื่อสถานศึกษาและจังหวัดที่ติดตั้ง
.....................................................................................................................................
ห้องปฏิบัติการระบบดิจิตอล 20-50 ที่นั่ง

1 Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ 1 เครื่อง
2 Notebook Tablet สำหรับครู 1 เครื่อง
3 TV LED/ Plasma TV ขนาด 60 นิ้ว 1 เครื่อง
4 Tablet สำหรับนักเรียน 20-50 เครื่อง
5 Display Control ควบคุมระบบและหน้าจอของนักเรียน 1 ชุด
6 สื่อมัลติมีเดียสอนทักษะการอ่าน การฟัง การพูดภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 1 ชุด
7 หูฟังครูและนักเรียน 21-51 ตัว
8 ชุดขาแขวนจอ LED 60 นิ้ว 1 ชุด
9 สายสัญญาณภาพ VGA 1 เส้น
10 ชุดโต๊ะปฏิบัติการสำหรับผู้เรียน 10-25 ชุด
11 ชุดโต๊ะควบคุมสำหรับผู้สอน 1 ชุด
12 เก้าอี้สำหรับผู้สอน 1 ตัว
13 เก้าอี้สำหรับผู้เรียน 20-50 ตัว
14 Server 1 ชุด
15 ค่าอุปกรณ์การติดตั้ง บริการติดตั้ง (จังหวัด ............. ) 21-51 ชุด

: หมายเหตุ ต้องการรายละเอียดหรือสเป็กประกอบ ติดต่อแจ้งมาที่
Email : ktec.org@gmail.com แจ้งจำนวนผู้เรียนที่ต้องการและแจ้งจังหวัดที่ติดตั้ง
...............................................................................................................
+ จำหน่ายชุดหูฟังพร้อมไมค์ Head Phone เป็นชนิดสวมศรีษะ มีนวมฟองน้ำหุ้มหูฟัง ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
ทุกรุ่น พร้อมส่งพัสดุ ทั่วประเทศ (สั่งชุดหูฟังพร้อมไมค์ 1 ชุดก็สามารถจัดส่งให้ได้ แต่ต้องแจ้งว่าเป็นรุ่นใด)

+ รับตรวจซ่อม และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ)

+ เสนอการบริการตรวจเช็คเครื่องและอุปกรณ์ห้อง Sound Lab ระยะทางไปกลับไม่เกิน 800 กิโลเมตร (จาก กทม.)
ทางเรามีบริการตรวจเช็คห้องปฏิบัติการทางภาษาให้ฟรี (ฟรีค่าแรงการตรวจเช็ค)
ติดต่อ คิงค์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 081-2087308


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ บริการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม จำหน่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม ทุกรุ่น โดยวิศวกรระบบ (จากการชำรุดของชุดควบคุมระบบตัวเครื่องที่โต๊ะอาจารย์ หรือ จากการที่นำเด็กไปนั่งเรียนในห้องเรียน หรือเลิกใช้แล้วไม่คุมเครื่องด้วยผ้าคุม ฝุ่นก็เขาไปในชุดควบคุมที่โต๊ะจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่หรืออัพเกด ทุก 2-3 ปี)

+ บริการตรวจเช็ค และซ่อมเป็นรายปี ตามสภาพจริง ทุกภาคเรียนพร้องใช้งานตลาดเวลา โรงเรียนใดต้องการ
ใช้บริการดูแลเป็นรายปี ติดต่อ K-TEC

+ เสนอราคาชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่(ติดตั้งระบบใหม่ทั้งห้อง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งขนาด 16-60 ที่(16-60 ที่นั่งใหม่) ติดตั้งใหม่ และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มจำนวนที่นั้งผู้เรียนใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ) ในโรงเรียนดีระดับตำบล และระดับอำเภอ ทั่วประเทศ

1 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ AMD/DVI 3.6 GHz RAM 4G DVD-RW
HD 500GB และจอ LED 18.5 นิ้ว ประจำห้องเรียน 21-41 ชุด
2 โต๊ะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21- 41 ชุด
3 Switch 48 Port 1 ชุด
4 Rack Mount 6U 1 ชุด
5 สาย UTP พร้อมหัวต่อ RJ-45 21-41 ชุด
6 ชุดรางพลาสติก 1 ชุด
7 ชุดเก้าอี้พลาสติก/เก้าอี้หนัง 21-41 ชุด
8 อุปกรณ์ไฟฟ้า 21-41 ชุด
9 ค่าบริการติดตั้งและอุปกรณ์การติดตั้ง 21-41 ชุด

+ รับตรวจซ่อม และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ)

+ ออกแบบและติดตั้งระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ จำหน่ายเครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALIZER ยี่ห้อ RAZR รุ่น EV-350,รุ่น EV-140R พร้อมบรรยายแนะนำการใช้งาน
รุ่น EV-350 (โรงเรียน และวัด ให้ส่วนลด 10 % และสามารถแยกรายการให้ได้)
รุ่น EV-140R (โรงเรียน และวัด ให้ส่วนลด 10 % และสามารถแยกรายการให้ได้)
สั่งซื้อมากกว่า 1 เครื่องให้ราคาพิเศษ ติดต่อ 081-2087308
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
Razr รุ่น EV-350

- สามารถเลือกระดับการแสดงผลได้ระดับ 720P, XGA (1024 x768), SXGA (1280 x1024)
- เป็นเครื่องนำเสนอภาพด้วยกล้องวีดีทัศน์ 3,200,000 pixel
- สามารถซูมภาพด้วยเลนส์ได้ 12 เท่า (Optical) และซูมดิจิตอลได้ 10 เท่า (Digital)
- หมุนกล้องได้ 330 องศาแนวตั้ง
- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto/Manual Focus)
- สามารถปรับความขาวได้อัตโนมัติ (Auto White Balance)
- มีระบบปรับภาพ Positive/Negative
- มีระบบปรับภาพ สี หรือ ขาว/ดำ
- สามารถแสดงภาพได้ 2 ภาพในจอเดียวกัน (Image Split) ภาพปัจจุบันและภาพที่บันทึกไว้
- ระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image Freeze)
- สามารถหมุนภาพได้ 180° จากปุ่มกดที่ตัวเครื่อง
- มีไฟส่องวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.0 W และมีไฟที่ฐานชนิด LED ขนาด 2.5 W
- มีช่องสัญญาณ ดังต่อไปนี้
- Audio Input : PC Audio x 2 , Audio In (Mini Jack) x 2
- MIC In(phone jack) x 1
- Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 2
- Audio Output : Audio Out (Mini Jack) x 1
- Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 2
- ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี
- มีรีโมทไร้สาย ควบคุมเครื่องด้วยรีโมท มีช่องเก็บรีโมทในตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม ระบบเสียงสาธารณะ หอกระจายข่าว

+ จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

+ จำหน่าย และดำเนินการติดตั้งป้ายอักษรไฟวิ้ง

+ ออกแบบและผลิตชุดฝึกด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ และมหาวิทยาลัย ตามต้องการ

...............................................................

+ ต้องการข้อมูลเพิ่ม ให้แจ้งความต้องการว่าเรื่องใด หรือให้เสนอราคาจำนวนที่ต้องการ(โดยแจ้ง)
1. จำนวนที่นั่งของผู้เรียนว่าต้องการเท่าใด ........xx.....ที่นั่ง
2. ระบุชื่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ให้เสนอราคา ..........................................
3. ระบุที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...........................

แจ้งมาที่ Email: ktec.org@gmail.com หรือ คิงค์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (081-2087308 )
------------------------------------------------

รับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง
รับผู้ที่จบปริญญาตรี(คอบ,วศบ)ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโทรคมนาคม ด้านอุตสาหกรรม หรือด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถทำงานวิจัยด้านการศึกษาได้ อายุ 25-35 ปี สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
ติดต่อ 081-2087308
+++++++++++++++++++++++++


   
   


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: คิงค์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 037-398471 ,081-2087308IP Address: 118.175.23.106

คำค้น:  sound lab ห้องปฏิบัติการภาษา อหาดใหญ่ | รูปแบบการ จัดห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ | ขาย sound lab digital | จำหน่าย Sound lab | ห้อง ซาวด์ แล ป | ร้านติดตั้งห้องsound lab ชลบุรี | อุปกรณ์ห้องซาวด์แลบ | การแต่งห้องซาวแลป | โต๊ะห้องsound lab | โต๊ะซาวด์แล็บ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]