สอนปิดงบการเงินครบวงจร สอนทำบัญชีครบวงจร ภาคปฏิบัติกับเอกสารจริง ตามหลักมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร เรียนจบแล้วเป็นจริง ทำงานได้จริง

หน้าแรก » การบริการ » บัญชี

สอนปิดงบการเงินครบวงจร สอนทำบัญชีครบวงจร ภาคปฏิบัติกับเอกสารจริง ตามหลักมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร เรียนจบแล้วเป็นจริง ทำงานได้จริง
สำนักงานบัญชี เออาร์พี แอคเคานท์แทนซี่ เป็นสำนักงานบัญชีภายใต้การรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รหัสสถาบัน 40261 ให้บริการจัดฝึกอบรม – สัมมนา ด้านการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงิน การวางแผนภาษี แบบครบวงจรของธุรกิจ ฝึกอบรมตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร เน้นภาคปฏิบัติ ทำงานกับเอกสารจริง สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการบัญชียาวนานมากกว่า 10 ปี
การฝึกอบรมของเราแตกต่างจากการอบรม – สัมมนาทั่วไป โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบัติควบคู่กันไป เน้นการทำกรณีศึกษาจริงที่พบเจอได้ในโลกธุรกิจ ดังนั้นท่านจึงสามารถมั่นใจในหลักสูตรของเราได้ว่า เมื่อท่านมาเรียนกับเราแล้ว สามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติทำงานได้จริง

คอร์สอบรมของเราเหมาะสำหรับ
1. นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการมีความรู้ในการทำงานจริงและได้งานทำในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ
2. บุคคลที่ทำงานด้านบัญชี ซึ่งต้องการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเปลี่ยนงาน เพิ่มเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่ง
3. บุคคลที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือบุคคลที่ต้องสืบทอดดูแลกิจการของครอบครัว
4. บุคคลที่ทำงานด้านอื่น ซึ่งต้องการมีความรู้ทางด้านบัญชีเบื้องต้นในระบบธุรกิจจริง
5. บุคคลที่ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องการทำงานด้านบัญชี

คอร์สอบรมการจัดทำบัญชีและการปิดงบการเงิน (Hot Hit)
เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชีและผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชีเนื่องจากลืมไปแล้ว, ผู้ที่จบบัญชีแต่ไม่เคยทำงานด้านบัญชีมาก่อน หรือผู้จบในสาขาอื่นแต่ต้องการทำงานทางด้านบัญชี ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 5 สัปดาห์

เนื้อหาคอร์สอบรมแบ่งเป็น 4 สัปดาห์ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 ปรับพื้นฐานทางด้านบัญชีและภาษีอากรเบื้องต้น
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจและการจัดทำบัญชีแต่ละประเภท
- กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดทำบัญชีตามพรบ.2543
- วงจรบัญชี, รายการค้า, สมการบัญชี, การวิเคราะห์รายการค้า, บัญชีแยกประเภท, ผังบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับอาษีอากรเบื้องต้น ภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.30, ภาษีหักณ.ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91, ภงด.1, ภงด.1ก

สัปดาห์ที่ 2 การวางระบบเอกสารทางด้านบัญชี
- มาตรฐานทางด้านบัญชี (สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ)
- การจัดประเภทผังบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
- การวางระบบเอกสารและหลักการบันทึกบัญชี
- การจัดเตรียมและจัดเก็บระบบใบสำคัญ

สัปดาห์ที่ 3 การบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจ
- หลักการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้น
- หลักการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ, ขาย, จ่าย, รับ และทั่วไป
- หลักการบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้การค้า, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ ด้านลูกค้า, รายได้อื่นๆ
- หลักการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic) และแบบต่อเนื่อง (Perpetual)
- การคำนวณสินค้าคงเหลือและต้นทุนสินค้าที่ขาย
- หลักการตรวจสอบทางบัญชีและการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- รูปแบบของบัญชีแยกประเภท, หลักการผ่านรายการแยกประเภท
- การจัดทำงบทดลองและกระดาษทำการก่อนปรับปรุง

สัปดาห์ที่ 4 การปิดงบการเงินและนำเสนองบการเงิน
- การปรับปรุงรายการทางบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
- ประเภทของรายการทางบัญชีที่ต้องปรับปรุง
- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี, การจัดทำกระดาษทำการหลังปรับปรุง
- การจัดเตรียมข้อมูลหลังปิดบัญชี (เอกสารประกอบงบการเงิน)
- กระบวนการและขั้นตอนการปิดบัญชี, การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
- การจัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงานการเงิน
- ขั้นตอนและวิธีการส่งงบการเงิน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- การจัดทำแบบภาษีนิติบุคคลและนำส่งงบการเงิน ณ กรมสรรพากร
- การจัดทำแบบ ภงด. 50 และการคำนวณภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี
- การจัดทำแบบ ภงด. 51 และหลักการคำนวณ ภงด. 51

สัปดาห์ที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีสำหรับการจัดทำบัญชี
- การวางระบบบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี
- การจัดทำผังบัญชี, การสร้างแบบฟอร์ม, การออกใบเสร็จ, ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี
- การบันทึกยอดยกมาของรอบปีก่อน, การบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ
- การบันทึกซื้อและขายในโปรแกรมแบบ Periodic และ Perpetual
- การกระทบยอดบัญชีเงินฝากกับรายงานธนาคาร
- การออกใบหัก ณ ที่จ่าย, การจัดทำรายงานทางภาษี
- การบันทึกค่าเสื่อม
- การออกรายงานทางการเงินด้วยโปรแกรม
- การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีกับโปรแกรม EXCEL

สิ่งที่ผู้อบรมได้รับจากการฝึกอบรม
1. มีความเข้าใจและสามารถนำไปประกอบการจัดทำบัญชีได้จริง
2. มีความเข้าใจและสามารถแยกประเภทภาษีที่ธุรกิจเกี่ยวข้องได้
3. มีความเข้าใจหลักการบันทึกบัญชีและหลักการทางภาษีอากรของระบบธุรกิจเพิ่มขึ้น
4. มีความเข้าใจหลักมาตรฐานการบัญชีและหลักของภาษีอากรสำหรับแนวทางการบันทึกบัญชี
5. มีความเข้าใจระบบการยื่นแบบเพื่อแสดงการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่ต้องโดนเจ้าหน้าที่ประเมิน
6. มีความเข้าใจและสามารถปิดงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
7. มีความเข้าใจและสามารถกรอกแบบเอกสารต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างถูกต้อง
8. มีความเข้าใจระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปกับการประยุกต์ใช้ในการบันทึกบัญชีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. ได้สิทธ์เป็นสมาชิกและสามารถปรึกษาสำนักงานฯได้ฟรี

!!! ทุกคอร์สอบรม ดำเนินการสอนโดย ผู้มีประสบการณ์จริงในการทำงานบัญชี มีคุณวุฒิระดับ ป.โท ทางด้าน การบัญชี

!!! ทุกคอร์สอบรม เน้นการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารจริง เน้นเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อเพิ่มเครือข่ายของผู้เรียนด้วยกันเอง หรือเรียนเดี่ยวสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนส่วนตัว

!!! สำนักงานเรามีห้องแอร์สำหรับการเรียนการสอนโดยตรง เราจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน โดยผู้เรียนมาเพียงไม่จำเป็นต้องนำเอกสาร สมุดและอุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นมาเอง

!!! เมื่อเรียนจบแล้ว เรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำด้วยความเต็มใจและจริงใจตลอดเวลา

!!! นอกจากนั้นเรายังมีคอร์สอบรมอบรมทางด้านบัญชีและการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชี อีกหลากหลายคอร์สอบรม สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.arpaccountancy.co.th

สำนักงานฯ ขอขอบพระคุณท่านที่สนใจเปิดเข้ามาชมอ่านรายละเอียด และสำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ให้สำนักงานของเราได้มีโอกาสบริการท่านค่ะ

สนใจติดต่อ บริษัท เออาร์พี แอคเคานท์แทนซี่ จำกัด
205/4 ซอยรามคำแหง21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 วันเสาร์ เวลา 8.00 – 14.00
โทรศัพท์ : 02-934-6468, 081-164-6195
แฟ็กซ์อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง : 02-934-5766
E-Mail : info@arpaccountancy.co.th, info.arpgroup@gmail.com
Website : www.arpaccountancy.co.th


   
   


ราคา: โทรหาเราก่อนตัดสินใจนะค่ะต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: arpgroupอีเมล์: 
โทรศัพย์: 029346468, 0811646195IP Address: 124.120.14.137

คำค้น:  อบรมปิดงบการเงิน | เรียนปิดงบการเงินที่ไหนดี | เปิดสอนปิดงบการเงินมีที่ใหน | การเงิน เรียนที่ไหนดี | ปิดงบการเงิน เรียนที่ไหนดี | cerbung rify unforgiven hero bab 1 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]