ให้บริการ ยาม หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ช.ม.

หน้าแรก » การบริการ » แม่บ้าน / พี่เลี้ยง

ให้บริการ ยาม หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ช.ม.
หจก.อีเกิ้ลฟอเรสท์ เซอร์วิสการ์ด
เรามุ่งมั่น พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยงานบริการระดับคุณภาพ


หน้าที่หลัก พนักงานรักษาความปลอดภัย

( 1 ) ความรับผิดชอบในการปกป้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง มิให้ถูกทำลายสูญหาย
( 2 ) ห้ามบุคคลที่มิได้รับอนุญาต เข้าในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
( 3 ) ปฎิบัติหน้าที่ ตามตารางเวลา การทำงานที่กำหนด
( 4 ) ปฎิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
( 5 ) ปฎิบัติตามกฎระเบียบของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเกิ้ลฟอเรสท์เซอร์วิสการ์ด
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของท่านโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1. ควบคุมดูแลป้องกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้รอดพ้นจาก การโจรกรรม วินาศกรรม และอัคคีภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
3. ควบคุมดูแล การผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะและบุคคลภายนอก
4. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้า หรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบทุกครั้ง
5. ควบคุมอำนวยความสะดวกในการจราจร ทางเข้า – ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานควบคุมยานพาหนะ
6. ตรวจค้นพนักงานผู้ว่าจ้าง เมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปบริเวณนอกบริษัท โรงงาน หรือกิจการอื่น ๆ ของผู้ว่าจ้างเพื่อป้องกันทุจริตนำทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างออกไปนอกสถานที่
7. ในช่วง วัน เวลา ที่บริษัท , โรงงาน , ปิดทำการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะคอยดูแลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกและพนักงานของบริษัทเข้ามาเข้ามาภายในบริเวณสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
8. เปิด – ปิด ไฟฟ้า ประตูเข้า – ออก ของอาคารสถานที่ตามวันและเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
9. ในช่วงเวลายามวิกาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจตราตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณที่รับผิดชอบของหน่วยงานตลอดเวลาทุก 1 ชั่วโมง
10. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องบันทึกรายงานการปฎิบัติหน้าที่ทุกจุดทุกชั่วโมงตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อจะหาวิธีแก้ไขปัญหา
หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังเรียนกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงหน้าที่จะต้องรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังจะต้องปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งและนโยบายของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
วิธีการเดินตรวจของพนักงานรักษาความปลอดภัย
เพื่อให้งานรักษาความปลอดภัย ปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดให้การเดินตรวจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของงาน ซึ่งเดินตรวจการนั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งสายตา ตัวอย่างเช่น
( 1 ) การตรวจด้วยสายตาตัวอย่างเช่น
1.1 ดูกระจก หน้าต่าง ประตูว่าแตกหรือไม่
1.2 ดูบานประตู และหน้าต่าง ที่ที่ เปิดทิ้งไว้
1.3 รั่วที่ชำรุด
1.4 สถานที่ที่มืดว่ามีคนแอบซ่อนอยู่ หรือไม่
1.5 และ ลักษณะความปลอดภัยต่าง ๆ ว่ามีสิ่งที่ผิดปกติอยู่ หรือไม่
( 2 ) การตรวจด้วยหู ว่าได้ยินเสียงผิดปกติอย่างไร เช่น
1.1 เสียงกระจกแตก
1.2 เสียงคนพูดกัน
1.3 เสียงสุนัขเห่า
1.4 เสียงคนกำลังวิ่ง
( 3 ) การตรวจด้วยมือ หรือด้วยการเดินและสัมผัส เช่น
1.1 ประตู หน้าต่างปิดสนิทหรือไม่
1.2 เครื่องมือ เครืองจักร แลอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่
1.3 เครื่องมือเมื่อหยุดการใช้งานแล้ว มีการปิดสวิตช์ เรียบร้อยหรือไม่
เรื่อง แจ้งมาตรการป้องกันดูแลมิให้ทรัพย์สินสูญหาย
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเกิ้ลฟอเลทส์เซอร์วิสการ์ด ขอแจ้งมาตรการป้องกันดูแลมิให้ทรัพย์สิน สูญหาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้
( 1 ) สถานที่จัดเก็บทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก เมื่อเลิกงานผู้รับผิดชอบต้องรวบรวมจัดเก็บไว้ในตู้ให้เรียบร้อยต้องใส่กุญแจปิดล็อคและหมั่นคงแข็งแรงทุกครั้ง ในส่วนลูกกุญแจต้องมอบหมายให้บุคคลหนึ่งรับผิดชอบแลดูแลโดยตรง
( 2 ) ทรัพย์สินที่ขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าเก็บตู้ได้ ต้องนำมารวบรวมหรือจัดเก็บไว้ในที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมแจ้งให้พนักงาน รักษาความปลอดภัยทราบเพื่อดูแลเป็นกรณีพิเศษ
( 3 ) การนำทรัพย์สินหรือวัสดุออกจากหน่วยงาน ให้ดำเนินการจัดทำลายการจำนวนที่จะต้องนำของออกทุกครั้ง โดยมีการมอบหมายให้บุคลใดบุคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามพร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลตัวอย่างลายเซ็นให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทราบทุกครั้งที่นำของออกนอกพื้นที่
พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำจุดป้อมหน้าทาง เข้า – ออก ทำการตรวจสอบและบรรทึกรายละเอียดอีกครั้งก่อนจะนำทรัพย์สินหรือวัสดุออกนอกพื้นที่อีกครั้ง
( 4 ) ให้ทางหน่วยงานผู้ว่าจ้าง จัดทำบัตรผ่าน สำหรับบุคลคภายนอก เพื่อใช้ในการแสดงตนหรือหนีบที่กระเป๋าเสื้อให้เห็นชัดเจน การออกบัตรผ่านต้องมีลักษณะปลอมแปลงได้ยาก และควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามระยะเวลาอันควรในรายละเอียดของบัตรแสดงชื่อ , รูปถ่าย , ลายมือชื่อผู้ถือบัตร , ลายมือชื่อผู้ออกบัตร , วันเดือนปีหมดอายุ , เป็นต้น
( 5 ) จัดให้มีการบันทึกหลักฐาน สำหรับบุคลภายนอกผู้มาติดต่อ เช่น วันเวลาผ่านเข้า – ออก โดยยึดบัตรประจำตัวประชาชน โดยออกใบแทนให้ เมื่อเสร็จภารกิจให้นำใบแทนคืนนำเปลี่ยนบัตรที่ยึดเป็นหลักฐานคืนให้ไว้
ขอบเขตของการบริการ
บริษัท จะกำหนดแนวทางและมาตรการวางแผนรักษาความปลอดภัย และประเมินค่าแห่งการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่ โดยจะทำการสำรวจพื้นที่ อาณาเขตพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยตามข้อดังต่อไปนี้
( 1 ) สถานที่ตั้งอาณาเขตของตัวอาคาร
( 2 ) เขตติดต่อทั้งสี่ของสถานที่ตั้งของตัวอาคาร
( 3 ) การจำกัด ควบคุม การผ่าน เข้า – ออก ชองบุคลภายนอก
( 4 ) การจำกัด การผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะ
( 5 ) การใช้เครื่องกีดขวาง ทาง เข้า – ออก เพื่อปิดกั้น
( 6 ) การกำหนด พื้นที่เขตห่วงห้าม และข้อปฎิบัติที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ
( 7 ) ประเภทของ ทรัพย์สิน และสถานที่ที่ต้องดูแลรักษาป็นกรณีพิเศษ
( 8 ) การควบคุม การจรจร ในพื้นที่รับผิดชอบ
( 9 ) การป้องกัน การโจรกรรม วินาศกรรม และการจรกรรม ต่อชีวิต และทรัพย์สิน
( 10 ) การป้องกันด้านอัคคีภัย และสำรวจทางหนี้ไฟฉุกเฉิน ศูนย์รวมสวิทซ์ไฟฟ้า
( 11 ) การติดต่อสือสารเมื่อเกิดเหตุร้าย ติดตั้งและใช้ระบบแจ้งภัย
( 12 ) การกำหนดให้มีแสงสว่าง ในเวลากลางคืนอย่างเพียงพอ
( 13 ) การวางจุด กำหนดจุด ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สิน
( 14 ) การจัดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่
( 15 ) การตรวจเวรยามเป็นประจำ และเป็นบางช่วงเวลา
( 16 ) การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ระเบียบ ข้อปฎิบัติ พนักงานรักษาความปลอดภัย
1.1 ห้ามดื่มสุรา , เล่นการพนัน ในขณะปฎิบัติหน้าที่ โดยเด็ดขาด
1.2 ห้ามนั่งหลับ , นอนหลับ , ในขณะปฎิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด
1.3 ห้ามยืน , เดิน , สูบบุหรี่ โดยเปิดเผย ในขณะปฎิบัติหน้าที่
1.4 ห้ามทำความรู้จัก หรื, ลูกจ้าง , พนักงาน , หรือบุคลากร ของผู้ว่าจ้าง โดยเด็ดขาด
1.5 ห้ามหยอกล้อเล่น หรือปฎิบัติตัวไม่เหมาะสม ขณะปฎิบัติหน้าที่
1.6 ห้ามไว้ผมยาว หนว
1.7 ดเครา ใส่ตุ้มหู และให้ตัดผมรองทรงสัน
1.8 ต้องรักษาระเบียบวินัย ในการเคารพ ผู้บังคับบัญชา , ผู้ว่าจ้าง ,เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง , ลูกค้าของผู้ว่าจ้าง
1.9 ห้ามพนักงาน รปภ. ทิ้งจุดในขณะปฎิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด หากยังไม่มีผู้มารับเวรต้องแจ้งถึงสายตรวจต้องแจ้งถึง
สายตรวจ , ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ และ
บริษัททราบทันที
2.0 พนักงาน รปภ. ซึ่งกระทำความผิดระเบียบของบริษัท จะพิจรณาโทษตามความเหทาะสมดังนี้
20.1 ความผิดครั้งที่ 1 ว่าว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษ์อักษร ( หนังสือเตือน ) 20.3 ความผิดครั้งที่ 3 ตัดค่าแรง ( ตามความเหมาะสมในข้อที่ผิด )
20.4 ความผิดครั้งที่ 4 บริษัทอให้ความสนิทสนมกับลูกจ้าง , พนักงาน , หรือบุคลากร ของผู้ว่าจ้างโดยเด็ดข

เรามุ่งมั่น พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยงานบริการระดับคุณภาพ

EAGLE FOREST SERVICEGUARD บริการรักษาความปลอดภัย ทั่วราชอาณาจักร

สนใจติดต่อ คุณ สัญญา คณะวาปี
02 - 992 – 7989 080 - 4510990 081 - 6259639


ราคา: 15,000ต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: จิรัชญา นาบุญอีเมล์: 
โทรศัพย์: 029927989 , 0816259639IP Address: 124.122.30.65ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]