//จัดส่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก เฝ้าไข้ รพ. ดูแลคนชรา และบริการด้านรักษาความปลอดภัย ทั่วกรงเทพฯ นนทบุรี โทร 0879344606//

หน้าแรก » การบริการ » แม่บ้าน / พี่เลี้ยง

//จัดส่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก เฝ้าไข้ รพ. ดูแลคนชรา และบริการด้านรักษาความปลอดภัย ทั่วกรงเทพฯ นนทบุรี โทร 0879344606//
ทะเบียนพานิชณ์เลขที่ 010355202932

ทุนจดทะเบียน 1.000.000 ล้านบาท

โทรสายด่วน 087-9344606

คุณลดา หัวหน้าฝ่ายการตลาด.

บริการด้วยความซื่อตรงและมั่นคงด้วยคุณภาพ

เราเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายบริการด้านจัดส่งพนักงาน รักษาความปลอดภัย 24 ชม. ทั่วราชอาณาจักร ประจำห้างสรรพสินค้า คอนโด แมนชั่น สำนักงาน อาคารพานิชณ์ ตึกแถว หน่วยงานทุกประเภท อัตราค่าบริการ 12000 - 14000 บาท/ เดือน


และบริการแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก เด็กอ่อนแรกครอด เด็กโต ดูแลคนชรา ผู้ช่วยพยาบาล ประจำบ้าน ประจำคลีนิค เฝ้าไข้ ประจำบ้าน ประจำโรงพยาบาล คนขับรถเจ้านาย คนทำสวน และงานเหมางานทำความสะอาด ทุกประเภทตามสำนักงาน ตึกแถวอาคารพานิชณ์ ทำควาสะอาดก่อนเข้่

ตัวอย่างกฎระเบียบการของทาง หจก. โอเค พาวเวอร์ซิตี้ การ์ด๑. หลักการรักษาความปลอดภัย
-การวางแผนผังในการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน
-การวางระบบป้องกันอัคคีภัย
-การติดตามประเมินผลงาน
-การบริการตลอด ๒๔ ชม.
๒. ขอบเขตการบริการรักษาความปลอดภัย
-ให้การบริการรักษาความปลอดภัยตามระยะเวลาที่ท่านต้องการโดยกำหนดการ
-ให้บริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร เช่น โรงงานอุสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงินธนาคาร บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ สนามกอล์ฟ หมู่บ้าน สถานทูต
สถานีขนส่ง โกดัง ลานจอดรถ โรงพยาบาล ศูนย์รถยนต์ หน่วยงานก่อสร้าง ฯลฯ
๓. ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจาก หจก โอเคพาวเวอร์ซิตี้การ์ดบริษัทฯ บริการสำรวจสถานที่เพื่อวางกำลังพนักงานให้เหมาะสมกันสถานที่
-บริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยแก่ท่านโดยไม่คิดมูลค่า
-บริษัทฯ กำหนดวงเงินในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือสูญหายต่อครั้งเป็นจำนวนเงินสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน
ที่ท่านจะใช้บริการ
-ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายโดยเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือบกพ ร่อง
ในหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ และได้มีการพิสูจน์ อย่างถูกต้องและยุติธรรมแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการชดใช้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน
๔. คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
-เป็นชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง ๒๐– - ๔๕ ปี
-ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม
-ไม่เป็นบุคคลพิการ หรือ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
-ผ่านการรับราชการทหาร หรือ ตำรวจ หรือเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัย
-เป็นผู้ที่อ่าน และเขียนหนังสือไทยเป็นอย่างดี
-เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากกรมตำรวจแล้ว
-มีความประพฤติส่วนตัวเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์มาก่อน
-ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลที่ศาล สั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
-มีข้าราชการระดับ ซี ๓ ขึ้นไปรับประกัน
๕.การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัทฯ มีการฝึกการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีโดยการใช้สื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยและบุคลากร ผู้ฝึกสอน โดยทหาร ตำรวจ และ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยที่ชำนาญงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมี การฝึก อบรมตามหมวดวิชาดังนี้
๕.๑ ระเบียบแถว ระเบียบการเคารพ ระเบียบการแต่งกาย
๕.๒ การเขียนรายงานในหน้าที่
๕.๓ การจัดการจราจร
๕.๔ การดับเพลิง
๕.๕ การต่อสู้ป้องกันตัวด้วย มือเปล่า และอาวุธ
๕.๖ การใช้เครื่องมือสื่อสาร
๕.๗ การประชาสัมพันธ์ในหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยและกิริยามารยาท
๕.๘ การป้องกันการโจรกรรม วินาศกรรม
๕.๙ การปราบจลาจล และควบคุมฝูงชนเบื้องต้น
๕.๑๐ การตรวจค้น การจับกุม การสังเกต และจดจำ การรักษาความปลอดภัย
๕.๑๑ หมวดวิชากฎหมาย
๕.๑๑.๑ กฎหมายเบื้องต้นที่ควรทราบ เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
๕.๑๑.๒ การสืบสวน สอบสวน ในหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๕.๑๑.๓ การรักษาสถานที่เกิดเหตุ พยานบุคคล และพยานหลักฐาน
๖. การติดตามผลการปฏิบัติงาน
-บริษัทฯจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการติดต่อประสานงานและรับทราบปัญหาจาก ท่านตลอดเวลา
-สายตรวจจะทำหน้าที่รับทราบปัญหา ควบคุมตรวจตรา ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและวินัยของบริษัทฯ และ ผู้ว่าจ้างตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๗. การทำสัญญาว่าจ้าง
สัญญาว่าจ้างที่จะกระทำต่อกัน ได้กำหนดระยะเวลาไว้ต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน หรือตามที่กำหนด เมื่อครบกำหนดสัญญา หากฝ่ายใดไม่แจ้งยกเลิกสัญญา ให้มีผลบังคับต่อไปอีก ๑๒ เดือน
๘. ความพร้อมในการให้บริการ หากมีการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวนไม่เกิน ๑๕ นาย บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ทันที เมื่อมีการเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน เกินกว่า ๑๕ นาย แต่ไม่เกิน ๓๐ นาย มีความพร้อมให้บริการภายใน ๑๕ วัน หลังจากเซ็นต์สัญญา และ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเกินกว่า ๓๐ นาย มีความพร้อมภายใน ๑ เดือน สามารถเข้าให้บริการได้
๙. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นภายใต้สัญญาจ้าง บริษัทฯ มีการชดใช้ค่าเสียหายดังนี้
๙.๑ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ ๑-๓ คน บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายภายในวงเงิน ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง
๙.๒ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ ๔-๙ คน บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายภายในวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง
๙.๓ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ ๑๐–๒๔ คน บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายภายในวงเงิน ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง
๙.๔ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ ๒๕ คนขึ้นไป บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายภายในวงเงิน ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง

จัดส่งแม่บ้านทำความสะอาด พี่เลี้ยงเด็ก เฝ้าไข้ ดูแลคนชรา ผู้ช่วยพยาบาล คนขับรถ คนทำสวน และงานเหมา รับบริการทั้ง - รายเดือน / รายครั้ง/ด /
อบรมพนักงานด้าน มารยาท การแต่งกาย ระเบียบวินัย ชุดยูนิฟอมร์
พนักงานมีประสบการณ์และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่สนใจ
โทร. 080-7845009
บริการจัดส่งทั่วประเทศ ทั้งพักประจำ ไป-กลับ และรายวันเพื่อประจำบ้านและโรงพยาบาล


พนักงานทุกคนผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีมีการเน้นทฤษฎีในการปฏิบัติหน้าท ี่ ฝึกอบรมจากผู้ชำนาญงานเราได้เปิดกิจการด้านบริการจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน / พี่เลี้ยงเด็ก /ดูแลผู้สูงอายุ / เฝ้าไข้ ประจำบ้านและโรงพยาบาล โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อในงานด้านบริการซึ่งเราได้ยึดหลักคว ามเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอดเร าได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งเราสามารถช่วยแบ่ง
เบาภาระหน้าที่งานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงานที่จะจัดส่งมายังท่านนั้นทุกคนได้ผ่านการคัดเลือก- อบรมและสอบประวัติทางกฏหมายอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะจัดส่งมายังท่านทีมงานแม่บ้านทำความสะอาด รับเหมางานทุกประเภท คอนโด สำนักงาน อาคาร ตึกแถว
ทางบริษัทได้ทำการจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยบริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านได้พิจารณาดังนี้ (ราคาสามารถตกลงกันได้)
1. พนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว อัตราค่าบริการ 8,000 บาท/เดือน/คน
- ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป- ซัก-รีดเสื้อผ้า - ช่วยทำอาหาร - รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ -อื่นๆตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน ฯล
2.พนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนอัตราค่าบริการ 9,000-13,000 บาท/เดือน/คน
- ชงนม ล้างขวดนม -ทำอาหารเสริม ซัก-รีดเสื้อผ้า - สอนการบ้านน้อง ( เด็กโต ) -คอยเสริมทักษะพัฒนาการ - ทำความสะอาดห้องทุกอย่างเกี่ยวกับเด็ก -และตามคำแนะ
3. พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย/ เฝ้าไข้ อัตราค่าบริการ 9,000-14,000 บาท/เดือน/คน
- จัดยา หาอาหารให้ทาน (ฟิตอาหาร ) - อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า - ทำความสะอาดห้องนอน - ซัก-รีดเสื้อผ้า -อื่นๆตามอาการของผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 087-9344606
พนักงานทุกตำแหน่งยังสามารถช่วยงานของท่านได้อีกนอกเหนือจากหน้าที่หลักขอ งพนักงานพนักงานทุกตำแหน่งหากไม่เป็นที่พึงพอใจของท่านท่านสามารถขอเปลี่ย นพนักงานคนใหม่ได้จนเป็นที่พึงพอใจของท่านท่านสามารถมาคัดเลือกพนักงานได้ เองที่บริษัทฯหรือให้ทางบริษัทฯคัดเลือกให้ตามความประสงค์ที่ท่านแจ้งมาพร ้อมบริการจัดส่งถึงบ้านซึ่งบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาศรับใช้ท่ านในโอกาศอันใกล้นี้หรือในโอกาศต่อๆไป


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: คุณ ลดา ขอขอบคุณอีเมล์: 
โทรศัพย์: 087-9344606IP Address: 58.9.80.255

คำค้น:  พี่เลี้ยงเด็ก นนทบุรี | ศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก นนทบุรี | งานพี่เลี้ยงเด็กตามบัานนนทบุรี2013 | jobthaiพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลนนทบุรี | รับสมัครงานพี่เลี้ยง จังหวัดนนทบุรี | สมัครงานพี่เลี้ยงอนุบาล นนทบุรี | ศูนย์พี่่เลี้ยงเด็กบัณฑิต นนทบุรีใครเคยใช้บ้าง | สมัครงานพี่เลี้ยงเด็กรายวันย่านนนทบุรี 2013 | สมัครงานพี่เลี้ยงอนุบาลนนท | หางานพี่เลี้ยงเด็กปี2013 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]