ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ , เพื่อความสามารถในการศึกษาต่อ , เพื่ออาชีพ ,สอนสด ทุกขั้นตอน

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนพิเศษ

ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ , เพื่อความสามารถในการศึกษาต่อ , เพื่ออาชีพ ,สอนสด ทุกขั้นตอน
สถาบันสอนศิลปะ เดอะแกลเลอรี่ มาร์เช่
THE GALLERY ART EDUCATION

ด้วยประสบการณ์ ด้าน การเรียนการสอนศิลปะ ที่ผ่านมา ทำให้ เรา เข้าใจ และ รู้ซึ้งถึง คำว่า “ศิลปะ”
ที่สามารถ ให้ความสุข ความเพลิดเพลิน และสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบเป็นอาชีพ ได้เป็นอย่างดี
อีกทั้ง สามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ในอนาคต ได้อีกด้วย
ทางสถาบันจึงแบ่งคอร์ส ได้ดังนี้
• ศิลปะเด็ก 2.5 – 7 ปี
• ศิลปะเด็กโต 8 -12 ปี
• ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป
• ติวศิลป์ และออกแบบ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
• วิชาออกแบบภายใน เพื่อเสริมอาชีพ
สถาบันสอนศิลปะเดอะแกลเลอรี่ มี 2 สาขา คือ
1. สาขาตลาดบองมาร์เช่ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ประชานิเวศน์ 1
2. สาขาสี่แยกพงษ์เพชร อาคาร มีสุข เรสซิเดนซ์
โทร. 086 533 2777
ศิลปะเด็กเล็ก 2.5 – 7 ปี
วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้แข็งแรง โดยการสร้างจุดเชื่อมต่อในสมอง ก่อให้เกิด การพัฒนาการ
ด้านความจำที่ดี และ ประสิทธิภาพในการรับรู้ ของเด็ก การเรียนศิลปะในวัยนี้ มุ่งเน้นความสนุก ความสุข
ร่าเริงของเด็กเป็นหลัก พบกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
- การระบายสีรูปทรงอย่างง่าย
- การพิมพ์ภาพ
- การปะติด
- การปั้นตุ๊กตาด้วยดิน ญี่ปุ่น
- การระบายสี ตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์
- การเพ้นท์ถุงผ้าลดโลกร้อน
- การทำโมบาย รูปสัตว์
“ ภาพวาดของเด็ก จึงมีอะไรมากมาย มากกว่า กระดาษเปื้อนสี หรือเส้นยุ่งเหยิงที่ขีดไปมาอย่างไร้ทิศทาง
และรูปทรงเพราะมันได้กลายเป็นเครื่องมือ อันสำคัญ ในการกระตุ้นให้สมอง ได้ทำงานอย่างสมบูรณ์ มากขึ้น
เพื่อความเฉลียวฉลาด เต็มตามปริมาณที่มนุษย์ควรมี”
ศิลปะเด็กโต 7 – 12 ปี
- เรียนรู้การวาดภาพคน สัตว์ สิ่งของ ต่างๆ รวมไปถึงการเขียนภาพ ตามโจทย์ที่กำหนดได้
- สนุกกับการระบายสีน้ำ เช่น ภาพดอกไม้ ภาพคนเหมือน ภาพการ์ตูน ญุ่ปุ่น
- การใช้งานเทคนิคสีโปสเตอร์ การจัดองค์ประกอบ ทางศิลปะ พื้นฐาน
- การเพ้นท์ ภาพโดยใช้สีอะคริลิค เพื่อทำถุงผ้า
- การประดิษฐ์ การ์ด สำหรับวันสำคัญๆ ต่างๆ
- ศึกษาการวาดเส้น พื้นฐาน การเขียนฟิกเกอร์ คน , การ์ตูน , สัตว์
ศิลปะผู้ใหญ่
WORK SHOP สีน้ำ , สีน้ำมัน , สีอะคริลิค , วาดเส้นคนเหมือน
การศึกษาด้านศิลปะ สีน้ำ , สีน้ำมัน ,สีอะคริลิค สามารถทำให้ผู้เรียน มีสุนทรียภาพ ทางอารมณ์ ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
ผ่อนคลาย อีกทั้งได้ ผลงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของผลงานอีกด้วย
Work shop สีน้ำ สีน้ำมัน เพื่อความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ หลังจากที่ผู้เรียน ได้เริ่มเรียนแล้ว มีการฝึกฝน
จะทำให้เกิดความชำนาญ มากขึ้น และสามารถ เขียนภาพได้ ในหลายๆบรรยากาศตามที่ต้องการ
คอร์สติวศิลป์ & ออกแบบ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แล้วว่าการประกอบอาชีพ ทางด้านศิลปะ ได้ขยายตัวออกไป ในทุกวงการ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ประเภทใด ก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ ทางด้านศิลปะ เป็นส่วนหนึ่งของกิจการ นั้นๆ เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่า
ของธุรกิจ หรือบริการต่างๆ ให้กว้างขวางขึ้น เพราะคนที่ เรียน ทางด้านศิลปะ จะเป็นผู้ที่มี ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบ และรู้จักค้นหาวิธี สร้างจุดสนใจ ให้สินค้าและบริการ ต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มสินค้า ที่มีการแข่งขันสูง
ยิ่งจำเป็นต้องใช้วิธี การทางศิลปะ นำเสนอให้ลูกค้า ตัดสินใจ เลือกสินค้า หรือบริการของตนมากขึ้น
สถาบันสอนศิลปะเดอะแกลเลอรี่ มีหน้าที่นำพาน้องๆสู่ความสำเร็จ โดยมี ทฤษฎี “หัวใจ 4 ห้อง ของนักศิลปะ ”
1. ต้องมีความรู้ความสามารถ ในการ “วาดเส้น(DRAWING)” เป็นอย่างดี
2. ต้องมีความเข้าใจในเรื่อง “องค์ประกอบศิลป์ (COMPOSITION) ”อย่างถ่องแท้
3. ต้องรู้จัก “ทฤษฎีสี( THEORY COLOR)” และสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
4. ต้องมี “ความคิด สร้างสรรค์(CREATIVE ART) ”
หากน้องๆ สามารถเรียนรู้ และฝึกฝน ทั้งสามสิ่งนี้ได้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ และยึดไว้เป็นสรณะ
ในใจตลอดเวลา ก็จะไม่ยาก เลยที่จะประสบความสำเร็จ ในการศึกษาต่อด้านศิลปะ – ออกแบบต่อไป
สาขาวิชาที่ต้องเตรียมตัว สอบ
นฤมิตรศิลป์ ,จิตรกรรม
ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
คณะมัณฑนศิลป์
- สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
- สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
- สาขาออกแบบเครื่องประดับ
- สาขาออกแบบแฟชั่น หรือ ออกแบบ ภัสตราภรณ์
- สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
- สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
- สาขาออกแบบเซรามิค
คอร์ส ออกแบบภายใน เพื่อเสริมอาชีพ
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งหรืองาน มัณฑณศิลป์
อันเป็นประโยชน์สำหรับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นงานอดิเรก ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไ
ปประกอบอาชีพได้ หรือประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งที่อยู่อาศัยของตนเองกิจการ ร้านค้า สำนักงาน
ซึ่งล้วนแต่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับงานตกแต่งทั้งสิ้น
หลักสูตร 30 ชั่วโมง ( คาบละ 3 ชั่วโมง )
คาบที่ 1 : ความเข้าใจในงานมัณฑณศิลป์
การกำหนดพื้นที่ใช้สอย การกำหนดแปลน การ
ใช้เครื่องมือเขียนแบบ
คาบที่ 2 : ศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆภายในบ้าน
การกำหนดแปลนบ้าน
คาบที่ 3 : การเขียน Perspective
คาบที่ 4 : การเขียน Presentation ประกอบ
การกำหนดรูปแบบการออกแบบ
การกำหนดสีสรร
คาบที่ 5/6 : การเขียน ProJect ตามโครงงานที่กำหนดให้
สรุปงานและแนวทางการปรับปรุง
คาบที่ 7/8 : การเขียน ProJect ตามโครงงานที่กำหนดให้
สรุปงานและแนวทางการปรับปรุง
คาบที่ 9/10 : การเขียน ProJect ตามโครงงานที่กำหนดให้
สรุปงานและแนวทางการปรับปรุง
สรุปความเข้าใจงานทั้งหมดที่ได้เรียนมาทั้งหมด
โดย มัณฑนากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบภายใน โดยตรง
ราคาคอร์ส การเรียนการสอน
รายการคอร์ส
ศิลปะผู้ใหญ่
สีน้ำ ,สีน้ำมัน,สีอะคริลิค 30 ชม. ราคา 4500 บาท รวมอุปกรณ์
ศิลปะเด็กเล็ก 2.5 – 7 ปี 30 ชม. ราคา 3500 บาท
ศิลปะเด็กโต 7-12 ปี + การ์ตูนญี่ปุ่น +สีน้ำ 30 ชม. ราคา 4000 บาท
ติวศิลป์ – ออกแบบ
วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 30 ชม. ราคา 4000 บาท
ออกแบบพื้นฐาน , ความถนัดทางสถาปัตย์ 30 ชม. 4500 บาท
ออกแบบภายในเพื่อเสริมอาชีพ 30 ชม ราคา 6500 บาท
ลักษณะการเรียนรู้
- เรียนแบบ สะสมชั่วโมง ไม่จำกัด จำนวนครั้ง
- สามารถกำหนดเวลาเรียนได้เอง เรียนเดี่ยว
เวลาทำการ
สาขาบองมาร์เช่ เปิดทำการทุกวัน 10.00 - 17.00 น.
สาขาไพร์มเพลส ติดคาร์ฟูแจ้งวัฒนะ โทร.02 9604505 เวลาทำการ 12.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิด 10.00 – 17.00 น.
โทร. 029538638 , 086 5332777
โดย อาจารย์ จาก สถาบันการศึกษา ของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์


   


ราคา: 4,500ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สถาบันสอนศิลปะเดอะแกลเลอรี่อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0865332777IP Address: 202.176.152.192

คำค้น:  การออกแบบเพื่ออาชีพ | สอน ศิลปะ ประชานิเวศน์ 1 | งานศิลปะ ม1 ประชานิเวศน์ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]