ที่สุดของแนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงาน กศน. ภาค ข‏,สอบครูผู้ช่วยกศน ทุกจังหวัด

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือเรียน

ที่สุดของแนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงาน กศน. ภาค ข‏,สอบครูผู้ช่วยกศน ทุกจังหวัด
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงาน กศน. ภาค ข‏,สอบครูผู้ช่วยกศน ทุกจังหวัด

1. นักปรัชญาที่ว่า “การอบรมเลี้ยงดูที่ทารุณจะทำให้เด็กกลายเป็นคนยอมจำนนไม่มีความคิดสร้างสรรค์และเสร้าซึม” เป็นแนวความคิดของใคร
ก. จอห์น ล็อค ข. พลาโต และ อริสโตเติล
ค. สกินเนอร์ ง. ชาร์ล ดาร์วิน
ตอบข้อ ข. พลาโต และ อริสโตเติล

2. นักปรัชญาที่ให้แนวคิดว่า “มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือนกระดาษ” คือใคร
ก. เรอเน เดคาต ข. วิลเฮล็ม วุ้นท์
ค. จอห์น ล็อค ง. พลาโต
ตอบข้อ ค. จอห์น ล็อค

3. คำว่า “จิตวิทยา (Psychology)” มีรากศัพท์มาจากคำใด
ก. Psyche + Logos
ข. Psychol + logy
ค. Psych+ loges
ง. Psych + logy
ตอบข้อ ก. Psyche + Logos

4. ผู้นำหลักฝึกเด็กให้ควบคุมตนเองและสอนเด็กให้รักศัตรูของตน คือข้อใด
ก. อีวาน พาฟลอฟ
ข. จอห์น บี วัตสัน
ค. วิลเลี่ยม เจมส์
ง. สกินเนอร์
ตอบข้อ ง. สกินเนอร์

5. การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของใคร
ก. วิลเฮล์ม วุ้นท์ ข. จอห์น บี. วัตสัน
ค. วิลเลี่ยม เจมส์ ง. ซิกมันด์ ฟรอยด์
ตอบข้อ ค. วิลเลี่ยม เจมส์

6. ความต้องการทางเพศ ซึ่งมนุษย์ไม่กล้าแสดงออกโดยตรง จึงเก็บไว้ในระดับจิตข้อใด
ก. จิตรู้สำนึก
ข. จิตระหว่างรู้สึกนึกกับไร้สำนึก
ค. จิตไร้สำนึก
ง. จิตสำนึก
ตอบข้อ ค. จิตไร้สำนึก

7. แนวความคิดที่ใช้การจัดการเรียนกาสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด
ก. กลุ่มโครงสร้างทางจิต ข. กลุ่มพฤติกรรมนิยม
ค. กลุ่มเกสตัสท์ ง. กลุ่มมนุษย์นิยม
ตอบข้อ ง. กลุ่มมนุษย์นิยม

8. การศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เด็กมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ เป็นการศึกษาตามแนวคิดของกลุ่มใด
ก. กลุ่มพฤติกรรมนิยม ข. กลุ่มเกสตัลท์
ค. กลุ่มหน้าที่ทางจิต ง. กลุ่มโครงสร้างทางจิต
ตอบข้อ ข. กลุ่มเกสตัลท์

9. การที่เด็กอายุ 3-5 ขวบ คิดว่าตนมีความสามารถมากกว่าคนอื่น ยกย่องตนเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น เป็นการพัฒนาการตามข้อใด
ก. พัฒนาทางกาย ข. พัฒนาการทางอารมณ์
ค. พัฒนาการทางสังคม ง. พัฒนาการทางสติปัญญา
ตอบข้อ ค. พัฒนาการทางสังคม

10. การที่เด็กอายุ 3-5 ขวบเข้าโรงเรียนอนุบาล รู้จักคบเพื่อน รู้จักการพักผ่อนอดทนในบางโอกาส เป็นการพัฒนาการ ตามข้อใด
ก. พัฒนาทางกาย ข. พัฒนาการทางอารมณ์
ค. พัฒนาการทางสังคม ง. พัฒนาการทางสติปัญญา
ตอบข้อ ค. พัฒนาการทางสังคม

11. การที่เด็กชอบเพ้อฝัน ต้องการผจญภัย ต้องการความเป็นใหญ่ในหมู่เพื่อนกลัวการไม่ยอมรับ เป็นการพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กในข้อใด
ก. วัย 3-5 ปี ข. วัย 6-12 ปี
ค. วัย 12-15 ปี ง. วัย 15-18 ปี
ตอบข้อ ข. วัย 6-12 ปี

12. วัยที่นิยมของแปลก และวิตถาร สนใจเพศตรงข้าม สมาชิกแต่ละกลุ่มเป็นคนละเพศเริ่มจับคู่ เป็นการพัฒนาการทางสังคมของวัยใด
ก. วัย 3-5 ปี ข. วัย 6-12 ปี
ค. วัย 12-15 ปี ง. วัย 15-18 ปี
ตอบข้อ ง. วัย 15-18 ปี

13. การที่ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้การพัฒนาจริยธรรมในตัวเด็กด้วยศีลธรรมของเด็กเกิดได้จากสังคมที่ดีเป็นการกล่าวตามแนวคิดของใคร
ก. โคล์เบอร์ก ข. แบนดูร่า และแมคโดแนลด์
ค. พีอาเจท์ ง. อีริกสัน
ตอบข้อ ข. แบนดูร่า และแมคโดแนลด์

14. เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน คือข้อใด
ก. เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาความประพฤติ
ข. เด็กที่มีการพัฒนาการทางกายและสังคมบกพร่อง
ค. เด็กที่มีพัฒนาการทางอารมณ์ช้าเกิดความรำคาญใจให้แก่คนอื่น
ง. เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
ตอบข้อ ก. เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาความประพฤติ

15. เด็กที่มีปัญหาในการปรับตัว คือ เด็กเช่นใด
ก. เด็กที่มีความคิดเห็นขัดแย้ง ไม่ชอบระเบียบกฎเกณฑ์
ข. เด็กที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ค. เด็กที่ขาดความรับผิดชอบ ชอบตามใจตนเอง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

16. ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นข้อใด
ก. การท้าทาย ข. เหม่อลอย
ค. คำพูดหยาบคาย ง. สะเพร่า
ตอบข้อ ข. เหม่อลอย

17. พฤติกรรมที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น คือข้อใด
ก. เพ้อฝัน ข. การเล่นไพ่
ค. พูดหยาบคาย ง. มีกิ๊ก
ตอบข้อ ก. เพ้อฝัน

18. ข้อใด เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ผิดกฎระเบียบ
ก. โต้เถียง ข. มาสาย
ค. สะเพร่า ง. ซุกซน
ตอบข้อ ข. มาสาย

19. เด็กที่มีพฤติกรรม ทำร้ายร่างกายเพื่อน ขว้างปาสิ่งของเมื่อไม่พอใจ จัดเป็นข้อใด
ก. เด็กดื้อ ข. เด็กซนผิดปกติ
ค. เด็กเจ้าอารมณ์ ง. เด็กที่อิจฉาริษยา
ตอบข้อ ค. เด็กเจ้าอารมณ์

20. เมื่อท่านพบเด็ก 3 ขวบขึ้นไป แสดงอารมณ์ด้วยการ “ดูดนิ้ว” เกิดจากสาเหตุใด
ก. เครียด ว้าเหว่ ขาดความรักความอบอุ่น
ข. เด็กมีความวิตกกังวล
ค. ได้รับการกลั่นแกล้ง โดนรังแก
ง. ครอบครัวมีพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย
ตอบข้อ ก. เครียด ว้าเหว่ ขาดความรักความอบอุ่น

21. เด็กที่ขาดความรัก ถูกบังคับขู่เข็ญมากเกินไป อิจฉาน้องที่เกิดใหม่ มีผลทำให้เกิด ข้อใด
ก. เด็กขี้อาย ข. เด็กดื้อ
ค. เด็กเงียบขรึมผิดปกติ ง. เด็กขี้อาย
ตอบข้อ ข. เด็กดื้อ

22. เด็กที่ได้รับการออกอกเอาใจจากพ่อแม่ ไม่ต้องรับผิดชอบตนเอง ไม่ต้องทำงาน มีความสะดวกสบายเมื่ออยู่บ้าน ส่งผลให้มีพฤติกรรมใด
ก. เด็กเกเร
ข. มีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน
ค. เด็กเงียบขรึมผิดปกติ
ง. เด็กหนีโรงเรียน
ตอบข้อ ง. เด็กหนีโรงเรียน

23. ลูกที่ได้รับความรัก และการพะเน้าพะนอ จากพ่อแม่มาก ได้รับการตามใจจนเหลิง มักเกิดกับลูกคนใด
ก. ลูกคนโต ข. ลูกคนกลาง
ค. ลูกคนสุดท้อง ง. ลูกเลี้ยง
ตอบข้อ ค. ลูกคนสุดท้อง

24. พ่อแม่มีฐานะยากจน มัวเมาในอบายมุข และพ่อแม่มีฐานะดีแต่ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว มีนิสัยเจ้าชู้ ทำให้เกิดข้อใด
ก. ทะเลาะ ข. เด็กน้อยเนื้อตำใจ
ค. ว้าเหว่ ง. อิจฉา
ตอบข้อ ก. ทะเลาะ

25. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่พึงปรารถนาของเด็กที่สำคัญที่สุด คือ
ก. เพื่อนนักเรียน ข. ครู
ค. ผู้บริหาร ง. อาคารสถานที่
ตอบข้อ ข. ครู

26. ครูสาวนุ่งกระโปรงสั้น ใส่เสื้อรัดรูป บาง พูดจาหยาบคาย ชอบนั่งสอนบนโต๊ะ ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นเช่นใด
ก. เด็กเรียนไม่รู้เรื่อง ข. เด็กหยอกล้อกัน
ค. เด็กก้าวร้าว ง. เด็กชอบ
ตอบข้อ ก. เด็กเรียนไม่รู้เรื่อง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน. ภาค ข‏ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
- แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- บทบาทและภาระกิจของ กศน. ตำบล
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ
ringung_rin@hotmail.com หรือ 087-8623994

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 517-2-19626-2 ชื่อ นวพรรษ พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF

ขอให้ทุกท่านโชคดี


 


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นวพรรษอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0878623994IP Address: 202.28.35.249

คำค้น:  หนังสือสอบครูผู้ช่วยปี55ของใครตรงที่สุด |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]