ในส่วนของกองทัพไทย จำหน่ายแนวข้อสอบสอบเข้าในส่วนของกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนพิเศษ

ในส่วนของกองทัพไทย จำหน่ายแนวข้อสอบสอบเข้าในส่วนของกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง
ในส่วนของกองทัพไทย จำหน่ายแนวข้อสอบสอบเข้าในส่วนของกองทัพไทย ทุกตำแหน่ง

ในส่วนของกองทัพไทย จำหน่ายแนวข้อสอบสอบเข้าในส่วนของกองทัพไทย

ข้อสอบกองทัพไทย กลุ่มงานอาจารย์ศิลปะ

http://www.testgood.myreadyweb.com/product/detail-55637.html

1. การแสดงนาฏศิลป์ไทย นิยมอยู่เพียงเรื่องเดียว คือเรื่องรามเกียรติ์ ซึ้งได้เค้าเดิมมาจากเรื่องรามายณของอินเดียคืออะไร

ก.ละคร ข.ลิเก ค.โขน ง.ระบำ

ตอบ ค.โขน

2. ละครที่ถือเป็นต้นแบบของละครรำทุกชนิด คือ ละครอะไร

ก.ละครใน ข.ละครนอก ค.ละครเสภา ง.ละครชาตรี

ตอบ ง.ละครชาตรี

3. ละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ มีลักษณะการแสดงคล้ายละครโอเปร่าแบบตะวันตก คือ ตัวละครพูดเองร้องเอง และเปลี่ยนฉากไปตามเนื้อเรื่อง คือ ละครอะไร

ก.ละครพันทาง ข.ละครดึกดำบรรพ์ ค.ละครเสภา ง.ละครนอก

ตอบ ข.ละครดึกดำบรรพ์

4. ระบำชนิดที่ถือเป็นมาตรฐาน แสดงประกอบละครดึกดำบรรพ์ เรื่องสังข์ทอง คือระบำอะไร

ก.ระบำไก่ ข.ระบำดาวดึงส์ ค.ระบำเทพบันเทิง ง.ระบำกฤษดาภินิหาร

ตอบ ข.ระบำดาวดึงส์

5. การแสดง โขน ที่ไม่มีการสร้างโรง แสดงกับพื้นดินกลางสนาม นิยมเล่นตอนที่เกี่ยวกับ การรบ การยกทัพ คือข้อใด

ก.โขนกลางแปลง ข.โขนโรงใน

ค.โขนหน้าขอ ง.โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว

ตอบ ก.โขนกลางแปลง

6. นาฏยศัพท์ คือ ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารำ การยกแขนให้ได้ส่วนยกสูง ตั้งข้อมือ ฝ่ามือเหยียดตรงทั้งสี่นิ้ว นิ้วหัวแม่มืองอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย หักข้อมือเข้าหาลำแขน หมายถึงข้อใด

ก.กันวง ข.ตั้งวง ค.จีบหงาย ง.จีบวง

ตอบ ข.ตั้งวง

7. การตัดตอนจากวรรณคดีเอกเรื่องรามเกียรติ์ เพื่อใช้แสดงในข้อใด

ก.ละครนอก ข.ละครใน ค.โขน ง.ระบำ

ตอบ ค.โขน8. ภาษาทางนาฏศิลป์ใช้เรียกการแสดงท่าทางในการพูดของตัวละครว่าอย่างไร

ก.นาฏยศัพท์ ข.การตีบท ค.บทของละคร ง.ภาษาของการแสดง

ตอบ ข.การตีบท

9. การละครและการฟ้อนรำของไทยที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ ได้แบบแผนมาจากชนชาติใด

ก.จีน ข.เขมร ค.ลาว ง.อินเดีย

ตอบ ง.อินเดีย

10. การละครที่ใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน และมีตัวแสดงเพียง 3 ตัว คือละครในข้อใด

ก.ละครใน ข.ละครนอก ค.ละครชาตรี ง.ละครดึกดำบรรพ์ตอบ ข.ละครนอก

11. การละครของไทยที่แสดงท่าทางเหมือนอย่างสามัญชนและเปลี่ยนฉากไปตามท้องเรื่อง คือละครในข้อใด

ก.ละครพูดกับละครพันทาง ข.ละครพูดกับละครดึกดำบรรพ์

ค.ละครพูดกับละครเสภา ง.ละครพูดกับละครร้อง

ตอบ ก.ละครพูดกับละครพันทาง

12. ต้นกำเนิดของการแสดงละคร มาจากอะไร

ก.การสวดอ้อนวอน ข.การร้องเพลงพื้นบ้าน

ค.การร่ายรำบูชาเทพเจ้า ง.การแสดงทางศาสนา

ตอบ ค.การร่ายรำบูชาเทพเจ้า

13. ศิลปะการแสดงละคร ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน จึงได้ชื่อว่าอย่างไร

ก.รำแม่บท ข.รำอวยพร ค.พระลอตามไก่ ง.ฉุยฉายพราหมณ์

ตอบ ง.ฉุยฉายพราหมณ์

14. ละครนอกแสดงได้ทุกเรื่อง ส่วนการแสดงละครในแสดงเรื่องใดในต่อไปนี้

ก.อิเหนา รามเกียรติ์ และมณีพิชัย ข.อิเหนา รามเกียรติ์ และอุณรุท

ค.อิเหนา รามเกียรติ์ และราชาธิราช ง.อิเหนา รามเกียรติ์ และสกุลตลา

ตอบ ข.อิเหนา รามเกียรติ์ และอุณรุท

15. การแสดงของภาคใต้ คือข้อใด

ก.มโนราห์-ลำกลอน ข.มโนราห์-ลำหมู่

ค.มโนราห์-หนังตะลุง ง.มโนราห์-ลำตัด

ตอบ ค.มโนราห์-หนังตะลุง


16. บ้องไฟ คือการละเล่นพื้นเมืองของภาคใด

ก.เหนือ ข.กลาง ค.อีสาน ง.ใต้

ตอบ ค.อีสาน

17. ลำตัด คือการแสดงพื้นเมืองของภาคใด

ก.เหนือ ข.กลาง ค.อีสาน ง.ใต้

ตอบ ข.กลาง

18. ฟ้อนเล็บ คือการแสดงพื้นเมืองของภาคใด

ก.เหนือ ข.กลาง ค.อีสาน ง.ใต้

ตอบ ก.เหนือ

19. การแสดงของภาคอีสาน คือข้อใด

ก.ลำตัด ข.ฟ้อนเล็บ ค.มโนราห์ ง.ลำเพลิน

ตอบ ง.ลำเพลิน

20. ก่อนจะมีการแสดงละคร ผู้แสดงจะต้องกระทำสิ่งใดก่อน

ก. ไหว้ครู ข. บรรเลงดนตรี ค. ร้องเพลงนำ ง. ร้องเพลงโชว์

ตอบ ก. ไหว้ครู

21. “เถิดเทิง หรือ เทิ่งบอง” เรียกตามเสียงกลองที่ได้ยินิ ใช้ประกอบการรำพื้นเมืองของไทยภาคใด

ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง ค. ภาคอีสาน ง. ภาคใต้

ตอบ ข. ภาคกลาง

22. บทบาทของตัวละครบนเวที ที่ปรากฎต่อผู้ชมในด้านต่างๆ เช่น สีหน้า ท่าทาง จังหวะ การเคลื่อนไหวคืออะไร

ก. การใช้ภาษา ข. ภาพ ค. ความคิด ง. ตัวละคร

ตอบ ข. ภาพ

23. บทพูดร้องที่ดี จะต้องเป็นอย่างไร

ก. เหมาะสมกับลักษณะของผู้แสดงแต่ละคราว

ข. ปรับปรุงไปตามความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส

ค. เหมาะสมกับลักษณะของการละครและนิสัยของตัวละคร

ง. เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและเหตุการณ์ของบ้านเมือง

ตอบ ค. เหมาะสมกับลักษณะของการละครและนิสัยของตัวละคร


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกองทัพไทย กลุ่มงานอาจารย์ศิลปะ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบนาฎศิลป์ขั้นพื้นฐาน จารีต-นาฎศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย

http://www.testgood.myreadyweb.com

http://www.testgood.myreadyweb.com/product/detail-55637.html

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่

เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046คุณปริญญา


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: parinya suphoอีเมล์: 
โทรศัพย์: รมณียาคอนโดทาวน์ สะพานใหม่ดอนเมือง พหลโยธิน 10220IP Address: 58.8.46.114

คำค้น:  แนวข้อสอบสอบกองทัพไทย |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]