ข่าวการรับสมัครสอบ พิชิตข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ใหม่ล่าสุด

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนพิเศษ

ข่าวการรับสมัครสอบ พิชิตข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ใหม่ล่าสุด




อัพเดทด่วนข่าวเปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

ประกาศรับสมัครแล้วจ้าาาาาา!!

นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

รุ่นแรก!

เรียน ฝึก ศึกษา ใช้ชีวิต 4 ปีเหมือน นรต.ชาย ทุกประการ...



::คุณสมบัติ::

วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.ปี 3 ก็ได้) ทุกแผนการเรียน

อายุไม่เกิน 21 ปี

ร่างกายและสายตาปกติ

ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป



จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ รร.นรต.

ขายใบสมัครวันที่ 20-30 ม.ค. 52

สมัครวันที่ 22-30 ม.ค. 52

สอบข้อเขียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 52



วิชาที่สอบเป็นเนื้อหา ม.4-ม.6 วิชาละ 200 คะแนน

คณิต

วิทย์ (ฟิสิกส์+เคมี)

ไทย

อังกฤษ



สำหรับน้องๆคนไหนที่จะสอบ เตรียมตัวให้ดีนะครับ!


ติดต่อรายละเอียดได้ที่ http://benzcadet.hi5.com ครับ

พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่กำหนดให้แล้วหาตัวเลขที่หายไป (ข้อ 1 - ข้อ 2)
ข้อ 1. ถ้า 8 * 7 = 71
7 * 6 = 55
ดังนั้น 5 * 4 = ?
ก. 19 ข. 23 ค. 25 ง. 27 จ. 29
ข้อ 2. 72 * 6 = ?
ถ้า 62 * 5 = 32
52 * 4 = 22
ก. 36 ข. 40 ค. 42 ง. 44 จ. 46

คำชี้แจง พิจารณาตัวเลขและตัวอักษรที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม (ข้อ 3 - ข้อ 4)
ข้อ 3. ข้อใดถูกต้อง ?
44,1Aa
x
1B
7C5,D84
ก. A x C = 56 ข. B + D = 10 ค. B มีค่ามากที่สุด
ง. C มีค่าน้อยที่สุด จ. A + B + C + D = 28
ข้อ 4. ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
2A )4B,344
1,8C6
ก. A x B = 12 ข. A + B + C = 8 ค. (A x B) + C = 12
ง. A มีค่ามากที่สุด จ. C มีค่าน้อยที่สุด

คำชี้แจง พิจารณาอนุกรมที่กำหนดให้แล้วเลือกตอบโดยยึดหลักดังนี้ (ข้อ 5 - ข้อ 6)
ตอบ ก. ถ้าอนุกรมถูกต้องทั้งหมด
ตอบ ข. ถ้าอนุกรมผิดทั้งหมด
ตอบ ค. ถ้าอนุกรมถูกต้อง 3 ชุด ผิด 1 ชุด
ตอบ ง. ถ้าอนุกรมถูกต้อง 2 ชุด ผิด 2 ชุด
ตอบ จ. ถ้าอนุกรมถูกต้อง 1 ชุด ผิด 3 ชุด
ข้อ 5. 1. 960 192 48 16 8
2. 50 59 49 40 48
3. 198 228 271 327 396
4. 1 4 20
ข้อ 6. 1. 7 13 27 51 87
2. 36 25 61 86 148
3. 2 6 12 20 30
4. 70 56 42 28 14

คำชี้แจง พิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (ข้อ 7 - ข้อ 9)
ข้อ 7. สมชายมีพี่ชายและน้องชายอีกรวม 3 คน เขาทุกคนมีเสื้อคนละ 3 ตัว ถ้าเขาจะแลกเปลี่ยนเสื้อ
กันใส่โดยไม่นับเสื้อของตนเองแล้ว จะมีวิธีใส่เสื้อทั้งหมดกี่วิธี?
ก. 9 วิธี ข. 12 วิธี ค. 16 วิธี ง. 28 วิธี จ. 36 วิธี
ข้อ 8. ถ้า ก. มีรายได้ปีหนึ่ง 60,000 บาท แต่ละปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 5% ส่วน ข. มีรายได้ปีหนึ่ง
50,000 บาท แต่ละปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ดังนั้นอีกกี่ปีทั้งสองจะมีรายได้เท่ากัน?
ก. 2 ปี ข. 3 ปี ค. 4 ปี ง. 5 ปี จ. 6 ปี
ข้อ 9. ถ้า A : B = 3 : 4 และ B : C = 5 : 6 จงหา A : B : C มีค่าเท่าไร?
ก. 15 : 20 : 24 ข. 20 : 25 : 24 ค. 20 : 24 : 25
ง. 25 : 24 : 20 จ. 24 : 20 : 15

คำชี้แจง พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสิ่งที่กำหนดให้มากที ่สุด (ข้อ 10 - ข้อ 11)
ข้อ 10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ............
ก. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข. สำนักงานพลังงานแห่งชาติ ค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ง. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อ 11. กว้าง x ยาว ด้าน x ด้าน 1/2 x ฐาน x สูง ....................
ก. ยาว x สูง ข. พื้นที่ฐาน x สูง ค. ด้าน x ด้าน x ด้าน
ง. กว้าง x ยาว x สูง จ. 1/3 x สูง x พื้นที่ฐาน


คำชี้แจง คำถามในแต่ละข้อจะกำหนดข้อมูลมาให้สองข้อ ให้พิจารณาว่าข้อมูลนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะต้อง
คำถามนั้นๆ โดยใช้หลักการตอบดังนี้ (ข้อ 12 - ข้อ 15)
ตอบ ก. ถ้าใช้ข้อมูลทั้งสองข้อแล้วยังไม่เพียงพอในการตอบคำถาม
ตอบ ข. ถ้าต้องใช้ข้อมูลทั้งสองข้อประกอบกันจึงจะสามารถตอบคำถามได้
ตอบ ค. ถ้าใช้ข้อมูลเพียงพอข้อใดข้อหนึ่งก็เพียงพอที่จะตอบคำถามได้
ตอบ ง. ถ้าใช้ข้อมูล (1) เท่านั้นก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล (2) ข้อเดียวไม่สามารถ
ตอบคำถามได้
ตอบ จ. ถ้าใช้ข้อมูล (2) เท่านั้นก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล (4) ข้อเดียวไม่สามารถ
ตอบคำถามได้
ข้อ 12. มานะ มานี และมนตรี เป็นพี่น้องกัน ใครเป็นลูกคนกลาง?
ก. อายุของมานะและมานีรวมกันจะเป็น 2 เท่าของอายุมนตรี
ข. 5 ปีก่อน มานะมีอายุเป็น 2 เท่าของมนตรี
ข้อ 13. มีแสตมป์ 5 ดวง ราคาดวงละ 1, 4, 5, 8, 9 บาท อย่างละ 1 ดวง แสตมป์ดวงที่ 3 ราคาเท่าใด?
ก. แสตมป์ดวงที่ 2 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 5 มีราคาเท่ากับแสตมป์ดวงที่ 1
ข. แสตมป์ดวงที่ 2 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 1 มีราคาเท่ากับแสตมป์ดวงที่ 4 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 5
ข้อ 14 X มีค่าเท่ากับเท่าไร?
ก. =
ข. = 5 + X
ข้อ 15. เดือนนี้คือเดือนอะไร ?
ก. เดือนที่แล้วมี 30 วัน
ข. เดือนต่อไปมี 31 วัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2555
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรอบรู้-ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (500 ข้อ)
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ (120 ข้อ )
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (150 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
- ข้อสอบภาษาไทย (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ (300 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399.- บาท

http://www.caithai1.com
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399.- บาท
http://www.caithai1.com
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.caithai1.com


  


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: parinya suphoอีเมล์: 
โทรศัพย์: รมณียาคอนโดทาวน์ สะพานใหม่ดอนเมือง พหลโยธิน 10220IP Address: 58.8.207.154

คำค้น:  เปิดรับสมัครสอบตํารวจหญิง |



ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]