DM-1MN,CDM-1MR,CDM-2MX,CDM-2MX-V,CAM-2MX,CAM-2MX-V,CDM-2MX-M12,CDM-2MX-V-M12,CDT-10MX,CDT-6MX-V,CDT-10MX-V,CDT-10MX-M12,CDT-6MX-V-M12,FOTEK,SENSER

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » เครื่องมือ

DM-1MN,CDM-1MR,CDM-2MX,CDM-2MX-V,CAM-2MX,CAM-2MX-V,CDM-2MX-M12,CDM-2MX-V-M12,CDT-10MX,CDT-6MX-V,CDT-10MX-V,CDT-10MX-M12,CDT-6MX-V-M12,FOTEK,SENSER
บริษัท สมาร์ทเทค ออโตเมชั่น พาร์ท จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
โรงงานอุตสาหกรรมยี่ห้อ FOTEK สินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน มี STOCK
ในประเทศไทย สินค้าดังกล่าวรับประกันสินค้า 1 ปี
สนใจสอบถามรายยะเอียดได้ที่ คุณนิศา 083-8575987
สินค้า FOTEK ประกอบด้วย :
FOTEK temperture controller MT series: MT48-R-E MT48-V-E MT48-R MT48-V MT48-L
MT4896-R MT4896-V MT4896-L MT20-R MT20-V MT20-L MT21-R MT21-V MT21-L MT72-R
MT72-V MT72-L MT96-R MT96-V MT96-L MT20-R-E MT20-V-E

FOTEK temperture controller TC series: TC48-AN TC48-AN-R TC48-AN-R2 TC48-AN-R4
TC48-AN-PT-R H5-AN H5-AN-R2 H5-AN-R4 TC48-DN TC48-DN-R TC48-DN-R4
TC48-DN-PT-R TC48-DD TC48-DD-R TC48-DD-R3 TC48-DD-PT-R TC48-DD-R-A
TC48-DD-R-AH TC48-DD-PT-R-AH TC48-ND TC48-ND-R4 TC48-ND-PT

FOTEK temperture controller TC series: TC4896-DA TC4896-DA-R TC4896-DA-R3
TC4896-DA-R-A TC4896-DA-R-AH TC4896-DD TC4896-DD-R TC4896-DD-R3 TC4896-DD-R-A
TC4896-DD-R-AH TC4896-ND TC4896-ND-PT TC72-AN TC72-AN-R TC72-AA TC72-AA-R
TC72-AA-R4 TC72-AA-R-A TC72-DN TC72-DN-R TC72-DA TC72-DA-R TC72-DA-R3
TC72-DA-R-A TC72-AD TC72-AD-R TC72-AD-R2 TC72-AD-R4 TC72-AD-R12 TC72-AD-R-A
TC72-DD TC72-DD-R TC72-DD-R3 TC72-DD-R11 TC72-DD-R-A TC72-ND TC72-ND-R4
TC96-AN TC96-AN-R TC96-AN-R2 TC96-AN-R4 TC96-AATC96-AA-R TC96-AA-R4
TC96-AA-R-A TC96-AA-R4-AH TC96-DN TC96-DN-R TC96-DN-R4 TC96-DA TC96-DA-R
TC96-DA-R3 TC96-DA-R-A TC96-DA-R-AH TC96-AD TC96-AD-R TC96-AD-R2 TC96-AD-R4
TC96-AD-R12 TC96-AD-R-A TC96-AD-R12-A TC96-DD TC96-DD-R TC96-DD-R3
TC96-DD-R11 TC96-DD-R-A TC96-DD-R-AH TC96-ND TC96-ND TC96-ND-R4

FOTEK counter : MC-341 MC-361 MC-342 MC-362 MC-441 MC-461 MC-442 MC-462 MC-261
MC-262 SC-340 SC-360 SC-321 SC-331 SC-341 SC-351 SC-361 SC-342 SC-342 SC-362 SC-362
SC-362A SC-362A SC-3616 SC-3616 SC-3426 SC-3426 SC-3426 SC-3526 SC-3526 SC-3526
SC-3626 SC-3626 SC-3626 SC-326 SC-326 SC-362M SC-362M SC-260 SC-261 SC-262 SC-262

FOTEK counter: HC-4T HC-5T HC-6T HC-21P HC-31P HC-41P HC-51P HC-61P HC-42P HC-52P
SK-1D SK-2D SK-3D SK-4D SC-2D SC-3D SC-4D H5C-4D

FOTEK Counter : SC-351 SC-321,SC-341,SC-361,SC-342,SC-362,SC-361sC-351 SC-321,SC-341,
SC-361,SC-342,SC-362,SC-3616,SC-326, SC-321,SC-341,SC-361,SC-342,SC-362,SC-3616,SC-326

FOTEK Photo sensor : T-10MXB A3T-20MXB A3T-100MXB CDR-10X-M12 CDR-10XB-M12 CDR-30X-M12
CDR-30XB-M12 CDM-2MX-M12 CDM-2MXB-M12 CDM-2MX-V-M12 CDM-2MXB-V-M12 CDT-10MX-M12
CDT-10MXB-M12 CDT-6MX-V-M12 CDT-6MXB-V-M12 CDR-10X CDR-10XB CDR-30X CDR-30XB CDR-30N
CDR-30X-V CDR-30XB-V DM-1MN DM-1MR CDM-2MX CDM-2MXB CDM-2MX-V CDM-2MXB-V CDT-10MX
CDT-10MXB CDT-6MX-V CDT-6MXB-V CAR-10X CAR-10XB CAR-10X-V CAR-10XB-V CAM-2MX CAM-2MXB
CAM-2MX-V CAM-2MXB-V

FOTEK Photo sensor E3 series: E3R-60X E3R-60XB M3R-60X M3R-60XB E3G-8MX E3G-8MXB M3G-8MX
M3G-8MXB E3G-6MRE E3G-6MREB M3G-6MRE M3G-6MREB E3T-10MX E3T-10MXB E3T-30MX E3T-30MXB
E3T-50MX E3T-50MXB M3T-30MX M3T-30MXB M3T-50MX M3T-50MXB

FOTEK Photo sensor R18 series: PDR-10X PDR-10XB PDR-30X PDR-30XB PDM-2MX PDM-2MXB PDM-2MX-V
PDM-2MXB-V PDT-10MX PDT-10MXB PDT-6MX-V PDT-6MXB-V MDR-10X MDR-10XB MDR-30X MDR-30XB
MDR-30X-V MDR-30XB-V MDM-2MX MDM-2MXB MDM-2MX-V MDM-2MXB-V MDT-10MX MDT-10MXB
MDT-6MX-V MDT-6MXB-V R18-10X R18-10XB M18-2MX M18-2MXB T18-30MX T18-30MXB

FOTEK Photo sensor MS series : MR-10NE MR-10X MR-10XB MR-30X MR-30XB MR-30N MR-60X
MR-60XB MR-60N MR-30XP MR-60XP MG-2MX MG-2MXB MG-2MXP MG-2MXBP MT-6MX MT-6MXB
MT-6MXP MT-6MXBP MF/F/LT/C系列 MF-06R MF-06R-M8 MF-06RT FF-01G FF-03R FF-03X FF-06R
FF-06X FR-1MX FR-2MX FR-1MX-V FR-2MX-V FT-10MX FT-20MX FT-10MX-V FT-20MX-V FG-3MX
FG-3MX-V FN-10R FN-30X FM-01R/G FM-01PR/PG FM-03R/G FM-10R MS-02W MS-02W-M12
MS-02W-H MS-02W-H-M12 LT-40MX LT-80MX LT-150MX C-1 C-1-24V C-2 C-3 C-6

FOTEK Photo sensor AS/SU series: SR-07G SU-07W SU-07R SU-07G SU-02X SU-02R SU-07X SU-07XP
SU-30X A-8 A-9 FS-50 SH-10 SH-15 SH-30 SH-50 SH-2M SV-10 SV-15 SV-30 SV-50 SV-2M SC-10
SC-15 SC-30 SC-50 SC-2M SB-03 SB-10 SQ-115P SQ1-211W SQ1-511W SQ3-351W SQ3-511W

FOTEK series : Encoder WE-M1 WE-M2 WE-M3 WE-M2T WE-M3T WE-M4T WE-Y1 WE-Y2 WE-Y3
WE-Y2T WE-Y3T WE-Y4T WE-M WE-Y

FOTEK proximity sensor : PS-04N PS-04P PS-04N-V PS-04P-V BS-02N BS-02P BS-04N BS-04P
PP-05N PP-05P PP-08N PP-08P LS-04N LS-04N-V SP-05N PS-05N PS-05P PS-08N PS-08P PL-05N
PL-05P PL-08N PL-08P PS-05S PS-08S PS-10N PS-10P PS-15N PS-15P PS-10S PS-15S CP18-30N
CP18-30P CP30-50C CP30-50S

FOTEK proximity sensor : PM-08-01N PM-08-01P PM-08-02N PM-08-02P PM12-02N PM12-02P
PM12-04N PM12-04P PM12-02N-S PM12-02P-S PM12-04N-S PM12-04P-S TW12-02C TW12-04C
PM18-05N PM18-05P PM18-08N PM18-08P PM18-05N-S PM18-05P-S PM18-08N-S PM18-08P-S
TW18-05C TW18-08C PM30-10N PM30-10P PM30-15N PM30-15P PM30-10N-S PM30-10P-S
PM30-15N-S PM30-15P-S PM12-02S PM12-04S PM18-05S PM18-08S PM30-10S PM30-15S

FOTEK Meter: SM-30 SM-20 TC21-ND VF-24T AV-24T ARM-24T AA-24T AA-24T-1 DV-24T
DRM-24T DA-24T DA-24T-1 DA-24T-2 ARM-25T DRM-25T MV21-R MV21-R-S MA21-R
MA21-R-S MV72-R MV72-R-S MA72-R MA72-R-S

FOTEK meter: DPM-1 DPM-2 DPM-1-S DPM-2-S HS-1 HS-2

FOTEK temperture controller TC series: TC48-AN-R TC48-AN-PT-R H5-AN-R TC48-DN-R TC48-DN-PT-R
TC48-DD-R TC48-DD-PT-R TC48-DD-R-A TC48-DD-R-AH TC48-DD-PT-R-AH TC48-ND TC48-ND-PT

FOTEK temperture controller TC series: TC4896-DA-R TC4896-DA-R-A TC4896-DA-R-AH TC4896-DD-R
TC4896-DD-R-A TC4896-DD-R-AH TC4896-ND TC4896-ND-PT TC72TC72-AN-R TC72-AA-R TC72-AA-R-A
TC72-DN-R TC72-DA-R TC72-DA-R-A TC72-AD-R TC72-AD-R12 TC72-AD-R-A TC72-DD-R TC72-DD-R11
TC72-DD-R-A TC72-ND TC96TC96-AN-R TC96-AA-R TC96-AA-R-A TC96-AA-R4-AH TC96-DN-R TC96-DA-R
TC96-DA-R-A TC96-DA-R-AH TC96-AD-R TC96-AD-R12 TC96-AD-R-A TC96-AD-R12-A TC96-DD-R
TC96-DD-R11 TC96-DD-R-A TC96-DD-R-AH TC96-ND

FOTEK Timer : STPN-M1 STPN-M3 STPN-M6 STPN-M1H STPN-M3H STPN-M6H STPY-M1 STPY-M3
STPY-M6 STPY-M1H STPY-M3H STPY-M6H H2Y H5B-M1 H5B-M3 H5B-M6 H5B-M1H H5B-M3H H5B-M6H
TM48-M1 TM48-M3 TM48-M6 TM48-M1H TM48-M3H TM48-M6H H3-FK-M3 H5B-FK-M3 TM-FK-M3
FR-1 FR-1L FR-1H FR-2 TDVN-M6 TDVY-12H TDFY-12H PR-1 PVR-3 H3-TRD-30S


ราคา: นิศา083-8575987ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นิศา ปัญญาไวอีเมล์: 
โทรศัพย์: 083-8575987IP Address: 124.120.143.236ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]