อะไหล่รอกและเครน, Safety latch ,รางC Track ,สายHigh Tro Reel ,Collector arm บ.โททัลเมคคานิค จำกัด

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » เครื่องจักร

อะไหล่รอกและเครน, Safety latch ,รางC Track ,สายHigh Tro Reel ,Collector arm บ.โททัลเมคคานิค จำกัด
อะไหล่รอก Morris ทุกรุ่นนำเข้าจากประเทศอังกฤษ
และอะไหล่รอก Morris ที่ใช้ทดแทนอะไหล่จากการนำเข้า
เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านรอก Morris โดยเฉพาะให้คำปรึกษา
รีโมทไร้สาย Tele-Radio นำเข้าจากประเทศสวีเดน
จัดจำหน่ายอะไหล่รอกและเครน อุปกรณ์เกี่ยวกับเครนเอเซียและยุโรป ราคาเป็นกันเอง
เช่น สลิงทุกยี่ห้อ ผ้าเบรกทุกยี่ห้อ อุปกรณ์ช่วยยก สายไฟ สวิทซ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ติดตั้งโครงสร้างประกอบตัวเครน ออกแบบโดยวิศวกรที่มีความชำนาญมากว่า 20 ปี
รวมทีมงาน บริษัท มอร์ริส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โคเนซ์เครน (ไทยแลนด์) จำกัด มาไว้ด้วยกัน
สำหรับลูกค้าที่หาอะไหล่รอกเครนไม่ได้
เรามีทีมงานให้คำปรึกษาด้านอะไหล่รอกทุกยี่ห้อ

ตัวแทนจำหน่าย KYEC

http://www.kyec-mit.com.tw/newweb/eng/products.asp

******สายไฮโทรริว *********
KY-AN-3007 สายไฮโทรริว 75 A 3 P
KY-AN-3010 สายไฮโทรริว 100A 3 P
KY-AN-4007 สายไฮโทรริว 75 A 4 P
KY-AN-3200N ตัวดึงหัวท้าย 3P
KY-AN-3200N ตัวดึงหัวท้าย 4P
KY-AN-3703 คอลเลคเตอร์ อาร์ม 30 A 3P
KY-AN-3703 คอลเลคเตอร์ อาร์ม 60 A 3P
KY-AN-3710 คอลเลคเตอร์ อาร์ม 100 A 3P
KY-AN-3711 คอลเลคเตอร์ อาร์ม 30 A 4P
KY-AN-4710 คอลเลคเตอร์ อาร์ม 60 A 4P
KY-AN-4711 คอลเลคเตอร์ อาร์ม 100 A 4P
KY-AN-3800 ตัวยึดคอลเลคเตอร์ อาร์ม 3 P
KY-AN-3300 ตัวต่อ 3 P
KY-AN-3903 แปรงถ่าน 30 A
KY-AN-3906 แปรงถ่าน 60 A
KY-AN-3910 แปรงถ่าน 100 A
KY-AN-3906 แปรงถ่าน 60 A
KY-AN-3901เหล็กฉากยึดตัวดึงหัวท้าย
KY-AN-3900เหล็กแบนรูเดียว
KY-AN-1838 ตัวยึดฉนวน 380 L
KY-AN -POEN 380 V สัญญาณไฟไฮโทรริว
*******สายพาวเวอร์ลิว***********
KY-AW-2030 สายพาวเวอร์ลิว 320 A(4เมตร/เส้น)
KY-AW-2030 สายพาวเวอร์ลิว 320 A(5เมตร/เส้น)
KY-AW-2710 คอนเลคเตอร์ อาร์ม 100 A (พาวเวอร์ลิว)
KY-AW-2910 แปรงถ่าน 100 A (พาวเวอร์ลิว)
KY-AW-2100 ตัวจับ 320 A
KY-AW-2134 ตัวต่อฝาครอบ 320 A
KY-AW-2200 ตัวปิดท้าย 320 A
KY-AW-2500 ฝาครอบต้นขั้ว 320 A
KY-AW-2600 ตัวยึด 320A
*******รางซีลิว*********
KY-BC-3040 รางซีลิว 4 เมตร
KY-BC-3100 ตัวจับรางซีลิว
KY-BC-3300 ตัวต่อรางซีลิว
KY-BC-3200 ตัวจับต้นราง
KY-BC-3103 ตัวหนีบรางซีลิว
KY-BC-3625 ลูกล้อตัวนำ(Towing Arm)
KY-BC-3525 ลูกล้อจับสายไฟแบน (nylon)
KY-BC-3525B ลูกล้อจับสายไฟแบน (เหล็ก)
KY-BSC-3525 ลูกล้อจับสายแบน (สแตนเลส)
KY-BCS-ตัวกล่องเชื่อมสาย (โมบายสวิทซ์ 16 Pin)
KY-OWP-ลูกล้อจับสายไฟกลมสีส้ม(ใช้กับสลิง)
KY-BF1.25C8 สายไฟแบน 1.25X8C
KY-BF1.25C13 สายไฟแบน 1.25 X13C

การฝึกอบรม
หลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น


หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปั้นจั่นหรือเครน (Crane) ได้เข้ามามีบทบาทในงานก่อสร้าง และงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงเพราะเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้งานในการยก และเคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อความสะดวก รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีแบบและขนาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการใช้งานนั้น ๆ ซึ่งปกติแล้วมี 2 ชนิดหลัก ๆ คือ ชนิดอยู่กับที่ และชนิดเคลื่อนที่ และเนื่องจากที่ผ่านมามีแนวโน้มการใช้ปั้นจั่นค่อนข้างสูง และมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย ทำให้มีผู้เสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากการไม่ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ขาดการตรวจสอบก่อนใช้งาน การตั้งปั้นจั่นไม่สมดุล การติดตั้งไม่มั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะหัวหน้างานขาดการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง พนักงานบังคับปั้นจั่นขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีผู้ให้สัญญาณตลอดเวลาการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ผู้ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554 อย่างเคร่งครัด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและกำหนดมาตรการป้องกันรวมทั้งระบบการบริหารความปลอดภัยในการใช้ปั่นจัน ตลอดจนตรวจสอบสภาพการทำงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นอย่างจริงจังต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย ชนิดและประเภท ของปั้นจั่น ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ปั้นจั่น
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการใช้ปั้นจั่น

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บังคับปั้นจั่น
2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น


• บริการตรวจสอบสภาพของปั้นจั่นและรอก
• บริการบำรุงรักษาตามกำหนด
• บริการให้คำปรึกษาและสำรวจสภาพ ของโครงสร้างอาคารและปั้นจั่น
• บริการปรับปรุงประสิทธิภาพของปั้นจั่นและรอก
• บริการติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งและปั้นจั่น
• บริการด้านอะไหล่
• บริการด้านซ่อมบำรุง
• บริการอบรมให้ความรู้ในการใช้งานปั่นจั่นและรอกอย่างถูกวิธี
บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
คุณ กานต์
Mb. 0888095078
E-mail setthakarn@total-mechanic.com
Website:www.total-mechanic.com


   
   


ราคา: ตามตกลงต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: โททัล เมคคานิค จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0888095078,034-458024IP Address: 183.89.17.61

คำค้น:  อุปกรณ์รอกsafety latch | safety latch ขนาด 5 ตัน | safety latch ราคา | เปลี่ยน safety latch | รอกsafety | ร้านขาย safety latch | safety latch ขนาด 3 ตัน | safety latch รอก | ขาย safety latch | safety latchราคา |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]