บริการจัดอบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » เครื่องจักร

บริการจัดอบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น
บริการจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น กฏหมายใหม่ 2554วิทยากรฝึกอบรมคุณสมบัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด
( บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด)
วิทยากรฝึกอบรม
ข้อ ๑๗ วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือเทียบเท่า
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า
หรือเทียบเท่า หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ในการ
ทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๓) ช่างชำนาญการ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและหัวข้อที่บรรยาย
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๔) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การฝึกอบรม
หลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น


หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปั้นจั่นหรือเครน (Crane) ได้เข้ามามีบทบาทในงานก่อสร้าง และงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงเพราะเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้งานในการยก และเคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อความสะดวก รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีแบบและขนาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการใช้งานนั้น ๆ ซึ่งปกติแล้วมี 2 ชนิดหลัก ๆ คือ ชนิดอยู่กับที่ และชนิดเคลื่อนที่ และเนื่องจากที่ผ่านมามีแนวโน้มการใช้ปั้นจั่นค่อนข้างสูง และมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย ทำให้มีผู้เสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากการไม่ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ขาดการตรวจสอบก่อนใช้งาน การตั้งปั้นจั่นไม่สมดุล การติดตั้งไม่มั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะหัวหน้างานขาดการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง พนักงานบังคับปั้นจั่นขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีผู้ให้สัญญาณตลอดเวลาการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ผู้ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554 อย่างเคร่งครัด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและกำหนดมาตรการป้องกันรวมทั้งระบบการบริหารความปลอดภัยในการใช้ปั่นจัน ตลอดจนตรวจสอบสภาพการทำงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นอย่างจริงจังต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย ชนิดและประเภท ของปั้นจั่น ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ปั้นจั่น
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการใช้ปั้นจั่น

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บังคับปั้นจั่น
2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

• บริการตรวจสอบสภาพของปั้นจั่นและรอก ปจ 1
• บริการบำรุงรักษาตามกำหนด
• บริการให้คำปรึกษาและสำรวจสภาพ ของโครงสร้างอาคารและปั้นจั่น
• บริการปรับปรุงประสิทธิภาพของปั้นจั่นและรอก
• บริการติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งและปั้นจั่น
• บริการด้านอะไหล่
• บริการด้านซ่อมบำรุง
• บริการอบรมให้ความรู้ในการใช้งานปั่นจั่นและรอกอย่างถูกวิธี พร้อมใบรับรอง
(ในกรณีลูกค้าตรวจสอบเครน ปจ 1 ฟรีอบรมการใช้รอกและเครน)
(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
(๓) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
(๔) หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
คุณ จิรายุ เอี่ยมสมร
Mb. 085-9973444
E-mail jirayu@total-mechanic.com
Website:www.total-mechanic.com


   
   


ราคา: ราคาตามตกลงต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 085-9973444IP Address: 125.27.225.122

คำค้น:  กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น 2552 | เครื่องแบบพนักงานบริษัท kce international บางปู | เครื่องแบบบริษัท | ชุดพนง KCE | Muguwarsakaiyacom |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]