สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารอิสลาม

หน้าแรก » บ้าน ที่ดิน สวน และ การตกแต่ง » ตัวแทนนายหน้า

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารอิสลาม
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ Extra 2012

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย


วัตถุประสงค์

เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวจากสถาบันการเงินอื่น


หลักการ

บัยอ์ อัลอีนะฮ์

วงเงินสินเชื่อ

ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท


ระยะเวลาผ่อนชำระ ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตรากำไร

กรณีสมัครบริการเสิรม Utility Payment Services
ระยะเวลา ชำระปกติ ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4
เดือนที่ 1 - 3 0% 0% 0% 3.50%
เดือนที่ 4 - 12 2.50% 4.50% SPRL - 3.25%
ปีที่ 2 SPRL - 1.75% 5.00% SPRL - 2.50% SPRL - 1.75%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป SPRL - 1.38% SPRL - 1.38% SPRL - 1.38% SPRL - 1.38%

กรณีไม่สมัครบริการเสิรม Utility Payment Services
ระยะเวลา ชำระปกติ ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4
เดือนที่ 1 - 3 0.25% 0.25% 0.25% 3.75%
เดือนที่ 4 - 12 2.75% 4.75% SPRL - 3.00%
ปีที่ 2 SPRL - 1.75% 5.00% SPRL - 2.50% SPRL - 1.75%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป SPRL - 1.38% SPRL - 1.38% SPRL - 1.38% SPRL - 1.38%

หมายเหตุ : ปัจจุบัน SPRL = 7.75% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ฟรีค่าธรรมเนียม Front End Fee
คิดค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
ค่าอากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


หลักประกัน

จะต้องจัดทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกัน และยกผลประโยชน์ให้กับธนาคาร

ระยะเวลาโครงการสินเชื่อ หมดเขต 31 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยมีอายุขั้นต่ำ 22 ปี
ป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือมีฐานะมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท บมจ. มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป และต้องได้รับการบรรจุ หรือแต่งตั้งตามระเบียบ
พนักงานบริษัททั่วไป มีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป (โดยรวมอายุงานที่ทำงานเดิมได้ แต่ที่ทำงานปัจจุบันผู้ขอสินเชื่อต้องได้รับการแต่งตั้ง
และ/หรือมีคำสั่งบรรจุตามระเบียบบริษัท หรือองค์กร)
เจ้าของกิจการ ประกอบธุรกิจอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
กรณีรายได้ประจำ (Employee) อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 60 ปี
กรณีเจ้าของกิจการ (Self-employee) อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี
ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หรือ มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ตามที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ที่อยู่ปัจจุบัน และ ที่ทำงาน และ โทรศัพท์มือถื
กรณีมีผู้ขอสินเชื่อร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ขอสิน เชื่อหลัก เป็น คู่สมรส บิดามารดา บุตร (ตามกฎหมาย) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้ขอสินเชื่อหลักเท่านั้น


เอกสารการประกอบพิจารณา

เอกสารส่วนบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อหลัก
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อร่วม (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เอกสารที่คัดจากทะเบียนราษฎร์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีพนักงานบริษัททั่วไป / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทฉบับจริง ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
- สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกันนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
- สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มหนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้น (เอกสารต้องรับรองสำเนาโดยกระทรวง พาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ)
- สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่เป็นบัญชีเงินออมของผู้ขอสินเชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารจากสถาบันการเงินเดิม
- สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม และ สัญญาจำนองเดิม
- สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้เดิม 6 เดือนย้อนหลัง ถ้าไม่มีใช้ Statement เงินกู้ย้อนหลัง 12 เดือน (ขอจากสถาบันการเงินเดิม)

เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์
- สำเนาโฉนด นส.3.ก./นส.3/อช. (ฉบับล่าสุด)

เอกสารอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนดเพิ่มเติมตามความจำเป็น


สนใจติดต่อ Tel.081-5764517

มูฮัมหมัดฟาดิ้ล มะมิง (ไนท์) รหัสพนักงาน 142007
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารพนักงานขายตรง (ฝ่ายขายสินเชื่อช่องทางพิเศษทีม142)
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น B ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือกรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ http://i-refinance.in.th/


 


ราคา: 300,000 ขึ้นไปต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: มูฮัมหมัดฟาดิ้ล มะมิง (ไนท์)อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0815764517IP Address: 27.55.14.148

คำค้น:  เปลี่ยน ชื่อ รถตู้ ไฟแนนซ์ อิสลาม |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]