ทัวร์เม็กซิโก – คิวบา 19 วัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG69 เดินทาง 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์เม็กซิโก – คิวบา 19 วัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG69 เดินทาง 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2556
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ Website : http://www.utravel.in.th
ทัวร์เม็กซิโก – คิวบา 19 วัน
นครลอสแองเจลิส – เม็กซิโก – โซซิมิลโก – เทโอทิฮัวคาน – แทกซ์โก – อคาปุลโก
คัมเปเช่ – คาบาห์ – อูกซ์มอล – เมริดา – ชิเชน อิทซา – แคนคูน – สกาเร็ต – ฮาวานา –
เซนฟิวกอส - ตรินิแดด – คามาเกว – ซานเทียโก เดอ คิวบา
กำหนดเดินทาง 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2556 TOUR CODE : MC172001FZ
http://www.utravel.in.th/อเมริกา-แคนาดา/ทัวร์เม็กซิโก.html

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ลอสแองเจลิส – เม็กซิโกซิตี้
05.30 น. ? คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3-4 แถว J โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
07.30 น. ? เหินฟ้าสู่ นครลอสแองเจลิส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG692 (ใช้เวลาบิน 18 ชั่วโมง)
11.25 น. เดินทางถึงสนามบิน นครลอสแองเจลิส
19.00 น. ? เหินฟ้าสู่ เม็กซิโกซิตี้ โดยสายการบิน.... เที่ยวบินที่ AM643 (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที)
23.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เม็กซิโกซิตี้ (MAXICO CITY) เมืองหลวงและใหญ่ที่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ ดินแดนอารยธรรมของชาวพื้นเมืองอเมริกาที่ยิ่งใหญ่หลายกลุ่ม เช่น โอลเมก กลุ่มอารยธรรมสมัยแรกเริ่มเมื่อ 2,300 ปีก่อน ตั้งอยู่บนคาบสมุทรยูกาตันในนครรัฐที่ปกครองโดยกษัตริย์... หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH CENTRO HISTORICO หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง เม็กซิโกซิตี้ – โซซิมิลโก – เม็กซิโกซิตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ (PLAZA DE LA CONSTITUCION หรือ EL ZOCALO) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดแห่ง หนึ่งของโลก แต่เดิมจัตุรัสแห่งนี้มีชื่อว่า PLAZA DEARMAS และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อปัจจุบันคือ PLAZA DE LA CONSTITUCION ในปี 1812 เพื่อเฉลิมฉลองการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับคาดิซ (THE CADIZ CON STITUTION)
ชม CATEDRAL METROPOLITANA โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ผ่านชมและบันทึกภาพ พระราชวังแห่งชาติ (NATIONAL PALACE หรือ PALACIO NACIONAL) ซึ่งเป็นที่ทำการของประธานาธิบดี และรัฐบาลกลางของเม็กซิโก พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของ เฮอร์นัน คอร์เตซ (HARNAN CORTES) หลังจากที่เขาพิชิตเม็กซิโกได้สำเร็จจากนั้นชมพิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์แห่งชาติ (NATIONAL NTHRO POLOGY AND HISTORY MUSEUM) ซึ่งเป็นที่รวมรวมงานผีมือของเม็กซิโก,เครื่องถ้วยโถโอชามและยังมีที่จัดแสดงความเป็นมาของชาวพื้น
เมืองเม็กซิโก เก็บรวบรวมงานศิลปะสำคัญๆมากมายที่ขุดค้นพบในเม็กซิโก ที่สำคัญมากมาย แล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Meridien Museo Antropologia
บ่าย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองโซชิมิลโก (XOCHIMILCO) เมืองทางตอนใต้ของเม็กซิโก เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ในการกสิกรรมในอดีต และได้ชื่อว่าเป็น เวนิสแห่งเม็กซิโก
....นำท่านล่องเรือกอนโดล่าแบบเม็กซิกัน (TRAJINERA) ในลำคลองโซชิมิลโก (Xochimilco Lake) เป็นลำคลองที่มีชื่อเสียงของเมืองเม็กซิโกซิตี้ และ ได้สมญานามว่าเป็นสวนน้ำ (FLOATING GARDEN) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงาม จากนั้นนำท่านผ่าน ชมมหาวิทยาลัยเม็กซิโก (National utonomous University of Mexico – UNAM) ชมอาคารห้องสมุดกลางแห่งมหาวิทยาลัยเม็กซิโก ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1950 เป็นสถานที่รวบรวมหนังสือกว่า 428,000 เล่มและเก็บเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1450-1950 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH CENTRO HISTORICO หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง เม็กซิโกซิตี้ – เทโอทิฮัวคาน – เม็กซิโกซิตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเทโอทิฮัวคาน (TEOTIHUACAN) (ระยะทางประมาณ 50 ก.ม.) เป็นที่ตั้ง ของโบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่ยุคพรีฮิสแปนิคที่มีชื่อเสียง นั่นคือ พีระมิดแห่งเทโอทิฮัวคาน อันได้แก่ PYRAMID OF THE SUN และ PYRAMI D OF THE MOON ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1987 ระหว่างทางแวะชมโบสถ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งและเป็นที่แสวงบุญของชาวคาธอร์ลิคใน ลาตินอเมริกา BASILICA DE GUADALUPE ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เชื่อว่าพระแม่มาเรียได้แสดงปาฏิหาริย์ให้แก่ชาวอินเดียนที่ชื่อ JUAN DIEGO ในปี 1531 โดยปรากฏกายให้เห็น และมีภาพของพระแม่มาเรียปรากฏอยู่บนเสื้อคลุมของ JUAN DIEGO ซึ่งได้เรียกขานภาพพิมพ์นี้ว่า VIRGIN OF GUADA LUPE ให้ท่านได้ชมความงามของโบสถ์หลังใหม่ที่สร้างขึ้นในปี 1970 ด้วย สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เนื่องจากโบสถ์หลังเดิม ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1700 ได้ค่อยๆทรุดโทรมลงเนื่องจากจำนวนผู้แสวงบุญ และนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมจำนวนมากในแต่ละปี และชมภาพ VIRGIN OF GUADALUPE อันมีชื่อเสียงของโบสถ์แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองเทโอทิฮัวคาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GRAN TEOCALLI
บ่าย นำท่าน ชมพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (PYRAMID OF THE SUN) พีระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
ซึ่งมี ความสูง 65 เมตร (213 ฟุต) และฐานกว้าง 225 เมตร (738 ฟุต) และใช้หินในการก่อหิน 2,500,000
ตันหลังจากพีระมิดแห่งโชลูลา (THE GREAT PYRAMID OF CHOLULA) ที่เมืองโชลูลา ประเทศเม็กซิโก
และ พีระมิดแห่งกิซ่า (THE GREAT PYRAMID OF GIZA) ในประเทศอียิปต์ จากนั้นนำ ชมพีระมิดแห่งดวงจันทร์ (PYRAMID OF THE MOON) อีกหนึ่งพีระมิดในเขตของเทโอทิฮัวคาน มีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ แต่เมื่อมองจากตาเปล่า อาจแลดูเหมือนว่า พีระมิดแห่งดวงจันทร์ มีความสูงมากกว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ เนื่องจากตั้งอยู่บนระดับพื้นดินที่สูงกว่านั่นเอง บนยอดพีระมิด มีแท่นพื้นดิน ซึ่งในอดีต ใช้สำหรับทำพิธีบูชาเทพเจ้า CHALCHIUHTLICUE ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำและพระ
จันทร์ บริเวณด้านตรงข้ามกับแท่นพิธีนี้คือ จัตุรัสแห่งดวงจันทร์ (PLAZA OF THE MOON) บริเวณจัตุรัสแห่งนี้มีแท่นบูชาอยู่ตรงกลาง ชม QUETZALPAPALOTL PALACE COMPLEX ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นที่พักอาศัยของผู้ปกครองเมืองเทโอทิฮัวคาน ในอดีต ได้เวลาสมควรออกเดินทางกลับสู่เมืองเม็กซิโกซิตี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร LA FONDA DEL RECUERDO
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH CENTRO HISTORICO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เม็กซิโกซิตี้ – แทกซ์โก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแทกซ์โก (TAXCO) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. (ระยะทาง 160 ก.ม.) ในอดีตการเดินทางทางไปแทกซ์โก ต้องขี่ม้าใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการเดินทาง ปัจจุบันสามารถ เดินทางโดยเส้นทางถนนที่ตัดผ่านและลัดเลาะไปตามเทือกเขา และหมู่บ้านที่เป็นสีขาวและหลังคาสีแดงที่สวยงาม ในปี 1930 แทกซ์โกได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองอนุสรณ์สถานแห่งการเป็นเมืองอาณานิคม เนื่องจากยังรักษาสภาพอาคารบ้านเมืองต่างๆในยุคของอาณานิคม นอกจากนี้แทกซ์โกยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเหมืองแร่เงิน ค้นพบโดย Jose De La Borda ที่ค้นพบทางสายแร่ที่เมืองแทกซ์โก เมื่อศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้น William Spratling ได้เข้ามาสร้างศูนย์กลางการทำเครื่องเงินที่แทกซ์โกเมื่อปี 1932 แวะชมร้านเครื่องเงิน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตแร่เงินตั้งแต่เหมืองเงินจนถึงการเป็นเครื่องประดับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินชมเมืองซึ่งยังคงรักษาบรรยากาศของการเป็นอาณานิคมไว้อย่างมาก ชมโบสถ์ ซานตา
พริสกา (CATHEDRAL DE SANTA PRISCA) โบสถ์สไตล์บาร็อกซึ่งใช้เวลาในการ สร้างประมาณ 7 ปี
(ระหว่างปี 1751-1758) อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสบอร์ดา (PLAZA BORDA) จัตุรัสใหญ่กลางเมืองแท็กซ์โก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ ร้านอาหาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ โดยเฉพาะร้านเครื่องเงิน อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม MONTE TAXCO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เม็กซิโกซิตี้ – อคาปุลโก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอคาปุลโก (ACAPULCO) เมืองท่าที่สำคัญในอดีต และมีชื่อเสียงตากอากาศ
หาดทรายขาว น้ำทะเลใส มีรีสอร์ทสวยงามมากมายและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนมากมายในแต่ละปี เป็นเมืองตากอากาศสำหรับเหล่าดาราฮอล์ลิวู้ดและผู้มีชื่อเสียงทั้งหลาย พอพอกับเมืองริเวียร่าประเทศฝรั่งเศส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านชม ย่านจัตุรัสเมืองอคาปุลโก (ZOCALO) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองและเป็นที่ตั้งของสถานที่ สำคัญๆ อาทิ วิหารอคาปุลโก (ACAPULCO CATHEDRAL) นำท่านชม วิหารประจำเมือง อคาปุลโก เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอคาปุลโก วิหารนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1930 โดยมีลักษณะเด่นคือตัวโดมของวิหารสร้างในสไตล์ที่เลียนแบบสุเหร่าของมุสลิม ขนาบข้างด้วยหอ
คอยแฝดแบบไบแซนไทน์สองด้าน ภายในวิหารตกแต่ง
สวยงามด้วยกระเบื้องสีเหลืองและสีทอง ตัวกำแพงทาสีด้วยสีขาวและน้ำเงิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคาร
*พิเศษ ชม การกระโดดหน้าผาที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสุดยอดที่ท่านไม่ควรพลาด*
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม EL CANO หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง อคาปุลโก – ล่องเรือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน ว่ายน้ำ หรือ ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมชายหาด นั่งอ่านหนังสือเล่มโปรด เดินช๊อปปิ้งย่านนักท่องเที่ยว
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่าน ล่องเรือแคททามารันเพื่อชมความงดงามของอ่าวอคาปุลโก ซึ่งเป็นอ่าวที่งดงามและดึงดูด นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาหลายยุคหลายสมัย เรือใช้เวลาในการล่องอ่าวอคาปุลโกประมาณ 2
ชั่วโมง ท่านจะเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มบนเรือแบบอิสระ (Free Bar) พร้อมวงดนตรีที่บรรเลงเพลงไพเราะ พร้อมการชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่ง บางจุดเป็นที่ตั้งของบ้านของเหล่าผู้มีชื่อเสียงหรือดาราชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นดาราฮอลลีวู้ดที่นิยมมาซื้อบ้านพักตากอากาศที่อคาปุลโกแห่งนี้ พร้อมชมความงดงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม EL CANO หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง อคาปุลโก – คัมเปเช่
04.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองเม็กซิโกซิตี้
06.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Aeromexico เที่ยวบินที่ AM308
07.50 น. เดินทางถึงเม็กซิโกซิตี้ เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน
09.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคัมเปเช่ (CAMPECHE) โดยสายการบิน Aeromexico เที่ยวบินที่ AM2440
10.55 น. เดินทางถึงเมืองคัมเปเช่ นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองคัมเปเช่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่าน ชมเมืองคัมเปเช่ เมือง 1 ใน 31 รัฐอิสระของแม็กซิโกที่มีการบริหารงานประกอบด้วย 32 เขต อำเภอ มีพื้นที่ 57,924 ตารางกิโลเมตร (22,364.6 ตารางไมล์) และประชากรอาศัยอยู่เพียง 805,182 คน ในปี 2010 ทำให้ Campeche เป็นหนึ่งในรัฐที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในเม็กซิโก เมืองหลวงของรัฐคือ เมือง San Francisco de Campeche ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เมืองคัมปาเช่ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นบนซากเมืองประมงเก่าของชาวมายา ในปี 1540 ในยุคอาณานิคมเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญมาก และเป็นเป้าโจมตีของอังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ จึงมีการสร้างกำแพงหนาล้อมรอบเมือง เพื่อป้องกันการโจมตี นำท่านชมป้อมปราการโบราณ Baluarte de San Carlos และ Baluarte de la Soledad บนเนินเขา ซึ่งเป็นป้อมปราการ 2 ป้อมที่เปิดให้เข้าชม จากทั้งหมด 7 ป้อม จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ Ex-Templo de San Jose หรือ Jesuit Church ซึ่งมีส่วนด้าหน้าที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีฟ้าและเหลืองอย่างสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม PLAZA CAMPECHE หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง คัมเปเช่– อูกซ์มอล – คาบาห์ – เมริดา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอูกซ์มอล (UXMAL) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) เมืองโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของยุคก่อนฮิสปานิคในทวีปอเมริกา เนื่องจากศิลปะและงานฝีมือต่าง ๆ ของพวกมายันที่เมืองนี้ได้รับการยกย่องว่าสวยงามและน่าอัศจรรย์อย่างมากทั้งที่ในสมัยโบราณยังไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการประดิษฐ์งานเหล่านี้..ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพวิวทิวทัศน์ทางตอนใต้ของเม็กซิโกตลอดสองข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่าน ชมพีระมิดแห่งเวทมนต์ (HOUSE OF THE MAGICIAN) พีระมิดที่สูงที่สุดในอูซมาล สูงประมาณ
32 เมตร แต่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า พีรามิดแคระ เกิดจากตำนานดาวแคระวิเศษที่ถูกฟักออกจากไข่และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันเดียวกันและพีรามิดนี้ก็ถูกสร้างขึ้นในคืนนั้น.... ชม NUNNERY QUADRANGLE จัตุรัสใหญ่ มีความยาว 75 เมตร และกว้าง 45 เมตร ประดับตกแต่งด้วยหน้ากากเทพเจ้าชัค, เสือ จากัวร์, นกเค้าแมว เป็นต้น นอกจากนั้น ที่จัตุรัสแห่งนี้ยังใช้เป็น สถานที่แสดงแสงสีเสียงอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาบาห์ (KABAH) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ในรัฐยูคาทัน (STATE OF YUCATAN) ชม MAYAN ARCH สถาปัตยกรรมของชนเผ่ามายัน เชื่อว่าในสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางของเมือง แล้วชม TEMPLE OF CHAC หรือ PALACE OF THE MASKS วิหารที่เชื่อกันว่าสร้างอุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งสายฝน (THE RAIN GOD CHAC) โดยมีห้องทั้งหมด 10 ห้อง ด้านหน้าประดับไปด้วยหน้ากากของเทพเจ้าแห่งสายฝนประมาณ 250 หน้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมริดา (MERIDA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน ตั้งอยู่บนคาบสมุทรยูคาทัน ได้ชื่อว่า เมืองสีขาว (THE WHITE CITY) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเงียบสงบและปลอดภัยที่สุดในเม็กซิโก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAN REAL YUCATAN หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง เมริดา – ชิเชน อิทซา – แคนคูน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าชมเมืองเมอริด้า ผ่านชมอาคารต่างๆ เช่น พระราชวังเจ้าเมือง (GOVERNOR PALACE) สร้างบนฐานที่มีความกว้าง 8 เมตร ยาว 97.5 เมตร และสูง 8 เมตร ในสมัยอดีตใช้เป็นที่พำนักของชนชั้นปกครอง ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังมายาที่สวยที่สุดในอูซมาล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (CHICHEN ITZA) ระยะทาง 120 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ตั้งอยู่ในรัฐยูคาทัน เป็นเมืองโบราณคดีในบริเวณคาบสมุทรยูคาทันที่มีผู้คนมาเยือนมากที่สุด ศูนย์กลางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอารยธรรมมายา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่าน GREAT BALL COURT สนามแข่งเกมบอลที่มีความยาวประมาณ 168 เมตร จัดเป็นสนามแข่งเกมบอลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเมโส – อเมริกา กีฬาที่เล่นในพิธีกรรม ซึ่งเล่นกันยาวนานกว่า 3,500 ปี ในหมู่ภูมิภาค เมโส-อเมริกา (MESO-AMERICA) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ครอบคลุมตั้งแต่เม็กซิโกกลางไปจนถึง ฮอนดูรัสและนิคารากัว การเล่นบอลเกมจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่ายๆ ละ 7 คน โดยแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามแย่งการถือครองบอล ทำจากยางและมีขนาดประมาณเท่ากับศีรษะของคน น้ำหนัก 8.5 ปอนด์ และต้องให้ลูกบอลยางลงห่วงซึ่งตั้งอยู่ริมด้านข้างของสนามให้ได้ โดยสามารถใช้ได้เพียงสะโพกในการทำคะแนนเท่านั้น ฝ่ายใดแพ้จะต้องโดนประหารชีวิต ต่อด้วยการชมพีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (PYRAMID OF KUKULCAN) ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์ สูงประมาณ 34 เมตร สร้างเมื่อ ปี ค.ศ. 800 พีระมิดแห่งทำให้ชิเชนอิทซาได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปี 2007 เนื่องจากตัวพีระมิดหรือที่เรียกว่า EL CASTILLO เป็นพีระมิดแบบขั้นบันได มีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้านของพีระมิดเพื่อขึ้นไปยอดพีระมิด โดยปลายของบันไดจะทำเป็นรูปหัวงูและปรากฏการณ์พิเศษของพีระมิดแห่งนี้คือ ทุกๆ วันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 21 กันยายนของทุกปี (SPRING AND AUTUMN EQUINOX) นักท่องเที่ยวจะแห่กันมาเพื่อชมภาพของงูใหญ่จะดูเหมือนเลื้อยจากยอดพีระมิดลงมาด้านล่าง เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 25 นาที จากนั้นจะค่อยๆ จางหายไป โดยจะเลื้อยไปตามแสงของพระอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวมายันคิดค้นขึ้น และบันไดทั้งสี่ด้านของพีระมิดมีขั้นบันไดด้านละ 91 ขั้น เมื่อคูณกับ 4 ด้านจะเท่ากับ 364 รวมทั้งลานด้านบนสุดของพีระมิดอีก 1 ขั้น จึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 365 ซึ่งเท่ากับจำนวนวันใน 1 ปีตามปฏิทินของชาวมายันอีกด้วย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (CANCUN) เมืองตากอากาศตั้งอยู่ในรัฐควินทานารู (STATE OF QUINTANA ROO) มีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดขาว น้ำทะเลใสและรีสอร์ท …นำท่านชมเมืองแคนคูน เคยใช้เป็นสถานที่ประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี ค.ศ. 1991 (ปีที่คุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้สวมมงกุฎให้ผู้ชนะการประกวดคนใหม่)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม BARCELO COSTA CANCUN หรือเทียบเท่า

วันที่สิบของการเดินทาง แคนคูน – สกาเร็ต – แคนคูน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสกาเร็ต (XCARET) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เปรียบเสมือนเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ คำว่า XCARET ความหมายว่า อ่าวเล็กๆ ในภาษามายัน ซึ่งได้ชื่อมาจากที่ตั้งของเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวหรือเวิ้งน้ำ ในอดีตถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการป้องกันตัวที่สำคัญของชาวมายัน นำท่าน เข้าชมสวนนิเวศวิทยาโบราณคดี (ECO-AQUA PARK) เป็นสวนนิเวศน์ฯ ที่ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยเอกชน ภายในสวนแห่งนี้มีกิจกรรมทางบกหรือกิจกรรมทางน้ำ เช่น แม่น้ำใต้ดิน (UNDERGROUND RIVERS) เป็นแม่น้ำสายเล็กๆ ที่อยู่ใต้พื้นดินทอดตัวยาว ซึ่งท่านสามารถว่ายน้ำในแม่น้ำใต้ดินแห่งนี้ได้ โดยทางสวนจะจัดหาเสื้อชูชีพเตรียมให้ท่าน สำหรับการว่ายน้ำใต้ดิน ....เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (CORALREEFAQUARIUM) รวบรวมปะการัง นานาชนิด ปลาสีสัน หลากหลายมากมาย ฯลฯ ...ชมเต่าทะเล (SEA TURTLES) เป็นสัตว์ทะเลที่ทางเม็กซิโกได้ทำโครงการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่ง อาศัยอยู่ในทะเลมากกว่า 100 ล้านปี และเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง ในเม็กซิโกได้มีกฎหมายสำหรับป้องกันและอนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่านี้ตั้งแต่ปี 1990 โดยสกาเร็ทได้เข้าร่วมโครงการนี้ของรัฐบาลโดยการอนุรักษ์เต่าทะเล 2 พันธุ์ คือพันธุ์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตควินทานารู ได้แก่ พันธุ์ GREEN TURTLE (CHELONIA MYDAS) และพันธุ์ LOGGERHEAD TURTLE (CARETTA CARETTA) โดยในช่วงฤดูวางไข่ของเต่าทะเล คือในช่วงหน้าร้อน สกาเร็ท จะสร้างแคมป์สำหรับเต่า โดยห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 62 ไมล์ เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวนเต่าทะเลและที่อยู่ของมันจากสิ่งรบกวน
ต่างๆ จากนั้นประมาณ 60 วัน ไข่เต่าก็จะเริ่มฟักเป็นตัวและลูกเต่าจะกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของสวนสกาเร็ทแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เพลินเพลิดกับกิจกรรมต่างๆของสวนฯ ที่มีหลากหลายมากกว่า 40 กิจกรรม รวมถึงหมู่บ้านมายัน (MAYAN VILLAGE) แหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมของพวกมายัน ได้เวลาสมควรออกเดินทางกลับสู่เมืองแคนคูน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม BARCELO COSTA CANCUN หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง แคนคูน – ฮาวานา
เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อน เดินเล่นริมทะเลแคริบเบียน น้ำทะเลสีครามใส หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงแรมมีให้บริการ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
15.30 น. ? เหินฟ้าสู่เมืองฮาวานา (HAVANA) ประเทศคิวบา โดยสายการบินคิวบาน่า เที่ยวบินที่ CU153
18.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ Jose Martui Airport กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว..ประเทศคิวบา มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐคิวบา (Republic of Cuba) ประกอบด้วยเกาะคิวบา
(เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแอนทิลลิสใหญ่) เกาะยูท (Isle of You) และเกาะเล็กๆใกล้เคียง ตั้งอยุ่ในภูมิภาคแคริบเบียนเหนือ ที่จุดบรรจบของทะเลแคริบเบียน อ่าวม็กซิโก และมหาสมุทรแอตแลนติก คิวบาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสหรัฐอเมริกาภาคตะวันออกและหมู่เกาะบาฮามาส ทางทิศตะวันตกของเกาะเติร์กและหมู่เกาะเคคอสและประเทศเฮติ ทางทิศตะวันออกของเม็กซิโก และทางทิศเหนือของหมู่เกาะ
เคย์แมนและเกาะจาไมกาสาธารณรัฐคิวบาเป็นเพียงประเทศเดียวในบริเวณภูมิภาคนี้ที่ยังคงมีการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์อยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม OCCIDENTAL MIRAMAR หรือเทียบเท่า

วันที่สิบสองของการเดินทาง ฮาวานา – วินาเลส – ฮาวานา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่ หุบเขาวินาเลส (VINALES) ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกสุดของเกาะคิวบา เป็น ดินแดนที่ปลูกยาสูบได้ดีที่สุดในโลก นำท่านเยี่ยมชม โรงงานทำบุหรี่คิวบา ซึ่งเป็นการมวนยาด้วยมือ ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะที่ควรเก็บรักษาไว้ จากนั้นนำชมบริเวณ SIERRA DE LOS ORGANOS ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เนินเขา เป็นแหล่งเพาะปลูกยาสูบที่ดีที่สุดของโลก ชมไร่ยาสูบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านผ่านชมบริเวณแหล่งผลไม้ระหว่างทาง เนื่องจากคิวบาเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่มีชื่อเสียง เช่น อะโวคาโด, มะม่วง, สับปะรด, มะละกอ, ฝรั่ง และมันฝรั่งหวาน จากนั้นนำท่านั่งเรือเข้าไปในถ้ำ INDIAN CAVE ซึ่งวินาเลสมีถ้ำสวยงามจำนวนมาก ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่เมืองฮาวานา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
พักที่ นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม OCCIDENTAL MIRAMAR หรือเทียบเท่า

วันที่สิบสามของการเดินทาง ฮาวานา – เซนฟิวกอส – ตรินิแดด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เซนฟิวกอส (CIENFUEGOS) เมืองแห่งมุกเม็ดงามตอนใต้ เมืองชายทะเลที่มีอ่าวสวยงามของทะเลคาริเบียน ลักษณะเป็นแหลมยาวยื่นไปในทะเล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ
บ่าย นำท่าน ชมเมืองเซียนโฟยโกส ซึ่งชื่อเมืองเป็นชื่อของนายพลชาวสเปน Jose Cicefuegos ซึ่งเป็นผู้ว่า ราชการจังหวัดในสมัยนั้น เมืองอาณานิคมของสเปน Cicefuegos ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1819 ช่วงแรกโดยผู้อพยพที่มาจากสเปนและฝรั่งเศส เมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ทำการค้าน้ำตาล อ้อย ยาสูบและเครื่องชงกาแฟ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลแคริบเบียนของภาคกลางตอนใต้กลางคิวบา พื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกยาสูบและการผลิตกาแฟ เมืองจึงถูกพัฒนาในแบบ Neoclassical สถาปัตยกรรมที่นี่จึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองต่างๆ ของประเทศในแถบในลาตินอเมริกา ที่เน้นเรื่องความทันสมัย สะอาด และการวางผังเมืองที่ดี เมืองเซียนโฟยโกสได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005..ชมจัตุรัสกลาง เมือง Jose Marti Park ล้อมรอบไปด้วยตึกเก่าแก่ที่รักษาไว้อย่างดี อาคารที่ทำการรัฐบาล City Hall, San Lorenzo, เดินเล่นชมความร่มรื่นของถนนริมทางเดินทะเล Malecon Promenade ชมอาคารที่ตกแต่งแบบโกธิค ผสมอาหรับและสเปน ที่เคยถูกใช้เป็นสถานที่เล่นคาสิโน ในสมัยเผด็จการบาติสต้าครองอำนาจ Palacio Vallle, และชมโรงละครเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในคิวบา Thomas Terry Theater จากนั้นเดินทางสู่เมืองตรินิแดด (TRINIDAD)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ANCON RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สิบสี่ของการเดินทาง ตรินิแดด – คามาเกว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมเมืองตรินิแดด ซึ่งเป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างของอาคารบ้านเรือนในสมัยโคโลเนียล ของสเปนไว้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านสถาปัตยกรรมจาก UNESCO ในปี ค.ศ. 1988 เที่ยวชมรอบๆ จัตุรัสเมือง ที่ล้อมรอบไปด้วยบ้านสีสันสวยงามต่างๆ แวะจิบเครื่องดื่ม คาซานซาร่า ที่ให้ความสดชื่นแก้กระหายได้ดี ที่มินิบาร์ คาซานซาร่า ชื่อเดียวกับเครื่องดื่ม ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปชมเดินแดนแห่งน้ำตาลที่ Sugar Mills Valley ที่นี้โดยรอบประกอบด้วย 3 หุบเขา San Luis, Santa Rosa and Meyer นำชมหอคอย Manacas Iznaga Tower สร้างในสมัยศตวรรษที่ 18 ที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลที่สำคัญของคิวบา เศรษฐีเจ้าของนามว่า มานาคัส อิซนากา (Manacas Iznaga) ได้สร้างหอคอยสูงเพื่อไว้คอยควบคุมและดูทาสที่มาจากแอฟริกามาทำงานในไร่อ้อยของเขากว่า 30,000 คน Manacas Iznaga Tower ถือเป็นอนุสาวรีย์สำหรับความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าจากการเป็นทาสในไร่อ้อย ที่แห่งนี้จึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกร่วมกับเมืองตรินิแดดในปี 1988
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SANCTI SPIRITUS
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาเกว (CAMAQUEY) ผ่านเมือง Sancti Spitus และเมือง Clego de avifa เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากฮาวานาและซานเทียโก เดอ คิวบา 1 ใน 7 หมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสเปนในคิวบาในยุคแรกๆ มีบทบาทโดดเด่นในฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางภายในประเทศที่โดดเด่นด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมน้ำตาล ในปีค.ศ. 1528 การพัฒนาของผังเมืองที่ผิดจากเมืองทั่วไปที่ปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีระบบขนาดใหญ่ แต่เมืองกลับมีถนนรายย่อยถนนคดเคี้ยว, ตรอกซอกซอยและอาคารสูงต่างจากเมืองอาณานิคมในลาตินอเมริกา Camaguey ถือเป็นตัวอย่างที่โดนเด่นของการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองดั้งเดิมที่แยกจากเส้นทางการค้าหลัก อาณานิคมของสเปนที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปในยุคกลาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร PLAZA SAN JUAN DE DIOS
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม CAMAGUEY / COLON หรือเทียบเท่า

วันที่สิบห้าของการเดินทาง คามาเกว – บายาโม – ซานเทียโก เดอ คิวบา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซานเทียโก เดอ คิวบา (SANTIAGO DE CUBA) ระหว่างทางแวะเมือง
บายาโม (BAYAMO) 1 ใน 7 เมืองในยุคสเปน ..เมืองที่เก่าที่สุดเป็นอันดับสองรองมาจากเมืองบาราคัว (BARACOA) ของคิวบาสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1513 เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการปฎิวัติและการก่อการจลาจล เริ่มตั้งแต่ปี 1500 ชาวพื้นเมืองอินเดียแดง ได้ต่อต้านพวกสเปน แต่ครั้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในปี ค.ศ. 1868 ซึ่งเป็นการต่อสู้เพื่อการประกาศอิสรภาพโดยชาวเมืองได้เข้ายึดเมืองไว้ในเดือนตุลาคม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LA BODEGA
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซานเทียโก เดอ คิวบา (SANTIAGO DE CUBA) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของ ประเทศคิวบาและเมืองหลวงของ Santiago de Cuba จังหวัดในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะคิวบา อดีต Santiago de Cuba เป็นเมืองที่สำคัญรองลงมาจากฮาวานา และปัจจุบันก็ยังคงเป็นแบบนั้น อยู่ เนื่องจากเมืองตั้งอยู่บนอ่าวที่เชื่อต่อกับทะเลแคริบเบียนและเป็นเมืองท่าที่สำคัญในปี ค.ศ. 2004
ชมเมืองซานติอาโก เด คิวบา เมืองที่ก่อตั้งโดยชาวสเปน นามว่า ดิเอโก เวลัสกัส (Diego Velazquez) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1514 ต่อมาปี ค.ศ. 1516 เมืองถูกเผาและมีการสร้างใหม่ทันที ต่อมาเมืองถูกปล้นโดยกองกำลังฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1553 และโดยกองทัพอังกฤษ ปลายศตวรรษที่ 18 เมืองประสบปัญหาการไหลข้าวของผู้อพยพชาวฝรั่งเศส และต้นศตวรรษที่ 19 เป็นที่รองรับกบฏทาสชาวไฮติหลายคน จากปีค.ศ. 1791 เป็นต้นมา ชาวพื้นเมืองจึงมีการผสมทางวัฒนธรรมแอฟริกันและสเปน นำท่านชมหมู่บ้าน EL COBRE ที่หมู่บ้านนี้เคยมีชื่อเสียงของเหมืองทองแดง ซึ่งมีคนงานจำนวนมากและได้ถูกปิดลงในปี 1807 ปัจจุบันหมู่บ้านนี้กลับมีชื่อเสียงเรื่องโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ Basilica del cobre ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระรูปของพระแม่มารี Virgin Caridad dal Clbre องค์สีดำจึงได้ชื่อว่า Black Madonna แต่องค์ด้วยชุดสีเหลือง ทรงมงกุฎประดับเพชร มรกต และทับทิม มีรัศมีทำด้วยทองคำและถือไม้กางเขนที่ประดับด้วยเพชรและหินอาเมธิส องค์นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระแม่ผู้พิทักษ์คิวบาตั้งแต่ปี 1916 และในปี 1998 สันตะปาปา จอนห์ ปอลที่2 ได้ถวายมงกุฎให้กับพระแม่ เมื่อคราวเสด็จมาเยือนคิวบา มีเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารที่พระแม่ทรงช่วยชีวิตผู้คนหลายเรื่อง ทำหู้คนเลื่อมใสและเดินทางมาแสวงบุญที่วัดแห่งนี้จากทั่วทุกสารทิศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SANTIAGO DE CUBA หรือเทียบเท่า

วันที่สิบหกของการเดินทาง ซานเทียโก เดอ คิวบา – ฮาวานา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ป้อมมอร์โร (MORRO CASTLE) สร้างในปี 1637 ป้อมที่ใช้ป้องกันจากการปล้นสะดมของเหล่าโจรสลัด ภายในมีพื้นที่สำหรับทหารประจำการมากกว่า 400 นาย มีโบสถ์เล็กๆ กองบัญชา
การและห้องใต้ดิน สถาปัตยกรรมของป้อมนี้เป็นการผสมผสานของศิลปะยุคกลางและรูปแบบคลาสิค
ของเรเนซอง ในรูปทรงเราขาคณิตและคามสมมาตร องค์การยูเนสโก เห็นความสำคัญของป้อมแห่งนี้จึงได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี 1997...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์บ้านผู้พิชิต (Casa de Diego Velazquez) บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในคิวบาเริ่มสร้างใน
ปีค.ศ. 1516 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1530 ชั้นบนคือที่อยู่อาศัยของดิเอโก เวลัสกัส ส่วนชั้นล่างเป็นที่เซ็นสัญญาการหลอมทองคำในอดีต อาคารได้รับการบูรณะใหม่ในยุคปฎิวัติศตวรรษที่ 19 ชมห้องที่จัดแสดงวิวัฒนาการของงานเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของต่างๆ ต่อด้วย ชมซิสเปเตส ปาร์ค (Cespedes Park) ลานกว้างที่เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ศาสนาและสังคม มีโบสถ์ซานติอาโกที่สร้างตั้งแต่ ค.ศ.16 เป็นศูนย์กลาง ลานกว้างในอดีตถูกใช้เป็นที่ฝึกการสวนสนามและขบวนพาเหรดของทหาร ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คน ถือเป็นศูนย์กลางของเมืองซานเทียโก เดอ คิวบา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ZUNZUN
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิวบา เพื่อเดินทางสู่เมืองฮาวานา
22.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮาวานา โดยเที่ยวบินที่ CU987
00.05 น. ถึงสนามบินเมืองฮาวานา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่
พักที่ โรงแรม OCCIDENTAL MIRAMAR หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเจ็ดของการเดินทาง ฮาวานา – เม็กซิโก ซิตี้ – ลอสแองเจลิส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน ชมเขตเมืองเก่าฮาวานา ล้อมรอบไปด้วยบรรยายกาศสุดคลาสสิค ของตึกรามบ้านช่อง ในยุคโคโลเนียล เข้าชม Capitolio อาคารรูปโดมสูง อดีตใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา และเป็นอาคารทรงโดมสูงที่สร้างคล้ายคลึงกับอาคาร รัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านตระเวนย่านเมืองเก่าบนถนนคนเดิน Obispo Street สองฝากฝั่งเป็นอาคารโบราณยุคโคโลเนียล ที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วเดินทางผ่านสู่ Cathedral Square ถ่ายภาพกับโบสถ์โบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางจัตุรัสอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเลาะเลียบเดินทางต่อไปยัง Plaza De Amas จัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าที่เคยถูกใช้เป็นสถานที่รวมพลทหารชมปราสาทเก่าแก่ที่สร้างเป็นป้อมปราการแข็งแรง ไว้คอยป้องกันการรุกรานจากโจรสลัด จากนั้นเดินทางข้ามอ่าวฮาวานา ชม Casa Blanaca (Statue of Jesus Christ) ถ่ายภาพกับรูปปั้นของพระเยซูคริสต์ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเนินเขาที่มองเห็นได้แต่ไกล ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.20 น. ออกเดินทางไปเมืองเม็กซิโกซิตี้ โดยสายการบินAeromexico เที่ยวบินที่ AM452
16.45 น. ถึงเมืองเม็กซิโกซิตี้
19.00 น. ออกเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน Aeromexico เที่ยวบินที่ AM 466
22.00 น. ถึงนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ โรงแรม HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่สิบแปดของการเดินทาง ลอสแองเจลิส – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนครลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
13.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG693

วันที่สิบเก้าของการเดินทาง กรุงเทพฯ
23.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ .....
TOUR CODE : MC172001FZ
กำหนดเดินทาง 30 มีนาคม - 17 เมษายน 2556
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน.............................ท่านละ 298,000 บาท
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม....................................ท่านละ 25,000 บาท
หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
หมายเหตุ ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม :
อัตรานี้รวม ]
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ / - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา และคิวบา
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าทำเอกสารของคนต่างด้าว
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก. ต่อท่าน)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าทำธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50,000.- บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
• การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

************************************************************
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ Website : http://www.utravel.in.th
เปิดประตูสู่โลกกว้าง อบอุ่นทุกเส้นทาง ไปกับ ยู แทรเวล วาเคชั่นส์
เราสรรหารายการท่องเที่ยว เพื่อวันหยุดอันมีค่าของท่าน
TAT License Number 11/007022 TTAA License Number 836
ในเครือ ยู. กรุ๊ป Hot Line : 081-816 4332
โทร. 02-4282114 , 02-8720522 แฟกซ์ 02-4282125
Email : u.travel@hotmail.com , u_travel@hotmail.com


   
   


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์อีเมล์: 
โทรศัพย์: โทร. 02-428-2114 แฟกซ์. 02-428-2125IP Address: 101.108.85.144

คำค้น:  ทัวร์เม็กซิโก คิวบา |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]