ทัวร์รัสเซีย 7 วัน กับสายการบิน อิมิเรตส์ วันเดินทาง 10-16 กุมภาพันธ์ 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน กับสายการบิน อิมิเรตส์ วันเดินทาง 10-16 กุมภาพันธ์ 2556
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ http://www.utravel.in.th
ทัวร์รัสเซีย 7 วัน กับสายการบิน อิมิเรตส์ ทริปพิเศษท่องเที่ยวแบบสบายๆ กับซันฟลาวเวอร์ อลิอันซ์ ในดินแดนหมีขาว รัสเซีย 7 วันกับ 2 มหานครอันยิ่งใหญ่ “มอสโควศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของชาติมหาอำนาจ ที่มีมนต์เสน่ห์ชวนให้หลงไหล และ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก อดีตเมืองหลวงเก่าของรัสเซีย สัมผัสกับกิจกรรมสุดพิเศษ ในฤดูหนาวของรัสเซียกับการ “นั่งรถม้าลากเลื่อนชมพระราชวัง(ตามเงื่อนไขสภาพอากาศ)”
RU291301BF 10-16 กุมภา 56 ราคา 67,800 บาท
http://www.utravel.in.th/ยุโรป/ทัวร์รัสเซีย.html

วันแรก กรุงเทพฯ หมายเหตุ
22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอินโซน T สายการบิน อิมิเรต (EK) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จำกัด คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง พร้อมเดินทางไปกับคณะ เพื่อให้บริการตลอดรายการ

วันที่สอง ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หมายเหตุ
01.35 น. เหิรฟ้าสู่ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินแอร์ อิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
04.40 น. ถึงกรุงดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบินและเดินทางต่อสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระหว่างรอเครื่องท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
10.25 น. เหิรฟ้าสู่ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยว
บินที่ EK 175 (เวลาท้องถิ่นของประเทศรัสเซีย ช้ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง)
16.50 น. ถึงสนามบิน นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA, ST. PETERSBURG หรือเทียบเท่า( 4 ดาว+)

วันที่สาม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - วิหารเซนต์ไอแซค -พระราชวังแคทเธอรีน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวัง “NIKOLAEVSKY PALACE” หมายเหตุ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
09.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองระหว่างทางท่านจะได้ชมความวิจิตรงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนิน กราดเดิม ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช เมื่อปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้งและยังเป็นอู่กำเนิดอำนาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกเมืองนี้ถือได้ว่า
เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย
แม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”
นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง
จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารที่มีความหรูหราโดยจะเห็นได้จากเสาหินแกรนิตสีน้ำตาลทองรวมทั้งสิ้นประมาณ 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน สูงไม่ต่ำกว่า 20 เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง โดยมีเสาหินที่หายากอื่นๆอีกมากเช่น มาลาไคต์ เสาหินสีเขียว (MALACHITE) และลาปิส
เสาหินสีน้ำเงิน (LAPIS) วิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวิหารที่มีโดมใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei Fiori in Floence ,St. Pual in London And
St. Peter In Rome ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีโดมใหญ่ที่สุดยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัมวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้นับว่ามีผู้สร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส August de montferrand ใช้เวลาก่อ
สร้างนานถึง 40 ปี
12.00 น. ? รับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ“พระราชวังฤดูหนาว” ที่ประกอบด้วย
ห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วยปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโดดาวินซี่, ปิกัส
โซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะฯลฯ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ที่พระราชวังนิโคลัส พาเลซ “NIKOLAEV
SKY PALACE” ชิมคาเวียร์ พร้อมจิบว้อดก้า และ ชมการแสดง ศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่มีชื่อเสียงในการแสดงการเต้นรำ การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจำชาติตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจไม่รู้ลืม (หมายเหตุ ควรแต่งกายสุภาพ )
โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA, ST. PETERSBURG หรือเทียบเท่า( 4 ดาว+)

วันที่สี่ พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งรถม้าลากเลื่อนชมพระราชวัง -มอสโคว หมายเหตุ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (ปีเตอร์ ดาวาเรส) ติดกับทะเลบอลติก เป็นพระราชวังพักผ่อนชายทะเล ของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช และเป็นพระราชวังที่ออกแบบโดยสถาปนิคชาวอิตาเลียนแรนด์สเตรเล่ย์ ลักษณะที่ตั้งของพระราชวังคล้ายกับพระราชวังเชินบรุนน์ ที่ประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา รวมทั้งชมสวนตอนบนและสวนตอนล่างที่มีรูปแบบสไตล์ฝรั่งเศส
12.00 น. ? รับประทานอาหารจีน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้นเข้าชม “พระราชวังแคทเธอรีน” สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังที่สวยงาม ใช้เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระเจ้าซาร์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 ก็มาพำนักอยู่และถูกจับตัวจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่นี่ภายนอกพระราชวัง ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกัน
ส่วนภายในพระราชวังมีห้องพักผ่อนจำนวน 50 ห้อง เช่น ห้องโถงรูปภาพ ห้องอาหารค่ำสีเขียว เป็นต้นโดยเฉพาะห้องอำพัน(แอมเบอร์รูม) ซึ่งเป็นห้องที่สวยงามมาก ประกอบด้วย อำพัน ทั้งห้อง ไม่ว่าจะเป็นผนังห้องรูปภาพ และเครื่องใช้ต่างๆประดับด้วยอำพันมาตกแต่งทั้งหมดอิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส
พิเศษๆ สำหรับกิจกรรมในหน้าหนาวกับประสบการณ์อันแปลกใหม่หนึ่งปีมีครั้งเดียว กับการนั่งรถม้าลากเลื่อนชมความงดงามโดยรอบของพระราชวังแคทเธอรีน ท่ามกลางความงดงามของพระราชวังในฤดูหนาวที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาวของรัสเซีย(ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสภาพอากาศคือต้องเป็นวันที่มีหิมะปกคลุมเท่านั้น)
17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์
หมายเหตุ (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 ก.ก. และบางครั้งอาจจะนำกระเป๋า Hand Carry ของท่านมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)
20.10 น. ออกเดินทางจาก เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน ไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 044
21.40 น. ถึงสนามบิน กรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
โรงแรมที่พัก MILAN HOTEL หรือเทียบเท่า( 4 ดาว)

วันที่ห้า จัตตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาเซิล - พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ละครสัตว์รัสเซี่ยนเซอร์คัส หมายเหตุ
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าจัตุรัสแดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ต้นแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมินของปักกิ่ง วิหารเซ็นต์บาซิล สัญ
ลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหด ประกอบด้วยโรง
สวดทรงกระบอก 9 โรง ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน…ผ่านชมสุสานเลนิน
อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสม
ผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่งกว่าที่ใดๆ
จากนั้นให้อิสระท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยบน ถนนอาราบัท ซึ่งเป็นถนนคนเดิน
(Walking street) ทั้ง 2 ข้างทางของถนนเต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
19.00 น. จากนั้นนำท่านชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส” ชมการแสดงของเหล่าสุนัข และหมีแสนรู้ มายากล การแสดงโลดโผนการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ ซึ่งท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม..
? โรงแรมที่พัก MILAN HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซาร์กอส – วิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส – ถนนอาราบัท – อัลมาตี้ หมายเหตุ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบถส์ที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดของรัสเซีย เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิวานที่ 3 มหาราช สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1475
-1479 ก่อสร้างทับลงบนโบสถ์ที่เก่าแก่โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอิตาลียุคนั้นคืออริสโตเติ้ล ปิโอราอานติ
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บบริภัณฑ์สมบัติล้ำค่าของกษัตริย์พระเจ้าซาร์ รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้ากุม และให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
21.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงมอสโคว์

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ หมายเหตุ
01.00 น. ? ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132
06.00 น. ? ถึงสนามบินกรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.50 น. ? ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132
18.10 น. ? ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ…. โดยสวัสดิภาพ… และความประทับใจมิรู้ลืม… ?

TOUR CODE : RU291301BF 10-16 กุมภา 56
อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปออกเดินทาง ไม่ต่ำกว่า 26 ท่าน)
รายละเอียดต่อท่าน อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง.........ท่านละ 67,800 บาท

เงื่อนไขราคา
1. ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปและต้องออกเดินทางตามเส้นทางของตั๋วที่บริษัทฯ ออกให้เท่านั้น
2. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว ตามระบุในตารางอัตราค่าบริการ
อัตรานี้รวม
? ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการระบุ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน อิมิเรต (EK)
? ค่าตั๋วเครื่องบินจาก เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ
? ค่า Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบินทุกแห่ง (คิดจากอัตรา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2555 หากในวันเดินทางมีการปรับเพิ่มทางบริษัท ขอเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง)
? ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
? ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
? ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการ
? ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตามรายการ
? ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
? ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
? ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
? ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ ค่าซักรีด เป็นต้น
? ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
? ค่าน้ำหนักของกระของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก. ต่อท่าน)
? ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น วันละประมาณ 3USD/คน/วัน
? ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
? ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
? ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน
? ท่านต้องส่งเอกสารในการทำวีซ่าให้ทางบริษัทฯ กรอกและเช็คเอกสาร ก่อนเดินทาง 25 วันทำการ (กรณีเป็นลูกค้าต่างชาติ)
? ในกรณีที่ท่านส่งเอกสารในการทำวีซ่าล่าช้า และได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯขอยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมด
? สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯจะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
เงื่อนไขการยกเลิก
? การแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
? การแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
? การแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
? การแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน บริษัทฯ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

1. ตุ๊กตาแม่ลูกดก ต้นกำเนิดของตุ๊กตาแม่ลูกดกนั้น มีการเล่าต่อ ๆ กันมาเป็นสองทางด้วยกัน ทางหนึ่งว่า พระชาวรัสเซียเป็นบุคคลแรกที่นำวิชาทำตุ๊กตาไม้ไปจากเกาะฮอนชูของญี่ปุ่น และเมื่อมาถึงรัสเซีย ก็ผสมผสานรูปแบบเข้ากับศิลปะท้องถิ่น เช่น แนวคิดในการซ้อนตุ๊กตาที่คุ้นเคยกันดีในรัสเซีย และประยุกต์เข้ากับงานประดิษฐ์แอปเปิ้ลไม้ รวมถึงไข่อีสเตอร์ จากนั้นจึงตั้งชื่อขึ้นใหม่ว่า “มาตรีโอสคา”
2. ว็อดก้า (Vodka) ว็อดก้าทำมาจากข้าวสาลี น้ำตาล และน้ำผึ้ง หมักตามสูตรต่างๆ ปัจจุบันมีโรงงานที่ผลิตว็อดก้าจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อบริโภคและ เพื่อการส่งออก มีด้วยกันหลายยี่ห้อ เช่น Vodka, Standred, Chaikovsky, Putin เป็นต้น
3. คาเวียร์ (Caviar) มาจากปลาสเตอเจียน ไข่เป็นสีดำ ที่พบมากในกลุ่มทะเลบอลลติก ถ้าไข่เป็นสีส้มจะเป็นไข่ของปลาแซลมอน
4. อำพัน (Amber) เป็นยางสน เกิดจากการทับถมมานานหลายร้อยปี ภายในมีซากสัตว์ ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลาและแมลงที่พบมากในกลุ่มประเทศทะเลบอลติก ปัจจุบันมีการปลอมกันเป็นจำนวนมาก จึงควรซื้อในร้านที่เชื่อถือได้ อำพัน มี3สี คือ สีเหลือง สีน้ำตาล สีเขียว(ซึ่งเป็นสีที่หายาก) ปัจจุบันมีน้อยลงเรื่อยๆ และทำให้ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ แตกต่างไปตามขนาดและความประณีต ราคาประมาณ 10,20,50,120 USD
5. ผ้าพันคอรัสเซีย (Shawl) มีความสวยงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นงานพิมพ์ลาย ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าไหม มีหลายขนาด ราคาประมาณ 10-50 USD
6. หินมาลาไคท์ (Malachite) เป็นหินสีเขียวที่พบมากในรัสเซีย ทำเป็นสร้อยคอ กำไล นาฬิกา ตุ้มหู แหวน และเป็นส่วนประกอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ
7. ภาพวาดสีน้ำ ฝีมือศิลปินชาวรัสเซีย เป็นสุดยอดเทคนิคสีน้ำ ที่วาดทิวทัศน์หรือวาดพระราชวัง เหมือนบรรยากาศแบบๆรัสเซีย

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางก่อน การเดินทาง 25 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่าจองทัวร์ให้ท่านทั้งหมด ยกเลิกภาย 15 -25 วันก่อนการเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 50 % ยกเลิกภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าจองทัวร์ และ/หรือค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดต่อเนื่อง ยกเลิกทัวร์หลัง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น )
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองทัวร์มาแล้วเท่านั้น
3. กรุณาศึกษารายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง เงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์เพื่อประโยชน์ของท่าน
4. กรุณาเตรียมเอกสารการเดินทาง พร้อมแจ้งความประสงค์ กรณีต้องการให้เจ้าหน้าที่รับเอกสารที่บ้าน หรือที่ทำงาน

************************************************************
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ Website : http://www.utravel.in.th
เปิดประตูสู่โลกกว้าง อบอุ่นทุกเส้นทาง ไปกับ ยู แทรเวล วาเคชั่นส์
เราสรรหารายการท่องเที่ยว เพื่อวันหยุดอันมีค่าของท่าน
TAT License Number 11/07022 TTAA License Number 836
ในเครือ ยู. กรุ๊ป Hot Line : 081-816 4332
โทร. 02-4282114 , 02-8720522 แฟกซ์ 02-4282125
Email : u.travel@hotmail.com , u_travel@hotmail.com


   
   


ราคา: ราคาเริ่มต้น 67,800ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-4282114 , 02-8720522 แฟกซ์ 02-4282125IP Address: 125.24.81.131ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]