GOAL JAPAN SAKURA TOKYO HITZ 6 วัน 4 คืน (CI) 2–7 เมย.56

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

GOAL JAPAN SAKURA TOKYO HITZ 6 วัน 4 คืน (CI) 2–7 เมย.56
GOAL JAPAN SAKURA TOKYO HITZ 6 วัน 4 คืน
สายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)
วันที่ 2–7 เมษายน 2556
อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่นแบบไม่อั้น

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ - / - / -
05.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ แถว S ประตูที่ 8
08.25 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 066
13.05 น. ถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป นำท่านเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น
14.20 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ CI 018
18.35 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาริตะ การ์เด้น หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง นาริตะ – เมืองคามาคูระ – พระใหญ่ไดบุตสึ – ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคามาคุระ เป็นเมืองเล็กๆ ด้วยภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ โอบล้อมด้วยขุนเขาทั้งด้านหลังและด้านข้าง อีกทั้งมีด้านหน้าที่หันสู่ทะเล ซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลักการของฮวงจุ้ยที่รับมาจากจีน นำท่านนมัสการหลวงพ่อโต พระใหญ่แห่งเมืองคามาคูระ หลวงพ่อโตไดบุสึ อันเลื่องชื่อเป็นที่รู้จักกันดีของคนญี่ปุ่น เป็นพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11.35 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ใครขอพรประการใดมักสมความปรารถนากันถ้วนหน้า โดยเฉพาะเรื่องการขอบุตร ให้เวลาท่านเก็บภาพของพระใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เยี่ยมชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ท่านสามารถเห็นความงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้หากท้องฟ้าสดใส ให้ท่านล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิเมื่อ 3,000 กว่าปีมาแล้ว นำท่านนั่งรถบัสเพื่อเข้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ด้วยความร้อนถึงเกือบ 100 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่า หากได้ทานไข่ดำ 1 ฟอง ทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี สู่ โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล๊ต อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก กับเอ้าท์เล๊ตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสินค้าราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋า น้ำหอม และอีกมากมาย หลายหลายแบรนด์ดัง พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า สินค้ามากมายใหม่ล่าสุด
นำท่านสู่ที่พัก โรงแรมฟูจิ โนโบคาเอ็น หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ // นำท่านอาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น”

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) – โตเกียว – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) - พระราชวังอิมพีเรียล(ผ่านชม) – สะพานนิจูบาชิ – ชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯ ขอนำท่านชมวิวสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วย ความทันสมัยของเทคโนโลยี และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว นำท่านสู่ สวนอูเอโนะ ตั้งอยู่ในอุเอะโนะ เขตไทโต เมืองโตเกียว เป็นที่ตั้งของวัดคันเอจิ ปัจจุบันส่วนแห่งนี้ ได้เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียว เนื่องจากในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน สวนแห่งนี้จะคราคั่งไปด้วย ผู้คนจำนวนนับหมื่นที่เข้ามาจับจองที่นั่งใต้ต้นซากุระ เพื่อสังสรรค์ ดื่มสาเก เคล้าคลอกับการขับกล่อมร้องเพลงอย่างมีความสุขใต้ต้นซากุระที่จะเบ่งบานอย่างสวยงามให้ชมกันเพียงไม่กี่วันเท่านั้น (หมายเหตุ) การชมดอกซากุระบานทุกแห่งของประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ผ่านชมความงดงามของ พระราชวังอิมพีเรียล ซึ่งเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นเพื่อ ระลึกถึงพระจักรพรรดิในสมัยเมจิ แต่เดิมมีชื่อว่า พระราชวังเอโดะ นำชม สะพานนิจูบาชิ สะพานซึ่งปรากฎในโปสการ์ดอันลื่อเลื่อง และสง่างามทอดข้ามคูน้ำรอบเขตพระราชฐานชั้นในและเป็นจุดนัดพบที่รู้จักกันดีสำหรับชาวญี่ปุ่น จากนั้นช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ เป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิดที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชินจูกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ วัดอาซะกุซ่า – โตเกียว สกายทรี – อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,600บาท) – เมืองนาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่วัด อาซากุซะ คันนอน วัดที่มีชี่อเสียงของเมืองโตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยกลางประตูมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลม ทำหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกว่า Nakamise มีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพ โตเกียว สกาย ทรี (ด้านนอก) แลนด์มาร์ค
แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรมที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครที่มีความเจริญเป็นอันดับต้นๆของโลก
อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว โดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางจะคอยแนะนำแหล่งช้อปปิ้งให้กับท่าน หรือ เลือกเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย ให้ท่านสนุกสนานท้าทายความมันส์ หรือ อิสระกับการช้อปปิ้งในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันอย่างต่อเนื่อง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนาริตะ การ์เด้น หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เมืองนาริตะ – วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดนาริตะ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและผู้คนให้ความเคารพนับถือ มาสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของวัดนี้ คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอนแกะสลักถวาย โดย โคโบไดชิ ตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะ จากนั้น อิสระที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังห้าง อิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และที่นี่ยังมีร้าน 100 เยน สินค้าดีราคาถูกอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
14.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองไทเป โดยเที่ยวบินที่ CI 101
17.10 น. ถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป นำท่านเบลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเครื่อง
22.05 น. เหิรฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CI 065

วันที่หก กรุงเทพฯ อาหาร - / - / -
00.35 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ** ต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป **
ผู้ใหญ่ พัก ห้องคู่ ท่านละ 49,900 บาท

ดาวน์โหลดรายการทัวร์: http://sdrv.ms/W05tFp
Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Phoenix-Travel-Thailand/187874731273534


 


ราคา: 49,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท เดอะฟีนิกส์ทราเวิล (ประเทศไทย) จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-711-4338IP Address: 115.87.66.172ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]