ทัวร์มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY TG Smile มกราคม-สิงหาคม 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY TG Smile มกราคม-สิงหาคม 2556
ทัวร์มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY TG Smile

กำหนดการเดินทาง
เดือน มกราคม 56 วันที่ 25-27
เดือน กุมภาพันธ์ 56 วันที 01-03 / 08-10 / 22-24
เดือน มีนาคม 56 วันที 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31
เดือน เมษายน 56 วันที 05-07 / 06-08 / 14-16 / 19-21 / 26-28
เดือน พฤษภาคม 56 วันที 01-03 / 10-12 / 13-17 / 31 พ.ค.- 02 มิ.ย.
เดือน มิถุนายน 56 วันที 07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30
เดือน กรกฏาคม 56 วันที 12-14 / 19-21 / 26-28
เดือน สิงหาคม 56 วันที 02-04 / 10-12 / 13-16

วันแรก กรุงเทพฯ–เกาะมาเก๊า–วัดอาม่า–วัดเจ้าแม่กวนอิม–โบสถ์เซ็นต์พอล–เซนาโด้สแควร์–ด่านจูไห่

05.00น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์
07.45น. เหิรฟ้าสู่เกาะมาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ TG 750
11.30น. ถึงสนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านท่องเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ซี่งเป็นเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกสั้นๆว่า “มาเก๊า” นำท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นการไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัย เพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 สัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของชาวจีนที่ดูมีเสน่ห์ ภายในวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่ชาวมาเก๊าเคารพนับถืออยู่หลายองค์ องค์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดเจ้าสาวของจีน ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 ม. หนัก 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัว นำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึง 2 ครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึก แวะช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊า เพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆไว้มากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สอง จูไห่–ถนนคู่รัก–จูไห่ฟิชเขอร์เกิร์ล–วัดไป่เหลียน–ตลาดใต้ดินกงเป่ย–พระราชวังหยวนหมิงหยวน–ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ ถนนคู่รัก (Lover's Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่ ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 ม. จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล จากนั้นชม วัดไป่เหลียน (วัดดอกบัวขาว) นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้ากวนอู เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเป็นสิริมงคล แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง แวะชมร้านยาที่เลื่องชื่อที่สุด ผลิตภัณฑ์บัวหิมะสามารถรักษาแผลที่โดนน้ำร้อนลวก และแผลผุผองได้เป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ยอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่าร้านค้า นำชม พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย

วันที่สาม จูไห่–มาเก๊า–เดอะเวเนเชี่ยน–กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางกลับสู่ เกาะมาเก๊า พิเศษสุดสุด นำชม เดอะเวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่ง ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก
เที่ยง อาหารเที่ยงอิสระ ให้ท่านได้มีเวลาในเวเนเซี่ยนอย่างเต็มที่
ค่ำ อาหารค่ำอิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.15น. นำท่านกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 753
23.00น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวมบริการ
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดย สายการบินไทยสมายล์ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินไทยสมาย อัตรา ณ วันที่
01 มิถุนายน 2555 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน/1 ห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ : http://sdrv.ms/Ur08p0

Fanpage : http://www.facebook.com/pages/The-Phoenix-Travel-Thailand/187874731273534?ref=hl


   


ราคา: 13,500-14,500ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท เดอะฟีนิกส์ทราเวิล (ประเทศไทย) จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-711-4338IP Address: 115.87.66.252ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]