ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Tokyo 4 วัน 3 คืน (TG) วันที่ 8-11 และ 9-12 ก.พ. 56

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Tokyo 4 วัน 3 คืน (TG) วันที่ 8-11 และ 9-12 ก.พ. 56
ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Tokyo 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 8-11 และ 9-12 ก.พ. 56

นำท่านเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดย สายการบินไทย พิเศษสุดด้วย เครื่องบิน Airbus A380 เครื่องใหม่และใหญ่สะดวกสบาย ชมความงดงาม และสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลก เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ ฮาราจุกุ นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดอาซากุซะ

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ – ชินจูกุ
05.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
07.35น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย Airbus A380 เที่ยวบินที่ TG 640
15.45น. ถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
พาทุกท่าน เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ชินจูกุ วอชิงตัน หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ
ค่ำ ** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อการช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง

วันที่สอง โตเกียว – อิสระ เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ ทัวร์ดิสนีย์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
• อิสระเต็มวัน ให้ท่านช้อปปิ้ง เช่น อากิฮาบาร่า, ฮาราจุกุ โดยตัวท่านเอง หรือ
• จะเลือกซื้อ ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดย รถไฟ ชำระเพิ่มท่านละ 2,600.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทางประมาณ 1000 เยน)
เที่ยง ** อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ ** อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ชินจูกุ วอชิงตัน หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอวาคุดานิ – ภูเขาไฟฟูจิ – คาวากูจิโกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ พบกับ โคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า หากได้ทานไข่ดำ 1 ฟอง ทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีก 7 ปี นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ ภูเขาไฟฟูที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม นิวสตาร์ หรือ ระดับเทียบเท่า
หลังมื้อค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) เชื่อว่า ถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่ โตเกียว – นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างจัสโก้ อิออน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านช้อปปิ้งส่งท้าย เลือกหาของฝาก ณ ห้างจัสโก้ อิออน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับ ร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยน เท่านั้นเอง ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เที่ยง ** อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
16.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
21.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทย ไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
7. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 มกราคม 2556 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ : http://sdrv.ms/Y8MLi6

Fanpage : http://www.facebook.com/pages/The-Phoenix-Travel-Thailand/187874731273534?ref=hl


   
  


ราคา: 33,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท เดอะฟีนิกส์ทราเวิล (ประเทศไทย) จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-711-4338IP Address: 115.87.66.252

คำค้น:  ทัวร์ญี่ปุ่น TG Airbus a380 | ทัวร์ญี่ปุ่น พิงค์มอส ราคา | ทัวร์ tg a380 | ทัวร์ญี่ปุ่น TG airbus380 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]