ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เดินทาง 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เดินทาง 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ http://www.utravel.in.th
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน วัดหลงซันซื่อ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณ FORMOSA ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 ร้านขายขนมเค้กสับปะรด หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟหัวจรวด สัมผัสความเร็ว 300 กม. ต่อชั่วโมง อาบน้ำแร่ผ่อนคลายกายา
อาหารพิเศษ!! ภัตตาคาร 200 ล้าน เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู อาหารพื้นเมืองอร่อยสุดๆ
กำหนดการเดินทาง 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556 TOUR CODE : TW231506AF
http://www.utravel.in.th/เอเชีย/ไต้หวัน.html

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป –หมู่บ้านโบราณ FORMOSA – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่
06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
08.25 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ CI 066
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคารCITY SUITE) หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ หลังอาหารนำทุกท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณ FORMOSA ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิต หมู่บ้านร้านค้าของชาวไต้หวันในสมัยโบราณ ยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างในสมัยโบราณ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ? ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหาร เชิญทุกท่านสัมผัสบรรยากาศอันผ่อนคลาย ในการอาบน้ำแร่ ภายในห้องพักทุกห้องของรีสอร์ท และ สปา OUT DOOR (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกว่ายน้ำด้วย)
พักที่ ? โรงแรม PEIKONG CREEK RESORT & SPA (4 ดาว) หรือเทียบเท่า ww.pkcv.net

วันที่ 2 ผู่หลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – วัดกวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – (เกาะลาลู+วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอู่หลง – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ? ณ โรงแรม นำท่านเที่ยวชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ได้ที่นี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ? ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) หลังรับประทานอาหารนำท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวันรอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมาก
มาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ต่อมาของทะเลสาบสุริยันจันทรา หลังจากนั้นนำท่านกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ? ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคารดอยตุง) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไถจงเลยทีเดียว
พักที่ ? โรงแรม TAICHUNG SPLENDOR INN (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.bbhotel.com.tw

วันที่ 3 ไทจง - ไทเป – อนุสรณ์วีรชนจงเรี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์ห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ? ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานวีรชน จงเลี่ยฉือ สร้างขึ้นเพื่อสดุดีแด่ทหารของก๊กมินตั๋งที่สละชีพเพื่อชาติ ในสมัยทำสงครามปฏิวัติล้มล้าง ราชวงศ์ชิง หรือ แมนจู สงครามต่อต้านญี่ปุ่น จนถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ผนังทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลาง จะประดับด้วยรูปภาพ และเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ ไฮไลท์ของอนุสรณ์แห่งนี้คือ ทหารเฝ้าเวรยามที่ยืนนิ่งคล้ายหุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารที่มีขึ้นทุกๆต้นชั่วโมง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ? ณ ภัตตาคาร (200 ล้าน) หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าต่าง ๆ กว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี และได้รับการยกย่องติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลก ซึ่งประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี จากนั้นพาท่านชมอัญมณีที่ล้ำค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ? ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) นำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ OUTLET สินค้านานาชนิดมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ เพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ทุกท่านเพลิดเพลินกันสินค้าต่างๆ อย่างเต็มอิ่ม เช่น รองเท้า
ONISUKA TIGER, ESPRIT , MNG , PUMA ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก
พักที่ ? โรงแรม HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.nc-hotel.com.tw

วันที่ 4 ไทเป – ร้านขายขนมเค้กสับปะรด – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – OUTLET – วัดหลงซัน ซื่อ– แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารหาซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านที่ ร้านขายขนมพายสับปะรด จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยได้ชื่อว่าเป็น ตึกที่สูงที่สุดในโลกและพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 88 และ 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่สามารถป้องกันแผ่นดินไหวได้ถึง 7.0 ริกเตอร์ เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่
เมืองไทจง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ? ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู) หลังรับประทานอาหารนำทุกท่าน ไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ OUTLET สินค้านานาชนิดมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ เพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกันสินค้าต่างๆ อย่างเต็มอิ่ม เช่น รองเท้า ONISUKA TIGER, ESPRIT , MNG , PUMA ฯลฯ หลังจากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชมวัดหลงซันซื่อหรือวัดเขามังกร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีตและนำท่านนมัสการ"พระโพธิสัตว์กวนอิม" สิ่งศักสิทธิ์ประจำวัด ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ ซึ่งเป็นวัดที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ? ณ ภัตตาคาร (เจี่ยเทียนเซี่ย) นำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ ? โรงแรม HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.nc-hotel.com.tw

วันที่ 5 ไทเป – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเกาหยวน – กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ? ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลังและศึกษาประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ชั้นบนในตัวหอที่ระลึก โถงใหญ่ชั้นบนห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองซินจู๋ พาทุกท่านสัมผัสรถไฟหัวจรวด ความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสู่เมืองเถาหยวน
13.55 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI835
16.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง

อัตราค่าบริการ TOUR CODE : TW231506AF
กำหนดวันเดินทาง...........ผู้ใหญ่พัก......1ผู้ใหญ่+1เด็ก.....2ผู้ใหญ่+1เด็ก......2ผู้ใหญ่+1เด็ก.....พักเดี่ยวเพิ่ม
....................................2 ท่าน..........(อายุ2-12ปี)..........เสริมเตียง............ไม่เสริมเตียง...............-
27ก.พ.-3มี.ค.....................-.....................-........................-.........................-.........................-
6-10,13-17,20-24,.............-.....................-.........................-........................-.........................-
27-31มี.ค.56................31,900............31,900................30,900................29,900.............5,500.-

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าทิปค่าคนขับรถ และมัคคุเทศก์มืออาชีพรวมกัน
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารในการทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด
4. หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
5. หากเป็นนักศึกษาต้องขอหลักฐานการศึกษา, หลักฐานการงาน, และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง
6. หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ปัจจุบัน)
7. กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา

*********************************************************
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ Website : http://www.utravel.in.th
เปิดประตูสู่โลกกว้าง อบอุ่นทุกเส้นทาง ไปกับ ยู แทรเวล วาเคชั่นส์
เราสรรหารายการท่องเที่ยว เพื่อวันหยุดอันมีค่าของท่าน
TAT License Number 11/07022 TTAA License Number 836
ในเครือ ยู. กรุ๊ป Hot Line : 081-816 4332
โทร. 02-4282114 , 02-8720522 แฟกซ์ 02-4282125
Email : u.travel@hotmail.com , u_travel@hotmail.com


   
   


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์อีเมล์: 
โทรศัพย์: โทร. 02-428-2114 แฟกต์. 02-428-2125IP Address: 101.109.190.107ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]