ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน รวมตั๋ว USS แล้ว

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน รวมตั๋ว USS แล้ว
กำหนดการเดินทาง 8 – 11 ก.พ.56 (วันหยุดตรุษจีน) / 22-25 ก.พ. 56 (วันหยุดมาฆบูชา)
หรือกรุ๊ปที่ต้องการตัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวในราคานี้คณะต้องครบ 34-40 ท่าน

วันแรก จังหวัดของท่าน - หาดใหญ่ - มาเลเซีย - มะละกา - ยะโฮบารู (--/ L / D)
--------น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ (จังหวัดตรัง/นครศรีฯ,กระบี่,สุราษฯ,พัทลุง) (ใช้รถตู้รับ ส่งจากจังหวัดต่างๆ เฉพาะท่านที่ซื้อทัวร์ในราคาจากจังหวัดของท่าน)
06.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์(มอ.หาดใหญ่) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ถึงด่านจังโหลน มัคคุเทศก์นำคณะผ่านด่าน ไทย – มาเลเซีย (เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่อง เอกสาร เข้า – ออก ทั้งสองประเทศ) นำท่านเดินทางต่อสู่ ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซียประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย (ระหว่างอยู่บนรถร่วมสนุกกับทีมงานมัคคุเทศก์ หรือ ฟังเพลง ดูหนัง ได้ตามอัธยาศัย)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร (1) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อให้ท่านชมทัศนียภาพ สองข้างทาง และร่วมสนุกกับกิจกรรมบนรถกับทีมงานมัคคุเทศก์
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านภัตคาร (2) เมืองมะละกา พร้อมทั้งให้คณะได้ถ่านรูปกับตึกแดง สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองมะละกาในสมัยอดีต ที่เป็นจุดค้าขายหลังของแหลมมาลายู จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮบารู เมืองชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศสิงคโปร์
นำคณะเข้าพัก ณ ã โรงแรม SALESA HOTEL JORHOBARU หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่าง
วันที่สอง ยะโฮยารู - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน – ยูนิเวอร์แซล – ถนนออร์ชาร์ด – ยะโฮบารู (B / -- / D)
06.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ นำท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละครเอสพนาเนดที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสความอลังการได้เพลิดเพลินกับ Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น
1. Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค และ water world,
2. Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก,
3. Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดนมหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง,
4. Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,
5. Zone NewYork ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้
6. Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก,
7. Zone Ancient Egyptรีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก
มื้อเที่ยง ให้ท่านรับประทานได้ตามอิสระ (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวสม)
อยู่ไนยูนิเวอร์แซล ทั้งวัน (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)
จากนั้นให้นำท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง อิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ ยะโฮบารู
ค่ำ ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร (4)
นำคณะเข้าพัก ณ ã โรงแรม SALESA HOTEL JORHOBARU หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่าง
วันที่สาม ยะโฮบารู – เมืองใหม่ปุตราจาย่า – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ตึกปิโตนัส (B / L / D)
06.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ซึ่งเป็นศูนย์รวมราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย
เที่ยง ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตราคาร (6)
บ่าย จากนั้นนำท่านชม “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งเป็นเมืองของรัฐบาล และเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ถ่านรูปกับสัญญาลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวของมาเลเซีย นั้นคืก ตึกปิโตนัส หรือ TWIN TOWER และให้ท่านได้มีเวลาสัมผัสตึกอย่างใกล้ชิดด้วยการเข้าไปช้อปปิ้ง ณ ห้างซูเรีย ซึ่งอยู่ในชั้น 1-4 ของตึกปิโตนัส
ค่ำ ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (แบบปุเฟ่ต์) (7)
จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู้ที่พัก ã ณ CITYTEL EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
(โซนใกล้โรงแรมนี้มีตลาดไนท์มาเก็ต เปิดถึง 4 ทุ่ม)
วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – จังโหลน - หาดใหญ่ (B / L / --)
06.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (9)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
18.30 น. ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ จังหวัดของท่าน
19.30 น. (เวลาโดยประมาณ) ถึง จังหวัดของท่าน โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ


อัตราค่าบริการ นี้ (คณะเดินทาง 34-40 ท่าน)
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 6,590.- บาท
ราคาเด็ก อายุ 3-11 ขวบ (พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง) 5,300.- บาท
ราคาเริ่มจากจังหวัดอื่นๆ เพิ่มราคาดังนี้
เริ่มจากตรัง เพิ่ม ท่านละ 600 บาท
เริ่มจากนครศรีฯ เพิ่ม ท่านละ 700 บาท
เริ่มจากกระบี่ เพิ่ม ท่านละ 700 บาท
เริ่มจากสุราษฯ เพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถบัสมาเลเซียปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว พักในสิงคโปร์ทุกคืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าเข้าชมสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (9 มื้อ) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
 ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ฟรี แบนเนอร์ถ่ายรูปหมู่คณะ
 ฟรี คู่มือการเดินทาง ท่องเที่ยว ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ท่านละ 1 ชุด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จองทัวร์ได้ที่เที่ยวสนุกทัวร์ โทร.085 384 0228 / 081 415 5955
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่
http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
http://www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com
http://www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com
http://www.ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com


 


ราคา: 6,590ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: เที่ยวสนุกทัวร์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0853840228IP Address: 118.173.135.37

คำค้น:  ขายต่อตั๋ว USS | ขายตั๋ว uss | ขายตั๋ว uss ต่อ | ซื้อบัตรuss 2556 | ขายบัตร uss 2556 | บัตร uss ปี 2556 | ตั๋ว uss express์ | ตั๋ว uss express ราคา 2556 | ตั๋ว uss ราคาถูก2556 | บัตรผ่านทาง uss 2556 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]