OUT-1312เซี่ยงไฮ้ นานกิง อู๋ซี ซูโจว หัวโจว 6 วัน 4 คืน 14900.-

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

OUT-1312เซี่ยงไฮ้ นานกิง อู๋ซี ซูโจว หัวโจว 6 วัน 4 คืน 14900.-
OUT-1312เซี่ยงไฮ้ นานกิง อู๋ซี ซูโจว หัวโจว
6 วัน 4 คืน 14900.-

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ–ผ่านชมสนามกีฬารังนกซูโจว–HARMONY TIME SQUARE
วัดฉงหยวน ล่องเรือจูเจียเจียว–ถนนนานกิง–กายกรรม ERA หรือ CMC
ขึ้นตึก SWFC 94* หาดไว่ทาน–เฉินหวังเมี่ยว-ถนนซินเทียนตี้
ล่องทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ–ตลาดฝูจือเมี่ยว
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Golden Jaguar
โดยสายการบินไชน่าอิสเทริน์ แอร์ไลน์ (MU)
*************************************************
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 9-14 /10-15 กุมภาพันธ์ 2556วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 10 โดยสายการบินไชน่าอิสเทริน์ แอร์ไลน์ (M


วันที่สอง นานกิง - อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ศาลาฝานกง – โรงงานฟาร์มไข่มุก - ซูโจว – ผ่านชมสนามกีฬารังนกซูโจว - HARMONY TIME SQUARE
......น. เดินทางสู่ เมืองนานกิง โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU… (ไฟลท์เหมาลำ)
.....น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองนานกิง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองที่มีฉายาว่า เซี่ยงไฮ้น้อย จากนั้นนำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ งาม เชิญท่านไหว้พระขอพรภายใน (ไม่รวมรถแบตเตอร์รี่) วัดหลิงซาน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ซี่โครงหมูอู๋ซี
บ่าย จากนั้นนำท่านชม โรงงานไข่มุก เดินทางสู่ เมืองซูโจว จากนั้นนำท่าน ผ่านชมสนามกีฬารังนกของซูโจว หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมซูโจว สนามรังนกที่ปักกิ่งและซูโจวเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกัน เนื่องจากออกแบบจากมือนักออกแบบเดียวกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ขาหมูซูโจว
นำท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE
พักที่ JINJIANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (ซูโจว)

วันที่สาม ซูโจว – วัดฉงหยวน - ล่องเรือ หมู่บ้านจูเจียเจียว – เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง – กายกรรม ERA หรือ กายกรรม CMC
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม วัดฉงหยวน (รวมรถราง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โรงงานผ้าไหมจีนและผ้าแพร ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูโจว นำท่านสู่ ถนนนานกิง ประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายบนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม กายกรรม ERA ซึ่งเป็นกายกรรมชุดใหม่ รูปแบบใหม่ของเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยแสง สี เสียงที่ไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัยและเร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน
*หมายเหตุ: ในกรณีที่ กายกรรม ERA เต็มจะเปลี่ยนไปชมกายกรรม CMC แทนซึ่งถือเป็นโชว์เทียบเท่ากัน*
พักที่ WANFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้)

วันที่สี่ ขึ้นตึก SWFC 94* - หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - ย่านซินเทียนตี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 94) (Shanghai World Financial Center) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำท่านนั่งแค็บซูล ลอดอุโมงค์เลเซอร์ มายังอีกฝั่งของแม่น้ำหวังผู่ ระหว่างทางท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแสง สี เสียง และสนุกสนานประหนึ่งว่ากำลังท่องอยู่ในอวกาศ จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ นำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Golden Jaguar
พักที่ WANFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้)

วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – ถนนเหอฝั่งเจีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านสู่ เฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หมูตงปอ + ไก่เศรษฐี
พักที่ YONGHUI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (เมืองหังโจว)

วันที่หก หังโจว – หมู่บ้านใบชา – นานกิง - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - ตลาดฝูจือเมี่ยว - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านใบชาเหมยเจียอู จากนั้นนำท่าน ผ่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดขายสินค้า ฝูจือเมี่ยว เป็นตลาดย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของนานกิง ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมายนานาชนิดอาทิเช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, ขนมนานาชนิด, ยา สมุนไพรจีน หรือผลไม้สด, แห้งที่มีตามฤดูกาลฯลฯ ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
.......น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไชน่าอิสเทริน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU………
.......น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*************************************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไชน่าอิสเทริน์ แอร์ไลน์ (MU)
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน, คนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน ,
 หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
 กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 ค่าทำหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

***********************************************************
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.fridaytrip.com/p_out/OUT1312.html
สนใจติดต่อ: Tel: 088-008-2906-7 (แป๋ม)
Fax: 02-373-8007 E-mail: mei@fridaytrip.com
ที่อยู่: 17/10 ถนนรามคำแหง 118 แยก 45 สะพานสูง กทม. 10240
ใบอนุญาตเลขที่ 11/06657
http://www.fridaytrip.com
------------------------------------------------------------------

Friday Trip เราให้บริการทัวร์, แพ็คเกจทัวร์, จองที่พัก-โรงแรม, รถเช่า และจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ทัวร์สบาย สไตล์กันเอง กินเที่ยวครบเครื่อง ราคาเบาๆ


 


ราคา: 14,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ฟรายเดย์ ทริปอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0880082906-7IP Address: 14.207.152.32ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]