ทัวร์ฮ่องกง โปรโมชั่น นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญวัดโป่วหลิน 3วัน2คืน สายการบินเอมิเรตส์ EK เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง โปรโมชั่น นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญวัดโป่วหลิน 3วัน2คืน สายการบินเอมิเรตส์ EK เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2556
HMT-B005-HKG01/EK

ทัวร์ฮ่องกง โปรโมชั่น 3วัน2คืน สายการบินเอมิเรตส์ (EK)Air Bus A380 เครื่องบิน 2 ชั้น สุดอลังการ!!
ชม Symphony of Light...วัดกังหัน ...วัดเทพเจ้าหวังต้าเซียน...
ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา!!!!

กำหนดการเดินทาง 2556
มกราคม : 4-6, 11-13, 18-20 ราคา 16,700.-บาท
มกราคม : 25-27 ราคา 17,700.-บาท
กุมภาพันธ์ : 1-3, 8-10 ราคา 16,700.-บาท
กุมภาพันธ์ :15-17 ราคา 17,700.-บาท
กุมภาพันธ์ :23-25 **พัก 4 ดาว** ราคา 18,700.-บาท
มีนาคม : 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 ราคา 17,700.-บาท

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Avenue of Stars - Symphony of Light (อาหารค่ำ)
10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ T
13.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 นําท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกงด้วย Air Bus A380 เครื่องบิน 2 ชั้น สุดอลังการ!! ท่านจะพบกับที่นั่ง Economy รุ่นใหม่นั่งสบาย มีทีวีจอ 10.6 นิ้วไวท์สกรีนดิจิตอลส่วนตัว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช่องเอ็นเตอร์เทนเม้นท์กว่า 1,000 ช่อง และทุกที่นั่งมีจุดเชื่อมต่อ USB ซึ่งท่านสามารถดูภาพยนต์จาก Lap Top ของท่านเอง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.30 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วโปรดเดินออกทาง Exit B จากนั้นไกด์นําท่านเดินทางโดยรถโค๊ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงตลอดเส้นทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก METROPARK MONGKOK / THE CITYVIEW SUPERIOR / ROYAL PARK หรือระดับเทียบเท่า

รายการแนะนำ อิสระให้ท่านเดินชมเมืองฮ่องกงยามค่ำคืน Avenue of Stars สถานที่รำลึกถึงอัจฉริยะบุคคลที่มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว มีลายพิมพ์มือดารา แผ่นหินจารึกชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวงการภาพยนตร์ รวมไปถึงร้านจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องต่างๆ รูปปั้นจำลองรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงและประติมากรรมขนาดเท่าคนจริงของบรูซ ลี ดาราหนังกังฟูผู้เป็นตำนาน จากนั้นท่านจะได้ชม
A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊ค ว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของเกาะฮ่องกง

วันที่สอง วัดกังหัน – เทพเจ้าหวังต้าเซียน - Jewelry Factory – กระเช้านองปิง 360 องศา - ซิตี้เกทเอาท์เลต (อาหารเช้า/กลางวัน/ค่ำ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุมากกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่ง เป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา
จากนั้นนำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ วัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จะมีผู้คนมากมายที่นำธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ วัดแห่งนี้คนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็นจำนวนมากที่ลานบูชาจะเห็นคนหนุ่มสาว จนถึงคนสูงวัยเขย่าเซียมซีกราบไหว้ขอพรกัน หลังจากนั้นจะนำท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง เปลี่ยนอิริยาบถขึ้น เคเบิ้ลไฟฟ้า นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360องศา หน้าต่างเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา นั่งจากสถานีตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงใช้เวลาประมาณ 40 นาที เพื่อมุ่งหน้าสู่ “เกาะลันเตา” ซี่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงามของ “อ่าวตุงชุง” ที่อยู่ใกล้กับ “วนอุทยานแห่งชาติลันเตาเหนือ” มีหมู่บ้านศิลปะชาวจีนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งนองปิง พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับนํ้าทะเล พระใหญ่ หรือเรียกว่า พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ องค์พระใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคณะสงฆ์แห่งวัดโปหลิน ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับองค์พระ ซึ่งแล้วเสร็จและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้เมื่อปี พศ 2536 ซึ่งใช้เวลารวมในการก่อสร้างก่อราวๆ 10 ปีองค์พระทำจากทองสัมฤทธิ์หนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร นั่งอยู่บนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องมองลงมาเหมือนดังว่ากำลังประทานพรให้แก่ผู้ที่ไปกราบไหว้ หากต้องการสัมผัสกับองค์พระแบบใกล้ๆ ต้องเดินเท้าขึ้นบันได 268 ขั้น ตลอดการเดินขึ้นบันได เค้าจะมีจุดแวะพักไปเรื่อยๆ เมื่อถึงด้านบนแล้ว เราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้บริเวณใต้ฐานบัวมีห้องให้เข้าไปชมได้ ภายในห้องมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีน้ำมันบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนที่สอง เป็นวงล้อพระพุทธธรรม มีบทสวดคัมภีร์ทั้งหมด 8 บท ส่วนที่สาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ได้นำมาจากประเทศศรีลังกา ถ้าเราสังเกตุให้ดีตรงบริเวณฐานบัวแต่ละกลีบ จะมีการสลักชื่อของเศรษฐีผู้มีจัตศรัทธา ร่วมบริจาคในการสร้างองค์พระใหญ่ อย่างไรก็ตาม การที่จะมีชื่อเราปรากฏบทกลีบบัวแต่ละกลีบได้ ก็ต้องแลกมาด้วยการบริจาคเงินขั้นต่ำถึง 1 ล้านเหรียญฮ่องกง และอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต (Citygate Outlet) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลดราคามาก ถึง 70%
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก METROPARK MONGKOK / THE CITYVIEW SUPERIOR / ROYAL PARK หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งสุดมัน - กรุงเทพฯ
อิสระเที่ยวชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ย่านธุรกิจ การค้าต่างๆ อันทันสมัย ขึ้นชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกง ที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง หรือให้ท่านมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า Lady Market, Temple Street , Tsim Sha Tsui หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsui ที่มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก จนถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
*** อิสระอาหารเช้า, กลางวัน และค่ำเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกันการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่***
21.15 น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
23.15 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ :มกราคม 4-6, 11-13, 18-20 / กุมภาพันธ์ 1-3, 8-10
* ผู้ใหญ ( พักคู่ ) ท่านละ 16,700.-บาท / พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 4,000.-บาท
* เด็ก ( มีเตียงเสริม ) ท่านละ 16,700.-บาท / เด็ก ( ไม่มีเตียงเสริม ) ท่านละ 15,700.-บาท

อัตราค่าบริการ :มกราคม 25-27 / กุมภาพันธ์ 15-17 / มีนาคม 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31
* ผู้ใหญ ( พักคู่ ) ท่านละ 17,700.-บาท / พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 4,000.-บาท
* เด็ก ( มีเตียงเสริม ) ท่านละ 17,700.-บาท / เด็ก ( ไม่มีเตียงเสริม ) ท่านละ 16,700.-บาท

อัตราค่าบริการ :กุมภาพันธ์ 23-25 **พัก 4 ดาว **
* ผู้ใหญ ( พักคู่ ) ท่านละ 18,700.-บาท / พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 4,500.-บาท
* เด็ก ( มีเตียงเสริม ) ท่านละ 18,700.-บาท / เด็ก ( ไม่มีเตียงเสริม ) ท่านละ 17,700.-บาท

** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือทำการจองโรงแรมใด ๆ เอง นอกเหนือรายการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น **

อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรือเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2554)
6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณท่านละ HKD100
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง
6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์ กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกันรวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้น ๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

เงื่อนไขในการจอง
1. แจ้งจองพร้อมชื่อผู้เดินทาง และเบอร์ติดต่อกลับพร้อมแฟ็กซ์สำเนาพาสปอร์ตเข้ามาจองที่เบอร์ 02-589-1705
2. ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 15 วันทำการ

หมายเหตุ.. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำเมื่อชำระเงินแล้ว เนื่องจากทางบริษัทฯต้องวางเงินมัดจำค่าตั๋วและ
ค่าที่พักกับทางสายการบินและตัวแทนต่างประเทศ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
11.ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทยต่างด้าว จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
12.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

*กรุ๊ปออกเดินทาง10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ไทยรอรับที่ฮ่องกง)15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง)*


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายขายและสำรองที่นั่ง
โทร.02-954-9800,02-954-9577-9
E-mail : info@happymailtravel.com
http://www.happymailtravel.com


 


ราคา: เริ่มต้น 16,700.-ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ฝ่ายขายและสำรองที่นั่งอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-954-9800,02-954-9577-9IP Address: 124.121.136.11ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]