MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ อินเดีย ธิเบต ดาร์จีลิง กัลกัตตา สิกขิม ลาชุง กังต็อก รุมเต็ก เมืองดาร์จีลิ่ง ทะเลสาบณางโก 9 วัน 7 คืน ทัวร์ราคาถูก 48,800 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ อินเดีย ธิเบต ดาร์จีลิง กัลกัตตา สิกขิม ลาชุง กังต็อก รุมเต็ก เมืองดาร์จีลิ่ง ทะเลสาบณางโก 9 วัน 7 คืน ทัวร์ราคาถูก 48,800 บาท
ดินแดนแห่งภูผาหิมาลัยอ้อมกอดแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขา
และปฐพีแหล่งกุหลาบพันปีเหมือนดินแดนเนรมิต
ดาร์จีลิง สิกขิม ลาชุง กังต็อก รุมเต็ก 9 วัน 7 คืน

โปรแกรมนี้สำหรับผู้แสวงหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิต สิกขิม ไม่มีอาหารเลิศรส แต่มีอาหารให้อิ่มท้อง สิกขิมไม่มีรถรุ่นใหม่ แต่พาไปได้ทุกที่ สิกขิมไม่มีถนน High Way แต่มีทางไปถึงจุดหมายสิกขิม มีธรรมชาติที่สวยงาม และมีผู้คนที่น่ารักคอยต้อนรับพวกเราอยู่ โปรแกรมนี้บางมื้อทานอาหารไม่ตรงเวลาแนะนำให้ติดของทานเล่นไปด้วยค่ะ โปรแกรมนี้ที่พักระดับดีของรัฐสิกขิมTOUR ITINERARY

วันแรก กรุงเทพฯ – กัลกัตตา
17.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 – 8 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS
20.50 น. เดินทางสู่ เมืองกัลกัตตาโดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 065
21.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา (เวลาท้องถิ่น)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
พักโรงแรม FORTUNE PARK PANCHWATI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เวลาช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชั่วโมง
วันที่สอง กัลกัตตา – บักโดกรา –เมืองดาร์จีลิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ชมอนุสาวรีย์วิคตอเรีย เป็นอนุสาวรีย์ แห่งชัยชนะของอังกฤษ เป็นอาคาร
ขนาดใหญ่ ทำด้วยหินอ่อนทั้งหลัง หลังคาทำเป็นรูปโดม มีทั้ง ศิลปะของอังกฤษ ผสมกับของอินเดียอาคาร
หลังนี้ สูงใหญ่เด่นเป็นสง่า และเป็นที่เชิดชู ของเมืองกัลกัตตา นอกจากนี้ ยังได้จัดให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวเมืองอีกด้วย อาณาบริเวณโดยรอบ ได้ตกแต่งให้เป็นสนามหญ้า ขนาดใหญ่ มีไม้
พุ่ม และไม้ประดับอันงดงาม มีสระน้ำขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่นั่งชมทัศนียภาพ ที่ร่มรื่นได้
12.20 น. เดินทางสู่เมืองบักโดกรา โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 2480 (ประมาณ 1 ชม.)
ข้อแนะนำ ให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดีย ตรวจค่อนข้างละเอียด
เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้นค่ะ
13.20 น. ถึงสนามบิน เมืองบักโดกรา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองดาร์จีลิ่งหรือราชินีแห่งขุนเขา เมืองแห่งไร่ชาอันลือชื่อ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพื้นเมืองระหว่างทาง

ค่ำ ถึงดาร์จีลิ่ง เข้าเช็คอิน พักที่โรงแรม FORTUNE RESORT CENTRAL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม ช่วงค่ำท่านสามารถเดินช้อปปิ้งได้ที่ย่านชอร์ราสต้าแห่งช้อปปิ้งอันทันสมัย(ของอินเดีย)นั่งจิปชา กาแฟ พื้นเมืองชมหนุ่มสาวชาวดาร์จีลิ่งและนั่งท่องเที่ยวนั่งกุ๊กกิ๊กกัน หรือท่านสนใจก็มีกิจกรรมขี่ม้าชมเมือง
วันที่สาม เมืองดาร์จีลิ่ง – เมืองกังต๊อก
04.30 น. เดินทางสู่ ไทเกอร์ฮิล จุดชมวิวยอดเขาคันชังจุงก้า ที่สูง 8,598 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่ถือว่ามีความสูง
อยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดียตะวันออกให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความ
งดงามยามอรุโณทัยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์บนยอดเขา
08.00 น. กลับโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า ระหว่างทาง แวะชมวัดกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่ง
หนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายหมวกเหลือง ชมบาตาเซีย
เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 และยังใช้เป็นที่กลับรถไฟ TOY
TRAIN 360 องศา หลังอาหารชม เมืองดาร์จีลิ่ง สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม.ตัวเมืองหันหน้าเข้าหา
เทือกเขาหิมาลัย อังกฤษเข้ามาพัฒนาให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่า
เป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศ มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในเรื่องของชาที่มีกลิ่นหอม
ละมุ่น เลิศรส ซึ่งตลอดเส้นทางจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มและเป็นขั้นบันได ชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย
เคยอยู่ภายใต้การบริหารของ เตนชิง นอร์เกย์ วีระบุรุษคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส พร้อมกับ
เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารีได้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค. ศ. 1953 ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติส่วนตัว
และอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขาของพวกเขาสถานที่นี้ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดหากเดินทางมาถึงเมืองดาร์จี
ลิ่งแล้วเนื่องจากว่าเราจะได้เรียนรู้และชื่นชมกับความพยายามของมนุษย์เพื่อที่จะเอาชนะธรรมชาติ ชมสวน
สัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ภายในจัดแสดงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัย เช่น ยัคหรือจามรี หมีดำหิมาลัย
หมีแพนด้าแดง เสือไซบีเรีย แพะภูเขา หมาป่าหิมาลัย นกและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพื้นเมือง
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองกังต็อก” เมืองหลวงประจำเมืองสิกขิมความหมายว่า เนินเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเล
1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม พักที่โรงแรม CHUMBI RESIDENCY หรือเทียบเท่า
จัดกระเป๋าใบเล็ก สำหรับไปพักที่หมู่บ้านลาชุง 2 คืน จะมีอุณหภูมิหนาวที่สุดในโปรแกรมของเรานะค่ะ อย่าลืมจัดเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นที่สุดไปด้วยค่ะส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก แล้วเดี๋ยวกลับมาจากลาชุงค่อยมาเอาคืนค่ะ
วันที่สี่ เมืองกังต๊อก – หมู่บ้านลาชุง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่หมู่บ้านลาชุง เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบ
ล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัยสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาชุงปา ตื่นเช้ามาก็สัมผัสกับความ
งดงามของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของยอดเขาคันชังจุงก้า ที่จุดชม
วิวตาชิ วิวพอยท์ สามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาทางภาคเหนือได้ดีที่สุด แวะ ชมกระบี่
ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปาทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบาน
จุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพื้นเมืองที่หมู่บ้านนาม็อก(ระหว่างทาง)
บ่าย เดินทางต่อ ในระหว่างเส้นทางเราจะแวะชม น้ำตกนากา,หุบเขาแม่น้ำ ลาชุงชู, น้ำตกทวิน, น้ำตกบิม
นาลา สัมผัสกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำไปถึงขั้วหัวใจเลย เก็บภาพประทับใจสิ่งมีค่าสองข้างทาง จุดหมาย
ปลายทางไม่ใช่สิ่งที่สวยงามเสมอไป หากแต่เป็นเส้นทางของการเดินทางต่างหากที่ทำให้เราได้ประทับใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยเข้าสู่ที่พัก SNOWLION MOUNTAIN RESORT
วันที่ห้า หมู่บ้านลาชุง– หุบเขายุมถัง – หมู่บ้านลาชุง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ หุบเขายุมถัง ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขา
ที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิมระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสี
น้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ทั่วทั้ง
บริเวณเส้นทางขึ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์จนได้รับสมญานามว่า“หุบเขาแห่ง
ดอกไม้” อิสระถ่ายภาพอันสวยงามที่ไม่รู้ลืมได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่หมู่บ้านลาชุงระหว่างทางแวะชม
ธรรมชาติอันสวยงามของพุ่มดอกกุหลาบพันปีและพิมมูล่าแมคโนเลีย ชมฝูงจามรี สัตว์ประจำถิ่น อาศัยอยู่
เหนือระดับน้ำทะเล 3000 – 6000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านเดินทางสู่ 0 POINT จุดสิ้นสุดของถนน
เลียบหิมาลัยของสิกขิมเหนืออยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,200 เมตร ชมความงดงามของหุบเขาที่เปรียบเหมือน
ดวงใจหิมาลัยที่ต้องค้นหาเมื่อพบแล้วหลงรักยากที่จะถอนตัวกลับคืนดื่มด่ำกับอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย อิสระชมวิวหมู่บ้านลาชุงกลางวงล้อมของภูเขาหิมะแสนสวย สงบเงียบงดงามอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย มีทั้ง
วัดทิเบตและภูเขาหิมะรูปพีระมิด เคลิ้มจนลืมบ้านเกิด เหมือนตกอยู่ในดินแดนในฝัน วัดลาชุง เป็นวัดแห่ง
นิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วัดอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวในหมู่บ้านลาชุง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยเข้าสู่ที่พัก SNOWLION MOUNTAIN RESORT
วันที่หก หมู่บ้านลาชุง – เมืองกังต๊อก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท เดินทางสู่เมืองกังต๊อก ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพัน
ขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทัศน์
ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพื้นเมืองระหว่างทางที่หมู่บ้านนาม็อก
บ่าย หลังอาหารเดินทางต่อ ถึง...เมืองกังต็อก จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดลิงค์ดัมใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
ชมวัดลิงค์ดัม เป็นวัดในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆาร์มา การ์ยุ หนึ่งใน 4 สาขา ศาสนาพูทธแบบธิเบต อยู่ห่างจากตัวเมืองกังต๊อกใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม้ อันเงียบสงบ และเป็นตัวอย่างวัดที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมความงดงามแบบธิเบต และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายฆาร์มา การ์ยุ ภายใต้การดูแลของ เซอร์มัง ฆาร์วัง รินโปเช่ปัจจุบันมีพระลามะมาศึกษาและอยู่ที่นี่กว่า 300 รูป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เข้าพัก ณ โรงแรม CHUMBI RESIDENCY
วันที่เจ็ด เมืองกังต๊อก – ทะเลสาบฌางโก – เมืองกังต็อก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ทะเลสาบฉางโก ขึ้นชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงกัง
ต๊อกของอาณาจักรสิกขิมที่จุดชมวิว คเณศ ต็อกซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐาน
พระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง ชมวิวที่ หนุมาน ต็อก เป็น
วัดทางศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานเทพเจ้าแห่งชัยชนะ ทหารเอก ของพระรามในวรรณกรรมชิ้นเอก
ของโลกคือเรื่องรามเกียรต์ ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวันสำคัญที่วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นประจำ อิ่มเอมกับ
การชมวิวแล้ว เดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโกโดยรถจิ๊ฟ (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ
3,753 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุง
เฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แห่งหนึ่ง ในสมัย
อดีตพระลามะหลวงจะทำนายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อิสระขี่หลังจามรีสัตว์
ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ทะเลสาบฉางโก
บ่าย ชม วัดรุมเต็ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธในนิกายการ์มา ฆาจ์ยุ ซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่เคย
มีอิทธิพลอย่างมากในประเทศธิเบต วัดนี้จำลองมาจากวัดเฌอพู (TSURPHU)ในธิเบต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักที่ โรงแรม CHUMBI RESIDENCY หรือเทียบเท่า
วันที่แปด เมืองกังต๊อก – บักโดกรา – กัลกัตตา
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง เดินทางสู่เมืองบักโดกรา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง
เที่ยง
13.55 น. รับประทานอาหารกลางวันที่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน JET AIRWAY เที่ยวบิน 9W 2481
14.50 น. ถึง..เมืองกัลกัตา เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเวียงวังในยุคอังกฤษและเป็น
ศูนย์กลางทางวัฒธรรมที่มีชีวิตชีวามาก ก่อนจะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่ เดลลี หลังจากอินเดียได้รับเอก
ราชในปี 1911 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเมืองกัลกัตตา ชมบ้านเมืองของมหานครของอินเดีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา
วันที่เก้า กัลกัตตา – กรุงเทพฯ
01:30 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 066
05:50 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
20 – 28 ต.ค 55 48,900 บาท 13,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-กัลกัตตา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์
• ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง กัลกัตต้า-บักโดกร้า-กัลกัตต้า โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์
• ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน
• ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุที่สิกขิมเป็นรถ SCOPIO นั่ง 4 ท่านต่อคัน
• ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย และค่าวีซ่าสิกขิม
• หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ผู้ชำนาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดทริป
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
4.เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีคณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 2 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 48,800ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.9.250.103ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]