out-084 NAGOYA-TOKYO(SNOW WALL) เจแปนแอลป์ ราคา 55,900 6 วัน 3 คืน

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

out-084 NAGOYA-TOKYO(SNOW WALL) เจแปนแอลป์ ราคา 55,900 6 วัน 3 คืน
out-084 NAGOYA-TOKYO(SNOW WALL) เจแปนแอลป์ 6 วัน 3 คืน ราคา 55,900.-

กุโจ ฮาจิมัง บ่อน้ำโซกิซุย ร้านทำอาหารจำลอง หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
เจแปนแอลป์ สวนสตรอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
ช้อปปิ้ง ฮาราจูกุโอโมเตะซันโด
พิเศษ อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น
โดยสายการบินไทย(TG)

กำหนดการเดินทาง:
16-21 เมษายน 2556
01-06 /21-26 พฤษภาคม 2556

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของสายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D

วันที่สอง สนามบินนาโกย่า–กุโจ ฮาจิมัง–บ่อน้ำโซกิซุย–ร้านอาหารจำลอง–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–หมู่บ้านชิราคาว่า
00.05 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง /เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง)
07.30 น เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น “ดินแดนอาทิตย์อุทัย” หลัง จากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ “เมืองนาโกย่า”
นำท่านเดินทางสู่ “กุโจ ฮาจิมัง” ซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ขุนเขาสูงเขียวชอุ่ม ชม “สะพานแดงมิยากาเสะ” ที่สร้างข้ามแม่น้ำนาการะ สะพานไม้เก่าแก่ นำท่านชม “บ่อน้ำโซกิซุย” เป็นบ่อน้ำต้นแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินชม “ร้านทำอาหารจำลอง (Food Replicas)” นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” นำท่านชม “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว นำท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า” หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม TOYAMA TOKYU ( โทยามะ ) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โทยามะ – แจแปนแอลป์ – สวนสตรอเบอร์รี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “เจแปนแอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ทาเทยาม่า นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติ สู่ยอดดอยมุโรโด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า”ที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา คุโรเบะไดร่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
****พิเศษ!!!อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์****
ที่พัก โรงแรม FUJINOBOU KAEN ( ยามานากาโกะ ) หรือเทียบเท่า
**จากนั้น พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่สี่ ยามานากาโกะ–ภูเขาไฟฟูจิ – ฮาโกเน่ –ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ –โอวาคุดานิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ”จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน้ำพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมาย
นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางด้วยการ “ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” โดยรถโค้ช โอวาคุดานิหรือหุบเขานรก
นำท่านเดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ “ชินจูกุ”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม TOKYO BAY MAKUHARI ( โตเกียว ) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โตเกียว–วัดอาซากุสะ–ศาลเจ้าเมจิ–ฮาราจูกุ แลโอโมเตะซันโด–โอไดบ–ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ–ราเมงโคคุกิคัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะขนาดใหญ่ซึ่งถูกพัฒนาให้เป็นย่านการค้าและย่านบันเทิง นำท่านเดินทางสู่ “ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ” ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำสไตล์ราเมง
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
00.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

******************************************************************************************
อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ 55,900.-บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 53,900.-บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 51,900.-บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 49,900.-บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,600.-บาท

************************************************************************
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าที่พัก ห้องละ 2 / 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

************************************

--------------------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.fridaytrip.com/p_out/OUT084.html

สนใจติดต่อ: Tel: 088-008-2906-7 (แป๋ม)
Fax: 02-373-8007 E-mail: mei@fridaytrip.com
ที่อยู่: 17/10 ถนนรามคำแหง 118 แยก 45 สะพานสูง กทม. 10240
ใบอนุญาติเลขที่ 12/01588
http://www.fridaytrip.com

Friday Trip เราให้บริการทัวร์, แพ็คเกจทัวร์, จองที่พัก-โรงแรม, รถเช่า และจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ทัวร์สบาย สไตล์กันเอง กินเที่ยวครบเครื่อง ราคาเบาๆ


 


ราคา: 55,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ฟรายเดย์ ทริปอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0880082906-7IP Address: 14.207.11.52ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]