ทัวร์เกาะลังกาวีจากกรุงเทพ

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์เกาะลังกาวีจากกรุงเทพ
กำหนดการเดินทาง 10 – 14 ส.ค. 55
วันแรก: กรุงเทพฯ – สตูล (-- ,--, --)
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ถนนอังรีดุนังต์ (เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ)
17.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เชิญท่านตามอัธยาศัยบนรถ พักผ่อนบรรถ 1 คืน

วันที่สอง: ท่าเรือตำมะลัง - ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว - พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ - Cable Car (B ,L, D)
06.00 น. ถึง จ.สตูล มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับท่าน ให้คณะอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ที่โรงแรม
07.00 น. ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง
08.30 น. จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ฝั่งไทย)
09.30 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่านั่ง เรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ
10.30 น. ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม
 สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน
 พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์ ผ้าไหม ฯลฯ
12.00 น. ä บริการอาหารเที่ยง (2) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเข้าชม
 จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม
 จากนั้นนำนำท่านชมโลกใต้น้ำ Under Water World ซึ่งเป็นสถานที่แสดงสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ มีทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเลที่หาชมได้ยาก สิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่แสดงไว้มีมากกว่า 5,000 ชนิด แสดงไว้ในถังกระจกมากกว่า 100 ถัง ซึ่งมีขนาดต่างๆกันรวมทั้งขนาดยักษ์ที่มีสัตว์น้ำชนิดใหญ่ อาทิเช่น ปลาฉลาม ปลากระเบธง ปะการะง และเต่าตะนุเขียว และอื่นๆอีกมากมาย ท่านสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ยาว 15 เมตร ที่มีถังตั้งเรียงรายให้ชมและรวมทั้งได้ชมสวนใต้น้ำ ซึ่งประกอบด้วยต้นสาหร่าย ต้นไม่ทะเล และปลานานาชนิด เปลือกหอยลักษณะต่างๆ ที่ท่านชมและสนใจยิ่ง
18.30 น. ä บริการอาหารค่ำ (3) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก
ã ณ โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
เว็บไซต์ www.bellavistalangkawi.com
วันที่สาม: ลังกาวี – Geopark Langkawi – ตลาดกัวฮ์ ( B ,L,D)
07.00 น. ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.00 น. เดินทางสู่เกาะ GEOPARK LANGKAWI นำท่านชม EAGLE FEEDDING โชว์การให้อาหารฝูงนกอินทรีย์ ที่บินโฉบเฉี่ยวอย่างน่าตื่นเต้น ซึ่งเป็นที่มาของสัญลักษณ์ประจำลังกาวีเดินทางสู่เกาะแวมไพน์ชมถ้ำค้างคาวและถ่ายภาพกับฝูงค้างคาวนานาชนิด กลางเกาะลังกาวี และชมโชว์การให้อาหารของปลานานชนิด
อาทิเช่น ปลากระเบน ปลาเก๋ายักษ์ ปลาเสือ เป็นต้น
12.30 น. ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)
14.00 น. นำท่านสู่ตลาด KUAH LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำนำท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของ
พญาอินทรีหินอ่อน สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง 30 ล้านบาท
19.00 น. ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
20.00 น. นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
ã ณ โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า เว็บไซต์ www.bellavistalangkawi.com
วันที่สี่: ดาตารันลัง – ท่าเทียบเรือตำมะลัง – หาดใหญ่ (ตลาดกิหยง) ( B ,--,--)
07.00 น. ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) สมควรแก่เวลานำคระคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
ถึงท่าเทียบเรือ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากตลาดย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในภาคใต้ ณ ตลาดนัดกิมหยง และตลาดสันติสุข
เที่ยง อิสระให้ท่านให้ท่านรับประทานอาหารเที่ยง (ตามอัธยาศัย) ณ ย่านการค้าตลากิมหยง (สะดวกมาก)
บ่าย นำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (พักผ่อนบนรถ)

วันที่ห้า: กรุงเทพฯ ( -- ,--,--)
06.00 น. (เวลาโดยประมาณ) ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้ม และความประทับใจ
****************************สิ้นสุดรายการนำเที่ยว********************************
รายการนำเที่ยว และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ทางเราจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ คณะเดินทางขั้นต่ำ 40 ท่านขึ้นไป (จอยทัวร์ออกในนาม “ทัวร์เกาะลังกาวี”)
ผู้เดินทาง เริ่มต้นที่ท่าเรือ/ท่าน เริ่มต้นหาดใหญ่ เริ่มต้น กทม.
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน 5,500.- 5,900.- 7,500.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง) 80% 80% 80%
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000.- 2,000.- 2,000.-
กรณีคณะไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนเป็นรถตู้ในการเดินทาง
หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และจำนวนผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวมดังต่อไปนี้
- ค่าเรือเฟอร์รี่ (สตูล – เกาะลังกาวี – สตูล)
- ค่ารถ (รับ - ส่ง) จากจังหวัดสุพรรณบุรี
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (7 มื้อ)
- ค่าอาหารว่าง + น้ำดื่มบริการระหว่างการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
- ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
- ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ค่าเอกสารผ่านด่านกรณีไม่มีหนังสือเดิน เพิ่มท่านละ 250 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ การจราจล และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
- บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
ท่านสามารถดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
โทร.085 384 0228 / 081 415 5955


 


ราคา: 7,500ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: เที่ยวสนุกทัวร์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0853840228IP Address: 118.173.135.227ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]