สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ ขอเสนอ ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน บิน QR_OWST เยอรมนี สาธารณรัฐ เช็ค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี นำท่านชม 4 ปราสาทงาม นอยชวานสไตน์ ปราสาทปร๊าก ครุมลอฟ คาสเซิ่ลฮิลล์ ชมความสวยงามภายใน“พระราชวังเชิร์นบรุนน์”พระราชวังอันยิ่งใหญ่

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ ขอเสนอ ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน บิน QR_OWST เยอรมนี สาธารณรัฐ เช็ค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี นำท่านชม 4 ปราสาทงาม นอยชวานสไตน์ ปราสาทปร๊าก ครุมลอฟ คาสเซิ่ลฮิลล์ ชมความสวยงามภายใน“พระราชวังเชิร์นบรุนน์”พระราชวังอันยิ่งใหญ่
สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ ขอเสนอ ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน บิน QR_OWST
เยอรมนี สาธารณรัฐ เช็ค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
นำท่านชม 4 ปราสาทงาม นอยชวานสไตน์ ปราสาทปร๊าก ครุมลอฟ คาสเซิ่ลฮิลล์ ชมความสวยงามภายใน“พระราชวังเชิร์นบรุนน์”พระราชวังอันยิ่งใหญ่ แห่งราชวงศ์ฮับบวร์กชมความสวยงามของ“กรุงปร๊าก”
มรดกโลกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าแห่งดินแดนหลังม่านเหล็กเที่ยว“กรุงบาดาเปสต์”เมืองหลวงที่สวยงามจนได้รับการขนานนามว่า“ราชินีแห่งแม่น้ำดานูบ”เมนูอาหารพิเศษ“ลิ้มรสขาหมู, ไส้กรอก”รสต้นตรับพร้อมจิบ“เบียร์รสเลิศ”ที่มีชื่อเสียงของทวีปยุโรป
เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS ที่ดีที่สุดในโลกปี 2010
กำหนดการเดินทาง :
27 พ.ย.-05 ธ.ค. / 04-12 / 11-19 / 18-26 ธ.ค.55
23 ธ.ค.-01 ม.ค.56 / 25 ธ.ค.55-03 ม.ค.56 / 28 ธ.ค.- 05 ม.ค.56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮาร์- มิวนิค (เยอรมนี)
17.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
20.30 เหิรฟ้าสู่โดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR615
23.15 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศกาตาร์)
02.10 เหิรฟ้าสู่กรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สอง มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ปร๊าก (สาธารณรัฐเช็คฯ)
07.20 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว /นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงที่แดนเนรมิต ปราสาทนี้ได้รับการออกแบบจัดสร้างโดยนักออกแบบฉากละคร ที่เลื่องชื่อ “คริสเตียน จังค์” โดยเขาใช้โครงร่างจาก ปราสาทวาร์ทบวร์ก ในแคว้นธูริงเกีย แล้วนำมาปรับแปลงให้สอดคล้องรับเข้ากับกับแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า ขององค์กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ที่มีต่ออุปรากรของ “ริชาร์ด วากเนอร์” 2 เรื่อง คือ โลเฮนกริน และ ทานน์ฮอยเซอร์ การตกแต่งภายในห้องหับต่างๆ ของตัวปราสาท ทำโดย “ยูลิอุส เฮฟฟ์มานน์” ในปี 1880 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ประกอบด้วยยอดแหลมสะโอดสะอง ของหลังคาปราสาทต่างๆ มองดูไปแล้ว ก็ไม่น่าเชื่อว่า จะมีสิ่งก่อสร้างใหญ่โตสวยงามอย่างนี้ ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 นำคณะเดินเที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! ลิ้มรส“ขาหมูเยอรมัน”รสต้นตำรับพร้อม“จิบเบียร์” ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศเยอรมัน
บ่าย นำคณะเดินทางสู่กรุงปร๊ากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ที่ตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ซึ่งมีความสวยงามอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ยังคงเป็นของแท้ดั่งเดิมไม่ถูกทำลายไปเมื่อครั้งสงครามโลก จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : Holliday Inn Congress / Bacelo Prague Hotel หรือเทียบเท่า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สาม
ปร๊าก-มหาวิหารเซ็นต์วินตัส-หมู่บ้านช่างทอง-ปราสาทปร๊าก-สะพานชาร์ล
-จัตุรัสเมืองเก่า-นาฬิกาดาราศาสตร์-ช้อปปิ้งพื้นเมือง
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมนำคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ“ปราสาทปร๊าก”ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885โดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็นปราการสำคัญและเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของกรุงปร๊ากมาตั้งแต่ศตวรรษที่12 ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาล และเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็คฯทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชมหน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสีอันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ และเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ที่ยังคงความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาทปรากมาจนปัจจุบันจากนั้นเดินชมอดีต“ หมู่บ้านช่างทอง ” เป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในหมู่บ้านแห่งนี้หน้าบ้านแต่ละหลังไม่มีบ้านเลขที่บ้าน หากแต่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทนเลขที่บ้าน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง เดินทางข้าม “ สะพานชาร์ลส์ ” สะพานสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูปซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะเที่ยวชม“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต”สถานที่นัดพบของชาวปร๊าก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นนำคณะชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ“หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป หลัง มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : Holliday Inn Congress / Bacelo Prague Hotel หรือเทียบเท่า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สี่ ปร๊าก – มาเรียนสเก้ลาซเน่ – เชสกี้คลุมลอฟ (มรดกโลก) – เขตเมืองเก่า
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “มาเรียนสเก้ ลาซเน่” Mariánske Lázne หรือรู้จักในภาษาเยอรมันว่า Marienbad อยู่ห่างจากปร๊ากไปทางตะวันตกประมาณ 160 กิโลเมตร เมืองนี้เริ่มเป็นที่รู้จักในปี ค.ศ. 1528 ในฐานะที่เป็นเมืองแห่งน้ำแร่ที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขา และบรรยากาศภายในเมืองช่างแสนโรแมนติก เต็มไปด้วยอาคารสีพาสเทลหวานๆ สวยงามราวกับขนมเค้ก เทศบาลเมืองได้จัดแต่งสนามสาธารณะของเมืองไว้อย่างสวยงาม นำคณะชม “น้ำพุดนตรี” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง มีเวลาให้ท่านดินเที่ยวชมเมือง พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย อย่าลืมชิม“ขนมเวเฟอร์” ขนมขึ้นชื่อของเมืองเช็คฯ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ เชสกี้ครุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) ซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ค มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบ ทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยน แปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่า ชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า จนทำให้ องค์การยูเนสโก้ Unesco ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลก ค.ศ.1992 พร้อมนำคณะเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนปัจจุบัน
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / อิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเที่ยวชมเมืองเก่าอย่างเต็มอิ่ม

พักที่ : Golden Angel Hotel / Old Inn Hotel (พักในเขตเมืองเก่าครุมลอฟ)
หมายเหตุ: เนื่องจากโรงแรมภายในเมืองเก่าครุมลอฟมีจำนวนจำกัด และแต่ละโรงแรมจะมีห้องพักไม่มากนัก เพราะตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าถ้าระหว่างช่วงที่ท่านเดินทางห้องพักภายในเมือง เก่าเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักเป็นเมืองเชสกี้บูโดโจวิคแทน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ห้า เข้าชมภายในปราสาทครุมลอฟ – เวียนนา – สวนสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซ็นต์สเตฟาน – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะข้าชมภายในปราสาทครุมลอฟมรดกโลกอันทรงคุณค่า ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก อยู่บนเนินเขา อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ภายในปราสาทแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน บ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่ง ออกเดินทางเข้าสู่ “กรุงเวียนนา”
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมสถานที่สำคัญรอบ “กรุงเวียนนา” Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่ สุดในประเทศ เวียนนาเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลกชื่อเสียงนี้เป็นผลมาจาก นักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผล งานฝากไว้ที่นี่ เช่น โวล์ฟกังอามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟ่น นำคณะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้า “พระราชวังเบลเวแดร์” พระราชวังหรูหราสไตล์บาโร้กที่สวยงามที่สุดในยุโรป ที่ปัจจุบันกลายเป็นหอศิลป์แห่งประเทศออสเตรีย ตัววังแบ่งเป็นพระตำหนักล่าง และพระตำหนักบน ใช้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะของศิลปินชื่อดังมากมาย และพระราชวังแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีหมั้นของพระนางมารีอังตัว เนต กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จากนั้นเริ่มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร(โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัย,เวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะใจกลางเมืองและยังเป็นที่ตั้งของ“อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) หรือในภาษาเยอรมันว่า ชเตฟานส์โดม (Stephansdom) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโบสถ์นี้คือหอคอยทางทิศใต้ที่มีความสูงถึง 136.7 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75 ปี และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1433
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ “หมู่บ้านกรินซิ่ง” Village of Grinzing หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีชื่อเรื่องการ “ผลิตไวน์” ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับ เมนูพิเศษ! ขาหมู+ไส้กรอก ในรสชาติแบบเวียนนา ต้นตำรับขนานแท้ พร้อมไวน์เลิศรส ผสมผสาน และขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมืองอันแสนไพเราะ

พักที่ : Murcure West Hotel / Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่หก เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – บราติสลาวา
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลาย ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุง ปารีส ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราวฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา เมืองหลวงของประเทศสโลวัค” ซึ่งตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นนครสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกีย นำท่านผ่านชม “หอคอยบราติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งอาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป “ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบราติสลาวา” จากเนินปราสาท ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง เก็บภาพความสวยงามกับปราสาทบราติสลาวา และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่มต้นในบริเวณเมืองนี้ด้วย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน) และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผ้าลูกไม้,เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : Holliday Inn Hotel / Murcure Hotel หรือเทียบเท่า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่เจ็ด บราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำดานูบ – ฮีโร่สแควร์ – โบสถ์เซ็นต์สตีเฟ่น –คาสเซิ่ลฮิลล์ –โบสถ์แมทเธียส (มรดกโลก)–ยอดเขากิลเลิร์ท
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวล ไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ พร้อมนำคณะ“ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ” แม่น้ำนานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน้ำสีฟ้าใสเปล่งประกายให้ดูโดดเด่นวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบนีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบที่สวยงามเกินคำบรรยาย จากนั้นนำคณะเที่ยวชม “ฮีโร่สแควร์” ซึ่งเป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบ รอบ1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์ เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลักของอาณาจักร ฮังการี รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้น
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสูงโดดเด่นเป็นสง่าในฝั่งเปสต์ เป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เซนต์สตีเฟน กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มหาวิหารแห่งนี้มีความสูงถึง 96 เมตร ถือว่าป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ นำคณะเข้าชมภายในมหาวิหารโอ่โถงอลังการท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ การตกแต่งภายในถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็แฝงไว้ด้วยความงดงามทาง สถาปัตยกรรม...จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ ฝั่งบูดา ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ข้าม “ สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ สะพานเชนแห่งนี้เป็นสะพานถาวรแห่งแรกที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำดานูบ สร้างโดยวิศวกรชาวอังกฤ เหล็กทุกชิ้นล้วนนำมาจากอังกฤษ เป็นสะพานที่มีความสวยงามอย่างมาก มีรูปปั้นแกะสลักสิงห์โตที่สะพาน ยิ่งยามค่ำคืนสะพานจะสว่างไสวไปด้วยไฟราวที่ถูกประดับประดาไว้ยิ่งสร้างความ งามตาให้กับสะพานอย่างยิ่ง นำคณะขึ้นสู่“คาสเซิ่ลฮิลล์”พร้อมชมความสวยงามบริเวณคฤหาสน์ของกษัตริย์ และโบราณสถาน ซึ่งยังมีร่องรอย บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต นำคณะชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติฮังกาเรียน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้อง บ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปีค.ศ.1241-1242 และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “โบสถ์แมทเทียส” ศาสนสถานที่สำคัญของเมืองและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น“มรดกโลก Unesco” โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์ อันวิจิตรงดงาม และเคยถูกใช้เป็นที่จัดพิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริย์ฮัวงกาเรียนมาแล้วหลาย พระองค์ พร้อมชม “ อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น ” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ นำคณะออกเดินทางขึ้นสู่ “ยอดเขากิลเลิร์ท” ยอดเขาสูงใจกลางเมือง …เดินทางถึงด้านบนของเขากิลเลิร์ทท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากมุมสูง ของกรุงบูดาเปสต์ ซึ่งบนยอดเขาแห่งนี้เป็นจุดชมวิวยามค่ำคืนที่สวยงที่สุดในเมือง แสงไฟระยิบระยับที่ประดับประดาอาคาร และสถาปัตยกรรมที่สำคัญต่างๆ สะท้อนลงสู่แม่น้ำดานูบ ช่างเป็นภาพที่สวยงามตราตรึงใจมิรู้ลืม
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง บริการอาหารมื้อพิเศษ ! Welcome Dinner พร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง“กูลาชปาร์ตี้”ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่ : Novotel Hotel / Murecure Hotel หรือเทียบเท่า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่แปด เซ็นเท็นเดร – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองเซนเท็นเดร”Szentendre อดีตชุมชนที่ตั้งของพวกอพยพชาวเซอร์เบีย ที่นำเอาสถาปัตยกรรมโอธอร์ดอกซ์มาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแบบบารอค จึงทำให้ เซนเท็นเดร เป็นเมืองที่มีบรรยากาศโรแมนติก ตัวเมืองน่ารักมาก เป็นบ้านหลังเล็ก ๆ สลับกันขึ้นไปบนภูเขา เต็มไปด้วยร้านขาย Souvenir อาทิ เครื่องแก้ว คริสตัล งานฝีมือ งานไม้ ผ้าปักลาย ไวน์ท้องถิ่นแชมเปญ พริกแห้งปาปริก้า ของชำร่วยทั้งหลาย นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองอันน่าประทับใจไปกับความสวย งามของบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี…ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางกลับ สู่กรุงบูดาเปสต์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน
17.05 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR948
23.20 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศกาตาร์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
01.15 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR616
12.05 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**********************************************************************
SIAM TRAVEL AND AGENCY CO.,LTD. สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่
189/24 KRUNGTHEP KRITA RD, HUAMARK, BANGKAPI, BANGKOK 10240
189/24 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10240
TEL : 02-184-6990-3 ต่อ 112 HOTLINE : 086-411-6476
FAX : 02-184-6995
MB : 087-677-7220
WEB : WWW.SIAMTRAVEL.CO.TH
EMAIL : SALES@SIAMTRAVEL.CO.TH

สนใจติดต่อ
คุณนก โทร. 083-052-4015
คุณปู โทร. 083-032-5121
คุณปัท โทร. 087-677-7220
คุณเล็ก โทร. 085-250-5318
คุณกุ้ง โทร. 086-335-1269
คุณเต้ โทร. 086-334-9276


 


ราคา: 79,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่อีเมล์: 
โทรศัพย์: สนใจติดต่อ สยามทราเวลแอนด์ เอเจนซี่่ 02-184-6990-3IP Address: 125.24.237.145

คำค้น:  พระราชวังเชินบรุนน์ | วังเชินบรุ่น | เที่ยวยุโรปตะวันออก สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]