สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ ขอเสนอ ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน บิน TG EUR9_DSST นำท่านเดินทางสู่ประเทศออสเตรีย เยอรมัน อัญมณีล้ำค่า กลางดินแดนยุโรปโรแมนติก เทือกเขา ทะเลสาบ ปราสาท และวัฒนธรรม เกาะไมเนา (เกาะดอกไม้) ปราสาทนอยชวานสไตน์

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ ขอเสนอ ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน บิน TG EUR9_DSST นำท่านเดินทางสู่ประเทศออสเตรีย เยอรมัน อัญมณีล้ำค่า กลางดินแดนยุโรปโรแมนติก เทือกเขา ทะเลสาบ ปราสาท และวัฒนธรรม เกาะไมเนา (เกาะดอกไม้) ปราสาทนอยชวานสไตน์
สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ ขอเสนอ ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน บิน TG EUR9_DSST
นำท่านเดินทางสู่ประเทศออสเตรีย เยอรมัน อัญมณีล้ำค่า กลางดินแดนยุโรปโรแมนติก เทือกเขา ทะเลสาบ ปราสาท และวัฒนธรรม เกาะไมเนา (เกาะดอกไม้) ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาซูกสปิตเซ่ และสถานที่อื่นๆอีกมากมายคะ

กำหนดการเดินทาง :
ธันวาคม 55 : 02-09 / 09-16 / 16-23 = 86,000.-
ธันวาคม 55 (ปีใหม่) : 30 ธ.ค.55-06 ม.ค.56 = 92,000.-
มกราคม 56 : 06-13 / 13-20 / 20-27 / 27 ม.ค. – 03 ก.พ. 56 = 86,000.-
กุมภาพันธ์ 56 : 03-10 / 10-17 / 17-24 / 24 ก.พ.-03 มี.ค. 56 = 86,000.-
มีนาคม 56 : 03-10 / 10-17 / 17-24 / 24-31 = 86,000.-

คลิกดาน์วโหลดโปรแกรม http://www.siamtravel.co.th/file/FPtour-1211051156330001.pdf

****************************************************************************
กำหนดการเดินทาง

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) อาทิตย์

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

***หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สอง ซูริค – เกาะไมเนา (เกาะดอกไม้) – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ จันทร์

00.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 970

07.25 น. ถึงสนามบินนครซูริค หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่เกาะไมเนา (เกาะดอกไม้) อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือนตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง (23 มี.ค. - 21 ต.ค. 2012) ของทุกๆ ปี โดยในปีนี้ธีมที่จัดแสดง “Sunshine Dreaming – Southern Islands” สัมผัสหมู่มวลดอกไม้ออกดอกบานสะพรั่ง บนพื้นที่กว่า 281 ไร่ สายลมอุ่นๆ น้ำสีน้ำเงินเข้ม เสียงคลื่นกระทบฝั่ง กลิ่นหอมของดอกไม้ แผ่กลิ่นอายของธรรมชาติที่สงบและงดงาม เปลี่ยนความฝันที่ไม่อาจเป็นไปได้ให้เป็นสวรรค์ที่สัมผัสได้จริง มีภาพของทะเลสาบคอนสแตนท์สีน้ำเงินเข้ม และเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลังที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีไม้ดอกในฤดูร้อนที่แข่งกันเบ่งบานทั่วอาณาบริเวณ อาทิ Snowdrops, Crocuses, Hydrangeas, Hibiscus, Dahlias ชวนให้นักท่องเที่ยวหลงใหล (70 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น.
ออกเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนท์ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 หรืออีกชื่อหนึ่งคือทะเลสาบโบเดนเซ สู่เมืองฟุสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองชนบทที่แสนจะน่ารัก เรียงรายไปด้วยร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (142 ก.ม.)

16.00 น. นำท่านสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ กษัตริย์ลุควิคที่ 2 แห่งบาวาเรีย ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อันได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่ ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบและธารน้ำแข็งล้อมรอบ จากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จังค์ เป็นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ นักประพันธ์ชื่อดังชาวเยอรมนี นำท่านเข้าชมภายในตัวปราสาทที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร และห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL LISL & JAGERHAUS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.hohenschwangau.de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สาม ฟุสเซ่น – โอเบอรามาเกา – ยอดเขาซูกสปิตเซ่ – อินสบรูค อังคาร

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองโอเบอรามาเกา เมืองเล็กๆที่แสนจะน่ารัก อาคารบ้านเรือนล้วนประดับไปด้วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ร้านรวงเล็กๆ กับบรรยากาศอันแสนคลาสสิค จากนั้นเดินทางต่อสู่ การ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น เมืองท่องเที่ยวและเมืองสกีชื่อดังของเยอรมนี (47 ก.ม.)

11.00 น. นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาซูกสปิตเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่าง เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดถึง 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ที่ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้าง ไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทาง (20 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร นอกจากภัตตาคารต่างๆ แล้วยังมีเบียร์การ์เดนสูงสุดแห่งเยอรมนี ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ไกลสุดสายตาของเทือกเขาแอลป์แห่งเยอรมนี มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ซูกสปิตเซ่” บอกเล่าเรื่องราวโดยเริ่มตั้งแต่การปีนขึ้นสู่ยอดเขานี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 1820 รวมถึงการสร้างเส้นทางเดินรถรางแบบฟันเฟือง จนถึงพัฒนาการใหม่ล่าสุด ผ่านทางภาพยนตร์, ภาพถ่าย, และการจัดแสดงทางวัตถุ ท่านสามารถส่ง อี – การ์ด สู่ทั่วโลกได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต – เทอร์มินัล สูงสุดในประเทศเยอรมนี ลึกลงไป 300 เมตรใต้ยอดเขา เป็นอาณาบริเวณของธารน้ำแข็งซูกสปิตซ์ พื้นที่ที่มีน้ำแข็งปกคลุมแม้ในฤดูร้อน เส้นทางเดินรอบธารน้ำแข็ง ซึ่งจะเป็นทางเดินบนน้ำแข็งที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเศษ ไปสู่ลานชมทิวทัศน์ที่ “วินด์ล็อค” ทัศนียภาพเบื้องล่างที่เห็นคือ ป่าเอียร์วัลด์ และยอดเขารอบด้านเป็นทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง สถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งคือ โบสถ์สูงสุดแห่งเยอรมนี ซึ่งได้รับการสถาปนาจากองค์สันตะปาปาเบเนดิกท์ ที่ 16 ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินรอบด้าน 360° บน ยอดเขาสูงสุดแห่งเยอรมนี

15.00 น. เดินทางสู่อินสบรูค แห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ เที่ยวชมเมืองอินสบรูค ที่ได้รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ แม้ แต่ราชสำนักของราชวงศ์ฮัปสบูร์กที่ยิ่งใหญ่ ยังคงสร้างที่พำนักไว้ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่อาคารหลังคาทองคำ (Goldness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษที่ 18 ทำให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่ 16 เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง, วังฮอฟบูรก์ (Hofburg) ที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1563 และสวนสาธารณะ (Hofgarten) ให้ความร่มรื่นและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ (57 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL INNSBRUCK หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.austria-trend.at

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สี่ อินสบรูค – คริสตัลเวิลด์ – ซาลส์บวร์ก (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค) – ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง พุธ

07.30 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.30 น. นำท่านเข้าชมคริสตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิดสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ งดงาม และแพรวพราว ผนังคริสตัลที่ทอดยาวจะนำท่านเข้าสู่ห้องจัดแสดงคริสตัลเวิลด์ จุดเริ่มต้นการเข้าสู่ห้องสมบัติยักษ์ และห้องบทกวีในอากาศ เมื่อเดินข้ามสะพานไปยังห้องการเปลี่ยนแปรรูปลักษณ์ และห้องเครือข่ายโลก ผ่านมิติเข้าสู่ป่าคริสตัล ล้วนแต่ออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ควรค่าแก่การเข้าชม เชิญท่านเลือกซื้อเครื่องแก้วเจียระไนชั้นดีของ Swarovski ที่มีชื่อเสียงที่สุดในออสเตรียและได้รับการยกย่องไปทั่วโลก แล้วเดินทางต่อสู่เมืองซาลส์บวร์ก (186 ก.ม.)

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่างๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติก ที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย ในปีนี้เป็นปีที่ชาวออสเตรียนเฉลิมฉลองครบรอบ 251 ปีของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า เข้าชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มี ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา แล้วผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออส เตรียน “โมสาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย นำท่านไปชมมหาวิหารประจำเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ ที่มีชื่อเสียงประดับประดาได้ด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้าเป็นเอกลักษณ์อันโดด เด่น จากนั้นเดินทางสู่ ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง เป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง (49 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL FURIAN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.wasserskihotel.at

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ห้า เซนต์วูลฟ์กัง–ล่องเรือทะเลสาบโคนิก–เที่ยวชมเหมืองเกลือ–เบิร์ชเทสกาเด้น พฤหัสบดี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. เดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 ใน 6 เส้นทางของเยอรมนี ที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้ นำท่านสู่ทะเลสาบโคนิกหรือ ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนีในเขต เทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง ก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กิโลเมตร กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตรและตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909 เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ดจนถึงโบสถ์บาโธโลมิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ (69 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย นำเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษา สภาพเดิมไว้ทุกประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานที่มีเตรียมไว้ให้ นำท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส (20 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TREFF ALPENHOTEL KRONPRINZ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.alpenhotel-kronprinz.de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่หก เบิร์ชเทสกาเด้น – ปรีน – พระราชวังแฮเรนคิมเซ – มิวนิค ศุกร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านเดินสู่หมู่บ้านปรีน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบคิมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย ตั้งอยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือ (80 ก.ม.)

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำท่านล่องเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู้ชาย ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบอันเป็นที่ตั้งของปราสาทชื่อก้องโลก “แฮเรนคิมเซ” ของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 โดยมีพระประสงค์ให้สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ แต่ให้หรูหราอลังการกว่าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนั้น นำท่านเที่ยวชมห้องภายในพระราชวังแฮเรนคิมเซ, ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ที่ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายที่ปราสาทแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ด้วยพระเจ้าลุควิคที่ 2 สิ้นพระชมน์ไปก่อน ได้เวลาเดินทางสู่ เมืองมิวนิคเมืองหลวงแห่งเบียร์ ผ่านชมโอลิมปิกปาร์ค สนามกีฬาระดับโลกที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี 1972 ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ใกล้กันเป็นพิพิธภัณฑ์ BMW World รถยนต์หรูที่มีฐานการผลิตในแคว้นนี้ (88 ก.ม.)

19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้ Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHERATON HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.starwoodhotels.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่เจ็ด เที่ยวชมเมืองมิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบวร์ก – เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร์

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านชมเมืองมิวนิคที่ทันสมัยและสง่างาม ผสมผสานกับขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม นำท่านไปชมพระราชวังนิมเฟนบวร์ก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อก เพื่อเป็นที่ประทับตากอากาศฤดูร้อน อีกทั้งเป็นที่ประสูติของพระเจ้าลุควิคที่ 2 ผ่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าจตุรัสโคนิก ที่ตั้งของอาคารทรงกรีกโบราณที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นซ์ และภาพของโบสถ์เฟราเอนเคียร์เช หลังคาทรงหัวหอมในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เข้าสู่จัตุรัสมาเรียน เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

13.00 น. อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งส่งท้าย

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

19.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค สนามบินที่ทันสมัยและใหม่ที่สุดในประเทศเยอรมนี

21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 925

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่แปด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์

13.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

******************************************************************

SIAM TRAVEL AND AGENCY CO.,LTD. สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่
189/24 KRUNGTHEP KRITA RD, HUAMARK, BANGKAPI, BANGKOK 10240
189/24 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10240
TEL : 02-184-6990-3 ต่อ 112 HOTLINE : 086-411-6476
FAX : 02-184-6995
MB : 087-677-7220
WEB : WWW.SIAMTRAVEL.CO.TH
EMAIL : SALES@SIAMTRAVEL.CO.TH

สนใจติดต่อ
คุณนก โทร. 083-052-4015
คุณปู โทร. 083-032-5121
คุณปัท โทร. 087-677-7220
คุณเล็ก โทร. 085-250-5318
คุณกุ้ง โทร. 086-335-1269
คุณเต้ โทร. 086-334-9276


 


ราคา: 86,000ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท สยามทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: สนใจติดต่อ คุณปู 087-677-7220 หรือ คุณนก 083-052-4015IP Address: 101.108.59.115ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]