ทัวร์ เวียดนาม : เวียดนามแกรนด์ 6 วัน 5 คืน เที่ยวเหนือ - กลาง - ใต้ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ (VN) เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ เวียดนาม : เวียดนามแกรนด์ 6 วัน 5 คืน เที่ยวเหนือ - กลาง - ใต้ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ (VN) เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555
HMT-P009-GRAND6D-VN

ท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับทัวร์ต้นตำรับ
เที่ยวครบ ฮานอย-ฮาลอง- เว้- ดานัง-ฮอยอัน-โฮจิมินห์ 6 วัน 5 คืน

โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ บินตลอดโปรแกรมเหนือ กลาง ใต้
พิเศษ!!ลิ้มรสอาหารต้นตำรับชาววังกับบรรยากาศพระราชวังโบราณ
ล่องเรือ 3 แม่น้ำหลักที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดของเวียดนาม ทั้ง เหนือ กลาง ใต้
เชิญทุกท่านทดสอบมุดอุโมงค์กู๋จี อุโมงค์ประวัติศาสตร์ชัยชนะของประเทศเวียดนาม

กำหนดการเดินทาง : 6 -11 , 13 -18 , 20 - 25 พ.ย. / 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 20,900 บาท
11 -16 , 18 -23 , 25 -30 ธ.ค. ราคา 20,900 บาท
4 - 9 , 5 - 10 ธ.ค. ราคา 21,900 บาท
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. ราคา 23,900 บาท

วันที่แรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ฮานอย-อ่าวฮาลอง
09.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 แถว L เคาน์เตอร์ สายการบินเวียดนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN830/VN610
13.45 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
พาท่านเข้าชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้าย หินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จ้องวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจือ และสานุศิษย์
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดชมต้นมหาโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้น ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนำทุกท่าน ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับสามดาวโรงแรม BLUE SKY หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง อ่าวฮาลอง - กรุงฮานอย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ฯลฯ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือฮาลอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)
บ่าย ถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย ระหว่างแวะร้านค้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชมวัดหงอก เซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำ) เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับสามดาว โรงแรม CWD HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง กรุงฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-เมืองเว้-พระราชวังโบราณ-ล่องแม่น้ำหอม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านของเดินทางชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก นำท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดี ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบิน เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น กลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่สนามบินนอยใบเพื่อออกเดินทางต่อสู่ภาคกลางของประเทศเวียดนาม เมืองเว้
13.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองเว้โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ภายในประเทศ เที่ยวบินที่ VN1543
14.30 น. ถึงสนามบินเมืองเว้ และนำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้
นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองเว้ โดยใช้เส้นทางด่วน ไฮฟาน เส้นทางที่เลาะไหล่เขา ชมทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้ำ ชมการเพาะปลูกนาข้าวและไร่ผักสวนผลไม้ที่ยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆ อาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ ปัจจุบันนี้ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจากองค์การยูเนสโก
นำท่านชมพระราชวังโบราณ หรือพระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง หลังจากนั้นนำท่านสู่แม่น้ำหอมนำท่านล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน เสมือนนำท่านย้อนเวลาล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี
จากนั้นนำท่านชมวัดเจดีย์เทียนหมู่ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้น เป็นตัวแทนของชาติภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน หมุ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับสามดาว QUEEN HUE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง สุสานกษัตริย์โบราณ – เมืองโบราณ ฮอยอัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางชมสุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงศ์เหวียน นำว่าเป็นสุสานที่สร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสานระหว่าง จีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ย มากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ
นำท่านเดินทางชม สุสานกษัตริย์ตือดึ๊ก กษัตริย์ ผู้ให้ความสำคัญกับ การเขียนหนังสือ และกาพย์กลอน สุสานกษัตริย์ ตือดึ๊ก เป็นสุสานที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และสระบัว ที่ดอกบัวจะบานสะพรั่ง สวยงามยิ่ง พบแท่นจารึกโบราณ ที่กษัตริย์ ตือดื๊ก สร้างขึ้นเพื่อเป็นการประกาศและสรรเสริญเกียรติคุณ พระราชบิดาของพระองค์
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังเมือง ฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม. โดยรถบัสปรับอากาศชม เมืองโบราณฮอยอัน นำท่านชมเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแต้จิ๋ว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนักเที่ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับสามดาว PHO HOI RIVER SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองฮอยอัน - โฮจิมินห์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN1307
09.10 น. ถึงสนามบินนครโฮจิมินห์ (ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตำบลกู๋จี ชมความน่าทึ่งของอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวถึง 200 กิโลเมตรซึ่งขุดโดยพวกเวียดกงเพื่อหลบหนีการทำลายจากระเบิดเชื้อเพลิง (นาปาล์ม) ของทหารอเมริกันภายในอุโมงค์ใต้ดินท่านจะได้พบกับความน่าอัศจรรย์ในความอัจริยะของมนุษยชาติ โดยใต้อุโมงค์ถูกสร้างเป็นห้องนอน, ห้องบัญชาการ, ห้องประชุม, สนามฝึกทหาร ฯลฯ เปรียบเสมือนเมืองๆ หนึ่ง อุโมงค์แห่งนี้ถูกเปิดเผยภายหลังสงครามเวียดนามสงบลง ในสมัยสงคราม ทหารอเมริกันคิดว่าพวกเวียดกงมีไสยศาสตร์สามารถหายตัวได้เพราะเมื่อโผล่เข้าโจมตีและหายตัวไปโจมตีได้อีกที่หนึ่ง ปัจจุบันยังไม่สามารถหาทางลงที่แท้จริงของอุโมงค์ได้เชิญท่านทดสอบลงมุดอุโมงค์จริง (แต่ได้ขยายไว้ให้นักท่องเที่ยวเพื่อลงทดสอบ) นำท่านประลองฝีมือความแม่นยำ ด้วยปืนนานาชนิด เช่น M16, อาการ์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายในการยิงปืนไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรม หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ได้ทันที) จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับนครโฮจิมินห์
เที่ยง รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีและคณะ รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้ นำท่านชมห้องต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องทำงาน บริเวณส่วนตัวของประธานาธิบดีและครอบครัว จนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ห้องบัญชาการใต้ดิน ซึ่งทำเนียบแห่งนี้ได้เคยถูกโจมตีให้ได้รับความเสียหายหลายต่อหลายครั้งในสมัยสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามยิ่งและยังคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนี้คือ โบสถ์นอร์เธอร์ดาม ที่คู่บ่าวสาวชาวเวียดนามมักจะถ่ายรูปกันที่นี่ และที่ทำการกรมไปรษณีย์กลาง ที่ปัจจุบันยังเปิดใช้งานปกติ ผ่านชมศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ ซึ่งถึงเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุดในนครโฮจิมินห์ ประทับใจกับความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ลงตัวและสวยงาม นมัสการอนุสาวรีย์ลุงโฮ หรือโฮจิมินห์ผู้ประกาศอิสรภาพให้กับประเทศเวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา และ ฝรั่งเศสและทำการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ บนเรือ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมฟังดนตรีขับกล่อม
กลับสู่โรงแรมที่พัก SEN VIET HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือ เทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง นครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม ซึ่งที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมรูปถ่ายของสงคราม บาดแผล และความเจ็บปวดของชาวเวียดนามที่ต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระสุนปืน และชีวิตที่ต้องหลบ ๆ ซ่อน มาตลอดเวลานับสิบ ๆ ปี ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ หรือย่านคนจีน ในโฮจิมินห์ ชมวัดจีนโบราณ “วัดเทียนหัว” ชมความผสมผสานระหว่างอารยะธรรมจีน กับ เวียดนาม และเชิญบูชาเจ้าแม่ทับทิม, เทพเจ้ากวนอู และ เทพเจ้าแห่งความโชคดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ หรือย่านคนจีน ในโฮจิมินห์
อิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ทั้งของพื้นเมือง และ ของที่ระลึกต่างๆ ที่ตลาดการค้าในกลางเมืองที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครโฮจิมินห์ “ตลาดเบนถัน”
จากนั้นได้เวลาพอสมควร ออกเดินทางสู่สนามบินเมือง โฮจิมินห์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.00 น. กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN853/VN603
18.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในการบริการ

HAPPY TIME…HAPPY TOUR…HAPPY MAIL TRAVEL
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 20,900 บาท
เด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 19,900 บาท
เด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 18,000 บาท
พักเดี่ยว 4,900 บาท

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 21,900 บาท
เด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 20,900 บาท
เด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 19,000 บาท
พักเดี่ยว 4,900 บาท

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 23,900 บาท
เด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 22,900 บาท
เด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 21,000 บาท
พักเดี่ยว 4,900 บาท

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือทำการจองโรงแรมใด ๆ เอง นอกเหนือรายการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ฮานอย-ดานัง // เว้–โฮจิมินห์ - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์
2.ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 5 คืน
3. ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
4.ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
5.อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
6.ค่าหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
7.ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
(คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2.ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
3.ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
4.ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกันรวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้น ๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงานภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
6.สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
7.ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น

***************************************************************************************
www.happymailtravel.com


 


ราคา: 20,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Sales & Reservationอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-9549800,02-9549577 - 79/ F.02-5891705IP Address: 124.121.177.192

คำค้น:  แกรนด์เวียดนาม |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]