ทัวร์พม่า ตุลาคม 2555,ทัวร์พม่าเดือนตุลาคม,ทัวร์พม่า เทพทันใจ,ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน,แพคเกจทัวร์พม่า,แพคเกจทัวร์พม่า ตุลาคม 2555,ทัวร์พม่า ราคาถูก เดินทาง 14-17 ตุลาคม 2555 ราคา 20,900 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า ตุลาคม 2555,ทัวร์พม่าเดือนตุลาคม,ทัวร์พม่า เทพทันใจ,ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน,แพคเกจทัวร์พม่า,แพคเกจทัวร์พม่า ตุลาคม 2555,ทัวร์พม่า ราคาถูก เดินทาง 14-17 ตุลาคม 2555 ราคา 20,900 บาท
สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ ขอเสนอ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน 8M_ST
สุดคุ้ม !! เที่ยวไฟล์เช้า กลับไฟล์เย็น เที่ยวครบย่างกุ้ง หงสาวดี พระเขี้ยวแก้ว พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) พระธาตุอินทร์แขวน (รวมค่าขึ้นเสลี่ยง) พระตาหวาน วัดบารมี เจดีย์กลางน้ำ (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ ตลาดสก็อต เจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง พิเศษ!!! โชว์นาฏศิลป์เมียนม่าร์ + กุ้งแม่น้ำย่าง + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
กำหนดการออกเดินทาง : วันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2555 ราคา 20,900 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ http://www.siamtravel.co.th/tour_myanmar_october.html

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - สิเรียม – พระเขี้ยวแก้ว - เจย์กะบาเอ
08:00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N 01-04 สายการบิน สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์สายการบิน
10:40 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดยสายการบินเมียนม่าร์ (8M) เที่ยวบินที่ 336 (บริการอาหารบนเครื่อง)
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
11:25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางไปหงสาวดี (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

หลังจากนั้นเดินทางสู่เมือง สิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสตั้งแต่ในสมัย นายพล ฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากกำแพง สไตล์ ลูซิตา เนียนบาโรก ( Lusitanian Baroque ) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง แล้วนำท่านนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งจำลองจากศรีลังกา พระมหาวิหาร และ The great Sima เป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎก ในสมัยนั้นไทยได้ส่งพระราชาคณะชั้นสูงเข้าร่วมด้วยซึ่งอยู่บริเวณวิทยาลัย สงฆ์ จากนั้นนำท่านชม เจดีย์กะบาเอ เจดีย์นี้อยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบอินยา ทะเลสาบใหญ่ใจกลางเมืองย่าง สร้างครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลานะ นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนีจำลอง (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่า องค์จริงอยู่ที่มัณฑะเลย์)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)

ที่พักโรงแรม MYNMAR LIFE HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน)
วันที่สอง ย่างกุ้ง - หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมค่าขึ้นเสลี่ยง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ) อยุ่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง 80 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า ซึ่งอยู่ทางใต้ของ เมืองแปร เมืองคัง ยะไข่ อังวะ พุกาม นครหงสาวดีเป็นเมืองหลวงของเขตหงสาวดี ๆ เป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อนที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได้ ในปี พ.ศ. 2082 เมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีหรือ พะโค มีตำนานเล่าว่า เมืองพะโคเดิมเป็นเกาะเล็ก ๆ ในอ่าวเมาะตะมะ เล็กเสียจนมีที่พอให้หงส์ร่อนลงมาพักได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น หงส์เพศเมียหรือนางหงส์จึงต้องอาศัยเกาะอยู่บนหลังคู่ของมัน เมื่อเดินทางถึงเมืองหงสาวดีจะสังเกตุเห็นหงส์สองตัวซึ่งอาศัยอยู่บนหลังของ หงส์ตัวผู้ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของพม่า จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ เจดีย์ไจ้ปุ่น ซึ่งจะถึงก่อนเดินทางเข้าตัวเมืองหงสาวดี พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสร้างขึ้นในปี 1467 พระเจดีย์กก่อเป็นแกนทึบรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีพระพุทธรูปนั่งสูง 30 เมตรประดิษฐานอยู่สี่ทิศ แทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระอดีตพุทธเจ้าอีกสามองค์ อันได้แก่ พระโกนาคมน์ (หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้) พระกกุสันธะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก) พระกัสสปะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก) ซึ่งพระพุทธรูปกัสสปะนั้นชำรุดผุพังมาก เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวในปี 1930 และได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2019 มีตำนานว่า เจดีย์ไจ้ปุ่น สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ เชื่อกันว่าหากคนใดคนหนึ่งแต่งงาน พระพุทธรูปก็จะพังลงมา จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดี ซึ่งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมบารมี อันถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า มีตำนานอยู่ว่า เมื่อนายวานิชพี่น้องนามว่ามหาศาลกับจุลศาล เดินทางกลับมาจากอินเดีย ทั้งสองได้อันเชิญพระเกศธาตุของพระพุทธองค์มาด้วยสองเส้น เมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดจึงได้สร้างสถูปเล็ก ๆ ครอบพระเกศธาตุเอาไว้ ในศตวรรษที่ 16 พระเจ้าปะหยิ่นหน่าวโปรด ฯ ให้แกะเอามณีบนยอดพระมหามงกุฏไปทำฉัตรยอดถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมา พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างฉัตรองค์ใหม่ถวายและเสริมยอดขึ้นไปสุงถึง 90 เมตร ในศตวรรษที่ 20 ได้เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวถึงสามครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1930 เกิดความเสียหายอย่างมาก จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่จากแรงกายและกำลังทรัพย์ของผู้มีจิตศรัทธาจนถึง ปัจจุบันพระเจดีย์สูงถึง 114 เมตร ถ้าเดินรอบ ๆองค์เจดีย์ท่านจะได้เห็นซากเจดีย์องค์เดิมที่พังทะลายลงมาเมื่อเกิดแผ่นดิน ไหวครั้งใหญ่ และฉัตรยอดเจดีย์ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง หากพูดถึงกษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของเมืองหงสาวดีก็ไม่มีกษัตริย์ พระองค์ใดโดดเด่นเท่า พระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ชื่อ กัมโพชธานี เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ซึ่งนับเป็นพระราชวังใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู สร้างโดยเกณฑ์ข้าทาสจากเมืองขึ้นต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นมีเมืองเชียงใหม่และอยุธยารวมอยู่ด้วย จนถึงสมัยพระเจ้านันทบุเรงที่ เสด็จหนีพระนเรศวรไปเมืองตองอู และพวกยะไข่เผาทำลายหงสาวดีทรงทิ้งให้พระราชวังแห่งนี้รกร้างลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษ ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกันในคราวนั้น หลังจากนั้นไม่นาน เมืองอังวะก็กลายมาเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าโดยสมบูรณ์ก่อนที่พม่าทั้ง ประเทศจะเสียเอกราชให้ประเทศอังกฤษต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งบางส่วนได้สร้างแล้วเสร็จไป แต่ยังคงมีอีกบางส่วนก็กำลังรอทุนในการก่อสร้าง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (4)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ระหว่างทางผ่าน สะพานแม่น้ำสะโตง ในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงแม่ทัพพม่าตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง คิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถ เป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว (ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 45 นาที) ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสอากาศเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเรากำลังเดินทางสู่ที่สูง เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถจากรถบรรทุกเป็นเสลี่ยง จากจุดนี้นั่งเสลี่ยงขึ้นไปอีกประมาณ 45 นาที ผู้สูงอายุและผู้ไม่เคยเดินทางขึ้นภูเขาขอแนะนำให้ใช้บริการขึ้นเสลี่ยง ( ค่าเสลี่ยงราคาไปกลับประมาณ เงินไทยไม่เกินท่านละ 800 บาทไม่รวมค่าทิป) ( ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน)

ที่พักโรงแรมที่พัก MOUTAIN TOP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

นำท่านเช็คอิน จัดการเก็บสัมภาระเข้าที่พักให้เรียบร้อย หลังจากนั้น นำท่านขึ้น นมัสการ องค์พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระเจดีย์ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร และเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่นและบริสุทธิ์ทั่วบริเวณอันกว้างขวางของลานพระ ธาตุอินทร์แขวน ซึ่งให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและนมัสการขอพรจากพระธาตุอินทร์แขวนอัน ศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่ ห้องอาหารของโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (5)

หลังอาหารเชิญท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถกลับขึ้นไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมากเนื่องจาก ที่นี่ สภาพอากาศจะมีลมพัดค่อนข้างแรงเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและโล่งโปร่ง พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน –หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือพระตาหวาน – ปางช้างเผือก-วัดบารมี
- เจดีย์ชเวดากอง - โชว์นาฏศิลป์เมียนม่าร์ ณ ภัตตาคารการะเวก
05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา เช่น นัตเทพทันใจ นัตเจ้าที่ ถ่ายรูปและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่โค่นล้มหรือ หล่นลงมา มีความเชื่อทางศาสนาว่าพระอินทร์นำมาแขวนไว้ กล่าวกันว่าจุดนี้ทำให้วิทยาศาสตร์มีความหมายถ้าใครได้ขึ้นมา และชาวพม่ายังบอกว่าถ้ากราบไหว้พระธาตุ ครบ 3 ครั้ง จะพบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
07.00 น. ออกเดินทางกลับโดยนั่งเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถยนต์ปรับอากาศเดินทางกลับเมืองหงสาวดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เมืองหงสาวดี (7)

จากนั้นนำท่านชม ปางช้างเผือก ซึ่งในประเทศไทยไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน ในประเทศพม่าเองป่าเขาอุดมสมบูรณ์ และยังมีช้างเผือกให้ได้ชม ได้เห็นกันอยู่และช้างเผือกนั้นต้องตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คือ 1. งาอุ้มบาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโค้งเหมือนคันธนู 4. หางผู่ 5. เล็บขาว จากนั้นนำท่านนมัสการ พระหินอ่อน เป็นพระที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวเท่านั้น โดยใช้ช่างผีมือดีที่สุดของประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมืองย่างกุ้งนิยมมากราบขอพรกันมากมาย นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร แต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปีและมีขนาดใหญ่กว่า พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีขนตาที่งดงามและดวงตาที่สง่างาม ซึ่งได้ให้ช่างที่ฝีมือการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่าสร้างดวงตาขึ้น พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย อย่างไรก็ดี วัดแห่งนี้จัดเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับตำราทางพระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ระหว่างทางท่านจะเห็น เจดีย์สุเหล่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีถนนวงเวียนล้อมรอบ คล้ายอนุสาวรีย์ใจกลางเมือง จากนั้นนำท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศานั้นเมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของ พระพุทธเจ้าก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดอธิษฐาน 76 กะรัต ณ หลังจุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ มีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความเป็นมาและการบูรณะพระมหาเจดีย์จากรุ่นสู่รุ่น เสร็จแล้ว เดินรอบพระมหาธาตุ 3 รอบ และสรงน้ำพระประจำวันเกิด โดยสรงน้ำตามอายุ เพื่อเป็นศิริมงคลและเสริมบารมีแด่ท่าน


คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันดัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสำเร็จ ***
วัน อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ(กลางวัน) พุธ(กลางคืน) พฤหัส ศุกร์ เสาร์
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค
คำไหว้พระเจดีย์ชเวดากองนี้เป็นของหลวงปูวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ. ลี้ จ. ลำพูน ในอดีต ท่านได้เคยไปธุดงค์ประเทศพม่าและได้เคยไปนมัสการพระเจดีย์ชเวดากอง การสรงน้ำพระประจำวัน ตามกำลังวัน และสัตว์สัญลักษณ์วันเกิดการสรงน้ำที่พระเจดีย์ชเวดากองนี้ มีพระประจำวันอยู่ 8 วัน ที่เพิ่มมา คือ วันพุทธกลางคืน หรือวันราหูเรียงตามกำลังวันโดยให้สังเกตสัตว์สัญลักษณ์ของวันเกิดของท่าน ดังนี้
หมายเหตุ สัตว์สัญลักษณ์นี้ตั้งอยู่ใต้พระประจำวันเกิด นิยมถวายพวงมาลัยหรือถวายฉัตรที่ทำด้วยกระดาษทอง เงิน แดง หรือขาว ที่ พระประจำวัน ขณะสรงน้ำพระ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ที่สร้างเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวกสัตว์ในป่าหิมพานต์ ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่า พร้อมชม การแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย นอกจากนี้ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับ ใจอย่างยิ่ง

ที่พักโรงแรม MYNMAR LIFE HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ เจดีย์กลางน้ำ (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบดาทาวน์ – เทพทันใจ – ตลาดสก็อต – ย่างกุ้ง
- สนามบิน - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

นำท่านนั่งเรือแจว ชมพระเจดีย์เยเลพญา พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำนับพันปีที่เป็นที่สักการะของชาวสิ เรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้ำจะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน้ำท่วมได้ ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ซึ่งเป็นสถานที่สักสิทธิ์ ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปีก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ1000นาย ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและ มาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบดาทาวน์นี้และทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว้1เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ ข้างในองค์เจดีย์ ท่านจะได้ชม สิงของสมัยโบราณ อาทิ พระพุทธรูปทองคำ เงิน ดินเผา ซึ่งจัดแสดงไว้ให้ชมภายในองค์เจดีย์ (สถานที่แห่งเดียวที่ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วยสายตาของท่านเอง) นำท่านสักการะ รูปปั้นเทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ขอพรแล้ว สมดั่งคำอธิฐาน จึงทำให้หลายท่านต้องกลับมาสักการะท่าน หลายๆครั้ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่าย จากนั้น หลังจากนั้นนำท่านแวะตลาด “ สก๊อตมาร์เก็ต ” (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกในราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้าแตะ ของพื้นเมือง ทานาคา ตลอดจน เครื่องเงิน หยก เพชร นิล จินดา พลอย ทับทิม ฯลฯ….

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ.........
16:30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินเมียนม่าร์ (8M) เที่ยวบินที่ 331 (บริการอาหารบนเครื่อง)
18:15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ ………...

บริษัท สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด
เลขที่ 189/24 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05662
สนใจติดต่อ คุณนก 083-0524015 , 02-1846990 - 3 ต่อ 113
โทร. 02-184-6990-3 ต่อ 113 แฟกซ์ 02-1846995
http://www.siamtravel.co.th Email: sales@siamtravel.co.th MSN : nok_siamtravel@hotmail.co.th
หมายเหตุ : ท่านสามารถตรวจสอบใบอนุญาตท่องเที่ยวของบริษัทที่ท่านสงสัยได้
ที่ หมายเลข 02-219-4010-7 ต่อ แผนก งานทะเบียน และ ธุรกิจนำเที่ยว เพื่อความปลอดภัยของท่าน
ทัวร์พม่า ตุลาคม 2555,ทัวร์พม่าเดือนตุลาคม,ทัวร์พม่า เทพทันใจ,ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน,แพคเกจทัวร์พม่า,แพคเกจทัวร์พม่า ตุลาคม 2555,ทัวร์พม่า ราคาถูก


 


ราคา: 20,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: สนใจติดต่อ คุณนก 083-0524015 , 02-1846990 - 3 ต่อ 113IP Address: 125.25.167.227

คำค้น:  ทัวร์พม่า 4 วัน เดือนตุลาคม |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]