ทัวร์ ไต้หวัน : DELUXE TOUR ไทเป ไทจง อารีซัน EDA WORLD 5 วัน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์(CI) เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2555

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ ไต้หวัน : DELUXE TOUR ไทเป ไทจง อารีซัน EDA WORLD 5 วัน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์(CI) เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2555
HMT-S002-EDA5D-CI

EDA WORLD เมืองในฝัน กรีซแห่งเอเซีย
เมืองแห่งสวนสนุกเครื่องเล่นทันสมัยกว่า 47 ชนิด
แหล่งช้อปปิ้งแบรนเนมชื่อดังราคาถูก กว่า 300 แบรนด์

ไทเป - ไทจง - อารีซัน - เกาสง - EDA WORLD
ทะเลสาปสุริยันจันทรา - นั่งรถไฟหัวจรวด - ขึ้นตึกไทเป 101
พิพิธภัณฑ์กู้กง - อารีซัน - สถานทูตเก่าอังกฤษ - อาณาจักร EDA WORLD
5 วัน 4 คืน

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป , เมนูเด็ดสูตรฮ่องเต้พระกระโดดกำแพง ปลิงทะเลน้ำแดง , ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติ ไต้หวัน เครื่องลำใหม่ กัปตันเก่าประสบการณ์สูง
ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป – ถนนสายเซรามิคอิงเก๋อ – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI 066
13.00 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่อิงเก๋อ ชมบรรยากาศของ Shopping Street อิงเกอ สินค้านานาชนิดที่วางขาย เป็น
ถนนคนเดินที่มีสีสันในแง่วัฒนธรรมที่หลากหลายการที่ไต้หวันซึมซับวัฒนธรรมทั้งญี่ปุ่น และทางอเมริกามาค่อนข้างมากทำให้ที่นี่โดดเด่นในตัวเองน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองเห็นเอกลักษณ์ ชาวจีนไต้หวันได้ชัดเจนมากขึ้น เราจะพบคนเล่นดนตรีตามทางทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และยังมีร้านค้ามากมาย บางร้านเราจะเห็นคนยืนต่อแถวยาวมาก เพื่อรอซื้ออาหารที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่ยอมรับ เช่น ร้านซาลาเปาที่มีชื่อของที่นี่ กุนเชียงไต้หวัน หากท่านได้ไปเยือนจะประทับใจ อิงเก๋อ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองจิ่งเต๋อไต้หวัน” มีประวัติศาสตร์ที่มีรายละเอียดลึกซึ้ง ในการทำเซรามิคในไต้หวัน มีพิพิธภัณฑ์เซรามิคอิงเก๋อ โรงงานและร้านค้าขายเซรามิค เกือบ 800 ราย ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน ก็จะเห็นเตาสำหรับเผากระเบื้องเคลือบ และเครื่องเคลือบดินเผาอยู่ทั่วไป สามารถซื้อหาเครื่องปั้นดินเผา และกระเบื้องเคลือบที่สวยงามได้ที่อิงเกอ ซึ่งกาน้ำชาของที่นี่จะมีรูปลักษณะของกาน้ำชาของญี่ปุ่นที่ชัดเจน ถ้าหากไม่บอกว่าซื้อจากไต้หวัน ต้องนึกว่าซื้อจากญี่ปุ่นอย่างแน่นอน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจงเมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวันเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
เย็น บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็ก พร้อมสลัดบาร์
หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
พักที่ : MAISON DE CHINE HOTEL 4 ดาว { http://taichung.maisondechinehotel.com/ } หรือ
เทียบเท่า

วันที่สอง ไทจง – วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง (พระถังซามจั๋ง) –
วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดจงไถ่ซานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่วัดเสวียนกวง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเฉียนจาง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : CHAI YI MAISON DE CHINE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://chiayi-en.maisondechinehotel.com

วันที่สาม อารีซัน - เกาสง - สถานฑูตเก่าอังกฤษ - ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต - EDA WORLD
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อารีซัน ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามสองข้างทางของต้นไม้ใหญ่เขียวขจี
เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหารบนอารีซัน
หลังจากนั้นออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอารีซัน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาดนำท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอารีซัน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3, 000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ระหว่างทางนำท่านแวะชิมชาอูหลงขนานแท้จากยอดเขาอารีซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ก่อนนำท่านเดินทางสู่เมืองเกาสงเพื่อเดินทางสู่อ่าวซีจือ เป็นสถานที่ที่อยู่ในเมืองเกาสงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เสน่ห์ที่น่าสนใจคือ อ่าวนี้อยู่ในตัวเมืองเป็นสถานที่ไปชมความงดงามของพระอาทิตย์ลับฟ้า ด้านข้างของอ่าวซีจือเป็น อดีตที่ทำงานของสถานฑูตอังกฤษ ณ ตอนนี้ถือเป็น โบราณสถานซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 141 ปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ เป็นอาคารสไตล์อังกฤษแห่งแรในประเทศไต้หวัน ท่าน
สามารถเข้าไปชมความงดงามในตัวอาคารและบริเวณรอบ ๆ ของอาคารได้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษสุกี้สูตรไต้หวัน
หลังอาหารเดินทางสู่ ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีร้านค้าครบครันทุกรูปแบบ ทั้งขายอาหารและเปิดบริการเกมส์ และสิ่งบันเทิงต่าง ๆ อาทิ สเต็กเนื้อ อาหารทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าพื้นเมืองและอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกชิมและซื้อตามอัธยาศัย
พักที่ : EDA SKY LARK HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
*** หมายเหตุ ทุกท่านควรจะนำกระเป๋าใบเล็กไปด้วยเพื่อใส่เสื้อผ้า 1 คืน ในวันที่พักที่ EDA SKY LARK HOTEL เนื่องจากเช้าวันรุ่งขึ้นต้องนั่งรถไฟหัวจรวดจากเกาสงกลับเข้าไทเป

วันที่สี่ EDA WORLD – นั่งรถไฟหัวจรวด – ไทเป – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระภายในอาณาจักร EDA WORLD สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กว่า8600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า , อาคารสแควร์ได้ถูกออกแบบให้เป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง, เวทีการแสดงและตลาดนัด , ให้บรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน , ภายในถูกตกแต่งให้มีความสวยงามทันสมัย, ตัวห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิเช่น เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตร , เรือเหาะสูง 33 เมตร , อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเซีย , ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสความเสียวและความตื่นเต้นบนกลางอากาศ อย่างไม่รู้ลืม หรือ ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซน OUT LET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก, เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการช๊อปสินค้ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์ , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ
อิสระให้ทุกท่านเลือกกิจกรรมที่ชอบสนุกกันอย่างเต็มที่ภายในอาณาจักร EDA WORLD
เที่ยง อาหารเที่ยง อิสระตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหัวจรวด สัมผัสกับรถไฟความเร็วสูง (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรถไฟความร็วสูงแห่งที่สองของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัยสะดวกสบายที่สุด (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงเมืองไทเป(ได้สัมผัสความเร็วของรถไฟอย่างเต็มที่) / ซึ่งปกตินั่งรถใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ พระกระโดดกำแพง , ปลิงทะเลน้ำแดง
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
พักที่:GRANDFORWARDHOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.grandforward.com.tw/

วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์กู้กง – จงเรี่ยฉือ – ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 – K MALL – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ จงเรี่ยฉือ ท่านจะได้ชมกองทหารยามรักษาการโชว์ เปลี่ยนผลัดที่มีความแข็งแรง 1 ใน 3 ของโลกไม่แพ้พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม อังกฤษ
เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนำท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนเนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % แล้วนำท่าน ช้อปปิ้ง K MALL สำหรับท่านที่ชอบด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โน๊ทบุค อุปกรณ์เสริมต่างๆมีโซนให้เลือกซื้อ มากมายราคาถูกเช่น GPS GARMIN NAVIGATOR ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 5000 บาท หรือท่านที่ชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าก็มีโซนเสื้อผ้าให้เลือกซื้อและที่พลาดไม่ได้กับ ร้าน DAISO JAPANทุกอย่างในร้านราคาเดียว 39 NTDอิสระเลือกช้อปปิ้งกันให้จุใจ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน
22.45 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 065
01.15+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
1 – 5 SEP 34,900 34,900 34,900 33,900 6,500
22 - 26 SEP 34,900 34,900 34,900 33,900 6,500
6 – 10 OCT 34,900 34,900 34,900 33,900 6,500
10 – 14 OCT 34,900 34,900 34,900 33,900 6,500
20 – 24 OCT 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500
3 – 7 NOV 34,900 34,900 34,900 33,900 6,500
14 – 18 NOV 34,900 34,900 34,900 33,900 6,500
1 – 5 DEC 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500
5 – 9 DEC 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500
8 – 12 DEC 35,900 35,900 35,900 34,900 6,500

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือทำการจองโรงแรมใด ๆ เอง นอกเหนือรายการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
2.ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
3.ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
4.ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
5.ค่าวีซ่าไต้หวันสำหรับหนังสือเดินทางไทย
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
7.ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
8.ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
*ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
2.ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด ฯลฯ

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกันรวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้น ๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2.ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)

การยกเลิก
* สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องทำวีซ่า

หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารยื่นวีซ่า
1.หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
2.รูปถ่าย 2นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน
3.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น(ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น
6.หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน
- ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน / นักศึกษา ( อายุ 16 ปีขึ้นไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
( อายุ ต่ำกว่า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
7.ทะเบียนสมรส/สูจิบัตรลูกกรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็นภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย
8.ใบหย่า ( ถ้ามี )

หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่า
เพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่มเข่าสถานทูต ทางสถานฑูตจะต้องให้เอาซองที่ใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน
1. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดังนี้:
3.1 เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
3.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและเที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน

การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยทำการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้:
1. คุณสมบัติทั่วไป (ต้องครบทุกประการ)
•หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)
•ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ
•ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
ปัจจุบันเป็นผู้ที่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พำนักถาวร หรือ
(ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือเชงเกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
•ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

******************************************************************************************
www.happymailtravel.com


ราคา: 34,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Sales & Reservationอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02- 9549577-79,02-9549800(Auto) / F.02-5891705IP Address: 110.169.152.60

คำค้น:  อารีซัน 4s |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]