MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ทัวร์น่าน ทัวร์แพร่ กับ โปรแกรมทัวร์น่าน น่าน แพร่ อ.ปัว อ.บ่อเกลือ ทัวร์ดอยภูคา ดอยเสมอดาว ดอยวาว อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ผาหัวสิงห์ ผาชู้ วัดภูมินทร์ งาช้างดำ ทัวร์เหนือ ทัวร์ดอย 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก 5,999.-

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ทัวร์น่าน ทัวร์แพร่ กับ โปรแกรมทัวร์น่าน น่าน แพร่ อ.ปัว อ.บ่อเกลือ ทัวร์ดอยภูคา ดอยเสมอดาว ดอยวาว อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ผาหัวสิงห์ ผาชู้ วัดภูมินทร์ งาช้างดำ ทัวร์เหนือ ทัวร์ดอย 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก 5,999.-
เที่ยวสุขใจไปน่าน ปัว บ่อเกลือ ท่าวังผา สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนา (N1A02)
กระซิบรักที่น่าน อิ่มบุญ อิ่มตากับดงดอยสวย ดอยเวา ดอยภูคา ดอยเสมอดาว ผาชู้ ชมดอกชมพูภูคาบานปีละครั้ง พักอ.ปัว เมืองที่โอบกอดด้วยธรรมชาติ

MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน ณ “ ดินแดนแห่งศิลปะและธรรมชาติ แพร่ น่าน ” สักการะพระธาตุปีเกิด ขาล เถาะ ท่องวัด ชมลวดลายศิลปะปูนปั้นสวยงามวิจิตรบรรจง สืบสานประเพณีโบราณของชาวล้านนา ตื่นตาทะเลหมอกดอยงาม เสมอดาว ผาหัวสิงห์ ผาชู้ เที่ยวอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ขึ้นดอยวาว ชมทิวทัศน์ทะเลภูเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามไม่แพ้ดอยใดในประเทศไทย ท่องอำเภอปัว ชมต้นชมพูภูคา ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตื่นตามหัศจรรย์บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณบนภูเขาสูง พักอำเภอปัว เมืองที่โอบกอดด้วยธรรมชาติ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน ออกเดินทาง

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - น่าน

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - งาช้างดำ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดมิ่งเมือง - ชมพระอาทิตย์ตก ณ วัดพระธาตุเขาน้อย - ขันโตก+การแสดงศิลปวัฒนธรรมน่าน - กาดหมั้วคั้วศิลป์

05.00 น. ฟ้าสางที่ เมืองน่าน แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกสวย ณ จุดชมวิว ดอยเสมอดาว และ ผาหัวสิงห์ จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทาง ท่ามกลางทิวทัศน์แม่น้ำน่านที่ทอดยาว ชมหมอกลอยเหนือผิวน้ำในหุบเขา และ ยอดผาชู้ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด่านหน้า ช่างเป็นภาพที่งดงามนัก
>> สามารถแทรกโปรแกรม " ๑ ทริปเที่ยว ๑ กิจกรรมทำดี " <<
07.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของทางอุทยานฯ หลังอาหารอิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกคู่กับ สายธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม และ เสาดินคอกเสือ ชมประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา ลักษณะคล้ายแกรนด์แคนยอน กระจายอยู่บนพื้นที่กว้างกว่า 20 ไร่
11.00 น. นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีเถาะ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารพระนอนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ศิลปะแบบเมืองน่าน อิสระให้ท่านสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางท่องเที่ยวต่อ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมแม่น้ำน่าน
13.00 น. หลังอาหารนำท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายใน วัดภูมินทร์ 1 ใน Unseen In Thailand เป็นวัดเก่าแก่ของ จ.น่าน สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 5 เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลักษณะแบบพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าวาดอยู่ภายในวิหารทรงจัตุรมุข ให้ทุกท่านได้สักการะพระพุทธรูปจตุรทิศปางประธานในอุโบสถขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
14.00 น. จากนั้นเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน นำท่านเยี่ยมชมสิ่งของมีค่าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านโดยเฉพาะงาช้างดำ ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาตั้งแต่สมัยโบราณและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน
15.00 น. นำท่านชม เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ศิลปะเดียวกับเจดีย์วัดช้างล้อมที่สุโขทัย ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ
15.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง วัดที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนา ต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงรูปแบบ กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับแนวความคิดสมัยใหม่ ส่วนที่เด่นที่สุดของวัดนี้คือ ลวดลายศิลปะปูนปั้นที่ประดับตกแต่งตัววิหารที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจง
16.00 น. จากนั้นนำท่านไปนมัสการปูชนียสถานที่สำคัญเก่าแก่ของเมืองน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดนี้สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน นำท่านไปชมทิวทัศน์อาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เมืองน่าน ณ จุดชมวิวมุมสูงเพียงจุดเดียวของเมืองน่าน ที่สามารถเห็นเมืองทั้งเมือง อิสระให้ท่าน สักการะขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเก็บภาพวิวสวยตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับ อ.เมือง
17.00 น. นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ K-1 Modern Art Hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. จากนั้นนำท่านร่วม สืบฮีตโตยฮอย ย้อนรอยวิถีถิ่นน่าน อิ่มอร่อยกับอาหารเย็น (3) สไตล์ขันโตกพื้นเมืองล้านนา พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนเมืองน่าน หลังอาหารชม กาดหมั้วคั้วศิลป์ กาด หรือ ตลาดกลางคืน แหล่งรวบรวมศิลปะพื้นเมืองน่าน เชิญท่านเดินเล่นผ่อนคลายไปกับงานศิลป์เคล้าคลอเสียงดนตรี สะล้อซอซึง การร่ายร่ำ และตีกลองปูจา จากลูกหลานคนเมืองน่าน เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมมากมาย ชิมเมนูอาหารพื้นบ้านหลากหลายที่หารับประทานได้ยาก อิสระให้ท่านเลือกซื้องานฝีมือต่างๆ ฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก คืนนี้ พักผ่อนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง อ.ท่าวังผา - วัดหนองบัว - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - อ.บ่อเกลือ - ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิวลานดูดาว - อ.ปัว - ต้นดิกเดียม วัดปรางค์ ( Unseen Thailand )

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.ท่าวังผา
08.00 น. ถึง อ.ท่าวังผา นำท่านไปชมจิตรกรรมไทลื้ออันมีชื่อเสียงและงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว วัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าวัดแห่งนี้สร้างราว พ.ศ. ๒๔๐๕ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔) มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เล่าเรื่องในปัญญาสชาดก ภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวแห่งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหล
หรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามีคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ในเมืองน่าน นอกจากภาพจิตรกรรมแล้วที่ฐานพระประธานยังประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาองค์เล็กอยู่หลายองค์ และยังมีบุษบกสมัยล้านนา อยู่ด้วย นอกจากนี้มีบ้านจำลองไทลื้อ (เฮือนไทลื้อมะเก่า) มีอุปกรณ์การประกอบอาชีพของชาวไทลื้อจัดแสดงไว้ให้ชม
08.30 น. จากนั้นนำท่านชม ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว ชุมชนชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงาม เรียกว่า “ ผ้าลายน้ำไหล ” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองเป็นของฝากอันมีค่าแด่คนทางบ้าน
09.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวต่อสู่ อ.บ่อเกลือ
11.30 น. เดินทางถึง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องจากน่าน อยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว พระองค์จึงโปรดให้สร้างศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม แปลงปลูกชา ในโครงการ แปลงปลูกผัก ปลอดสารพิษ ฯลฯ เชิญท่านถ่ายภาพคู่กับจุดชมวิว พร้อมอุดหนุนเลือกซื้องานฝีมือต่างๆภายในศูนย์จำหน่ายสินค้า อาทิ ผ้าทอมือ งานจักรสาน ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง และผลิตภัณฑ์ภูฟ้าต่างๆมากมาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชม แหล่งผลิตเกลือสินธุ์เทาโบราณ บนยอดเขาสูงเสียดเมฆ นำท่านชมกรรมวิธีการต้มเกลือในกระทะใบบัว ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านได้
14.00 น. จากนั้นนำท่านอำลา อ.บ่อเกลือ เดินทางท่องเที่ยวต่อสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
15.00 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และมีพรรณไม้โบราณ เช่น ต้นเต่าร้างยักษ์ นำท่านไปยัง จุดชมวิวลานดูดาว ที่นี่ท่านจะได้เห็นทะเลภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม และหากคณะเดินทางช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เราจะนำท่านไปชม ต้นชมพูภูคา ไม้หายากที่มีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น
15.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ อ.ปัว
16.30 น. ถึง อ.ปัว นำท่านไปสัมผัสความอัศจรรย์ของ ต้นดิกเดียม (Unseen Thailand) ต้นไม้อารมณ์ขันที่มีลักษณะพิเศษโดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส ณ วัดปรางค์
17.00 น. สมควรแก่เวลานำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ Green Hill Resort / Fuangfa Resort หรือเทียบเท่า ที่พักสวยบรรยากาศดีท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขา อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งท่านเข้าที่พัก คืนนี้พักผ่อน หลับฝันดี ไปกับอากาศบริสุทธิ์ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ของการเดินทาง อ.ท่าวังผา - อุทยานแห่งชาตินันทบุรี - ดอยวาว - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยกาแฟอุ่นๆ พร้อมอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.30 น. ถึง อ.ท่าวังผา นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาตินันทบุรี สัมผัสกับธรรมชาติสมบูรณ์ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธารหลายสาย พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในอดีต ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) อย่างรุนแรง เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ดังปรากฏในสมรภูมิรบที่ลื่อลั่นในอดีตภายใต้ชื่อว่า “ ยุทธภูมิที่ดอยผาจิ ” นำท่านไปยัง ดอยวาว จุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ด้วยความสูง 1,674 เมตร จากระดับน้ำทะเล ที่นี่เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก ทิวทัศน์ทะเลภูเขาสลับซับซ้อน และชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกที่สวยงามไม่แพ้ดอยใดในประเทศไทย และหากคณะเดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายน ท่านจะได้ชื่นชมกับสีสีนสวยงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระดอย ที่ออกดอกบานสะพรั่งไปทั้งดอย ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมาสัมผัสกับความสวยงามของสถานที่โรแมนติกอีกแห่งของเมืองไทย
09.30 น. จากนั้นสมควรแก่เวลานำเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองน่าน
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านอำลาเมืองธรรมชาติสวย จ.น่าน เดินทางกลับ กทม.
14.30 น. ถึง จ.แพร่ แวะให้ท่านกราบสักการะพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ ขอพรก่อนเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้ตามอัธยาศัย ) หลังอาหารมุ่งหน้ากลับ กรุงเทพฯ
24.00 น. เดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 5,999 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน ที่น่าน K-1 Modern Art Hotel/ อ.ปัว Green Hill Resort / Fuangfa Resort หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น )
ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 2 แสนบาท – 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรา ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontours.com
http://www.magic-ontours.com/content-N1A02%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B-3-5735-74887-1.html
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


   
  


ราคา: 5,999ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.9.62.163ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]