MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งฮ่องกง ชม A Symphony of Lights ชม Avenue of Star เที่ยว Hong Kong Disneyland 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก 14,900 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งฮ่องกง ชม A Symphony of Lights ชม Avenue of Star เที่ยว Hong Kong Disneyland 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก 14,900 บาท
HKGOX_2 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 4 วัน (OX)
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดดัง ณ เกาะฮ่องกง
กำหนดการเดินทาง :
TOUR ITINERARY
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
14.00 น. ทำการเช็คอินตั๋ว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 3
16.40 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน OX 200 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เจ้าหน้าทีนำท่านออกประตู “Exit B”
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันสองของการเดินทาง ฮ่องกง –นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ (มื้อที่ 1)
นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง นำท่านชมร้านหยกเป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่น นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 2)
นำท่านไหว้พระ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย นำท่านสู่ วัดชิหลิน หรือ สำนักชี สำนักชีแห่งนี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง เป็นแหล่งพำนักเพื่อความสงบ ภายในวัดมีสระบัวอันงดงาม สวนที่จัดแต่งอย่างประณีต และชายคาอารามลวดลาย ดอกบัวอันวิจิตร และมีรูปองค์พระโพธิสัตว์หลายปาง รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับอยู่ในศาลด้านใน สำนักชีแห่งนี้ได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้างขึ้นโดยใช้การเข้าไม้ทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูเลยนอก จากท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็ก นับเป็นการผสมผสานแบบใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สวยแห่งหนึ่งในฮ่องกง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย กรณีซื้อเพิ่ม พระใหญ่เกาะลันเตาเพิ่มท่านละ 1,500 บาทนำท่านชม Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์
นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันสามของการเดินทาง อิสระ
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
อิสระช้อปปิ้งย่าน OCEAN TERMINAL และ DUTY FREE ฮ่องกง มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัยการเริ่มเดินช้อปปิ้ง มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า
หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม
Option 1 : Hong Kong Disneyland ราคาต่อท่าน ผู้ใหญ่ 2,000 บาท เด็ก (3-11 ปี) 1,800 บาท ต่ำกว่า 3 ขวบเข้าฟรี (บัตรเข้าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวัน + รถรับส่ง ระหว่างโรงแรมและDisneyland) รถโค้ชปรับอากาศจะมารอรับท่านที่โรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางสู่ Hong Kong Disneyland เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง กับเครื่องเล่นนานาชนิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุดอกไม้ไฟอันสวยงาม จนได้เวลานัดหมายให้ท่านมารออยู่ที่จุดนัดหมายเพื่อขึ้นรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่โรงแรมที่พัก
Option 2 : Macau Package ราคาต่อท่าน ผู้ใหญ่ / เด็ก 3,000 บาท
อัตรานี้รวม 1. รถรับส่งไปยังท่าเรือ ตั๋วเรือไปกลับระหว่างประเทศฮ่องกง และ ประเทศมาเก๊า 2. ตั๋วเรือไปกลับระหว่างประเทศฮ่องกง และ ประเทศมาเก๊า 3. รถโค้ชปรับอากาศในระหว่างท่องเที่ยวที่มาเก๊า 4. อาหารเที่ยงที่มาเก๊า 1 มื้อ 5. ซิตี้ทัวร์มาเก๊า 1 วัน รถโค้ชปรับอากาศจะมารอรับท่านที่โรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือข้ามไปยัง Macau ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวเอง เมื่อไปถึงมาเก๊า ให้ท่านไปยังจุดนัดหมาย ไกด์รอรับท่านอยู่ จากนั้นนำท่านทัวร์รอบเกาะมาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลเจ้าอาม่าหรือเจ้าแม่ทับทิม บริการท่านด้วยอาหารเที่ยง แวะชมเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึก เยี่ยมชมและถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ปอลล์อันโด่งดัง เดินตะลุยช้อปปิ้งกับถนนคนเดิน และจัตุรัสเซนาโด้อันโด่งดัง ปิดท้ายด้วยโปรแกรมเที่ยวสุดยอดคาซิโน The Venetian เมื่อเสร็จสิ้นทัวร์รถโค้ชปรับอากาศจะกลับไปส่งท่านยังท่าเรือ Macau Ferry Pier เพื่อให้ท่านขึ้นเรือกลับมายังฮ่องกงผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวเอง เมื่อมาถึงฮ่องกง เดินทางกลับสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง (เวลาโดยประมาณ 19:00 น.)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันสี่ของการเดินทาง ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
08.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินโอเรียน ไทย เที่ยวบินที่ OX 203
09.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ผู้ใหญ่
(ห้องละ 2 ท่าน)
ท่านละ เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)
มีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)
ไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักท่านเดียว
เพิ่ม
3-6/4-7 พฤษภาคม 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.-
10-13/11-14/12-15/
17-20/18-21/19-22/
24-27/25-28/26-29 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 12,900.- 4,500.-*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกินกว่าที่กำหนด*
อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ/ ภาษีสนามบินทุกแห่ง //ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน // ค่าประกันภัยทางอากาศ // ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ//ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม // ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ //ค่าอาหารตามรายการ //ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม //ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 30 เหรียญ/1 ลูกค้า/
วัน(โดยเฉลี่ยลูกค้าต่อท่านวันละ 120 บาท คูณด้วยจำนวนวันเดินทาง)// ค่าทำหนังสือเดินทาง //ค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ใช่
พาสปอร์ตไทย //ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด//ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่ง
นอกเหนือรายการ //ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% // ทัวร์ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า //
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เกินราคาที่กำหนดไว้

หมายเหตุ
เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ,มีหน้าว่างไม่ต่ำ กว่า 3 หน้า
เงื่อนไขการจอง
1.มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่ บริษัทฯ ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน


เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 07-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการให้บริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก ปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ)
2.คณะทัวร์ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ** เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่าน
งดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงิน
มัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 14,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.9.137.172ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]