MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ ภูเขาไฟอะโสะ ช้อปปิ้งคาแนล นางาซากิ สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์สงคราม 6 วัน 5 คืน ทัวร์ราคาถูก 49,900 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ ภูเขาไฟอะโสะ ช้อปปิ้งคาแนล นางาซากิ สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์สงคราม 6 วัน 5 คืน ทัวร์ราคาถูก 49,900 บาท
SHIAWASE FUKUOKA
FUKUOKA 6 DAYS / 4 NIGHTS
THAI AIRWAY (TG)
กำหนดการเดินทาง : MAY - SEP 2012

TOUR ITINERARY
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ – บ่อน้ำแร่จิโคกุ
00.50 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.00 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่าน เดินทางสู่ตัวเมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมังกุ” สร้างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์ และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชสำนักโตเกียว และเสียชีวิตลง ภายหลังได้เกิดเรื่องร้ายกับเกียวโตมากมาย จนลือกันว่าเป็นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็นธรรมคือต้นเหตุ ต่อมาท่านจึงได้รับการบูชา ในฐานะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและวัฒนธรรม ปัจจุบันนักเรียนทุกระดับชั้นต่างพากันมุ่งหน้ามายังสะพานโค้งของศาลเจ้าเพื่อบนบานขอให้สอบผ่าน ระหว่างทางมาเมืองดาไซฟุ มีซากกำแพงปราการที่สร้างขึ้นต้านรับการรุกรานจากทัพมองโกลครั้งแรกปรากฏให้เห็นเป็นช่วงๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านที่มีจุดเด่นด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ OTOP เชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพหลากหลาย ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “บ่อนรก” หรือเรียกว่า “จิโคกุเมงูริ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสัน ตระการตา ไม่ว่าจะเป็นบ่อโคลนเดือดที่มีสีสันแตกต่างกันไปบ่อนรกของที่นี่มีอยู่หลายบ่อ ทั้งบ่อเลือดที่เดือดปุดขึ้นมาเป็นสีแดงเข้ม บ่อทะเลมีสีฟ้าราวกับน้ำทะเล บ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นกำมะถันอบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม BEPPU WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ภูเขาไฟอะโสะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ปราสาทคุมาโมโต้ – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้ – ช้อปปิ้งเทนจิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู” เพื่อเดินทางขึ้นสู่ “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จนมีผู้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น โดยเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางสู่การ “นั่งกระเช้า” ชมความงามบนยอดเขา (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่มีความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก บริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม “ปราสาทคุมาโมโต้” สร้างขึ้นในปี 1607 โดยคะโต คิโยมาสะ หอคอยทั้ง 49 หลังของปราสาทเป็นเครื่องไม้ทั้งหมด และส่วนใหญ่ก็ถูกเผาทำลายลงในปี 1877 ตอนเกิดสงคราม และได้บูรณะขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งหอสังเกตุการณ์ คูน้ำ และกำแพงหินล้วนสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อลังการในครั้งอดีตของปราสาทหลังนี้ทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ ไปยัง “คาแนลซิตี้” ห้างสรรพสินค้าที่ถูกออกแบบขึ้นมา โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดยมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร โดยการสร้างขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำเป็นเมือง เมืองหนึ่งที่รวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมาไว้ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นโรงหนัง ห้างสรรพสินค้า ที่จัดแสดงนิทรรศการ ร้านอาหาร ร้านราเม็ง สถานจัดแสดงแฟชั่น เป็นต้น จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งกันต่อที่ “เทนจิน” อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้า และผลิตภัณฑ์ชั้นนำนานาชนิด อาทิเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม CENTRAZA HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ NOKONOSHIMA ISLAND PARK – ฟุกุโอกะ ช้อปปิ้ง มารินัว ซิตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ‘NOKONOSHIMA ISLAND PARK’เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนอ่าวฮากะตะ (Hakata Bay) เป็นอีกที่หนึ่งที่มีผู้นิยมไปเที่ยวกันตลอดทั้งปี ที่นั่นคุณจ ะได้ชมความงามของดอกไม้ที่จะเวียนกันออกดอกตามฤดูกาล เป็นสถานที่ที่คนญี่ปุ่นนิยมมาปิกนิกชมดอกไม้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ ไปยัง ‘MARINOA CITY’ ซึ่งได้รวบเอาสินค้านานาชนิดมาไว้ให้ชาวเมืองได้มาจับจ่ายซื้อของ โดยจะมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อ โดยเฉพาะเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อจากต่างประเทศ และยี่ห้อภายในประเทศเอง อาทิ NEXT DOOR, QUIKSIVER, MOSAIQUE, EDWIN, KENT FAMILY, BOBSON, BREEZE, SANRIO และของเล่นตุ๊กตาต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม CENTRAZA HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า นางาซากิ - สวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม - ซาเซโบะ – ฟุกุโอกะ
*** ทัวร์เสริม: หมู่บ้านฮอลแลนด์ (เต็มวัน) *** ไม่รวมค่าเข้า 2,100 บาท ***
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์เสริม: นำท่านเดินทางสู่ “เฮ้าส์ เทน บอช (Huis Ten Bosch)” หมู่บ้านฮอลแลนด์จำลองเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นสนุกสนานกับการเดินเที่ยวชมสวนดอกไม้นานาพันธ์ที่สลับสับเปลี่ยนกันตามฤดูกาลตลอดทั้งปี
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างภายในที่ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะดั้งเดิมของฮอลแลนด์ แต่ สร้างโดยช่างชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นเมืองฮอลแลนด์มาก่อน โดยวัสดุก่อสร้างบางส่วนนำเข้าจากฮอลแลนด์เดินชมพิพิธภัณฑ์ภายในเฮ้าส์ เทน บอช อาทิ Ornamental จัดแสดงเครื่องแก้วและโคมไฟสวยๆมากมาย Porelain Museum จัดแสดงเครื่องถ้วยชาม และลายครามต่างๆ สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆภายในเฮ้าส์ เทน บอช ชม Teddy Bear Kingdom พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ชมเรื่องราวต้นกำเนิด และวิวัฒนาการของตุ๊กตาหมี Teddy Bear ซึ่งรวบรวมตุ๊กตาหมีในยุคต่างๆไว้มากมาย หรือจะเลือกชมวิว Huis Ten Bosch แบบพานอรามาจากตึกสูง Domtoren ที่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในสวนแห่งนี้ ตื่นเต้นเร้าใจกับเครื่องเล่นสุดยอดไฮเทคแห่งเดียวในโลก Grand Odyssey ชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ร่วมผจญภัยไปในอวกาศเสมือนท่านเป็นนักแสดงเองโดยใช้รูปสแกนใบหน้าของท่านแบบสามมิติ หรือสนุกสนานต่อที่ Horizon Adventure ตื่นตากับเทคนิค และเอฟเฟค ตระการตามากมายราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง ชม “ภาพยนตร์สามมิติ (3D)”ภาพเสมือนจริงที่หาชมได้ยากใน Mysterious Escher สัมผัสประสบการณ์มหัศจรรย์อันน่าตื่นเต้นใน “ห้องกลกระจก”ที่ถูกออกแบบมาอย่างน่าทึ่ง ท้าทายความสามารถให้ท่านเดินหาทางออกกันเองใน Magic Mirror Maze ผจญภัยไปกับเรือเดินสมุทรของชาวฮอลแลนด์ ฝ่าพายุคลื่นลม และเหล่าโจรสลัดกลางมหาสมุทร ในแบบภาพยนตร์สามมิติ หรือเลือกหาของฝากในแบบ Huis Ten Bosch ตามอัธยาศัย รายการทัวร์ปกติ ---> นำท่านชม “สวนสันติภาพ” (Peace Park) สร้างขึ้นเตือนใจให้ระลึกถึงประชาชนชาวนางาซากิ ซึ่งถูกระเบิดปรมาณู สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และชม “พิพิธภัณฑ์สงคราม” (War Meseum) ซึ่งจัดแสดงภาพถ่าย และภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ไชน่าทาวน์ 1 ใน 3 แห่งของประเทศญี่ปุ่นให้ท่านอิสระในการเดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมเลือกซื้อสินค้ามากมายหลากหลาย ในราคาที่ไม่แพง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม CENTRAZA HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
วันที่หก ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินฟุกุโอกะ” เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองไทย
11.35 น. เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
14.55 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 49,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 47,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 45,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 43,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาท่านละ 8,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการยกเลิก
- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท
- ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- ถ้าหากยกเลิก 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำท่านละ 5,000 บาท
- ถ้าหากยกเลิกก่อนออกเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่านซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ( ขอสงวนสิทธิ์ตามแต่ละสายการบินนั้นๆ )
หมายเหตุ
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน **
** ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิด เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง **
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง
** เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่)
ชื่อ-นามสกุล .........................................................................................................................................
สถานะภาพ ( )โสด ( ) แต่งงาน ( ) ม่าย ( ) หย่า
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ..........................................................................................................................................................
ชื่อที่ทำงาน/ โรงเรียน .......................................................................... ตำแหน่ง / ชั้น ............................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน ............................................. ที่ทำงาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ ...................................
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สำคัญมาก)
รายชื่อผู้ที่ร่วมเดินทางด้วย :
1. ........................................................................................................ ความสัมพันธ์ ...................................................
2. ........................................................................................................ ความสัมพันธ์ ...................................................
3. ........................................................................................................ ความสัมพันธ์ ...................................................
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (กรณียื่นกรุ๊ป)
( ) หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า(หากมีเล่มเก่า กรุณานำมาด้วยทุกเล่ม)
( ) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง , พื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือรูปตัดต่อ)
( ) สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / ( ) ใบหย่า (ถ้ามี)
( ) ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
( ) สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตน
( ) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ ทุกหน้า (ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปรับยอดบัญชีเดือนล่าสุด ไม่ใช่ย้อนหลัง 6 เดือน)
( ) ลูกจ้าง ... หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุวันที่เริ่มทำงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
( ) เจ้าของกิจการ ... หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือจนถึงวันที่เดินทาง
( ) นักเรียน / นักศึกษา ... หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ... ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 16 ปี
สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนได้
เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ
กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กที่เดินทางโดยลำพัง
( ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากพ่อ / แม่ / ผู้ปกครอง พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทาง (ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี)
กรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้โดย
( ) ญาติ .... หนังสือออกค่าใช้จ่าย/ ทะเบียนที่สามารถระบุได้ว่าเป็นญาติกันจริง พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) บุคคลอื่น .... หนังสือออกค่าใช้จ่ายพร้อมระบุความสัมพันธ์ พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) บริษัท .... จดหมายนำและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน / บัญชีเงินฝากบริษัท
กรณีเป็นแม่บ้าน (สามีไม่ได้เดินทางด้วย)
( ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากสามี พร้อมเอกสารของสามี เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสือรับรองความเป็นภรรยา (ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน) / ใบเกิดบุตร (ถ้ามี)
กรณีที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์
( ) ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


***ยื่นวีซ่าโชว์ตัวจะต้องนำเอกสารตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ชุด ***
***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเขียนเครื่องหมาย  หน้าช่องเอกสารที่ท่านได้เตรียม***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 49,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.9.137.172ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]