MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เส้นทางวัฒนธรรม กับ โปรแกรมทัวร์ สิบสองปันนา เมืองหล้า 6 วัน 5 คืน ทัวร์ราคาถูก 12,900 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เส้นทางวัฒนธรรม กับ โปรแกรมทัวร์ สิบสองปันนา เมืองหล้า 6 วัน 5 คืน ทัวร์ราคาถูก 12,900 บาท
เที่ยวสุขใจไปสิบสองปันนา
เส้นทางสายวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้อง กรุงเทพฯ เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาน เชียงรุ้ง-(สิบสองปันนา)

กำหนดการเดินทาง :

TOUR ITINERARY
วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงของ
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับออกเดินทาง สู่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยรถปรับอากาศ บริการข้าวต้มรอบดึกที่นครสวรรค์ (มื้อ 1 )
วันที่สอง เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – บ่อหาน - เมืองหล้า
06.00 น. ถึง อ. เชียงของ ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อ 2)
หลังอาหารนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านลงเรือข้ามไปยังเมืองห้วยทราย
แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป. ลาว)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อ 3 )
หลังอาหารนำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว เดินทางตามเส้นทางหมายเลข R3a สู่เมืองบ่อหาน ประเทศจีน ระหว่างทางผ่านเมืองสำคัญ คือ เมืองเวียงภูคา, เมืองหลวงน้ำทา ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชมความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว
17.00 น. ถึงด่านชายแดน ลาว (เมืองบ่อเต็น) – จีน (เมืองบ่อหาน) ผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง เรียบร้อย เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศของจีน เดินทางสู่เมืองบ่อหาน ประเทศจีน
18.00 น. เดินทางถึง เมืองหล้า นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jinxiu Hotel เมืองหล้า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ 4 )จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมราตรีเมืองหล้า ตามอัธยาศัย
วันที่สาม ตลาดเช้าเมืองหล้า – สวนป่าอรัญญา – ถ้ำควายขาว – หมู่บ้านไทลื้อเมืองหยวง-
อาหารพื้นเมืองพร้อมโชว์
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ... รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสสระตามอัธยาศัยช็อปปิ้งตลาดเช้าไทลื้อ จากนั้นขับรถไปเมืองหยวง ดินแดนมหัศจรรย์สวนอุทยานในสิบสองปันนาแห่งเขดป่าร้อนชื้น นำท่านชม สวนป่าอรัญญา (SKYTREE) ซึ่งเป็นสวนป่าที่มีแนวทางเดิน อยู่บนกิ่งไม้ เราสามารถเดินไปมาโดยมีแนวสะพานเชือก เป็นตัวเชื่อมทาง และมีการแสดงของชนเผ่าต่างๆ จากนั้น นำท่านล่องเรือ เขื่อนว่านเทียน (แม่น้ำ Nanla) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่ในสวนป่าอรัญญา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ถํ้า BaojiaoCattleDongเรียกได้อีกอย่างว่าGodCattle และBisonCaveหรือ ถ้ำควายขาว ถํ้าซึ่งมีความยาวรวมเท่ากับ3360เมตร ประกอบด้วยถํ้าหินงอกหินย้อย นอกจากนี้ยังมีลําธารใต้ดิน มีอัตราการไหลของนํ้า80-100ลิตร/วินาที่ ถํ้าค่อนข้างเปิดโล่งและโอ่โถง ช่วงกว้างสุดของถํ้ามีความกว้าง20เมตร และมีความสูง88เมตร และความสูงโดยเฉลี่ย ของถํ้าอยู่ในช่วง1-15เมตร นอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงาม มีภูเขา แม่นํ้าโขดหิ้น ซึ่งอยู่ในป่าเขตร้อนชื้นอุทยานแห่งนี้ในขณะเดียวกันรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์แห่งนี้ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของนักท่องเที่ยวมากมาย ปัจจบันที่แห่งนี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นวนอุทยานเขตป่าร้อนชื้นแห่งชาติ นี่จึงเป็นที่มาของคําว่าดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งจัดอันดับได้เป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวโหวตให้ว่าเป็นระดับ5ดาวและเป็นที่ดึงดูดใจอย่างมากเสร็จแล้ว พาพาชม “หมู่บ้านไทลื้อเมืองหยวง” ที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านไทยลื้อธรรมชาติที่เก่าแก่ของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) จากนั้นเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบไทลื้อ พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Golden Phoenix Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงไทลื้อ – สวนบ้านทิง – เจดีย์ 8 เหลี่ยม - โชว์พราณาสี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เชียงรุ่ง
(สิบสองปันนา) ชม สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นศิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ รวมทั้งชมฝูงนกยูงที่บินมาจากยอดไม้ เพิ่อมากินอาหารที่นักท่องเที่ยวได้เตรียมไว้ เป็นการฝึกนกจากทางสวนป่าดงดิบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารพาท่านเที่ยว วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา เป็นวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้ และในปัจจุบันทางการจีนได้รื้อวัดป่าเจที่เคยเป็นวิทยาลัยสงฆ์ย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด หลังจากนั้นนำท่านเที่ยว สวนบ้านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ชม ศาลเจ้า 8 เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี (เป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปัน หากใครมาแล้วไม่ได้ดู ก็เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Golden Phoenix Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า บ่อหาน – บ่อเต็น – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ - กรุงเทพฯ
เช้า อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า แล้วอิสสระตามอัธยาศัย (มื้อ 11 )
08.00 น. นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง เรียบร้อย เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศลาว
ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยเส้นทางเดิม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา (มื้อ 12)
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย
นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่ จ.พะเยา (มื้อ 13) หลังอาหารเดินทางต่อ
วันที่หก กรุงเทพฯ
06.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
-----------------------------------------------
หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ

• ผู้ใหญ่ 12,900.-
• เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียง 12,900.-
• เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง 11,900.-
• พักเดี่ยว 2,500.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามรายการ
-ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
- ค่าอาหาร 13 มื้อ ตามรายการ
-ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ
-ค่า VISA เข้าประเทศจีน (ยื่น 4 วัน ทำการ)
-ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานีต่าง ๆ
-ค่าหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น
-ค่าโชว์พาราณาสี
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านล่ะ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
-ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 10 หยวน / คน / วัน (ตามธรรมเนียม)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล) )
เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป พื้นฉากหลังสีฟ้าเท่านั้น รูปฟิลม์โพราลอยด์ใช้ไม่ได้
**หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

เงื่อนไขการจองทัวร์
-กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
-ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีคณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 2 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 12,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]