MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ ลาวใต้ นครจำปาสัก 5 วัน 4 คืน ทัวร์ราคาถูก

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ ลาวใต้ นครจำปาสัก 5 วัน 4 คืน ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวสุขใจนั่งรถไปอุบลราชธานี สู่ลาวใต้ ท่องดินแดนสายธารา ข้ามมหานทีสี่พันดร
ทริปสุดคุ้มเที่ยวลาวใต้ นครจำปาสัก ปากเซ เที่ยวมรดกโลกวัดพู ตะลุยดินแดนแห่งสายน้ำตก ช้อปปิ้งสะใจที่ช่องเม็ก กินเหลา พักหรู อยู่ดี
MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 5 วัน 4 คืน ณ “ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ” ท่องเที่ยวอินโดจีน ชมมรดกโลกวัดภู สัมผัสความงามของน้ำตกสวยไนแองการ่าเอเชีย ข้ามมหานทีสีพันดร เที่ยวน้ำตกหลี่ผี น้ำตกผาส้วม น้ำตกตาดฟาน ดินแดนภูเขาไฟพันปี ช้อปปิ้งช่องเม็กเติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์ มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”


กำหนดการเดินทาง :

TOUR ITINERARY
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ / รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.อุบลราชธานี ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์
วันที่สองของการเดินทาง อุบลราชธานี - เขื่อนสิรินธร - ชายแดนช่องเม็ก - นครจำปาสัก - ปากเซ – มรดกโลกปราสาทหินวัดภู
06.00 น. ฟ้าสางที่ จ.อุบลราชธานี นำท่านสู่ เขื่อนสิรินธร ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เขื่อนสิรินธร เขื่อนหินแกนดินเหนียว สร้างกั้นลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ตัวเขื่อนสูง 42 เมตรยาว 940 เมตร อำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน บริเวณริมทะเลสาบมีสวนสิรินธรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
มีรูปปั้นและน้ำพุสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางต่อสู่ ชายแดนช่องเม็ก
08.00 น. เดินทางถึง ชายแดนช่องเม็ก ประตู สู่เมืองลาวตอนใต้ ปากเซ จำปาสัก ที่ ด่านวังเต่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองไทย-ลาว เรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ แขวงจำปาสัก " อดีตราชธานีแห่งลาวใต้ " มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับชายแดนประเทศไทย ทางด่านช่องเม็ก ในอดีตแขวงจำปาสัก เป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจของประเทศลาวตอนใต้ แต่ภายหลังที่ ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมตั้งเมืองปากเซ ขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2448 เมืองจำปาสักซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของแขวงจำปาสักจึงถูกลดระดับความสำคัญลงไป นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองปากเซ ( ระยะทางประมาณ 42 กม. ) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิต อันแสนเรียบง่ายของพี่น้องชาวลาว นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น ที่มีความยาว 1,380 เมตร ข้ามแม่น้ำโขงไปยัง เมืองปากเซ
10.00 น. ถึง เมืองปากเซ เมืองหลวงของแขวงจำปาสักซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสักขึ้นมาเพื่อคานอำนาจเมืองจำปาสัก (บ้านวัดทุ่ง) ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอมโบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือนกับเมืองจำปาสัก แต่มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม มีจำนวนประชากรประมาณ 70,000 คน นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาตั้งรกรากเป็นจำนวนมาก
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยัง ปราสาทวัดภู
12.00 น. นำท่านชม ปราสาทวัดภู โบราณสถานที่ซึ่งถือว่าสำคัญสำคัญที่สุดในลาวตอนใต้ เป็นมรดกโลก เป็นพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจาก องค์การ UNESCO ว่าเป็นสถานที่เมืองมรดกโลกแห่งที่ 2 ของลาวนับจากหลวงพระบาง ตั้งอยู่บนเนินเขา ภู หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภูควาย หรือ ภูเขาควาย เชื่อกันว่า ปราสาทวัดพู แห่งนี้เป็นเทวสถานขอมคล้ายกับเขาพระวิหาร ณ ปราสาท วัดภู แห่งนี้ได้สร้างก่อน อังกอร์วัด ประเทศเขมร เชิญท่านสัมผัสสถาปัตยกรรมที่งดงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ
16.00 ถึง ปากเซ Check In เข้าที่พัก ณ Champasak Grand Hotel / Arawan Riverside ( ระดับ 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า ให้ท่านเก็บสัมภาระ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเชิญท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านใดจะท่องราตรีเมืองปากเซยามค่ำคืน สนุกสนานกับการฟ้อนรำวงลาว ก็เชิญตามอัธยาศัย คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
วันที่สามของการเดินทาง น้ำตกหลี่ผี - ข้ามมหานทีสี่พันดอน - เกาะดอนคอน - น้ำตกคอนพะเพ็ง – ต้นมณีโคตร
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยวดินแดนลาวใต้กันต่อ
08.00 น. นำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ ท่าเรือบ้านนากะสัง นำท่านลงเรือหางยาว ข้ามมหานทีสี่พันดอน ลัดเลาะเกาะดอนต่างๆจำนวนอันมากมายที่ทอดตัวตามลำน้ำโขง ไปยัง เกาะดอนคอน จากนั้นเดินเท้าต่อไปยังที่ตั้งของน้ำตกหลี่ผี ระหว่างทางท่านจะชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว และชมซากหัวรถจักรไอน้ำ สะพานรถไฟโบราณของสมัยจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ถึง น้ำตกหลี่ผี หรือ ตาดสัมพะมิตรน้ำตกที่ไหลผ่าน กลางแม่น้ำโขงมาบรรจบกันเป็นแรงแม่น้ำกระทบ เกาะหรือที่เรียกว่า มหานทีสี่พันดอน แก่งหินต่างๆอันเกิดจากพื้นของแม่น้ำโขง
ได้เกิดการยุบตัวลง เป็นหลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทำให้สายน้ำที่ไหลตกลงมาเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก เปรียบ เสมือนดั่ง กังหันแห่งสายน้ำ ที่มีแรงกระทบของสายน้ อย่างแรง คำว่า หลี่ผี แปลว่า หลี่ เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว และ ผี ก็คือ
ศพ ของคนที่ได้ตกน้ำตาย จากแม่น้ำโขงจะมาตกและติดกับ หลี่ ของชาวบ้านที่หาปลาแถวๆ นี้ รวมกันเป็น หลี่ผี นับตั้งแต่นั้นมา น้ำตกแห่งนี้จึงมีนามว่า น้ำตกหลี่ผี อิสระให้ท่านชมความงดงามของสายน้ำพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง
14.00 น. เดินทางถึง น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไนแองการ่าแห่งเอเชีย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า น้ำตกตาดคอน เป็นน้ำตกลาวใต้ที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนใต้ ซึ่งน้ำตกนี้ยากนักที่มนุษย์จะข้าม กำแพงธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นกลางลำน้ำโขงไปได้ นำชม ต้นมณีโคตร เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากชาวลาวทั่วไปให้ความเคารพนับถือและว่ากันว่าถ้าใครได้กินผลของต้นไม้ชนิดนี้จะมีอายุยืนยาว แต่ด้วยความเชี่ยวกรากของสายน้ำทำให้ไม่มีใครกล้าฝ่าเพื่อไป เก็บผลของต้นไม้นี้ หลังชื่นชมกับความงดงามของไนแองการ่าเอเชียแล้ว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองปากเซ
18.00 น. ถึง เมืองปากเซ บริการอาหารค่ำ (6) ณ ห้องอาหาร
19.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนหรือท่านใดสนใจจะท่องราตรีอีกคืนก่อนอำลาปากเซ ก็เชิญตามอัธยาศัย คืนนี้ ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ของการเดินทาง อุทยานบาเจียง - น้ำตกผาส้วม - น้ำตกหมากแงว - หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง - ปากซอง - อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - ตลาดดาวเรือง - ด่านวังเต่า - Duty Free ชายแดนช่องเม็ก - อุบลราชธานี
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
07.00 น. จากนั้นนำท่านไปชม อุทยานบาเจียง เป็นโครงการที่สร้างโดยคุณวิมล กิจบำรุง หลังจากที่ท่านได้เข้ามาพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวใน ส.ป.ป.ลาว ภายในบริเวณอุทยานบาเจียงถูกตกแต่งด้วยก้อนหินจำนวนมาก จัดเรียงเป็นกำแพงกั้นดินที่ต่างระดับ ต้นไม้ขนาดใหญ่หลายชนิดถูกตกแต่งมากมาย อาทิ เช่น ไม้ดอกหอม ไม้ประดับ ผลไม้ต่างๆ ซึ่งเป็นไม้มีค่าหายาก ถูกนำมาปลูกแทนไม่ต่ำกว่า 5,000 ต้น นำท่านชม น้ำตกหมากแงว และ น้ำตกผาส้วม น้ำตกที่ไหลลงมาจากที่สูง ตัวน้ำตกมีลักษณะโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมด้านบนน้ำตกเป็น แอ่งขนาดใหญ่สามารถเล่นน้ำได้ น้ำตกแห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างและออกแบบกว่า 2 ปี สร้างขึ้นในปี 1999 โดยแรงงานท้องถิ่น ถูกเติมแต่งจากเดิมที่เป็นร่องน้ำเล็กๆกลางแผ่นหิน ทางน้ำถูกบังคับขยายให้มาตกทั่วๆ ไปตามหน้าผามีการตกแต่งก้อนหิน เพื่อให้ น้ำตกกระทบให้งดงามแผ่กว้างขึ้น นอกจากนี้ภายในโครงการยังได้รวบรวม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าโบราณ หลายชนเผ่า รวมทั้งหมดประมาณ 8 เผ่า ที่ยังคงเอกลักษณ์เหลืออยู่ และที่นี่ยังมีบ้านพักที่ถูกดัดแปลงจากบ้านต้นแบบของชนเผ่าไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ ที่นี่ยังถือเป็นต้นกำเนิดของตำนานวรรณกรรมรักอมตะ " นางมะโรง ท้าวบาเจียง " โศกนาฏกรรมรักสามเส้า สาวลาวลุ่ม กับ หนุ่มลาวเทิง (ชาวข่า) และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของภูบาเจียงด้วย
09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ ดินแดนภูเขาไฟพันปี เมืองปากซอง เป็นพื้นที่ดินแดนภูเขาไฟเก่าที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี อาชีพหลัก ของชาวบ้านแถบนี้คือ ทำไร่กาแฟ สวนทุเรียน ปลูกปลี สวนยางพารา นำท่านเข้าสู่เขตพื้นที่หนาวเย็นของ อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว ไปชมน้ำตกคู่แฝด น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำมาจากภูเขาล้อมรอบไปด้วยป่ากาแฟและแมกไม้นานาพันธุ์ และ น้ำตกตาดฟาน หรือ ทีลอซูลาว ที่เกิดจากหินทรายตระการตามีระดับความสูงถึง 200 เมตร พร้อมชื่นชมทัศนียภาพของยอดเขาซับซ้อนสวยงาม
11.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองปากเซ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดดาวเรือง อีกหนึ่งตลาดใหญ่ของแขวงจำปาสัก อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องเงิน เครื่องหนัง เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนม อาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น ตลาดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวลาวที่มาประกอบอาชีพและทำธุรกิจ
14.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ ชายแดนช่องเม็ก ทีมงานนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองไทย-ลาวที่ ด่านวังเต่า จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้ง Duty Free เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
17.00 น. ถึง อุบลราชธานี แวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ อาทิ หมูยอ แคปหมู ปลาส้มฯลฯ พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้ตามอัธยาศัย) หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
วันที่ห้าของการเดินทาง กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์


** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **อัตราค่าบริการ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว @ Champasak Grand / Arawan Riverside
• ผู้ใหญ่ท่านละ 7,700 บาท ( คณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ท่านขึ้นไป )
• ผู้ใหญ่ท่านละ 7,299 บาท ( คณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 12 ท่านขึ้นไป )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

++ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว @ Champasak Palace Hotel / Saeng Arun Hotel ++
• ผู้ใหญ่ท่านละ 7,599 บาท ( คณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ท่านขึ้นไป )
• ผู้ใหญ่ท่านละ 7,199 บาท ( คณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 12 ท่านขึ้นไป )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท

++ กรณีต้องการพักโรงแรม 2 - 3 ดาว @ โรงแรมคำเจริญ / โรงแรมไผ่ถาวร ++
• ผู้ใหญ่ท่านละ 6,900 บาท ( คณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ท่านขึ้นไป )
• ผู้ใหญ่ท่านละ 6,599 บาท ( คณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 12 ท่านขึ้นไป )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ลาวใต้ Champasak Grand Hotel / Arawan Riverside ( ระดับ 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเรือข้ามลำน้ำโขงมหานทีสีทันดร
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมด่าน ต.ม .ไทย - ลาว
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 2 แสนบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า และหัวหน้าทัวร์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
• ค่าประทับตราวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ


เอกสาร
• หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
** กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมเล่มเก่าไปด้วยทุกเล่ม วันเดินทาง ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
• บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หน้า -หลัง 1 ชุด ลงชื่อรับรอง “ สำเนาถูกต้อง ”
• รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• นำพาสปอร์ต ฉบับจริงมาด้วยในวันเดินทาง
กรณีไม่มีพาสปอร์ต ( ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว )
ผู้ใหญ่
• บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หน้า -หลัง 1 ชุด ลงชื่อรับรอง “ สำเนาถูกต้อง
• รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน
• สำเนาสูติบัตร 2 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อเด็กอยู่ด้วย พร้อมลงชื่อรับรอง “ สำเนาถูกต้อง ” โดยผู้ปกครอง 2 ชุด
• รูปถ่ายสีของเด็ก และผู้ปกครอง หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 2 ชุด
• ** หมายเหตุ โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน


หมายเหตุ
• โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• กรณีที่คณะออกเดินทางแล้วหากท่านจะแยกตัวจากกลุ่ม หรือ จะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเป็นเงินได้
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ผู้จัดจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง ผู้จัดไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในไทย
• ขอสงวนสิทธิ์หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนดผู้จัดมีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่านและคณะ)
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจกำกับเท่านั้น


เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์

** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้
กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดี ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 6,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]