MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบาง เชียงคาน วังเวียง 7 วัน 6 คืน ราคาถูก 19,500 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ต่างประเทศ กับ โปรแกรมทัวร์ ลาว หลวงพระบาง เชียงคาน วังเวียง 7 วัน 6 คืน ราคาถูก 19,500 บาท
เที่ยวสุขใจไปเลย-เชียงคาน- ไชยะบุลี-หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย


กำหนดการเดินทาง :

TOUR ITINERARY
วันแรก เลย
12.00 – 18.00น. ลงทะเบียนเข้าพัก รับเอกสารการเดินทางพร้อมติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ ณ. ล็อบบี้โรงแรมเลยพาเลซ
เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมเลยพาเลซ /พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30น. งานเลี้ยงต้อนรับ รับฟังข้อมูลการเดินทาง ณ โรงแรมเลยพาเลซ
วันที่สอง เลย-เชียงคาน
07.00น. รับประทานอาหารเช้า
08.00น. พร้อมกัน ณ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ตั้งอยู่ภายในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลยเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองเลย (อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า)อดีตเรือนประทับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งประพาสจังหวัดเลย
09.00น. พิธีเปิดและปล่อยคณะคาราวาน”เบิ่งเลย แลลาว”สักการะศาลเจ้าพ่อกุดป่อง
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันแพกลางน้ำห้วยกระทิง เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านก้างปลา
ยลสเน่ห์เมืองเชียงคานความงามริมฝั่งโขง แก่งคุดคู้
เข้าที่พักเชียงคาน
18.30น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่สาม เชียงคาน – ท่าลี่ – ปากลาย – ไชยะบุลี – หลวงพระบาง
06.00น. รับประทานอาหารเช้า
07.00น. ขบวนคาราวานเคลื่อนตัว ออกเดินทางมุ่งสู่ อ.ท่าลี่ สักการะ พระธาตุสัจจะ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางผ่านพิธีตรวจลงตรา ณ. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ ข้ามสะพานไทย – ลาว (ลำน้ำเหือง)ตรวจลงตราด่านตรวจคนเข้าเมือง เมืองแก่นท้าว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่เส้นทางหมายเลข 4 แก่นท้าว-ไชยะบุลี (ถนนลูกรัง)
ถึง เมืองปากลาย 1ใน 4 เมืองเศรษฐกิจของแขวงไชยะบุลี ชม ท่าเรือปากลาย ชมบรรยากาศริมน้ำโขง
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. เดินทางสู่แขวงไชยะบุลี เส้นทางอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เมืองไชยะบุลี แขวงที่มีอาณาเขตพรมแดนติดกับประเทศไทยเป็นแนวยาวติดต่อกันถึง 6 จังหวัด (เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย)
ลงแพขนานยนต์ (เรือบั๊ก) ท่าเดื่อ เพื่อข้ามแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตชาวลาวริมน้ำโขง
21.00น. เข้าที่พักในเมืองหลวงพระบาง
วันที่สี่ หลวงพระบาง
06.00น. ร่วมใส่บาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมประเพณีของชาวหลวงพระบาง ชม ตลาดสดยามเช้า สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวหลวงพระบางอย่างแท้จริง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า
08.00น. เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เข้าชม วัดเชียงทอง สถาปัตยกรรมสมัยล้านช้างที่งดงาม สร้างขึ้นในสมัย พระไชยเชษฐาธิราช หลังคาพระอุโบสถลดหลั่นเป็นชั้นๆ ภายในตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงลักปิดทองวัดวิชุนราช วัดเก่าแก่คู่เมืองที่มีจุดเด่นคือเจดีย์รูปลักษณะคล้ายกับ ลูกแตงโมผ่าครึ่งหอพิพิธภัณท์ อดีตวังที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่า
ทั้งเครื่องราชูปโภค และภาพเขียนโบราณทรงคุณค่า พระธาตุพูสี ชมทัศนีย์ภาพเหนือเมืองหลวงพระบางยามเย็น
12.00น. รับประทานอาหาร
เดินทางไปน้ำตกตาดกวงสี ชมน้ำตกตาดกวงสีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีน้ำตก
เดินทางไปยังศูนย์ผลิตและจำหน่ายผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวลาวภาคเหนือที่ศูนย์หัตถกรรมบ้านผานม
15.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30น. รับประทานอาหารเย็น
20.00น. พักอีก 1 คืนที่หลวงพระบาง
วันที่ห้า หลวงพระบาง-ภูคูน-เชียงขวาง
07.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00 ขบวนคาราวานออกเดินทางมุ่งสู่เชียงขวาง ตามเส้นทางหมายเลข 13 เหนือแวะพักบ้านกิ่วกะจำหมู่บ้านชาวม้งแวะดื่มกาแฟโบราณ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านพูเพียงฟ้า ชมทัศนียภาพบนจุดสูงสุดที่งดงามในมุมรอบ 360 องศา
13.00 ออกเดินทางสู่ เมืองพูคูน ทางแยกไปทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง คณะเดินทางผ่านหมู่บ้านชาวเขา สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวลาวเทิง ลาวสูง ตลอดเส้นทาง
17.00 เข้าที่พักเมืองโพนสะหวัน
วันที่หก เชียงขวาง-ทุ่งไหหิน-วังเวียง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า
08.00น. ออกเดินทางเที่ยวชมทุ่งไหหิน สิ่งมหัศจรรย์เมืองลาว ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งความขัดแย้งซึ่งเรายังสามารถได้จากร่องรอยของทุ่นระเบิดนานาชนิดที่หลงเหลืออยู่ **กรุณาปฎิบัติตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางยลธรรมชาติแสนสบาย ตลอดเส้นทาง
18.00น. เข้าที่พักเมืองวังเวียง
วันที่เจ็ด วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย
07.00น. รับประทานอาหารเช้า
08.00น. ออกเดินทาง เที่ยวชมถ้ำจัง ซึ่งงดงามด้วยหินงอก หินย้อย ตามจินตนาการ ก่อนเดินทางสู่เวียงจันทน์
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
สักการะพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ เที่ยวชมหอพระแก้ว ซุ้มประตูชัย ซื้อของฝากร้านปลอดภาษี
15.30น. ตรวจลงตราด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านสากลเวียงจันทน์ - หนองคาย
17.00น. คณะกล่าวอำลา เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
• ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 19,500 บาท
• ราคาเด็ก 4-11 ปี (มีเตียงเสริม) ท่านละ 18,500 บาท
• ราคาเด็ก 4-11 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 18,000 บาท
• ราคาพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,000 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรี


เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ

** หมายเหตุทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **


เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 19,500ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]