MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ลาว กับ โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์ ย้อนอดีตเมืองล้านช้าง 3 วัน 2 คืน ทัวร์ราคาถูก 7,900 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ลาว กับ โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์ ย้อนอดีตเมืองล้านช้าง 3 วัน 2 คืน ทัวร์ราคาถูก 7,900 บาท
เที่ยวสุขใจนั่งรถไปลาว วังเวียง เวียงจันทน์ ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม ดื่มด่ำเต็มอิ่มกับทริปธรรมชาติ
เยือนเมืองอดีตกาลแห่งแผ่นดินล้านช้าง ชมเมืองหลวงลาว สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ พักวังเวียงเมืองในหมอก กุ้ยหลินริมน้ำซอง
MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอ โปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน ณ “ วังเวียง เวียงจันทน์ ” ชมความงามแห่งศิลปะและวัฒนธรรม เมืองเวียงจันทน์ วังเวียง เมืองที่ได้สมญานาม ว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองลาว ล่องเรือเขื่อนน้ำงึมเที่ยวชมธรรมชาติ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทาง แล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง :

TOUR ITINERARY
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - หนองคาย
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ / บัส VIP
วันที่สองของการเดินทาง หนองคาย - วัดพระใส - เวียงจัน - ประตูชัย - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีเมือง - วัดสีสะเกด หอพระแก้ว - หอคำ วังเวียง - ถ้ำจัง - ล่องเรือชมลำน้ำซอง - สนามบินวังเวียง - ถนนคนเดิน
06.00 น. ฟ้าสางที่ จังหวัดหนองคาย แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านบริการอาหารเช้า (1) ณ ครัวคุณทิพย์ หรือ ครัวทานตะวัน
07.00 น. หลังอาหารนำท่านไปนมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย ให้ท่านกราบขอพรเป็นสิริมงคล ก่อนออกเดินทางต่อสู่ ชายแดนไทย-ลาว
07.30 น. เดินทางถึง ด่านชายแดนไทย-ลาว ทีมงานอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องเอกสารต่างๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพี่น้องไทย-ลาว เมื่อข้ามมายังฝั่งลาว ท่านจะได้พบกับมัคคุเทศก์สาวแม่หญิงลาวในชุดผ้าซิ่นประจำชาติ คอยต้อนรับท่าน จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองหลวงของลาว
09.00 น. เดินทางถึง นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มัคุเทศก์ลาวจะนำท่านเที่ยวชมบ้านเมืองและศาสนสถาน ที่สำคัญของเวียงจันทน์ จุดแรกที่เราจะนำท่านเที่ยวชม คือ อนุสาวรีย์ประตูชัย ที่นี่เปรียบเสมือนประตูต้อนรับสู่นครหลวงเวียงจัน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานการก่อสร้างแบบอาร์ค เดอร์ไทรอัมพ์ แห่งนครปารีส ฝรั่งเศส กับศิลปกรรมแบบล้านช้าง ได้อย่างลงตัวน่าชมสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้า การปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งสงครามนี้ทำให้ลาวเป็นอิสระจากการปกครองของฝรั่งเศสประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ระหว่าง สงครามอินโดจีนแต่พ่ายแพ้จึงได้นำมาสร้างประตูชัย ให้ท่านเดินขึ้นสู่ยอดอนุสาวรีย์ ชมทัศนีย์ภาพเวียงจันทน์มุมสูง จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวต่อสู่ วัดพระธาตุหลวง ภายในประดิษฐ์พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาวองค์เจดีย์ มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในลาว มีความสูงถึง 45 เมตร ทาสีทองทั้งองค์ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางพระอารามหลวง ที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ พี่น้องชาวลาวทั้งประเทศทุกๆ ปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเพ็ญเดือนสิบสองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ จะหลั่งไหลมาทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน รอบองค์พระธาตุ
10.00 น. จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดสีเมือง กราบนมัสการเจ้าแม่สีเมือง ศาลหลักเมืองประจำกรุงเวียงจันทน์ ฟังเรื่องราวของเจ้าแม่สีเมืองที่เล่าขาน กันมานานกว่า200 ปี ในหมู่ชนชาวลาว จากนั้นนำท่านกราบพระขอพรที่ วัดสีสะเกด วัดที่เก่าแก่ที่สุดในลาว เป็นวัดที่พระจ้าแผ่นดินลาวให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำพระองค์ วัดนี้นับได้ว่าเป็นวัดที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของลาวภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ แต่สิ่งที่เด่น ของวัดนี้ คือ หอไตร หรือ หอธรรมที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาลดหลั่นกันลงมาเป็น ชั้น ๆ ตามศิลปะสกุลช่าง
11.00 น. นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่ซึ่งพระเจ้า ไชยเชษฐาธิราช โปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ขณะที่ อัญเชิญมาจากล้านนา จ.เชียงใหม่ นานถึง 212 ปี ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่สยามประเทศ และหอนี้ยังถูกใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างวัดพระแก้วมรกตของไทยอีกด้วย ปัจจุบันหอนี้ถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว ชมพระราชวังเก่า หอคำ แต่ก่อนเป็นวังในสมัยเจ้าสีสว่างวง ปัจจุบันกลายเป็นที่ทำการรัฐบาลลาวและใช้เป็นที่รับรองราชอาคันตุกะ จากต่างประเทศ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จมาประทับเมื่อครั้งเสด็จมาประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ
** โปรแกรมการท่องเที่ยวในเมืองเวียงจันทน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาและจำนวนคนในแต่ละช่วงเทศกาล **
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
12.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นทางเหนือ สู่ เมืองวังเวียง ( ห่างจากเวียงจันทน์ 156 กม. ) เมืองที่มีธรรมชาติงดงาม ล้อมรอบด้วยขุนเขา อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงมองเห็นสายน้ำกว้าง สะอาดใสสลับกับเนินแนวเทือกเขาหินปูน เป็นฉากหลัง ได้รับฉายาว่า " กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว "
14.30 น. เดินทางถึง เมืองวังเวียง นำท่านเที่ยว ถ้ำจัง ชมความสวยงามภายในถ้ำหินงอกหินย้อย และชมวิวทิวทัศน์เมืองวังเวียงและ ลำน้ำซองไหลทอดยาวเป็นสาย ถ่ายภาพคู่กับสะพานสีส้มสัญลักษณ์ของวังเวียง
15.30 น. จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่าน Check In เข้าที่พัก Phu Ang Kam หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. จากนั้นนำท่านไป ล่องเรือชมความงามธรรมชาติของลำน้ำซอง พร้อมชมวิถีชีวิตชาวลาวสองฝั่งแม่น้ำ อิสระเชิญท่านเก็บภาพประทับใจ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวช เมืองวังเวียงยามค่ำคืน ชม สนามบินวังเวียง ซึ่งเป็นสนามบินที่ใช้ในช่วงสงครามของลาว เดินเล่นเพลินๆที่ ถนนคนเดิน ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง สนุกกับแสงสี ในบรรยากาศเมืองเล็กๆที่มากด้วยเสน่ห์ หรือท่านใดจะพักผ่อน ก็เชิญตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สามของการเดินทาง เขื่อนน้ำงึม - ล่องเรือชมธรรมชาติเหนือเขื่อน - ตลาดเช้าเวียงจัน - Duty Free -
หนองคาย - กรุงเทพฯ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ต้อนรับท่านด้วยอากาศบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท
08.00 น. สมควรแก่เวลาให้ทุกท่านเก็บสัมภาระ Check Out อำลาเมืองวังเวียง เดินทางสู่ เขื่อนน้ำงึม
10.00 น. เดินทางถึง เขื่อนน้ำงึม เขื่อนที่สามารถเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับต้นของภูมิภาคนี้ นำท่าน ล่องเรือชมความงาม ของธรรมชาติเหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆสวยงาม อิสระเชิญท่านเก็บภาพพร้อมชมทิวทัศน์อันงดงามของเขื่อนน้ำงึมตามอัธยาศัย
12.00 น. บริการอาหาร (5) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองรสชาติดั้งเดิม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียงจัน
15.00 น. เดินทางถึง เมืองหลวงเวียงจัน นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้าเวียงจัน ชม ช้อป สินค้าหัตถกรรมลาว ผ้าไหม, เครื่องเงิน , เครื่องทอง ของกิน ของใช้เบ็ดเตล็ด จากประเทศแถบอินโดจีน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ สู่ ด่าน ต.ม.สะพานมิตรภาพลาว -ไทย
16.30 น. ก่อนอำลาเมืองลาวนำท่านไป ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free เลือกซื้อสินค้าราคาถูก อาทิ เช่น เหล้า , เบียร์ลาว , ไวน์ หลายชนิดจากจีนแดง บรรจุไว้ในขวดแก้วลวดลายวิจิตร, บุหรี่จากเวียดนาม , น้ำหอมหลากหลายยี่ห้อ พร้อมของกินและของฝากอีกมากมาย
17.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ ทีมงานอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องเอกสารและพิธีการทางศุลกากร อำลานครหลวงเวียงจันข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว มุ่งหน้ากลับสู่ จ. หนองคาย
18.00 น. ถึง จังหวัดหนองคาย นำท่านไปชม ตลาดเย็น พร้อมอิสระในการเลือกรับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ
23.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่ท่านละ 7,900 บาท ( สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท
• ++ เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพิ่มท่านละ 300 บาท ++

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 1 คืน ที่วังเวียง Phu Ang Kam หรือเทียบเท่า ( พักห้องละ 2 ท่าน )
• ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมด่าน ต.ม .ไทย - ลาว
• ค่าเรือล่องลำน้ำซองและเขื่อนน้ำงึม
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า และหัวหน้าทัวร์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
• ค่าประทับตราวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ


เอกสาร
• หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
** กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมเล่มเก่าไปด้วยทุกเล่ม วันเดินทาง ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
• บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หน้า -หลัง 1 ชุด ลงชื่อรับรอง “ สำเนาถูกต้อง
• รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• นำพาสปอร์ต ฉบับจริงมาด้วยในวันเดินทาง
กรณีไม่มีพาสปอร์ต ( ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว )
ผู้ใหญ่
• บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หน้า -หลัง 1 ชุด ลงชื่อรับรอง “ สำเนาถูกต้อง
• รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน
• สำเนาสูติบัตร 2 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อเด็กอยู่ด้วย พร้อมลงชื่อรับรอง “ สำเนาถูกต้อง ” โดยผู้ปกครอง 2 ชุด
• รูปถ่ายสีของเด็ก และผู้ปกครอง หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 2 ชุด


หมายเหตุ
• โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• กรณีที่คณะออกเดินทางแล้วหากท่านจะแยกตัวจากกลุ่ม หรือ จะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเป็นเงิน
• ได้รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ผู้จัดจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง ผู้จัดไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในไทย
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจกำกับเท่านั้น

เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 3 อาทิตย์
** หมายเหตุทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดี ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 7,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206

คำค้น:  ไปลาวเวียงจัน5500แพงไหม |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]