MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ พม่า กับ โปรแกรมทัวร์ เมืองย่างกุ้ง เยือนดินแดนหงสาวดี 7 วัน 6 คืน ทัวร์ราคาถูก 33,900บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ พม่า กับ โปรแกรมทัวร์ เมืองย่างกุ้ง เยือนดินแดนหงสาวดี 7 วัน 6 คืน ทัวร์ราคาถูก 33,900บาท
เที่ยวสุขใจไปพม่า ท่องเมืองหลวง ย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล
นมัสการ 6 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์
ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล
หุบเขาไจ้ติโย...สักการะพระธาตุอินแขวน หงสาวดี... นมัสการพระธาตุมุเตา
ย่างกุ้ง...นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง พุกาม...นมัสการเจดีย์ดีชเวสิกอง
มัณฑะเลย์...ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนีอันศักดิ์สิทธิ์
ชมวิถีชีวิตชาวอินตา...นมัสพระบัวเข็มที่ทะเลสาบอินเล

กำหนดการเดินทาง :

TOUR ITINERARY
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – โบตาทาวน์ เทพทันใจ
14.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาร์เตอร์ E สายการบินไทยแอร์เอเชีย
16.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน FD 3772 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)
17.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมงกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุงย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในบรรจุพระเกศธาตุไว้ 1 เส้น สร้างเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว โดยพระเจ้าโอกาละปะ ซึ่งเป็นกษัตริย์มอญและที่เจดีย์โบดาทาวน์ ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุได้ครับ นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปทองคำ จากนั้นนำท่านสักการะ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรกันมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Chatrium or Park Hotel หรือเทียบเท่า
(ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้ว ขนย้ายง่าย ใส่เสื้อผ้า, ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สำหรับใช้ 1 วัน สำหรับขึ้นพระธาตุอินแขวน ซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู้เดินทางต้องนำกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กนี้วางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่โรงแรมที่จะพักในย่างกุ้ง หากกระเป๋าเดินทางท่านเป็นใบเล็ก ๆ อยู่แล้ว หิ้วสะดวกก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้ ถ้าท่านต้องการเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไป ต้องเสียค่าจ้างแบกเองใบละประมาณ 100 บาท)
วันสอง ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระไจ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินแขวน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญและเคยเป็นอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนองระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญและเคยเป็นอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนอง ชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทน


ตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศนำท่านนมัสการองค์พระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)เป็นพระเจดีย์ที่เก่าแก่และอยู่คู่เมืองหงสาวดีกว่ากว่า 2,500 ปี ภายในองค์พระเจดีย์ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุจำนวน 2เส้น เป็นพระเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์สร้างโดยชาวมอญ เชิญท่านสมาชิกนมัสการ ณ บริเวณยอดเจดีย์หักที่หล่นลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหว และชมความงามของพระธาตุโดยรอบ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองไจ้เที่ยว จากนั้นออกเดินทางสู่คินปุนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงคินปุนแค้มป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถท้องถิ่น เพื่อขึ้นไปบนภูเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวนหยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง ใช้เวลาเดินทางโดยเสลี่ยงจากบริเวณนี้ขึ้นไปอีกประมาณ2 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที ผู้สูงอายุและผู้ไม่เคยเดินทางขึ้นภูเขา ขอแนะนำให้ใช้บริการขึ้นเสลี่ยง (ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน ปลอดภัยไม่เคยมีประวัตินักท่องเที่ยวได้รับอันตราย ซึ่งค่าเสลี่ยงรวมไว้ให้แล้วแต่ไม่รวมทิป) เพื่อขึ้นสู่ยอดเขานำท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) ชมความงดงามขององค์พระธาตุโดยรอบนมัสการพระพุทธรูปต่าง ๆ ตามตำนานของชาวพม่าเชื่อว่าต้องมานมัสการองค์พระธาตุให้ครบสามครั้ง แล้วสิ่งที่ปารถนาจะประสบผลสำเร็จ นมัสการสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูปและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุอินทร์แขวน พิสูจน์ความ มหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา ( พระเจดีย์องค์นี้จะเปิดให้นมัสการตลอดคืน )
ค่ำ บริการอาหารค่ำ และเข้าสู่ที่พัก ณ KYAIKHTO RESORT หลังจากนั้น ถ้าหากท่านจะนมัสการพระธาตุกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือผ้าห่มผ้าพันคอ เพราะเบาะรองนั่งมีความเย็นมาก
วันที่สาม พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสำภาระเพื่อเดินทางกลับจากนั้นออกเดินทางกลับโดยเสลี่ยงและรถพื้น
เมืองจนถึงคินปุนแค้มป์ เปลี่ยนอิริยาบถโดยใช้รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง เพื่อเดินทางสู่เมืองหงสาวดี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและสัมผัสกับพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง ที่ได้รับการบูรณะก่อสร้างใหม่ นำท่านชมพระนอนชเวดาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 3-16 ฟุต สร้างใน พ.ศ. 2424 และให้ท่านช้อปปิ้งงานไม้ราคาถูกและของฝากจากเมืองหงสาวดี อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ เครื่องเงิน เครื่องเขิน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร นำท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมานมัสการอย่างไม่ขาดสายและเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก Chatrium or Park Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ย่างกุ้ง – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดนันพญา – วิหารธรรมยันจี
04.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
05.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง
06.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบิน Air Bagan W9 009
07.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม “ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม นำท่านชม ตลาดยองอู (Yong U Market) ยองอูเป็นตลาดใหญ่ของเมืองที่ขายสินค้าทุกชนิด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะสำหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝาก โดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่ง เพราะฝีมือปราณีต และออกแบบสวย นำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชมวัดนันพญา เดิมเป็นที่ใช้คุมขังพระเจ้ามหูหากษัตริย์มอญที่รบแพ้ พระเจ้าอะนอระทา กษัตริย์พม่าเลยถูกจับมาเป็นเฉลยศึกที่นี่ ภายในมีศิลปะนูนต่ำเรื่องทศชาติที่งดงามมาก จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ ซึ่งแสดงออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเฉลย โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นพาท่านเที่ยว วัด GUBYAUKKYI TEMPLEสร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชม วัด HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ติโลกมงคล”จากนั้นนำท่านนมัสการ “เจดีย์สัพพัญญู” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูงถึง 6 เมตร ชม วิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่ดนยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง....แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่เจดีย์ชเวซันดอ (SHWESANDAW PAGODA)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก Myanmar Tressure Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์– วิหารชเวนันดอร์ – สะพานไม้อูเบ็ง– วัดจอกตอจี
เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบิน Air Bagan W9 009
08.05 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่ามาก่อนที่จะย้ายที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 ชม สะพานไม้อูเป็ง(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบTOUNGTHAMON ไปสู่ “วัดจอกตอจี” ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ชม วิหารชเวนันดอร์ ไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อนำท่านชม วัดกุโสดอร์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก MANDALAY HILL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก พิธีล้างหน้าพระมหามุนี – ทะเลสาบอินเล
เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี ( 1 ใน มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)
เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามุนี ซึ่งที่นี่จะทำการเป็น ประจำทุกวัน เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิมาก หากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธี จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (แนะนำไม่ควรพลาด) หลังเสร็จจากพิธีตอนเช้าตรู่แล้ว นำท่านกลับสู่โรงแรมบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร
07.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์
08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ โดยสายการบินบิน Air Bagan W9 009
09.20 น. ถึงสนามบินเฮโฮ (Heho) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ ทะเลสาบอินเล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร นำคณะลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนภัตตาคารกลางทะเลสาบ
บ่าย นำท่านไปนมัสการพระบัวเข็ม ( 1 ใน มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) ที่ “วัดผ่องต่ออู” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า จากนั้นเดินทางต่อเพื่อไป Nga-Phe-Chaung Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง นำท่านล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก เส้นทางที่เราเดินทางกลับผ่านหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย พอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้
18.00 น. นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม MYANMAR TREASURE หรือเทียบเท่า
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย “ราตรีสวัสดิ์”
วันที่เจ็ด ย่างกุ้ง – พระหินอ่อน - ตลาดสก๊อต – วัดบารมี
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ
ระหว่างทางแวะ ชมวัดชเวยันเป Shwe Yan Pye ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่
09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินบิน Air Bagan W9 009
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง นำไปสักการะพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด สก๊อตมาร์เก็ต(SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้ง พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงิน นำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
17.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3773 สู่กรุงเทพฯ
19.35 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่ ท่านละ 33,900.-บาท
• เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 33,900.-บาท
• เด็กเสริมเตียง 32,900.-บาท
• พักเดี่ยว 6,000.-บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเซีย กทม – ย่างกุ้ง – กทม และค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศพม่า
-ค่าภาษีสนามบิน ไทย และ พม่า -ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ
-ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน -ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
-ค่าวีซ่าพม่า ( สำหรับ คนไทย ) -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
-ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม -ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ และมินิบาร์
-ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นวันล่ะ 50 บาท / คน / วัน -ค่าทิปคนแบกเสลี่ยงคนล่ะ 1,000 จ๊าต/เที่ยว (40 บาท)
-ค่าขนกระเป๋าท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม
-ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในการบริการนำเที่ยว (ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มีVAT)
-ค่าบริการการยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท (กรณีที่ท่านนำเอกสารส่งทางบริษัทไม่ทันกำหนดการ)


เอกสาร
• หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
** กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมเล่มเก่าไปด้วยทุกเล่ม วันเดินทาง ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
• รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ
• โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• กรณีที่คณะออกเดินทางแล้วหากท่านจะแยกตัวจากกลุ่ม หรือ จะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเป็นเงิน
• ได้รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ผู้จัดจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง ผู้จัดไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในไทย
• ขอสงวนสิทธิ์หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนดผู้จัดมีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่านและคณะ)
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจกำกับเท่านั้น

เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์

** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง ( ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง ( มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดี ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 33,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]