MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ พม่า กับ โปรแกรมทัวร์ เมืองย่างกุ้ง เยือนดินแดนหงสาวดี 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก 23,900 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ พม่า กับ โปรแกรมทัวร์ เมืองย่างกุ้ง เยือนดินแดนหงสาวดี 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก 23,900 บาท
เที่ยวสุขใจไปพม่า ท่องเมืองหลวง ย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล
ทริปเหิรฟ้าไปแอร์เอเชีย สู่พม่า เมืองแห่งศรัทธาและวัฒนธรรม สักการะพระธาตุ บูชาศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์
MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 5 วัน 4 คืน ณ “ พม่า ดินแดนแห่งศรัทธาและวัฒนธรรม ” ท่องเที่ยวในดินแดนอารยธรรม กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์รัฐฉานราชวงศ์พม่า สัมผัสพลังแห่งศรัทธา วิถีชีวิตบริสุทธิ์ ค้นหาความพิศวงที่มาแห่งความเลื่อมใสของคนทั้งชาติ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่นร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง :

TOUR ITINERARY
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมิงกะลาดง ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอวร์ - เมืองไจ๊ก์ทีโย
พระธาตุอินแขวน
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสาร
07.20 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินมิงกะลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3770
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกะลาดง ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยต้อนรับท่าน จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ( เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง )
08.30 น. ถึง เมืองย่างกุ้ง เดินทางต่อสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 80 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายของชาวพม่า และชมสุสานสัมพันธมิตรสมัยที่พม่ารบกับญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
11.00 น. ถึง เมืองหงสาวดี ( BAGO ) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ ( Shwemawdaw Pagoda ) เป็นพระมหาธาตุเจดีย์สำคัญที่อยู่ในเมืองหงสาวดี (พะโค) และเป็นเจดีย์โบราณที่สูงที่สุดในพม่า มีการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจ มีการบูรณะและต่อเติมอีกหลายครั้ง ภายในเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าราชาธิราช พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา แปลว่า จมูกร้อน ทั้งนี้เพราะกล่าวกันว่าพระมหาธาตุองค์นี้สูงมาก จนต้องแหงนหน้ามองต้องกับแสงแดดจนจมูกร้อน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย
บ่าย ถึง เมืองไจ๊ก์ทีโย ( kyaikhtiyo ) ในภาษามอญ มีความหมายว่า หินรูปหัวฤๅษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ คิมปูนแคมป์
16.00 น. เดินทางถึง คิมปูนแคมป์ ( เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย ) จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถบรรทุกท้องถิ่นหกล้อ เพื่อขึ้นสู่ ภูเขาไจ้ก์ทีโย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที โดยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นลงเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึง พระธาตุอินทร์แขวน นำท่านเปลี่ยนพาหนะอีกครั้งเป็น เสลี่ยง ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับ ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ด้านหน้า 2 คน ด้านหลัง 2 คน ใช้เวลาในการนั่งเสลี่ยงประมาณ 35 นาที จนถึงที่พัก
18.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก นำท่าน Check In ณ Kyaithiyo Hotel หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน
18.30 น. จากนั้นคณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของทางโรงแรม นำท่านไปนมัสการ พระธาตุอินแขวน องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตรัฐมอญ ของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินแขวนคือ เป็นก้อนศิลา ขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ท้าทายแรงดึงดูดของโลกดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหว ได้ทุกขณะแต่กลับไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ที่ต้องไปสักการะ และเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปีพุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “ เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินแขวน ” อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระสำหรับท่านที่สนใจจะไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์บริเวณพระธาตุ หรือท่านใดจะเข้าที่พัก พักผ่อน ก็เชิญตามอัธยาศัย คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
ข้อแนะนำ - หากท่านจะนั่งนมัสการพระธาตุบริเวณระเบียงกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรเตรียมเสื้อกันหนาว / เสื้อกันลม / ผ้าห่ม / ผ้าพันคอ และเบาะรองนั่งไปด้วย เพราะพื้นที่นั่งจะมีน้ำค้างและมีความเย็นมาก
- พระเจดีย์องค์นี้ด้านนอกเปิดตลอดเวลา ส่วนประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษจะปิดในเวลา 20.00 น. เท่านั้น
วันที่สองของการเดินทาง หงสาวดี -พระราชวังบุเรงนอง -พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น -พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว -ย่างกุ้ง –
เจดีย์ชเวดากอง -การะเวกโชว์
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินแขวน พร้อมใส่บาตรพระสงฆ์ หรือ ถวายข้าวพระพุทธ กล่าวกันว่าเมื่อถวายข้าว พระพุทธจะนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือเท่าจำนวนอายุ จากนั้นอิสระเชิญท่านนมัสการพระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมถ่ายภาพและ ชมทัศนียภาพสวยงามบริเวณรอบๆ ร่วมพิสูจน์ความมหัศจรรย์แห่งองค์พระธาตุนี้ว่าสามารถตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา
06.00 น. จากนั้นนำท่านกลับที่พัก บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
07.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับโดย เสลี่ยง และ รถบรรทุกท้องถิ่นหกล้อ สู่ คินปูนแค้มป์ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นปรับอากาศ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี
10.00 น. เดินทางถึง เมืองหงสาวดี นำท่านชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญ เยี่ยมชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด และชม พระเจดีย์ ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ( ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
16.30 น. ถึง กรุงย่างกุ้ง นำท่านชม มหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะ ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้ มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก ภัตตาคารแห่งนี้สร้างเลียนแบบเรือกัญญา มีหัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ในป่าหิมพานต์ โดยในระหว่างรับประทานอาหารท่านจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า โชว์การะเวก ชื่นชมกับความดงามอ่อนช้อย ของนาฏศิลป์บนทะเลสาบหลวง พร้อมเก็บภาพทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองยามค่ำคืนสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงตามอัธยาศัย
หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก Check In ณ Grand Plaza Park Royal Hotel ( ระดับ 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
วันที่สามของการเดินทาง สนามบินพุกาม - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายงค์ –
สะพานไม้อู่เป่ง - เจดีย์มหามุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - Mandalay Hill
05.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินพุกาม
08.05 น. ถึง สนามบินพุกาม นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดย สายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ เที่ยวบิน YH …
08.35 น. ถึง เมืองมันฑะเลย์ ปัจจุบันนี้มีฐานะเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของพม่ารองจาก ย่างกุ้ง เป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์พม่า ก่อนที่ระบอบกษัตริย์จะถูกโค่นล้มลงและก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ อดีตเคยเป็นราชธานีแห่งหนึ่งของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงใหม่มาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ในปี พ.ศ. 2400 จากนั้นมุ่งหน้าสู่ วัดมหากันดายงค์ ( Maha Gandayon Monastery ) วัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูป เดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวม เพื่อรับถวายภัตตาหารเพล นำคณะร่วมกันถวายเพล ณ วัดแห่งนี้ จากนั้นชม สะพานไม้อู่เป่ง ( U-BEN ) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยข้าราชการผู้ใหญ่ชื่อว่า เสาอู เสาของสะพานนี้ใช้ไม้สัก ถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุมากกว่ากว่า 200 ปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่เจดีย์มหามุนี
บ่าย เดินทางถึง เจดีย์มหามุนี ( Mahamuni Pagoda ) นำท่านนมัสการพระมหามุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ซึ่งถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำทรงเครื่องกษัตริย์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการขนานนามว่า “ พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือ วัดยะไข่ หรือ วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี เพื่อประดิษฐาน พระมหามุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลว ที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่ กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง พระราชวังนี้ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงคราม มหาบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ของประพม่าจนไฟลุกไหม้เป็นจุล ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็น
พระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เป็นจุล เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวัง ปัจจุบันรัฐบาลพม่า
ได้สร้างจำลองพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมาใหม่โดยเน้นรูปแบบของพระราชวังเก่า จากนั้นชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทอง ทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อจนสิ้นพระชนม์ที่วิหารแห่งนี้ จากนั้นนำท่าน ไปชม วัดกุโสดอร์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกและได้นำมาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ Mandalay Hill ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ตั้งอยู่บนยอดเขา ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง อิสระเชิญท่านเก็บภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Check In ณ Mandalay Hill Resort & Hotel ( ระดับ 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ของการเดินทาง พิธีล้างหน้าพระมหามุนี -สนามบินมัณฑเลย์ -สนามบินเฮโฮ -ทะเลสาบอินเล -ตลาดเหยาม่า –วัดพองดออู
วัดแมวกระโดด
03.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์มหามุนี เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามุนี ด้วยความเชื่อที่ว่า พระพุทธมหามัยมุนีนี้ มีชีวิต เพราะด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร ( บางตำนานก็ว่าเป็น “ ลมหายใจ ” จากพระพุทธองค์ ) จึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวาย โดย ทุกเช้า เวลาประมาณตี 4 พระมหาเถระและสัปบุรุษก็จะมากระทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมแป้งทานาคาอย่างดีพร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดีเสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่จริงๆ โดยใช้เวลาในการทำพิธีล้างพระพักต์ ประมาณ 1 ชม. กล่าวกันว่าพระมหามุนีเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่หมายปองของกษัตริย์พม่านับตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธาแห่งอาณาจักรพุกาม บุเรงนองมหาราชแห่งหงสาวดี และอลองพญามหาราชแห่งรัตนปุระอังวะ ล้วนเพียรพยายาม ยกทัพไปชะลอพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานเพื่อเป็นสิริมงคลแห่งดินแดนพม่า
05.30 น. หลังเสร็จสิ้นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมัณฑะเลย์
08.50 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองเฮโฮ โดย สายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ เที่ยวบิน YH …
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮโฮ ( Heho ) ประตูสู่รัฐฉานเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามเมืองหนึ่งของพม่า นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่ ทะเลสาบอินเล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ( เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ) โดยในระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันสวยงามและสิ่งก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้
10.30 น. ถึง ท่าเรือทะเลสาบอินเล นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอินเล ชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่พายเรือด้วยเท้า ข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินเล การสร้างบ้านบนทะเลสาบ สร้างแปลงผักลอยน้ำ หากวันเดินทางโชคดี มีตลาดนัด 5 วัน ตลาดเหยาม่า ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ้ำ เราจะนำท่านชมวิธีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของชาวอินเล โดยท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองฝากคนทางบ้านได้จากที่นี่
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชม วัดพองดออู
13.00 น. ถึง วัดพองดออู สักการะพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 อดีตพระพุทธรูป 5 องค์นี้ มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ด้วยวิถีความเชื่อของชาวบ้านที่นำเอาทองคำเปลวมาปิด จากการอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆรอบทะเลสาบ ( ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน ) ทำให้ในปัจจุบันพระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่ทะเลสาบอินเล อิสระเชิญท่านนมัสการพระบัวเข็ม ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวต่อ นำชม หมู่บ้านน้ำปั่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตบุหรี่จำหน่าย และนำท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม หมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็น เสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชม โรงงานตีเหล็ก ธุรกิจครอบครัวที่ผลิตงานฝีมือประเภทเครื่องเงินคุณภาพ จากนั้นเยี่ยมชม วัดแมวกระโดด เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของชาวอินเล ซึ่งมีอายุ 200 กว่าปี สร้างโดยเอาดินกลองขึ้นมาไว้เหนือน้ำ จากนั้นนำไม้สักมาสร้างเป็นเสา และตัวอาคาร มีลวดลายในแบบฉบับของพม่า อีกทั้งมีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวอินทานับถือ มีพระภิกษุจำวัดอยู่ 2-4 รูป นอกจากนั้นด้านหลังของวัดแห่งนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว พร้อมชม แมวกระโดดลอดบ่วง ซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดี จากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก Check In ณ Myanmar Treasure Hotel ( ระดับ 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนกับบรรยากาศสบายๆของทะเลสาปอินเล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารส่งท่านเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินเมืองเฮโฮ - สนามบินเมืองย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี - วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) - ตลาดสก๊อต - สนามบินเมืองย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ
09.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮโฮ นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง โดย สายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ เที่ยวบิน YH …
10.45 น. ถึง สนามบินเมืองย่างกุ้ง นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่ตัวเมืองย่างกุ้ง นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน ( KYAUK HTAT GYI ) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งมีความยาวถึง 70 เมตร มีขนตา ที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และวางพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า และนำท่านไปยัง ปางช้างเผือก ชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว จำนวน 3 เชือก ต้องตามคลักษณะของช้างเผือกทุกประการ ลักษณะสำคัญของช้างเผือก คือ 1.ตาขาว 2.เพดานขาว 3.เล็บขาว 4.ขนขาว 5.พี้นหนังขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่ 6.ขนหางยาว 7.อัณฑโกศขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปีก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ 1000 นายตั้งแถวถวายสักการะ แด่พระเกศาธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงแบ่งเส้นพระเกศาธาตุไว้ 2 เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนำไปบรรจุไว้ในมหาเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ ( ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วยสายตาของท่านเองในหลอดแก้วกรอบทองคำ ) รอบบริเวณเจดีย์นี้เป็นที่เก็บพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึ่งมีอายุมากกว่า 2,000 ปี พร้อมนำท่าน สักการะรูปปั้นเทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก และจะนิยมมา ขอพรด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลาย ของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมาย ราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย ฯลฯ งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก หรือผ้าโสร่งหญิง ชาย ที่มีลวดลายงามมาก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินมิงกะลาดง
15.30 น. ถึง สนามบินมิงกะลาดง ทีมงานอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องเอกสาร Check In ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
17.50 น. สมควรแก่เวลานำท่านเหิรฟ้า สู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3773
19.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม ณ.วันออกตั๋วเครื่องบิน **


อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่ท่านละ 23,900 บาท ( สำหรับคณะเดินทาง 12 - 14 ท่าน )
• ผู้ใหญ่ท่านละ 23,500 บาท ( สำหรับคณะเดินทาง 15 ท่าน )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,800 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ ( โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย )
• ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง พุกาม - มัณฑะเลย์ // มัณฑะเลย์-เฮโฮ // เฮโฮ-ย่างกุ้ง
• ค่าที่พัก 4 คืน หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินแขวน
• ค่าบริการวีซ่าพม่า
• ค่าเครื่องดื่มและผ้าเย็นบริการบนรถ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 600 บาท ต่อทริป ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าประทับตราวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
• ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และพม่า 10 USD
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางส่วนที่เกิน
• อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต หากท่านนำส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

เอกสาร
• หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
** กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมเล่มเก่าไปด้วยทุกเล่ม วันเดินทาง ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
• รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ
• โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• กรณีที่คณะออกเดินทางแล้วหากท่านจะแยกตัวจากกลุ่ม หรือ จะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเป็นเงิน
• ได้รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ผู้จัดจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง ผู้จัดไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในไทย
• ขอสงวนสิทธิ์หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนดผู้จัดมีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่านและคณะ)
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจกำกับเท่านั้น

เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์

** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง ( ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง ( มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดี ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 23,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]