MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ พม่า กับ โปรแกรมทัวร์ เมืองย่างกุ้ง เยือนดินแดนหงสาวดี 4 วัน 3 คืน

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ พม่า กับ โปรแกรมทัวร์ เมืองย่างกุ้ง เยือนดินแดนหงสาวดี 4 วัน 3 คืน
เที่ยวสุขใจไปพม่า ท่องเมืองหลวง ย่างกุ้ง เยือนเมืองหงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทริปเหิรฟ้าไปแอร์เอเชีย สู่พม่า เมืองแห่งศรัทธาและวัฒนธรรม สักการะพระธาตุ บูชาศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์
MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน ณ “ พม่า ดินแดนแห่งศรัทธาและวัฒนธรรม ” ท่องเที่ยวในดินแดนอารยธรรม กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์รัฐฉานราชวงศ์พม่า สัมผัสพลังแห่งศรัทธา วิถีชีวิตบริสุทธิ์ ค้นหาความพิศวงที่มาแห่งความเลื่อมใสของคนทั้งชาติ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่นร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง :

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมิงกะลาดง ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอวร์ - เมืองไจ๊ก์ทีโย
พระธาตุอินแขวน

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสาร
07.20 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินมิงกะลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3770
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกะลาดง ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยต้อนรับท่าน จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ( เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง )
08.30 น. ถึง เมืองย่างกุ้ง เดินทางต่อสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 80 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายของชาวพม่า และชมสุสานสัมพันธมิตรสมัยที่พม่ารบกับญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
11.00 น. ถึง เมืองหงสาวดี ( BAGO ) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ ( Shwemawdaw Pagoda ) เป็นพระมหาธาตุเจดีย์สำคัญที่อยู่ในเมืองหงสาวดี (พะโค) และเป็นเจดีย์โบราณที่สูงที่สุดในพม่า มีการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจ มีการบูรณะและต่อเติมอีกหลายครั้ง ภายในเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าราชาธิราช พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา แปลว่า จมูกร้อน ทั้งนี้เพราะกล่าวกันว่าพระมหาธาตุองค์นี้สูงมาก จนต้องแหงนหน้ามองต้องกับแสงแดดจนจมูกร้อน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย
บ่าย ถึง เมืองไจ๊ก์ทีโย ( kyaikhtiyo ) ในภาษามอญ มีความหมายว่า หินรูปหัวฤๅษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ คิมปูนแคมป์
ข้อแนะนำ - กรุณาเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กเพื่อใส่เสื้อผ้าชุดนอน 1 ชุด และของใช้ส่วนตัวใช้สำหรับขึ้นพระธาตุอินแขวน ซึ่งเราต้องนั่งเสลี่ยง
ขึ้นไปพักบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู้เดินทางต้องนำกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กวางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วย กระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่รถ
16.00 น. เดินทางถึง คิมปูนแคมป์ ( เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย ) จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถบรรทุกท้องถิ่นหกล้อ เพื่อขึ้นสู่ ภูเขาไจ้ก์ทีโย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที โดยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นลงเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึง พระธาตุอินทร์แขวน นำท่านเปลี่ยนพาหนะอีกครั้งเป็น เสลี่ยง ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับ ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ด้านหน้า 2 คน ด้านหลัง 2 คน ใช้เวลาในการนั่งเสลี่ยงประมาณ 35 นาที จนถึงที่พัก
18.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก นำท่าน Check In ณ Kyaithiyo Hotel หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน
18.30 น. จากนั้นคณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของทางโรงแรม นำท่านไปนมัสการ พระธาตุอินแขวน องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตรัฐมอญ ของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินแขวนคือ เป็นก้อนศิลา ขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ท้าทายแรงดึงดูดของโลกดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหว ได้ทุกขณะแต่กลับไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ที่ต้องไปสักการะ และเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปีพุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “ เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินแขวน ” อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระสำหรับท่านที่สนใจจะไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์บริเวณพระธาตุ หรือท่านใดจะเข้าที่พัก พักผ่อน ก็เชิญตามอัธยาศัย คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
ข้อแนะนำ - หากท่านจะนั่งนมัสการพระธาตุบริเวณระเบียงกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรเตรียมเสื้อกันหนาว / เสื้อกันลม / ผ้าห่ม / ผ้าพันคอ และเบาะรองนั่งไปด้วย เพราะพื้นที่นั่งจะมีน้ำค้างและมีความเย็นมาก
- พระเจดีย์องค์นี้ด้านนอกเปิดตลอดเวลา ส่วนประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษจะปิดในเวลา 20.00 น. เท่านั้น

วันที่สองของการเดินทาง หงสาวดี -พระราชวังบุเรงนอง -พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น -พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว -ย่างกุ้ง –
ตลาดสก๊อต -การะเวกโชว์
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินแขวน พร้อมใส่บาตรพระสงฆ์ หรือ ถวายข้าวพระพุทธ กล่าวกันว่าเมื่อถวายข้าว พระพุทธจะนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือเท่าจำนวนอายุ จากนั้นอิสระเชิญท่านนมัสการพระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมถ่ายภาพและ ชมทัศนียภาพสวยงามบริเวณรอบๆ ร่วมพิสูจน์ความมหัศจรรย์แห่งองค์พระธาตุนี้ว่าสามารถตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา
06.00 น. จากนั้นนำท่านกลับที่พัก บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
07.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับโดย เสลี่ยง และ รถบรรทุกท้องถิ่นหกล้อ สู่ คินปูนแค้มป์ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นปรับอากาศ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี
10.00 น. เดินทางถึง เมืองหงสาวดี นำท่านชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญ เยี่ยมชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด และชม พระเจดีย์ ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ( ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
16.00 น. ถึง กรุงย่างกุ้ง นำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมาย ราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย ฯลฯ งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก หรือผ้าโสร่งหญิง ชาย ที่มีลวดลายงามมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก ภัตตาคารแห่งนี้สร้างเลียนแบบเรือกัญญา มีหัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ในป่าหิมพานต์ โดยในระหว่างรับประทานอาหารท่านจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า โชว์การะเวก ชื่นชมกับความดงามอ่อนช้อย ของนาฏศิลป์บนทะเลสาบหลวง พร้อมเก็บภาพทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองยามค่ำคืนสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงตามอัธยาศัย
หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก Check In ณ Trader Hotel ( ระดับ 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระ เข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี - พระเจดีย์ซูเล - เจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) - เจดีย์กาบาเอ
เจดีย์ชเวดากอง
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางท่องเที่ยวกรุงย่างกุ้งต่อ
07.30 น. จากนั้นนำท่านไปสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน ( KYAUK HTAT GYI ) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งมีความยาวถึง 70 เมตร มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และวางพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านชม พระเจดีย์ซูเล ( SULE PAGODA ) เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษ ยังปกครองพม่าอยู่เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้งเพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้เป็นศูนย์กลาง จากนั้นชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับ พระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ จากนั้นนำท่านสักการะขอพรจาก รูปปั้นเทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก และจะนิยมมาขอพรด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านชม เจดีย์กาบาเอ ( Kaba Aye ) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปี พ.ศ.2497-2499 โดย พณฯนายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุข แก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
16.00 น. จากนั้นนำท่านไปนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะ ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้ มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ณ Trader Hotel ( ระดับ 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - สนามบินเมืองย่างกุ้ง กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม
08.30 น. เดินทางถึง เมืองสิเรียม ( Syriem ) นำท่านชมความสวยงามแปลกตาของเมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำอิระวดี ( แม่น้ำหงสา ) และ แม่น้ำย่างกุ้ง ซึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองท่าสำคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมืองอุตสาหกรรม ชาวเมืองส่วนใหญ่ทำงานในโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงเบียร์ ประชากรส่วนมากเป็นชาวพม่าเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยที่พม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สิเรียมเป็นศูนย์กลางของเมืองท่าและยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งสู่กรุงย่างกุ้งและอังกฤษต้องเกณฑ์ แรงงานอินดียมาทำนา แล้วพากันมาปักหลักทำมาหากินกันจนถึงปัจจุบันนี้
09.00 น. จากนั้นนำท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ ตามตำนานเล่าว่า เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ เมื่อราวพันกว่าปีก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่ เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้น และเจดีย์
แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องกราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับการทำธุรกิจการค้า และที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะกลางน้ำแห่งนี้ สามารถซื้ออาหาร เลี้ยงปลาดุกขนาดใหญ่นับร้อยๆตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังโผล่พ้นเหนือผิวน้ำมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
เที่ยง ถึง กรุงย่างกุ้ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า และนำท่านไปยัง ปางช้างเผือก ชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว จำนวน 3 เชือก ต้องตามลักษณะของช้างเผือกทุกประการลักษณะสำคัญของช้างเผือก คือ 1.ตาขาว 2.เพดานขาว 3.เล็บขาว 4.ขนขาว 5.พี้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ 6.ขนหางยาว 7.อัณฑโกศขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินมิงกะลาดง
15.30 น. ถึง สนามบินมิงกะลาดง ทีมงานอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องเอกสาร Check In ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
17.50 น. สมควรแก่เวลานำท่านเหิรฟ้า สู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3773
19.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม ณ.วันออกตั๋วเครื่องบิน **


อัตราค่าบริการ

• ผู้ใหญ่ท่านละ 18,900 บาท ( สำหรับคณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป )
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 18,900 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 17,900 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 16,900 บาท
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ ( โดยสายการบินแอร์เอเซีย )
• ค่าที่พัก 3 คืน หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินแขวน
• ค่าบริการวีซ่าพม่า / ค่าภาษีสนามบินพม่า
• ค่าเครื่องดื่มและผ้าเย็นบริการบนรถ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล )
• ค่าทิปเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินแขวน 4 คน คนละ 1,000 จ๊าด = 4,000 จ๊าด / เที่ยว
• ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าประทับตราวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางส่วนที่เกิน ท่านละไม่เกิน 20 กก.
• อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต หากท่านนำส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่า ด่วน 3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

เอกสาร
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
** กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมเล่มเก่าไปด้วยทุกเล่ม วันเดินทาง ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
• รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเหตุ
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• กรณีที่คณะออกเดินทางแล้วหากท่านจะแยกตัวจากกลุ่ม หรือ จะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเป็นเงิน
• ได้รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ผู้จัดจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง ผู้จัดไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในไทย
• ขอสงวนสิทธิ์หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนดผู้จัดมีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่านและคณะ)
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจกำกับเท่านั้น


เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 *

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง ( ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง ( มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 18,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]