MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป กับ โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์อัมสเตอร์ดัม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านกังหันลม เบลเยี่ยม

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป กับ โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์อัมสเตอร์ดัม ทัวร์เนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านกังหันลม เบลเยี่ยม
เที่ยวสุขใจไปเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม ซาน สคันส์ จตุรัสแดม หมู่บ้านประมงโวเลนดัม โรงงานรองเท้าไม้ เบลเยี่ยม บรัสเซล จตุรัสกรองด์ปลาส หนูน้อยแมนาคินพิส บรูจจ์ เวนิสแห่งยุโรปตอนเหนือ เวนโล

ล่องเรือหลังคากระจกชมคลองอัมสเตอร์ดัม
*** เที่ยวงานมหกรรมดอกไม้โลก Floriade จัด 10 ปีครั้ง ***
*** ชมสวนเคอเคนฮอฟ ทุ่งดอกทิวลิป สวยสุดๆ ***


TOUR ITINERARY

วันแรก กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม

12.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 9-10 สายการบิน CHINA SOUTHERN พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
15.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยเที่ยวบินที่ CZ-3082 / CZ-307 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางโจว)

วันที่สอง อัมสเตอร์ดัม – โวลเนดัม – ซาน สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินสคิพโพล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งชื่อประเทศ มาจากคำ ว่า “Neder” หรือ “ต่ำ” เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ประ มาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เนเธอร์แลนด์ได้ปรับพื้นที่โดยการสูบน้ำออกจากทะเลสาบและแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ เนเธอร์แลนด์จึงมี เขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศประสบกับอุทกภัย เดินทางสู่ตัว เมืองโวเลนดัม (Volendam) เมืองเก่าทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญมาก่อน ชาวเมืองส่วนใหญ่จะเป็นชาวประมงและเกษตรกร ปัจจุบันโวเลนดัม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ ให้มาเยี่ยมชมทัศนียภาพริมฝั่งทะเล และวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองชาวดัตช์ ซึ่งชาวเมืองโวเลนดัมยังคงพร้อมใจกันอนุรักษ์ประเพณีการแต่งกายชนิดนี้ให้ได้พบเห็นมากที่สุดในประเทศ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซาน สคันส์ (Zaanse Schans) นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำเข้าชมโรงงานเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียง ฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร์” ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ จากนั้นถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม ที่ครึกครื้นทั้งกลางวันและกลางคืน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH LEEUWENHORST หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อัมสเตอร์ดัม - สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมือง ลิสเซ่ ที่ตั้งของสวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามที่สุดในโลก สวนเคอเคนฮอฟ
Keukenhof นำท่านเดินชมสวน ซึ่งเริ่มจากการเป็นสวนครัวเล็ก จนกลายมาเป็นสวนไม้ดอกและไม้ยืนต้นที่สวยงามและสงบร่มรื่น ด้วยพื้นที่กว่า 32 เฮคเตอร์ ทางเดินเท้าชมสวนสวย ที่ยาวกว่า 15 ก.ม.โดยสวนแห่งนี้ได้ตกแต่งด้วยไม้ดอกนานาชนิด ไม่ว่า ทิวลิป ไฮยาซินด์ กล้วยไม้ กุหลาบ ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศเบลเยี่ยม นำท่านสู่ กรุงบรัสเซลล์ เมืองหลวงแห่งเบลเยี่ยม และเมืองหลวงแห่งแรกของสหภาพยุโรป นำท่านเดินเข้าสู่เขตเมืองเก่า ชม จัตุรัสแกรนด์เพลซ ที่ตั้งของอาคารที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมหลากหลายประเภท อาทิ โกธิค – บารอค ร็อคโคโค จนเป็นหนึ่งในจัตุรัสเมืองเก่าที่สวยงาม นำท่านถ่ายรูปคู่กับหนูน้อยมานากิน – พีส แลนด์มาร์คที่สำคัญของบรัสเซลล์ เดินเล่นช้อปปิ้งกระเป๋าคิปลิงค์-ช็อคโกแลต โกดิว่า เกอเลน ผ้าทอทาเปสรี่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ บรัสเซลล์ – บรูจจ์ – เวนโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเวสต์ฟลานเดอส์ ในเขตวัฒนธรรมของคนเฟลมมิช ประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมืองได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยูเนสโก มีประชากรทั้งหมด 255,844 คน
ทางตอนเหนือของเมืองมีลำน้ำที่ใช้ในการคมนาคมรอบ ๆ ได้ ทำให้บรูจส์เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เวนิสเหนือ”
บรูจส์มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นเมืองท่าและมีความสำคัญในทางศิลปะในยุคจิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนต้นในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชม เขตเมืองเก่า มีอาคารลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากพวกดัทช์ เมื่อก่อนเป็นสมาคมวิชาชีพต่างๆ แต่ปัจจุบันกลางเป็นร้านกาแฟต่างๆ บนลานกว้าง นำท่านถ่ายรูปกับ เขตเมืองเก่า และ จัตุรัสกลางเมือง ที่มี มหาวิหารและหอระฆังสูง เป็นสัญลักษณ์ถึงความรุ่งเรืองในอดีตของเมือง เมืองท่าของบรูจจ์เคยเจริญสูงสุดในช่วงคริสตวรรษที่ 14 / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH GELDROP หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เข้าชมงานมหกรรมดอกไม้โลก FLORIADE – ล่องเรือหลังคากระจก – อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนโล่ เข้าชมงาน FLORIADE 2012 ซึ่งจะจัดเพียง 1 ครั้งทุกๆ 10 ปี นำท่านชมดอกไม้นานาพันธุ์ ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ดอกทิวลิป ลิลลี่ กุหลาบ กล้วยไม้ และพันธุ์ไม้หายากนานาชนิด ทั้งพันธุ์ไม้เมืองร้อน และพันธุ์ไม้เมืองหนาว ท่านจะได้ชมวิวัฒนาการเพาะพันธุ์ดอกไม้นานาชนิด และชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตากับการจัดสวนดอกไม้ของประเทศต่างๆ
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงาน ( หัวหน้ายินดีให้คำแนะนำ หรือช่วยเหลือในการสั่งอาหาร)
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เดินทางจนถึง เมืองอัมสเตอร์ดัม นครหลวงแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งกังหันลม และดอกไม้ / นำท่านล่องเรือหลังคากระจก ชมความสวยงามของบ้านเรือน-คลอง-สะพาน สัมผัสสเน่ห์อันล้นเหลือของอัมสเตอร์ดัม หรือเวนิซแห่งยุโรปเหนือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH LEEUWENHORST หรือเทียบเท่า

วันที่หก อัมสเตอร์ดัม – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม กรรมวิธีการทำรองเท้าไม้ ของชาวดัทช์ที่ใช้ในการทำการเกษตร เพาะปลูกในทุ่งหญ้าที่หนาวเย็นและเปียกชื้น ปัจจุบันเป็นสินค้าส่งออกอีกหนึ่งอย่าง ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากทางบ้านได้
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสคิพโพล นำท่านทำพิธีการคืนภาษีและผ่านพิธีการต่างๆของสนามบิน
13.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ-308 / CZ-357 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางโจว)

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 59,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 56,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 53,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 8,900 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม


* ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยสายการบินไชน่า เซ้าเทิ่น ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม//อัมสเตอร์ดัม-กรุงเทพฯ
* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่าน ต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
* ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 เม.ย.55

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

* ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
* ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
* สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
* ค่าทิปคนขับรถในยุโรป
* ค่าทิปมัคคุเทศก์ / ค่าพนักงานยกกะเป๋าโรงแรม / สนามบิน

เงื่อนไขการจองทัวร์

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ
ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วันทำการ )
• หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 10,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ )
• หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์ )
• หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
(ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ )
• หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

หมายเหตุ

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ ห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน

เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง) : ยื่นวีซ่าเยอรมัน ทุกท่านต้องโชว์ตัวและถ่ายรูปที่สถานทูต
เอกสารส่วนตัว
* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
* สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
* สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ในกรณีที่ปลดเกษียณแล้ว)
หลักฐานการทำงาน
* หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-
วันเริ่มงาน
* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับการจดทะเบียน
การค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กรุ๊ปออกเดินทาง
* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่
ประกอบการ,ที่ตั้ง
* ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องระบุตำแหน่ง-วันเริ่มงาน-เงินเดือน
(ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
* สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเท่านั้น
กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000
บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี**
* ต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
* ในกรณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา
มารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส
กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
* สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
* หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
* เด็กอายุต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


   


ราคา: 59,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]