MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ทัวร์พม่า ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเซีย กับ โปรแกรมทัวร์ย่างกุ้ง กรุงหงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา เจดีย์ชเวดากอง ทัวร์ราคาถูก 20,900 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ทัวร์พม่า ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเซีย กับ โปรแกรมทัวร์ย่างกุ้ง กรุงหงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา เจดีย์ชเวดากอง ทัวร์ราคาถูก 20,900 บาท
เที่ยวสุขใจไปย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินแขวน 4 วัน 3 คืน

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–หงสาวดี–พระธาตุมุเตา–พระธาตุอินแขวน

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ (8M) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระให้กับท่าน
07.20 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M336
07.45 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (กรุณาเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กไปด้วยเพื่อใส่เสื้อผ้าและชุดนอน 1 ชุด และของใช้ส่วนตัวใช้ สำหรับพักข้างคืนที่อินแขวน ซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู้เดินทางต้องนำกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กวางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วย) จากนั้น เดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
11.00 น. ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 555 (เมืองหงสาวดี)
บ่าย แล้วนำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (kyaikhtiyo) 16.00 น. ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คนข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาที นั่งจนถึงโรงแรมที่พัก นำท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารค่ำ เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควารเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่ง เพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น
ที่พัก โรงแรม KYAITHIYO HOTEL (ใกล้พระธาตุอินแขวนมากที่สุด)

วันที่สองของการเดินทาง โจ๊ก์ทีโย-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-การะเวกโชว์

05.00 น. เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินแขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโยก่อนกลับ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
07.30 น. ออกเดินทางกลับ โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี
10.00 น. ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านชมพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด และชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเจ้าสัว (เมืองหงสาวดี)
บ่าย นำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน ได้เวลาอันควรนำเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
16.00 น. ถึงย่างกุ้งนำท่านไปช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก หรือผ้าโสร่งหญิง ชาย ที่มีลวดลายงามมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บางกอกคิชเช่น
ที่พัก โรงแรม KANDAWGYI PALACE HOTEL ระดับ 5 ดาว

วันที่สามของการเดินทาง พระนอนเจ๊าทัตจี-พระเจดีย์สุเล-เจดีย์โบตะตอง-เจดีย์กาบาเอ-เทพทันใจ- เจดีย์ชเวดากอง

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
07.30 น. นำท่านชมเจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร และผ่านชมพระเจดีย์ซูเล เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้เป็นศูนย์กลาง จากนั้น ชมพระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน จากนั้น นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบางกอกคิชเช่น
บ่าย นำชมเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497–2499 โดยพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
16.30 น. นำท่านชมมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้นบนยอดสุดของ พระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้ มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร การะเวกโชว์ พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม KANDAWGYI PALACE HOTEL ระดับ 5 ดาว

วันที่สี่ของการเดินทาง สิเรียม-พระเจดีย์เยเลพญา-พระหินอ่อน-ปางช้าง-วัดบารมี-พระตาหวาน-กรุงเทพฯ

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชม พระเจดีย์เยเลพญาบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียมที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ จากนั้น นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเวสเทิร์น ปาร์ค
บ่าย นำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า นำท่านชมวัดบารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้อีก ทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์ ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมงกาลาดอนย่างกุ้ง
16.30 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M331
18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจ

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **

อัตราค่าบริการ

กรณีพัก ผู้ใหญ่ท่านละ 20,900.- บาท

กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

• ค่าที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
• ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และค่าภาษีสนามบินพม่า 10USD
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
• ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
• ค่าวีซ่าพม่า (ยื่น 14วันทำการ ก่อนดินทาง)
• ค่าเสลี่ยงขึ้น – ลงพระธาตุอินทร์แขวน 25usd
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

• วีซ่าด่วนเพิ่มท่านละ 600 บาท
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ส่วนที่เกิน 20 กก.
• ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ คนขับรถ และเด็กรถ 400 บาทต่อท่านต่อทริป
• ค่าทิปเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินแขวน 4คนหาม คนละ 1,000 จ๊าด x 4pax = 4,000 จ๊าด/เที่ยว
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

• จองพร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท
• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า

• หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายสีพื้นสีขาว ต้องเหมือนกันทั้งสองรูป)
• ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่อยู่ปัจจุบัน

** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontours.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 20,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]